close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект: „Изграждане на

код для вставкиСкачать
Проект: „Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса
интегрирана информационна система на НАП в съответствие с
принципите на електронното управление“
Договор № А11-31-9/16.02.2012г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Административен
капацитет”
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Обща стойност на проекта: 642 597,05 лв.
Срок: 16 юли 2014 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Обща цел:
Подобряване на услугите, предоставяни от Национална
агенция за приходите за гражданите и бизнеса и повишаване
на общественото доверие и имиджа на Агенцията като
модерна, гъвкава и високотехнологична администрация.
Специфични цели на проекта:
Специфична цел 1: Подобряване на предоставяните услуги и
намаляване на административните трудности и разходи по
спазване на задълженията за клиентите на Национална
агенция за приходите.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Специфична цел 2: Осигуряване прилагането на принципите на еднократното събиране на данни и на служебното
начало
чрез
подготовка
на
информационните,
технологични и комуникационни системи на НАП за работа
в условията на оперативна съвместимост.
Специфична цел 3: Повишаване на ефективността от работата на администрацията чрез усъвършенстване на
информационните системи в НАП за обслужване на
клиентите на Агенцията.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел
избор на изпълнител, при спазване на принципите,
условията и реда за възлагането й, съгласно
изискванията на нормативната уредба в областта
Дейността е в съответствие с изискванията на нормативната
уредба за възлагане на обществени поръчки /ЗОП, НВМОП и
ППЗОП/ и избор на изпълнител за реализация на проекта.
Проведена е обществена поръчка за изпълнение на
основните две дейности по проекта – дейност 2 и дейност 3.
Избран е изпълнител – фирма „Сирма Солюшънс” АД, с
която на 25.07.2013 г. е сключен договор.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Дейност 2: Анализ на състоянието на информационните
системи на НАП и електронните административни
услуги, предоставяни от Агенцията, за съответствие с
принципите за интегрираност и оперативна
съвместимост
Поддейност 1: Идентифицирани са изискванията на
нормативната уредба и други стратегически документи в
областта на оперативната съвместимост и за
административното обслужване;
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Дейност 2:
Поддейност 2: Идентифицирани са съществуващите и
планираните информационни системи и електронни услуги в
НАП, както и на тези в процес на реализация, попадащи в
обхвата на изискванията за оперативна съвместимост и е
изготвен анализ на съответствието на информационните
системи в НАП с изискванията на нормативната уредба на
електронното управление, идентифицирани по
поддейност 1;
Поддейност 3: Изготвен е цялостен подход и концепция за
прилагане на принципите на оператив-ната съвместимост в
НАП съгласно изискванията, стратегическите насоки и
референтен модел на електронното управление в България;
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Дейност 2:
Поддейност 4: Изготвени са концепция и подход за развитие на приложната, технологична и хардуерна платформа в
НАП за следващия пет годишен период;
Поддейност 5: Изготвени са актуализирани Стратегия за
развитие на информационните технологии на НАП и пътна
карта към нея за следващия петгодишен период – 2014 –
2018 г.;
Поддейност 6: Организирано и проведено е обучение на 40
служители от НАП за изискванията и принципите за
оперативна съвместимост и добри практики.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Дейност 3: Подготовка за привеждане на наличните
електронните услуги и информационни системи на НАП,
съобразно принципите за интегрираност и оперативна
съвместимост
Поддейност 1: Изготвени са препоръки за оптимизиране на
използваните технологични формати и към реда за
предоставяне на електронните услуги на НАП, с оглед
посрещане на изискванията за оперативна съвместимост и
за подобряване обслужването на клиентите на Агенцията;
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Дейност 3:
Поддейност 2: Изготвени са три задания за усъвършенстване на информационните системи, пре-доставящи
електронните услуги на НАП, Софтуера за управление на
приходите и ИС Продажби с оглед посрещане на
изискванията за оперативна съвместимост;
Поддейност 3: Изготвено е типово задание за усъвършенстване на информационните системи в НАП за
посрещане на изискванията за оперативна съвместимост;
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Дейност 3:
Поддейност 4: Извършени са проверки по сценарии за проверка на съответствието с изискванията за оперативна
съвместимост и информационна сигурност на заданията за
усъвършенстване
на
информационните
системи,
предоставящи електронните услуги на НАП, Софтуера за
управление на приходите и ИС Продажби и е попълнена
необходимата документация;
Поддейност 5: Идентифицирани са регистрите, електронните
услуги и информационни обекти в НАП, които следва да
бъдат вписани в регистрите, във връзка с изискванията на
Закона за електронно управление /ЗЕУ/ и е изготвен списък;
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Дейност 3:
Поддейност 6: Подготвени са необходимите документи и са
попълнени формулярите за регистриране на електронните
услуги, информационните обекти, част от електронните
услуги, включително други услуги, подлежащи на
регистрация в НАП, като същите са подадени към
министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за вписване.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Дейност 4: Дейности за информация и публичност
Дейността е изцяло съобразена с изискванията на
ОПАК за информация и публичност;
Публикувани 2 прессъобщения за национални медии за
анонсиране на старта и края на проекта;
Изготвени и публикувани 3 бр. е-брошури и PowerPoint
презентация;
Разработени, отпечатани и разпространени са
информационни брошури и плакати;
Създадени специални рубрики в сайтовете на НАП;
Информационните материали представят целите,
изпълнените дейности и резултатите от проекта, с цел
повишаване на информираността на всички
заинтересовани страни.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Дейност 5: Независим финансов одит
Извършен е финансов одит;
Изготвени са междинен и окончателен одитни доклади.
Дейност 6: Организация и управление на проекта
Разработени са вътрешни правила за управление на
проекта;
Дейностите по проекта се изпълняваха поетапно;
Резултатите са постигнати в рамките на срока за
изпълнение на проекта;
Постигнати са индикаторите за изпълнение на проекта;
Адекватно и навременно са управлявани рискове,
проблеми и промени.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Реализирането на проекта води до намаляване на административните трудности и разходи
по спазване на задълженията за клиентите на НАП, осигурява прилагането на принципите на
еднократното събиране на данни и на служебното начало чрез подготовка на
информационните, технологични и комуникационни системи на НАП за работа в условията на
оперативна съвместимост. Това безспорно ще намали времето и ще подобри качеството на
услугите за гражданите и бизнеса.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
17
Размер файла
750 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа