close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗУТ

код для вставкиСкачать
ЗУТ
ПРОЕКТ
на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ
Междуведомствена работна група, съгласно
Заповед № РД-02-14-1834/13.10.2009г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството
ЦЕЛ НА МРРБ
ПО-ЯСЕН, ПО-ТОЧЕН И ДИРЕКТНО ПРИЛОЖИМ ЗАКОН
1.
ЕДНОЗНАЧНОСТ НА ПРАВИЛАТА
да се избегне двусмислието и тълкувателния характер на разпоредбите
2.
СТРУКТУРИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
по вертикала и по хоризонтала
да се избегне размиването на отговорността
3.
ДИРЕКТНА ПРИЛОЖИМОСТ
да се избегне тълкувателния елемент на формулировките, водещ до необходимостта от допълнително обясняване
приложението на закона чрез многобройни подзаконови актове и указателни писма
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАБ
ПРОЕКТ
на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ
ПРОЕКТ НА КАБ!
ЗУТ
инструмент за гарантиране
на
БАЛАНСА
ОБЩЕСТВЕН - ЧАСТЕН ИНТЕРЕС
в
устройството на територията на Република България
КАБ постига целите на МРРБ
Като предлага:
1.
изменение в структурата на закона
2.
изменения и допълнения на разпоредби
в три основни направления
3.
дефиниране на резултатите от предложените изменения,
илюстриращи постигането на целите на МРРБ
ПРОЕКТ НА КАБ!
Чл.1, ал.2
Този закон урежда
обществените отношения, свързани с
устройственото планиране на територията
инвестиционното проектиране
строителството
в Република България
и определя
ограниченията върху собствеността
за устройствени цели.
ПРОЕКТ НА КАБ!
СТРУКТУРА НА ЗАКОНА
част 1
ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА
част 2
УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
част 3
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
част 4
СТРОИТЕЛСТВО
част 5
ВЕЩНИ/ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА
част 6
КОНТРОЛ
част 7
ЗАСТРАХОВКИ И САНКЦИИ
Допълнителни, преходни, заключителни разпоредби....
ПРОЕКТ НА КАБ!
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
направление 1
РАЗДЕЛЕНИЕ
НА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКИТЕ
ОТ ЕКСПЕРТНИТЕ ФУНКЦИИ
направление 2
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РОЛИ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ,
САНКЦИИ
направление 3
РЕГЛАМЕНТИРАНА ОБВЪРЗАНОСТ ЕДИННО И ЕДНОВРЕМЕННО ПРОТИЧАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЗРР, ЗУТ, ЗООС, ЗОЗЗ, ЗГ
ПРОЕКТ НА КАБ!
РЕЗУЛТАТИ
ОТ ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
1.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА СТРУКТУРАТА НА ЗАКОНА
за еднозначност на правилата и структуриране на отговорността
ясен и лесен за ориентация закон
със структура, съответна на дефинираното му предназначение
и осигуряваща регламент за структуриране на отговорността
за еднозначност на правилата
ясно съотнасяне на обществения и частния интерес
към структурата на закона
за подобрена приложимост
разграничени нива на експертизиране и съгласуване,
гарантиращи ясно дефиниране на компетентностите, правомощията и отговорността
на експертите и съгласуващите институции
ПРОЕКТ НА КАБ!
РЕЗУЛТАТИ
ОТ ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
2.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО ПО НАПРАВЛЕНИЯ
направление 1 - РАЗДЕЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКИТЕ ОТ ЕКСПЕРТНИТЕ ФУНКЦИИ
за еднозначност на правила
повишаване качеството на управление на територията
и качеството на обслужване на гражданите
чрез фокусиране на вниманието, капацитета и времето на администрацията
върху свойствени за административно-управленската роля функции, базирани върху принципите за добро управление
в областите “Ефективност и ефикасност”, “Откритост и прозрачност” и “Отчетност”
в съответствие със Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво /2007/
за подобрена приложимост
драстично намаляване на условията, пораждащи корупция
и създаване електронна база данни за единна информационна система
чрез задължително въвеждане на принципа за електронно публикуване на информация от местните и централните
администрации за съдържанието на действащите планове, заповедите за одобряването им, заповедите за изменението
им, всички други административни актове, свързани с устройството на територията, обявленията и становищата за
инвестиционните намерения, строителните разрешения и т.н.
за подобрена приложимост
опростяване на процедурите и съкращаване сроковете за процедиране
чрез премахване на необходимостта да се издават визи, справки за действащи планове и техните допуснати
изменения, чрез премахване на последователното получаване на изходна информация, становища, преценки и др.
документи от експлоатационните дружества и специализираните административни институции при наличие на
законово регламентирана междуведомствена комисия.
ПРОЕКТ НА КАБ!
РЕЗУЛТАТИ
ОТ ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
3.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО ПО НАПРАВЛЕНИЯ
направление 2 - ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РОЛИ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ, САНКЦИИ
за структуриране на отговорността по вертикала и хоризонтала
фиксиране на отговорностите на участниците в инвестиционния процес
чрез ясно идентифициране на ролите и правата им в механизма на инвестиционния процес
за структуриране на отговорността по вертикала и хоризонтала
идентифициране на органите?/лицата?/ институциите?/,
осъществяващи контрола по устройство на територията и в инвестиционния процес
в защита на обществения интерес – централни и местни администрации, междуведомствените експертни комиисии,
браншовите организации с експертния си капацитет
в защита на частния интерес – браншовите организации на проектанта и строителя, гражданите и техните сдружения
за структуриране на отговорността по вертикала и хоризонтала
адекватност на санкциите
съответни по вид на отговорността и съразмерни на отговорността по вертикала и хоризонтала
ПРОЕКТ НА КАБ!
РЕЗУЛТАТИ
ОТ ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
4.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО ПО НАПРАВЛЕНИЯ
направление 3 – РЕГЛАМЕНТИРАНА ОБВЪРЗАНОСТ –
ЕДИННО И ЕДНОВРЕМЕННО ПРОТИЧАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ –
ПО ЗРР, ЗУТ, ЗООС, ЗОЗЗ И ЗГ
за еднозначност на правилата
управление на територията, адекватно на европейските механизми
за управление и финансиране на устройството на територията
чрез дефиниране на функции и права за инициативи на областните администрации
в търсене на европейски модел на взаимоотношенията между институциите
за еднозначност на правилата
повишаване качеството на управление на територията на регионално ниво
чрез въвеждане на интегриран подход на управление на областно ниво,
осъществяван под ръководството на Главен архитект на съответната областна администрация
при ясно структуриране на национално, регионално и общинско ниво на управление на териториите
за еднозначност на правилата и подобрена приложимост
опростяване на процедурите и съкращаване сроковете за процедиране
чрез премахване на последователния подход при получаване на изходна информация, становища,
преценки и други документи от експлоатационните дружества и специализираните административни
институции при наличие на законово регламентирана междуведомствена експертна комисия.
ПРОЕКТ НА КАБ!
РЕЗУЛТАТИ
ОТ ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
5.
ОСНОВЕН РЕЗУЛТАТ
КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
предлага изменения и допълнения на ЗУТ,
за превръщането му в
инструмент за гарантиране на
БАЛАНСА
ОБЩЕСТВЕН - ЧАСТЕН ИНТЕРЕС
в
устройството на територията на Република България
Всички предложения са полезни
за развитието на инвестиционната инициатива при защитен обществен интерес
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
8
Размер файла
58 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа