close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

www.bsbd.org

код для вставкиСкачать
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013
РЕШЕНИЯ ЗА
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
Проект DIR-51211229-1-171
“Разработване на планове за управление
на риска от наводнения”
Процедура BG161PO005/12/1.20/02/29
приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.”
Бенефициент: Басейнова дирекция за Черноморски район
Проект DIR-51211229-1-171 “Разработване на планове за управление на риска
от наводнения”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Обща стойност на проекта: 2 567 400,47 лв.
80 % европейско съфинансиране, Кохезионен фонд: 2 053 920,38 лв.
20% национално съфинансиране: 513 480,09 лв.
Срок за изпълнение на дейностите: 31.03.2015 г.
Проект DIR-51211229-1-171 “Разработване на планове за управление на риска
от наводнения”
Обща цел:
Допринасяне за правилното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в областта
на околната среда и в частност прилагане на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и
управлението на риска от наводнения. Устойчиво използване на водите и водните ресурси
с оглед намаляване на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за
човешкото здраве и околната среда.
Специфични цели:
Изготвяне на Първоначална оценка на риска от наводнения.
Изготвяне на карти на районите в риск и под заплаха от наводнения.
Разработване на План за управление на риска от наводнения.
Дейности по проект DIR-51211229-1-171 “Разработване на планове за
управление на риска от наводнения”
Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво:
Консултантска помощ за изготвяне на предварителна оценка на риска от наводнения.
Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността.
Консултанска помощ за определяне на районите със значителен потенциален риск от
наводнения.
Подготовка на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск
от наводнения:
Консултантска услуга за изготвяне на карти на районите под заплаха за наводнения и
карти на районите с риск от наводнения.
Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността,
съгласуване на картите на заплаха и риск от наводнения с прегледа на Плана за
управление на Черноморски басейнов район (ПУРБ).
Дейности по проект DIR-51211229-1-171 “Разработване на планове за
управление на риска от наводнения”
Подготовка на план за управление на риска от наводнения:
Определяне на целите и приоритетите на Черноморски басейнов район, съгласуване с
ПУРБ и разработване на проект на План за управление на риска от наводнения.
Проект на програма от мерки за ЧБР. Икономически анализ на проекта на програмата от
мерки, вкл. икономически разчети разходи-ползи.
Екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения (ПУРН).
Обществени консултации по проекта на ПУРН, по екологичната оценка на проекта на ПУРН
и координация на консултациите с тези по ПУРБ по РДВ.
Трансгранична координация и обмен на информация за международни речни басейни:
Обмен на информация и съгласуване за международен речен басейн с Р Румъния, Р
Турция, провеждане на срещи съгласно международни договорености.
Разработване на национален каталог от мерки
и национални приоритети за управление на риска
от наводнения.
Дейности по проект DIR-51211229-1-171 “Разработване на планове за
управление на риска от наводнения”
Дейности по управление на проекта в БДЧР.
Одит на проекта.
Информация и публичност:
Изпълнява се от служители на БДЧР
Продължителност: през цялото времетраене на проекта
Разпространение на информация за проекта и за подкрепата на финансирането на дейностите
от фондовете на Европейския съюз.
Планирани мерки:
Две пресконференции: за начало и край на проекта;
Изготвяне на информационни и промоционални материали –
дипляни, папки, химикали и др.;
Изготвяне на информационни стикери;
Изготвяне на 2 бр. постоянни обяснителни табели.
Резултат: популяризиране на проекта и приноса на ЕС във
финансирането му чрез ОПОС.
Дейности по проект DIR-51211229-1-171 “Разработване на планове за
управление на риска от наводнения”
Подготовка на предварителна оценка на
риска от наводнения на басейново ниво 02.2013 г.
Подготовка на карти на районите под
заплаха за наводнения и карти на
районите с риск от наводнения – 05.2014 г.
Подготовка на план за управление на
риска от наводнения – 03.2015 г.
Трансгранична координация и обмен на
информация за международни речни
басейни – 12.2014 г.
Разработване на национален каталог от
мерки и национални приоритети за
управление на риска от наводнения –
02.2014 г.
Проект DIR-51211229-1-171 “Разработване на планове за управление на риска
от наводнения”
Очаквани резултати: Изпълнението на проекта ще подпомогне своевременното прилагане на
изискванията на новото екологично законодателство и достигането на европейските стандарти в
областта на водите. Разработените по проекта планове за управление на риска от наводнения ще
имат голям социално-икономически ефект. Заложените мерки в проекта, които ще допълнят ПУРБ ще
допринесат и за изготвяне и реализация на регионалните и местни планове, програми и стратегии на
областно и общинско ниво. Резултатите от дейностите ще бъдат интегрирани в бъдеще с
националните плановете за оперативна и постоянна защита от вредното въздействие на водите.
Конкретни резултати:
Разработени национални приоритети и национален каталог от мерки.
Изготвена предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво.
Определени райони със значителен потенциален риск от наводнения.
Изготвени карти на районите под заплаха от наводнения и карти на риск от наводнения
Изготвен проект на ПУРН в съответствие с изискванията на ЗВ и Директива 2007/60/ЕС.
Определени цели и приоритети за управление на риска от наводнение на всеки РБУ.
Разработена икономически ефективна програма от мерки за изпълнение на заложените цели.
Извършена оценка на разработения проект на ПУРН с екологичното законодателство.
Напредък по проект DIR-51211229-1-171 “Разработване на планове за
управление на риска от наводнения”
Изпълнени дейности до момента:
Консултантска помощ за изготвяне на предварителна оценка на риска от наводнения –
възложена поръчка и изготвен проект на предварителна оценка през м.декември 2012.
Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността.
дейности за предварителната оценка на риска от наводнения:
Изготвяне на информационни материали: брошура, флаер, книги и др.
Изготвяне на специализирана уеб-ГИС страница за визуализиране на резултатите от ПОРН http://eea.government.bg/wp/purn/bsbd/ ;
Организиране и провеждане на 4 бр. срещи-консултации;
Обяви в пресата за публикуване на предварителната оценка.
Напредък по проект DIR-51211229-1-171 “Разработване на планове за
управление на риска от наводнения”
Изпълнени дейности до момента:
Мерки за информация и публичност:
изготвени табели, публикувана кратка информация за одобрения проект на интернет страницата
Осигурено извършване на задължителен текущ одит на проекта.
Осигурена консултанска помощ за определяне на районите със значителен потенциален
риск от наводнения (РЗПРН).
Предстоящи дейности:
Предстои провеждане на обществени консултации и
информиране на обществеността.
дейности след определяне на РЗПРН:
Изготвяне на информационни материали – брошура и др.;
Организиране и провеждане на 4 бр. срещи-консултации;
Проект DIR-51211229-1-171 “Разработване на планове за управление на риска
от наводнения”
За допълнителна информация:
Басейнова дирекция за Черноморски район
гр. Варна 9000,
тел:052/687 435, факс: 052/631 448
e-mail: bsbd_purn@bsbd.org; bdvarna@bsbd.org
Интернет страница: http://www.bsbd,org
Директор БДЧР – инж. Венцислав Николов
Ръководител на проекта – инж. Десислава Консулова
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013
РЕШЕНИЯ ЗА
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.".
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Басейнова дирекция за Черноморски район и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
19
Размер файла
1 426 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа