close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Управление на проекти

код для вставкиСкачать
А-ТРИ АРХИТЕКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИЯ
арх. Георги Савов
арх. Николай Симеонов
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
PROJECT MANAGEMENT
SERVICES
НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕ И
СТРОИТЕЛСТВО
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
АРХИТЕКТУРА
КОНСТРУКЦИИ
ЕЛЕКТРО - СИЛНОТОКОВИ
ЕЛЕКТРО - СЛАБОТОКОВИ
ЕЛЕКТРО АВТОМАТИЗАЦИЯ BMS
ОВ и К
ВиК
ДРУГИ ПРОЕКТИ
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ
Р-Л ТЕХНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН
КООРДИНАТОР
ТЕХНИЧЕСКИ
КООРДИНАТОР
ОБЕКТОВ
ОТГОВОРНИК
1.
2.
3.
4.
5.
АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНА
КОНСТРУКЦИИ
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ
ВОДОПРОВОД И КАНАЛ
ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ И
КЛИМАТИЗАЦИЯ
6. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
7. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОЛИВНИ
ИНСТАЛАЦИИ
8. АСАНСЬОРИ И ДРУГИ
СПЕЦИАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Предпроектни проучвания за територията.
Анализ за наличните на данни за прилежащата
инфраструктура.
Изготвяне на предварително задание за
проектиране.
Изготвяне на предварителен календарен линеен
график за изпълнение на инвестиционния проект,
включващ основни фази като:
- ключови дати
- подготвителни мероприятия
- проучвания
- разрешителни
- проектиране
- тръжни процедури
- доставки
- строителство
- въвеждане в експлоатация
Календарен линеен график
Изготвяне на окончателно задание за проектиране
по всички части.
Изготвяне на конкурсна документация.
Провеждане на конкурс за идеен проект и
Главен проектант:
1. Проучване и покана на номинирани и одобрени
от Възложителя проектантски бюра или открит
конкурс за проектиране.
2. Съставяне на конкурсна комисия.
3. Изготвяне на окончателен доклад за Възложителя.
4. Възлагане на проектиране и сключване договор с
Главен проектант.
Контрол на проектирането на сгради и
инфраструктура по всички специалности.
1. Изготвяне на задание за изработка на технически и
работни проекти по всички специалности с необходимия
обем и съдържание.
2. Определяне на всички необходими инфраструктурни
мероприятия, необходими за нормалното
функциониране и въвеждане на обекта в експлоатация.
3. Контрол на проектите в етапа на договаряне и
изработка.
4. Участие в работните срещи, организирани от Гл. Проектант.
5. Приемане и одобряване на работните проекти по всички
специалности.
6. Остойностяване на подадените от проектантите
количествени сметки и спецификации.
7. Конкурс за избор на консултант за изготвяне доклади за
оценка на съответствието на проектната документация.
Изготвяне на документация и провеждане на търгове
и конкурси за избор на изпълнители, подизпълнители
и основни доставчици.
1. Обсъждане с Възложителя начина и последователността
за изпълнение на проектите.
2. Определяне на основните параметри и изискванията към
предложените материали.
3. Изготвяне на документация за провеждане на търгове за
избор на главен изпълнител, подизпълнители и доставчици.
4. Обявяване и провеждане на търгове.
5. Изготвяне на сравнителни таблици по показателите
от офертите.
6. Подготвяне на условията и изискванията за провеждане
на конкурс за консултант, упражняващ строителен надзор.
7. Сключване на договори с изпълнители, подизпълнители и
доставчици.
8. Съставяне на генерална количествено-стойностна сметка
на база количествени сметки и спецификации.
9. Изготвяне на доклад-оценка към Възложителя.
10.Съгласуване с избраните специализирани фирми изпълнители,
подизпълнители и доставчици на технологията за реализация
на строително монтажните работи и инсталации.
Инвеститорски контрол, координиране на строителния
процес до неговото завършване и въвеждането на
обекта в експлоатация.
1. Контрол и координация на консултанта, упражняващ
строителен надзор.
2. Цялостен контрол върху изпълнението на строително
монтажни работи.
3. Одобряване на изготвените от изпълнителите подробни
календарни графици за изпълнение и контрол върху тяхното
спазване.
4. Организиране на седмични оперативни срещи с всички
участници в строителството. Водене регистриране и съхранение
на протоколи работни срещи и оперативки.
5. Съблюдаване на поетапното спазване на сроковете по време
на строителство.
6. Осигуряване на спазването на срока за приключване
на обекта и подобектите.
7. Осигуряване и координиране на работата на проектантите,
упражняващи авторски надзор.
8. Проверка на стойностите по представените актове и
авансови искове и тяхното съответствие с офертите цени.
9. Приемане на завършени етапи от строително – монтажни
работи по качество и количество.
10. Подписване от името на Възложителя на всички чертежи и
друга техническа документация, изискваща съгласуване от
Възложителя.
11. Информиране на Възложителя за качеството на извършените
СМР.
12. Координиране на изготвянето, подписването и
съхранението на всички актове и протоколи по време на
строителството.
13. Корекция и съгласуване на специфични детайли по всички
специалности в процеса на строителството.
14. Контрол на качеството и рекламации към извършените или
доставените от изпълнителите и доставчиците СМР,
инсталации и материали.
15. Периодична актуализация на Общия график, минимум
веднъж месечно.
16. Изготвяне и представяне на Възложителя на седмичен
доклад за прогреса на дейностите по проекта.
17. Изготвяне и представяне на Възложителя на доклад за
прогреса на дейностите по проекта през изтеклия месец
Докладваната информация трябва да включва:
- резюме на извършените дейности през изтеклия период;
- планирани дейности за следващия период;
- актуализиран общ линеен график за изпълнение на проекта;
- актуализирана справка по промени в договорирания обем
работи.
18. След започване на строителството, регулярно водене на
дневник на обекта.
19. Изготвяне на окончателна рекапитулационна сметка за
обекта.
20. Организиране на навременното изготвяне на екзекутивна
документация и нейното съхранение.
21. Организация на приемателната комисия съвместно с
независим строителен надзор и изпълнителите.
22. Изготвяне на списък с гаранционните срокове по видове
строително монтажни работи с изпълнителите и съответните
фирми доставчици и подизпълнители.
23. Констатиране на гаранционни дефекти и организация за
тяхното отстраняване.
Да се извърши работно проектиране, без да бъдат съобразени
всички произхождащите от него видове СМР и стойности за
изпълнение.
Да се забавят сроковете по издаване на разрешително за
строеж.
Неправилен избор на Гл. изпълнител поради пропуски в
тръжното задание.
Недостатъчно стриктен договор с Гл. изпълнител.
Неосигурен качествен финансов и времеви контрол в
междините етапи на изпълнение.
Допускане на технически грешки в отчетността на
сертификатите за реално СМР.
Благодаря за вниманието!
А-ТРИ АРХИТЕКТУРА И
ИЗПЪЛНЕНИЯ
арх. Георги Савов
арх. Николай Симеонов
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
19
Размер файла
2 415 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа