close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект „РАЗВИТИЕ НА

код для вставкиСкачать
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Проект
„РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ“
Представяне на постъпилите коментари и
предложения
01 Август 2011
Съдържание
• Цели на представянето
• Рамкови условия на проекта
• Преглед на постъпилите предложения
• Позицията на МТИТС по реда на
постъпилите предложения и коментари
• Коригиран проект на тръжна
документация
Цели на представянето
• Запознаване с постъпилите предложения
• Представяне на процеса по разработка,
кандидатстване, тръжни процедури и
последваща успешна реализация на проекта
• Задължителни контролни механизми и
процедури
• Представяне на позицията на МТИТС
Рамкови условия на проекта
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ОПАК:
ДЕЙНОСТ 3.1
ОПАК:
ДЕЙНОСТ 3.2
-
-
-
Време и финансови
ограничения
Указания към обхвата
ПРОЕКТ:
-
Заложени дейности
Очаквани резултати
-
Време и финансови
ограничения
Указания към обхвата
ПРОЕКТ:
-
КОНТРОЛ
СТРАТЕГИЯ ЗА
Е-УПРАВЛЕНИЕ
Заложени дейности
Очаквани резултати
КОНТРОЛ
-Критерии за
допустимост
- Методика за
оценка
Позиция по предложенията на МТИТС
• Приети са предложения за изменения и
допълнения по:
▫ Квалификационни изисквания;
▫ Техническите задания;
▫ Условия на договорите;
• Внесени са допълнителни промени на базата
на конструктивни коментари;
• Не са приети предложения, които са в разрез
с рамковите условия по проекта;
• Не са приети коментари и предложения,
които не са обосновани;
Структура на позицията на МТИТС (1/2)
• Всички предложения на всички участници в
дискусията са обобщени и анализирани в
табличен вид;
• Референция към страницата на подаденото
от участниците предложение;
• Изразена ясна и точна позиция „Приема се /
Не се приема“;
• Мотиви за неприемането / място на
отразяване на приетите предложения;
Структура на позицията на МТИТС (2/2)
Категоризация на предложенията
•
•
•
•
•
•
•
•
По участници в обсъждането;
Предложения и мнения от общ характер;
По структурата на проекта;
По изискванията към техническите
възможности, икономическото и финансово
състояние на участника и екипите за изпълнение
на дейностите;
По методиката за оценка на офертите;
По проектите за договори и общите условия за
изпълнение на поръчката;
По предметите на обособените позиции;
По други части от документацията.
Участници в обсъждането
• Браншови организации – БАИТ, Баском, ИКТ
Клъстер;
• Основни доставчици и интегратори на софтуер и
системи в областта на електронното управление
и предоставяне на електронни услуги;
• Професионални организации в ИКТ:
▫ Българска секция на международния институт по
бизнес анализ;
▫ Българска асоциация на разработчиците на
софтуер (БАРС);
• Представители на бизнеса.
Ключови предложения и коментари
• По отношение на управление на риска, предмета и обхвата на проекта
▫ Браншовите организации са изразили резерви и предложения за
допълнения и изменения, които в голямата си част са отразени;
▫ Интеграторите, основните доставчици и професионалните организации в
общи линии не виждат притеснения;
• Законосъобразност
▫ Необходимостта от промяна на съществуващата нормативна уредба е
отчетена от всички. Разбира се, промяната изисква преходен период за
изчистване на проявления на недостатъци на съществуващата база на
нормативната уредба и преминаване към новата такава;
• Технически задания
▫ Всички конструктивни, конкретни и обосновани предожения са приети и
отразени в документацията;
▫ Не са приети квалификации без конкретни предложения;
• Методики за оценка
▫ Няма конкретни предложния, освен квалификации за субективизъм;
▫ Всички са предложили по-висока тежест на техническата оценка спрямо
финансовата.
Предложения и мнения от общ
характер (1/2)
• Неприети
▫ Съществуват оценки без предложение за допълнение и
изменение на документацията, пример:
(стр. 1) 2.Заложените общи и непълни изисквания,
нереалистични срокове за паралелно изпълнение на
взаимозависими дейности, и дискриминационни спрямо
Изпълнителя клаузи в договорите пораждат съществен риск
компаниите, които имат капацитет да изпълнят дейностите и
могат да доставят реален продукт за постигане на
дефинираните цели на проекта, но държат не своето реноме, да
не рискуват да участват. Вместо това е по-вероятно да
кандидатстват компании, които не могат да оценят реално
изискванията, обема, цените и сроковете за изпълнение или
такива, които желаят да усвоят средствата, независимо дали и
какъв продукт ще доставят, разчитайки на неформални
контакти и протекции. И в двата случая целите на проекта ще
бъдат компрометирани. (Ред № 1)
Предложения и мнения от общ
характер (2/2)
• Неприети
▫ Несъобразени с рамковите условия на проекта, примери (Ред № 2, 3,4)
(стр. 3) 3. Във връзка с по – горе изложеното срока за подготовка на
офертата в рамките на 52 дни е недостатъчен. Желателно е да бъде
увеличен минимум с месец за подготовката на обосновано и издържано
предложение;
(стр. 19) 6. Да бъдат заложени изисквания (юридически, финансови и
технически) в тръжната документация, които ще гарантират процентното
участие на български фирми в изпълнението на проекта;
▫ (стр. 2) 8. От документацията се подразбира, че Възложителят очаква
Изпълнителят да разработи изцяло нова АИС. Не е ясно дали се приема
възможността да се използва готова платформа (Microsoft CSP, Oracle Siebel
Public Sector Solution и др.), която да бъде модифицирана съгласно
заданието. Използването на готова платформа би спестило значителни
количества труд и време при осигуряване на висока стабилност на
решението.
Конкретни примери по всяка една
категория предложения
Преглед на таблицата с постъпилите в
Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
предложения и мнения по проектодокументацията по проект „Развитие на
административното обслужване по електронен
път”
Отворена дискусия и въпроси
Благодарим за вниманието и усилията, които
положихме!
Очакваме Вашите градивни въпроси и се
надяваме съвместно да постигнем съществен
напредък по реализацията на електронното
управление в България!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
8
Размер файла
474 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа