close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Folie 1

код для вставкиСкачать
Ефективно управление
на бизнес процеси с
ARIS Process Platform
Павлина Козарова,
Мениджър Маркетинг и Продажби
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Съдържание
Каква е връзката на бизнес процесите с Интерконсулт
България?
Бизнес процеси и системи за управлението им
ARIS Process Platform
Ползите от процесното управление с ARIS Process Platform
Реализирани проекти в България
Как протича един проект за въвеждане на система за процесно
управление?
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
ICB и бизнес процесите
Интерконсулт България (ICB):
Българо-норвежка софтуерна и консултантска фирма, създадена през 1996 година
200+ реализирани проекти в 8 страни за над 100 клиента
Първият български носител на Европейската ИТ награда (1998)
Традиционно сред първите 100 ИТ фирми в България (годишно проучване на IDG Bulgaria)
Със система за управление на качеството (ISO) от 1999 година
Услуги за управленско консултиране:
ICB е сред пионерите в България, работещи в областта на процесното управление
Партньор на немската консултантска фирма IDS SCHEER, световен лидер в областта на системите за
процесно управление, от 2000 година
Работим със средствата и методологията на IDS SCHEER
Използваме най-добрите световни практики в процесното управление в различни индустрии
Софтуерни услуги:
Златен партньор на Майкрософт за разработване на софтуер
Специализирани сме в предоставяне на услуги за проектиране и разработване на сложни софтуерни
решения: управленски информационни системи, вграден софтуер, Уеб-базирани решения и др.
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Нашите клиенти и ние
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Съдържание
Каква е връзката на бизнес процесите с Интерконсулт
България?
Бизнес процеси и системи за управлението им
ARIS Process Platform
Ползите от процесното управление с ARIS Process Platform
Реализирани проекти в България
Как протича един проект за въвеждане на система за процесно
управление?
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Бизнес процеси и системи за управлението им
Бизнес процес
Съвкупност от взаимосвързани, многократно повтарящи се действия, които имат обща входна
и обща изходна точка
Класификация на бизнес процесите (една от най-често използваните)
Управленски процеси – Стратегическо управление, Оперативно управление
Основни процеси - Производство на продукти, Предоставяне на услуги, Маркетинг,
Продажби, Доставки
Поддържащи процеси – ИТ поддръжка, Счетоводство, Обсужване на офиса и др.
Система за управление на бизнес процесите
Систематизиран набор от методи и средства за описание, анализ и оптимизация на бизнес
процесите.
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Основни функции на системите за управление
на бизнес процеси
Моделиране / описание на процесите
Документиране на бизнес процесите в текущо
състояние
Анализ на съществуващите процеси
Симулация
Моделиране на процесите в бъдещо
състояние
Внедряване / изпълнение на процесите
Определяне на правила и отговорности за
управление на процесите
Внедряване на автоматизирани средства за
изпълнение на процесите (ERP)
Мониторинг / контрол
Проследяване на успеваемостта от
изпъленнието на процесите
Набелязнате на мерки за подобряване
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Класификация на управленските
информационни системи
Процедурни /
регламентиращи
За дефиниране на
бизнес правила и
процедури на работа
Business Process Management
Оперативни
За подпомагане на
изпълнението на
бизнес операциите
Enterprise Resource Planning
Supply Chain Management
HR Management
Client Relationships Management
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Аналитични
За генериране на
отчети и бизнес
анализи
Business Intelligence
Съдържание
Каква е връзката на бизнес процесите с Интерконсулт
България?
Бизнес процеси и системи за управлението им
ARIS Process Platform
Ползите от процесното управление с ARIS Process Platform
Реализирани проекти в България
Как протича един проект за въвеждане на система за процесно
управление?
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
IDS SCHEER – лидер в областта на системите
за процесно управление
IDS SCHEER работи в областта на управлението на бизнес
процеси от 20 години
ARIS Process Platform е интегрирана система от софтуерни
продукти за моделиране, анализ и контрол на изпълнението
на бизнес процеси
ARIS Process Platform поддържа работата с множество
стандартни методи и практики за моделиране като: EPC,
UML,ITIL, DODAF, SACHMAN и др.
Комбиниран с ARIS Value Engineering, методологията за
управление на бизнес процеси, на IDS SCHEER, ARIS
представлява една от най-мощните съвременни системи
за процесно управление
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
ARIS се използва от най-големите и
успешни компании в света
Над 90% от компаниите в списъка на най-големите 30 по капитализация и оборот, листвани на
фондовата борса във Франкфурт , използват ARIS като средство за управление на бизнес процесите
си.
Над 6000 компании в света работят с АRIS.
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Лидерство, признато от най-големите
анализаторски компании
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Структура на ARIS Process Platform
Дефиниране на бизнес стратегии
Връзка между стратегиите и процесите
Средства за оптимизиране на процеди
Средства за симулиране
Визуализация на резултати от
изпълнението на процесите
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Моделиране на процеси, вкл. с
използване на разл. стандарти
Публикуване на процеси в Интранет/
Интернет
Осигуряване на връзка между моделите
на бизнес процеси и ИТ системи,
подпомагащи тяхното изпълнение
Модел на процеси на високо ниво в ARIS
Управленски процеси
Бизнес
планиране
Контролинг
Изготвяне на
бюджет
Основни процеси
Маркетинг
Сключване на
договор с
клиент
Производство
на продукт
Доставка на
краен продукт
Спомагателни процеси
Управление на
финансите
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
ИТ обслужване
Административно
обслужване
Управление на
персонала
Следпродажбено
обслужване
о
ARIS – богат набор от интегрирани средства
за моделиране
Вне дряване на организационни проме ни
еЕРС
Процеси на
4-то ниво
Документи
Документи
FAD
Процеси на
4-то ниво
Разрешение
за
внедряване
Получено
уведомле
ние за...
Организационноразпоредителни
документи
Внедрява
не възлож
ено
Справочноинформационни
документи
Финансовосчетоводни
документи
Документи
по Материалнотехническо
снабдяване
Документи
свързани
с персонал
Други
документи
База данни
/вход/
Правомощие
Документ
/вход/
издаване
на заповед
за
отговорен за
подготовк а
за запове...
отговорен за
съгласуване
на...
Организационна
структура
Роля
Изпълнение на
плана за внедряване
Знание
Роля
Документ
/изход/
Инструкция
MS Excel
издадена
заповед
за
База данни
/изход/
Ани П.
Хараланова
1.5
Милена Г.
Балинова
Валентина В.
Илиева
отговорен за
изпълнение
на плана ...
Оценка на
ефективнос
тта
Изпълнителен
директор
1.2.1
Мая В.
Младенова
1.4
Директор
"Фирмено развитие"
Дирекция
"Фирмено развитие"
1.3.1
Финансовосчетоводна дейност
Отчетно-счетоводни
системи
Производствени
системи
Операционни
системи
Офисни
приложения
Ажур L
версия 3
Autocad 2000
MS Dos 6.22
MS Office 2000
Ажур R
Autocad 2002
Windows
95,98,Me
Lotus Notes
Пладитра
GID
Windows
2000/XP
Личен
състав
Софтуер за
архивирне
Nero Burning
Специализиран
софтуер
Специализиран софтуер
за Метрологичната
лаборатория
- Холандски
Информационни системи
Александър Б.
Левашки
1.3
Директор
"Фирмени финанси"
Дирекция
"Фирмени финанси"
Информационни
системи
изпълнен
план за
ОП
1.1
Секретар
деловодител
Индикатор
1.2
Изпълнен
ие на
плана за...
Съвет на
директорите
Технически
сътрудник
1.2.2
"П
"П
1.4.1
Фирмено
развитие
1.4.2
1.3.2
Управление
на финансите
Райко Г.
Вангелов
Управление
на договори
1.4.3
Съдържание
Каква е връзката на бизнес процесите с Интерконсулт
България?
Бизнес процеси и системи за управлението им
ARIS Process Platform
Ползите от процесното управление с ARIS Process Platform
Реализирани проекти в България
Как протича един проект за въвеждане на система за процесно
управление?
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Приложения на системата
за управление на процесите
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Enterprise Business Process Management
Мониторинг
Пълно описание на бизнес процесите в
организацията на всички нива
Подготовка
и принятие решения
по банкротству
Участие МЭРТ
в МВК по
категории А и Б
Участие МЭРТ
в МВК по
категории В и Г
Законотворческая
деятельность
Уведомление ФСФО
Выполнение поручений
Правительства РФ
Набор от стандартни шаблони на документи и
отговорности за тяхното ползване
Подготовка и
принятие решения
по банкротству
ФСФО
Документы входят в состав
стандартной формы Приложение 1
Справка с информац ией
о названии, ИНН
и размере долга
предприятия
Уведомление
ФСФО получено
Уведомление
из ФСФО
Регистрац ия
Уведомления
ФСФО
Разработка
и реализац ия
приказов МЭРТ
Справка с информац ией
о названии, ИНН
и размере долга
предприятия
Административный
департамент
Ultimus
Workflow
Уведомление
из ФСФО
Уведомление ФСФО
зарегестрировано
Дело
Список подразделений
Список
подразделений
Рассылка
Уведомления
ФСФО в ДКУиНЭ по
подразделениям
Справка с информац ией
о названии, ИНН
и размере долга
предприятия
Административный
департамент
Ultimus
Workflow
Уведомление
из ФСФО
Уведомление из
ФСФО получено
подразделением
Заинтересованные
департаменты
Дело
Анализ должен быть произведен
в течении 5 дней
Управление внутренней
торговли и
общественного питания
Департамент
муниципальной экономики
и хозяйства
Департамент координац ии
внешнеэкономической
деятельн. и
междунар. выставок
Департамент военных
программ
и международных
договоров по
разоружению
Сводный департамент
обеспечения обороны
и безопасности
Департамент
нац иональных счетов
Департамент
региональной экономики
Сводный департамент
отраслей
Департамент
сферы услуг
Департамент
финансов
Департамент
социальной политики
Департамент
реструктуризации
естественных монополий
Департамент
туризма
Департамент тарифного
регулирования
Управление программ
ядерного комплекса
Департамент
нетарифного
регулирования
Департамент
Управление регулирования
топливно-энергетического
рынков алкоголя и табака
комплекса
Департамент
регулирования
предпринимательской
деятельности
Департамент
мобилизационной
подготовки экономики
Анализ
возможности
банкротства
в подразделении
Департамент
материальных ресурсов
и государственных
резервов
Департамент
региональных
программ
Управление экономики
окружающей среды
и природных ресурсов
Департамент
производственной
инфраструктуры
Департамент
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Автоматизирано генериране на процедури и
длъжностни характеристики
Снижаване на разходите за поддръжка на процесите в
актуално състояние
Снижаване на разходите за внедряване на
корпоративни правила, най-добри практики и стандарти
в дейностата на организацията
Улеснено обучение на новите служители
Осигуряване на връзка между стратегията на
компанията и изпълнението на бизнес процесите от
всички служители
Възможност за ускорено внедряване на
информациони системи, обвързани с бизнес процесите
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Enterprise Architecture Management
Пълно описание на ИТ инфраструктурата на
организацията: хардуер, данни, приложения
Моделиране на ИТ процеси и услуги с
използване на най-добри практики (ITIL):
Risk management
Change management
Configuration management
Incident management
Security management
SLA management
Възможност за анализ на съответствието между
съществуващите бизнес процеси и използваните
информационни системи
Възможност за ускорено внедряване на
информациони технологии и ИТ услуги
Понижени разходи за поддръжка на ИТ
инфраструктурата и за реализация на ИТ
процесите
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Risk & Compliance Management
Управление на финансовия риск
Управление на оперативния риск
Управление на съответствията със стандарти,
закони и регулаторни изисквания
Лесна актуализация при промяна в
нормативните документи и регулациите
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Ефекти от използването на
ARIS Process Platform
Повишаване
ефективността
на компанията
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Съдържание
Каква е връзката на бизнес процесите с Интерконсулт
България?
Бизнес процеси и системи за управлението им
ARIS Process Platform
Ползите от процесното управление с ARIS Process Platform
Реализирани проекти в България
Как протича един проект за въвеждане на система за процесно
управление?
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Реализирани проекти
Изграждане на балансирана система
от показатели за ефективност
Превръщане на стратегията в действие
Анализ на подхода на компанията за управление на стратегията
Описание на стратегическите процеси
Описание на организационна структура
Изграждане и внедряване на балансирана система от показатели
Определяне на балансирани стратегически цели
Изготвяне на стратегическа карта за всеки мениджър
Определяне на набор от измерители /Ключови показатели за
ефективност - КПЕ/ за постигането на всяка стратегическа цел
Откриване на възможности за подобрения
Помощ при внедряването на балансираната система от показатели
Дърво на целите
Мисия
Осигуряване на
финансова
стабилност
Поддържане на
устойчиви
финансови
показатели
Навлизане на
международния
пазар
Нарастване на
продажбите
Увеличаване на
продажбите на
предлаганите услуги
Разширяване на
клиентската база
Оптимизиране
на
разходите
Намаляване
на финансовия
риск
Увеличаване на обема на
реализираните услуги
на межд. пазар
Увеличаване на
продажбите
към съществуващите
клиенти
Участие в съвместни
международни проекти с
партньори в бранша
Поддържане на
новаторски стил
на работа
Повишаване на
ефективността на
дейностите
Използване на
съвременни европейски
технологии
Повишаване на
производителността
Използване на
съвременно програмно
и техническо обезпечаване
Постоянно повишаване
на квалификацията
на персонала
Разширяване на
спектъра на
предлаганите услуги
Оптимизация
на използваните
ресурси
Разработване на
нови услуги за
съществуващи клиенти
Разработване на
нови услуги за
нови клиенти
Усъвършенстване на
вътрешните процеси
Подобряване системите
за планиране,
контрол, отчет
Усъвършенстване на
основните и
спомагателните
процеси
Прилагане
на съвременна
ефективна с-ма за УЧР
Развиване на
партньорства
с водещите фирми
в бранша
Разнасяне на целите по перспективи
Миссия
1. Стать
лидером на
рынке
Директо
р
2. Обеспечить
высокие
финансовые
показатели
1.1. Обеспечить
Директор
конкурентные
преимущества
1.2. Быть
лучшим
Директор
партнером и
поставщиком
Директор
2.1 Увеличить Директор
прибыль
2.2
Минимизировать
потери
Директор
Финансова
перспектива
Цел 11
Клиентска
перспектива
Цел 12
Вътрешни
процеси
Цел 21
Обучение и
развитие
Цел 22
Обвързване на стратегията с изпълнението
Стратегическа
Бизнес процес
цел
Утвърждаване на
името като
гарант за качество
Степен на
удовлетвореност
на клиентите от
0,60 качеството на услугата
PR и реклама
0,40
Проектиране и внедряване
на процеса "Реклама и PR"
Разпознаваемост на
името сред
потенциалните
клиенти
Директор
дирекция
"Фирмено развитие"
Директор
дирекция
"Фирмено развитие"
Резултати от маркетингово
проучване
Основни
производствени
процеси
Източник на информация
Маркетинг и продажби
за изчисляването на КПЕ
Ключов показател за
Мероприятие
ефективност
(Проект)
Директор
дирекция
"Производствени
дейности"
Директор
дирекция
"Фирмено развитие"
Отговорни лица
Отговорни
лица
Стратегическа карта
Rel. perspectives
Cause-and-effect
C...
S...
Стратегическа карта на изпълнителния директор
Perspective
Намаляване
на финансовия
риск
Оптимизиране
на
разходите
Plan value: 1,00
Actual value: 2,70
Финансова
перспектива
Намаляване на
дела на постоянните
разходи
Perspective
Plan value: 1,00
Actual value: 9,00
Навлизане на
международния
пазар
Нарастване на
продажбите
Plan value: 1,00
Actual value: 0,00
Клиентска
перспектива
Утвърждаване на
името като
гарант за качество
Plan value: 1,00
Actual value: 0,00
Perspective
Plan value: 1,00
Actual value: 0,77
Повишаване на
производителността
Използване на
съвременни европейски
технологии
Вътрешни процеси
Усъвършенстване на
вътрешните процеси
Plan value: 1,00
Actual value: 0,00
Perspective
Развиване на
партньорства
с водещите фирми
в бранша
Прилагане
на съвременна
ефективна с-ма за УЧР
Обучение и развитие
Подобряване на Plan value: 1,00
условията за
Actual value: 0,90
успешна реализация
и развитие
Plan value: 1,00
Actual value: 0,00
Повишаване на
мотивацията
на служителите
Plan value: 1,00
Actual value: 0,00
Реализирани проекти
Управление на промените в процесите и
организационната структура
IS Bulgaria
Управление на промените
Управление и анализ на процесите в компанията
Управление и анализ на промени, свързани с организацията
“The Ability to Change is far more prized
than the Ability to Create in the first place.”
Управление на процесите
Анализ на процесите в текущо състояние
Откриване на дублиращи се функции
Идентифициране на документи с дублираща се информация
Идентифициране на използваните ИС в процесите
Идентифициране на въвеждане на еднакви данни в ИС повече от един път
Идентифициране на голям брой участници в процеса
Откриване на възможности за оптимизиране на начина на работа
Дефиниране на процесите в бъдещо състояние
Стандартизация
Анализ на съответствие с регулаторни изисквания
Дефиниране на интерфейси между звената
Идентифициране на слаби места
Отдел 1
Отдел 2
1 IT
Различни информационни
системи: Access, Word
Lotus Notes, Internet.
2a Отговорности
Различни начини на събиране
на информацията
2b Компетентност
Различно взимане на решения,
предполагащо различни
компетенции
Оптимизиране на процесите
Проектиране на газоразпределителни мрежи –
Анализ по време и стойност
19
h
Проучване на
задания с инвеститор
ОВЕРГАЗ Инк
5h 30 min
Сключване на
договор с
инвеститор
ОВЕРГАЗ Инк
Подготовка и
проектиране на
газопроводни
м режи
Регистрация
на заявка, задание,
запитване от клиент
35 min
Проучване на
заявка (за питване)
43h 30 min
Сключване на
договор за
проектиране с
външен инвес титор
14h 20 min
254h
Предаване
на проект и
отчитане на
изпълнението
4h 30 min
Авторски надзор
15h 15 min
Дефиниране на интерфейси между
звената
Стр. звено А
Стр. звено Б
Стр. звено А
Приемане на
обаждане
Формуляр за
поръчка
Поръчване на
нов хардуер
Формуляр за
поръчка
Приемане на
заявка за поръчка
Обработка на
поръчка
Подписване
на протокол
Инсталиране на
софтуер
Подписване
на протокол
Формуляр за
поръчка
Промени в организационната структура
Анализ на текущото състояние
Дефиниране на бъдещото състояние
Разпределение на отговорностите за бъдещите процеси
Определяне на организационните структури
Комуникация чрез публикуване в интернет и обучение, идеи от
служителите за подобряване на процесите
Планиране при организационни промени или преструктуриране
Анализ на организационни структури
1-ви вариант на бъдеща
организационна структура
3-ти вариант на бъдеща
организационна структура
2-ри вариант на бъдеща
организационна структура
4-ти вариант на бъдеща
организационна структура
Директор
по сбыту
Директор по сбыту
Директор
по сбыту
Директор
по сбыту
Зам.директора
по развитию
Зам. директора
по работе с двусторонними
договорами
Зам. директора по
управлению портфелем
контрактов
Зам. директора
по трейдингу
Зам. директора
по расчетам
Зам.директора по развитию
Зам. директора
по работе с двусторонними
договорами
Зам.директора
по развитию
Отдел мониторинга и анализа
рынка
Отдел продвиж ения
двусторонних договоров
Отдел анализа
и прогнозирования
Отдел продаж на ССТ
Отдел управления
внешним и связям и
Отдел совершенстования
деятельности
Отдел продаж
двусторонних договоров
Отдел управления
рисками
Отдел управления
контрактами
Отдел закупок э\э
Отдел по работе
с финансовым и
контрактами
Зам. директора
по трейдингу
Зам. директора
по расчетам
Отдел комм ерческого
учета
Отдел мониторинга и анализа
рынка
Отдел мониторинга и анализа
рынка
Отдел разработки новых
продуктов
Зам.директора
по развитию
Зам. директора по
управлению портфелем
контрактов
Отдел разработки новых
продуктов
Отдел анализа
и прогнозирования
Отдел продаж на ССТ
Отдел разработки новых
продуктов
Зам. директора по
управлению портфелем
контрактов
Отдел анализа
и прогнозирования
Отдел управления
внешним и связями
Отдел управления
внешним и связям и
Отдел продвиж ения
двусторонних договоров
Отдел управления
рисками
Отдел закупок э\э
Отдел контроля оплаты
и сверки счетов
Отдел совершенстования
деятельности
Отдел продаж
двусторонних договоров
Отдел управления
контрактами
Отдел по работе
с финансовым и
контрактами
Отдел претензионной
работы
Отдел совершенстования
деятельности
Зам. директора по расчетам
Отдел мониторинга и
анализа рынка
Отдел анализа и
прогнозирования
Отдел операций на рынке
Отдел разработки
новых продуктов
Отдел управления
рисками
Отдел
комм ерческого учета
Отдел управления
внешним и связям и
Отдел управления
контрактами
Отдел контроля оплаты
и сверки счетов
Отдел комм ерческого
диспетчирования
Отдел претензионной
работы
Отдел комм ерческого
учета
Отдел продвиж ения
двусторонних договоров
Отдел управления
рисками
Отдел контроля оплаты
и сверки счетов
Отдел продаж
двусторонних договоров
Отдел управления
контрактами
Отдел претенз ионной
работы
Отдел комм еческого
диспетчирования
Отдел комм еческого
диспетчирования
Зам. директора по управлению
портфелем контрактов
Зам. директора
по расчетам
Отдел комм ерческого
учета
Отдел контроля оплаты
и сверки счетов
Отдел претензионной
работы
Зам. директора
по работе с двусторонними
договорами
Отдел совершенстования
деятельности
Отдел комм еческого
диспетчирования
Отдел операций на
рынке
Отдел по работе с
двусторонними договорами
Анализ на отговорностите и пълномощията спрямо вариантите на организационната структура
Пълномощия и
отговорници
Процеси на компанията в бъдещо състояние
Управляющие процессы Концерна
Разработка
корпоративной
стратегии Концерна
Составление ТЭБ
и диспечеризация
производственных
м ощностей на 1 год
Составление,
корректировк а
годового бизнес-плана
Концерна
Расчет и защита
тарифов
Контролинг
деятельности
Концерна
Основные процессы Концерна
НП АТС
Клиент СПОТ
Продаж и э\э
и расчеты на
СПОТе
Разработка новых
продуктов и услуг
на ОРЭ
Продаж и э\э
по двусторонним
договорам
Продвиж ение
двусторонних
контрактов
Управление
портфелем
контрактов на э\э
НП АТС
Управление
производством э\э и
м ощностями
Расчеты
на ОРЭ
Закупка э\э на
ССТ (двусторонние
договоры)
Клиенты
ФОРЭМ
Клиент по ДД
Покупка/продаж а
финансовых контрактов
Клиенты по
финансовым
контрактам
Клиент по ДД
Клиенты по
финансовым
контрактам
Интер РАО
Вспомогательные процессы
Управление ИТ
Управление
финансам и
Корпоративное
управление
Управление эконом ической
безопасностью и
режим ом
Управление
качеством
Организационное
развитие
Управление проектами
Управление
улучшениям и
и изм енениям и
Управление
персоналом
Юридическое
обеспечение
Бухгалтерский и
налоговый учет
Управление
делопроизводством
Административнохозяйственное
обеспечение
Учет
собственности
Управление
PR
Управление
внешним и связями
Управление
экологическими
м ероприятиями
и програм мам и
Управление
запасами
Внутренний аудит
Работа с акционерами
План за преход към
бъдещата организационна структура
Текуща организационна структура
Организационна структура
Междинен вариант
Заместитель
исполнительного
директораДиректор по сбыту
Руководитель
департамента
ФОРЭМ и сбыта
электроэнергии
Руководитель Центрального
Управления Коммерческого
Диспетчирования
Центральное
управление Коммерческого
Диспетчирования
Департамент ФОРЭМ
и сбыта электроэнергии
Заместитель руководителя
по договорной работе
и развитию рынка
Директор по сбыту
Первый Заместитель
руководителя
Заместитель
руководителя Департамента
по технической поддержке и АСКУЭ
Заместитель руководителя
Департамента
Отдел договорной
работы с
субъектами рынка
Планово-расчетный отдел
Отдел сбыта
Аналитический отдел
Зам. руководителя по
экспорту электроэнергии
Отдел экспортных
договоров
Отдел конъюктуры
зар. ЭР и инвестиционной
работы
Первый Заместитель
руководителя Департамента
Заместитель
руководителя Департамента
Отдел техничесчкой
поддержки и развития
Отдел балансов
и оптимизации режимов
Отдел перспективы
развития рынка
Руководитель Департамента
ФОРЭМ и сбыта э\э
Руководитель ЦУКД
Первый Заместитель
руководителя
Отдел технической
поддержки и развития
Планово-расчетный
отдел
Отдел перспективы
развития рынка
Отдел коммерческого
учета
Заместитель
руководителя
Отдел коммерческих
диспетчеров
Отдел коммерческих
диспетчеров
План за преход
Отдел коммерческого
учета
Отдел сбыта
Отдел договорной
работы с
субъектами рынка
Отдел анализа и сводной
отчетности
Отдел балансов
и оптимизации режимов
Заместитель
руководителя Департамента
Отдел анализа и
планирования
Отдел коньюктуры
зарубежных ЭР и
инвестиционной работы
Отдел экспортных
договров
Организационна структура
План за преход
Бъдещ вариант
Директор по сбыту
Руководитель Департам ента
продаж и комм ерческого
диспетчирования
Заместитель руководителя
Департам ента
Отдел балансов и
управления
продаж ами э/энергии
Отдел оперативного
анализа деятельности
на ОРЭ
Руководитель Департам ента
договоров и расчетов на ОРЭ
Заместитель руководителя
департам ента
Планово-расчетный
отдел
Отдел работы
с потребителями
на ОРЭ
Отдел договорной
работы на ОРЭ
Руководитель Департам ента
по развитию сбытовой
деятельности и экспорту э\э
Заместитель
руководителя Департам ента
Отдел по развитию
сбытовой
деятельности
Отдел по работе
с инфраструктурой
рынка
Заместитель
руководителя Департам ента
Отдел комм ерческого
диспетчирования
Начальник отдела
Отдел технической
поддерж ки и развития
Начальник отдела по
работе с договорам и на
нерегулируемом
секторе
Отдел анализа и сводной
отчетности
Отдел по работе с
договорами на
нерегулируемом
секторе
Отдел поддерж ки
АСКУЭ
Заместитель
руководителя Департам ента
Отдел коньюктуры
зарубежных ЭР и
инвестиционной работы
Отдел экспортных
договоров
Реализирани проекти
Управление на човешките ресурси
IS Bulgaria
Повишване на ефективността на
човешкия капитал
Изисквания към персонала
Анализ на състоянието
Определяне на приоритетни длъжности
Анализ на длъжностите
Взаимовръзка на длъжностите с процесите
Начини на комуникация със служителите
Обвързване на изискванията към ключовите длъжности с
процесите
Разработване на карта на знанията в компанията
Описание на приоритетни процеси в компанията
Моделиране на знанията, правата и отговорностите
Генериране на длъжностни характеристики
Комуникация чрез публикуване в интернет и обучение, идеи от служителите
за подобряване на процесите
Обвързване на длъжностите с
процеса
Дирекция БиК
Длъжностна
характеристика
ниво 1
Длъжност
У"Б"
Р-л У"Б "
Организационна единица
У"К"
Р-л У"К"
Общи условия
замества
Директор "Б и К"
Отговорности
комплект
искане за
разрешение
подг отовка
и
изпращ ...
Отговорен за
искане
за...
Изпратен
документ
подчинен на
У"Б"
Организационни
взаимоотношения
административен
ръководител
Р-л У"Б"
Р-л У"Б"
Квалификационни
изисквания
Р-л У"Б"
Право да
предлага ОП
Правомощия
Право
да определя
ниво на ОП
управление
на персонала
ядрена физика
трудов стаж
не по-малко
от 7 год.
Поддържане на актуални документи от
моделите
Длъжностни характеристики
Процедури
Request
Responsible for
Incident
definition
guide
Analyze if the
received request
is an incident
incident
identification
Responsible for final
incident identification
SLA
It is excluded
service
It is an
incident
Responsible for
Request
Open
opening an
incident ticket
incident
ticket
Incident
ticket
Request
Tracker
Incident
ticket
opened
Реализирани проекти
Обвързване на информационните системи с
процесите
IS Bulgaria
Информационните системи в
подкрепа на бизнеса
ИС системата трябва да осигурява данни за взимане на управленски
решения:
обикновено в компаниите се използват повече от една информационна
система, като някои данни в тях се дублират, а други – отсъстват;
понякога информационните системи не са синхронизрани с бизнес процесите
на компанията;
Внедряване на ИС, базирани на
процесите
Нови системи
Анализ на процесите, изискващи информационна система
Промяна на процесите, където е необходимо
Създаване на use cases на база функциите в процесите
Съществуващи ИС
Анализ на процесите, свързани с ИС
Анализ на стъпките, които са автоматизирани и тези, които не са
Gap анализ на изискванията към ИС и функционалността на ИС
Информационните системи
в подкрепа на бизнеса
Процеси в
компанията
Изисквания към
интегрираната
ИС
Информационни
Liefers c hein
nic ht verei nnahmt
системи
Liefernac hwei s
aus reic hend
Liefernac hwei s
an B T s enden
S B vorl.
V ereinnahmung
на решението
S B vorl.
V ereinnahmung
Liefernac hwei s
fehl erhaft
S B vorl.
V ereinnahmung
Material
vorl äufi g
verei nnahm t
vorl äufi ge
V ereinnahmung
durc hgeführt
Реализация
V orläufige
V ereinnahmung
verei nbart
Liefernac hwei s
prüfen
V orläufig
verei nnehm en
Интеграция
AN
i nformi eren
S B vorl.
V ereinnahmung
AN
i nformi ert
V orläufige
V ereinnahmung
überwac hen
S B vorl.
V ereinnahmung
vorl äufi ge
V ereinnahmung
überwac ht
Rec hnungs prüfung
durc hführen
Информационна
система
Бизнес изисквания към ИС /Use Cases/
Asset manager
Manage licenses
Add
new HW
Delete HW
Delete user
CIO
Edit HW
Edit SW
list
Edit user
Add
new user
Reporting
Administrator
Edit locations
list
Search
UHD agent
2nd level support
Реализирани проекти
Внедряване на добри практики
Внедряване на референтни процеси в големи компании
Внедряване на ITIL
IS Bulgaria
Внедряване на добри практики
Определяне на приоритетни процеси
Анализ на текущото състояние
Дефиниране на бъдещото състояние на база добрите практики
План за внедряване
Помощ при внедряването
Обучение на персонала
Изготвяне на необходимата документация
ITIL
ITIL - Information Technology Infrastructure Library (ITIL®)
- рамка за
добри практики (набор процеси), предназначени за осигуряване на
висококачествени услуги, свързани с управлението на
информационните технологии
Компании, които използват ITIL: Microsoft, Barclays Bank, Guinness,
Procter & Gamble, Fujitsu, Hewlett Packard
http://www.itil.co.uk/
ITIL процесите на високо ниво
Management Processes
Strategic Planning
and Controlling
Financial Planning
and Controlling
Internal Audit
Service Delivery
Service Level
Management
Capacity
Management
IT Service Continuity
Management
Availability
Management
Security
Management
Configuration
Management
Release
Management
Service Support
Incident
Management
Problem
Management
Change
Management
Support Processes
Human Resource
Management
Financial
Management
Quality
Management
PR and Advertising
Procurement
Administration
Real Estate
Management
Внедряване на ITIL
Анализ на текущото състояние
Конкретизиране на ITIL за нуждите на компанията
План за внедряване
Помощ при внедряването
Обучение на персонала
Изготвяне на необходимата документация
Внедряване на информационна система за обработка на
заявки
Внедряване на информационна система за управление на
конфигурацията
Внедрената концепция
Инциденти
1 ниво
(поддръжка)
2 ниво
(специалисти)
3 ниво
(доставчици)
време
пари
Внедрената концепция
Us e r has
calle d
1 ниво
Re alize 1s t
leve l s upport
(поддръжка
)
Incide nt is
Incide nt is
s olve d
forw arde d t o
2nd le ve l
2 ниво
(специалисти)
3 ниво
(доставчици)
Re alize 2nd
leve l s upport
Incide nt is
forw arde d t o
3rd le ve l
Re alize 3r d
leve l s upport
Incide nt is
s olve d
Incide nt is
s olve d
Внедреното решение
Съдържание
Каква е връзката на бизнес процесите с Интерконсулт
България?
Бизнес процеси и системи за управлението им
ARIS Process Platform
Ползите от процесното управление с ARIS Process Platform
Реализирани от нас проекти в България
Как протича един проект за въвеждане на система за процесно
управление?
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Как протича един проект?
Партньорство
Разрешаване съвместно на реални предизвикателства пред клиента;
Възможност в бъдеще да се справя самостоятелно;
Конфиденциалност;
Съвместни екипи;
Реални документи, част от системата на управление на клиента;
Комуникация
Цели на
проекта
Обхват
на проекта
Изпълнение
на проекта
Обратна
връзка
Консултации
БЛАГОДАРЯ за вниманието!
7 Indze Voyvoda Str.
1309 Sofia, Bulgaria
phone: +359 2 9201120
8229440
8220904
fax: +359 2 9200552
E-mail: icb@icb.bg
Managing director:
Mr. Stoian Boev
Director software development:
Mr. Atanas Golev
Marketing and Sales Manager:
Mrs. Pavlina Kozarova
Direct Phone: +359 2 8129 216
kozarova@icb.bg
Interconsult Bulgaria | www.icb.com
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
34
Размер файла
5 064 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа