close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
Подготовка, изпълнение и
управление на проекти
обучение на местни лидери –гр. Раковски 2009
Същност на проекта
Проектите са уникални по характер, преобладаващата част от
дейностите на всеки проект са специфични и се различават от тези на
другите проекти и стандартните дейности;
Проектът е еднократен, определен във времето процес. Всеки
проект има начало и край на завършване и в рамките на този период
трябва да бъдат изпълнени всички дейности произтичащи от целта на
проекта.
Всеки проект има собствен бюджет, който включва разходите за
изпълнение на всички предвидени дейности;
Всеки проект има собствени ресурси – работна сила, машини и
оборудване, материали разпределени по дейностите на проекта;
Реализирането на всеки проект е свързано с известен риск, поради
неопределеността при изпълнението на проекта (надхвърляне на
предвидените разходи, удължаване на сроковете, и пр.)
1
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
НА ПРОЕКТ
След-проектен
преглед/оценка
4
ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА ПРОЕКТ
Дефиниране на
проекта
Проектен
цикъл
Наблюдение и
контрол
НА ПРОЕКТ
Детайлно
планиране
3
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПРОЕКТ
2
ПЛАНИРАНЕ
ФАЗА 1: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТА
Определяне целта и обхвата на проекта: Поставянето на
точни параметри още в самото начало е от съществено
значение за успеха на проекта!
Проектна идея
Документи за
кандидатстване
Пред-проектни
проучвания
Организиране на
проектен офис
Определяне на
проектен екип
Общ преглед на
свършеното
На
този
етап
идентифицираме:
наименование,
местоположение, размер на инвестицията, основни задачи,
алтернативи за изпълнение и приложение, готовност и пр.
ФАЗА 2: ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТА
Първата задача на проектния мениджър е да
изготви подробен ПЛАН НА ПРОЕКТА. А това
означава:
ПЛАН НА ПРОЕКТА
План на
ресурсите
Финансов план
План по
качеството
ОБЩ ПРЕГЛЕД
Комуникационен
план
План за
приемане
План за у-ние на
риска
Управление на проект
Умения: специализирани знания и опит, допринасящи за
намаляване на рисковете при изпълнение на проекти, и
оттук повишаване на неговата ефективност.
Инструментариум: мениджърите на проекти ползват
редица инструменти, като формуляри, образци, регистри,
спец.софтуер и контролни листи.
Процеси: провеждането на редица управленски процеси са
необходими за правилното наблюдение и контролиране на
проекта, напр. управление на:
ВРЕМЕТО,РЕСУРСИТЕ, КАЧЕСТВОТО
ПРОМЯНАТА, РИСКА И ДР.
Добрата система за управление на проекти
изисква отговор на следните въпроси:
Какви задачи трябва да бъдат извършени, за да постигнат
крайният резултат на проекта?
Кой ще изпълни тези задачи?
Кой е най-добрият начин за обмен на данни и информация за
проекта с хората, които имат участие в разглеждания
проект?
Кога трябва да бъде изпълнена всяка задача?
Колко ще струва?
Какво ще стане, ако някои от задачите не бъдат изпълнени
по график?
Добрата система за управление на проекти
изисква:
1.
Разбиване структурата на проекта като се дефинират
основните
фази/дейности/и
задачи.
Определяме
и
“ключовите” моменти към всяка от дефинираните фази от
изпълнението.
2.
Идентифицираме необходимите ресурси за изпълнение на
съответната дейност / задача.
3.
Изготвяне на график за изпълнение.
4.
Определяне на зависимостите, предположения и рискове
при изпълнение на всеки един от етапите.
Изготвяне план на ресурсите
За да се изготви план на ресурсите е необходимо да се:
1.
Идентифицират всички видове (типове) ресурси,
необходими
за
изпълнение
на
планираните
дейности по проекта;
2.
Определи количественото изразяване на ресурсите;
3.
Изготви график за разходване на ресурсите;
4.
Определят на зависимостите, предположения и
рискове при разходване на планираните ресурси.
Финансов план
Финансовият план оформя сбора от разходи (стойност), очаквани да
покрият изпълнението на проекта, както и оформянето им във
времеви график за съответното им разходване:
Изготвяне списък
на разходите
Остойностяване на
разходите
График за
разходване
Дефиниране на
фин. процеси
1.
Списък на разходите: това включва покупка, наемане или контрактуване на ресурси
(човешки, материални, оборудване и др.). Извън това трябва да се вземат под внимние и
следните разходи – за провеждане на търгове, поддържане на офис и администриране на
проекта.
2.
Остойностяване на разходите: задаване на стойност(и) за единица мярка.
3.
График за разходване: определя се във връзка с плана за действие и плана на ресурсите.
4.
Дефиниране на финансовите процеси: кой и как управлява финансовите потоци (роли и
отговорности).
План по качеството на проекта
Повечето мениджъри знаят, че изпълнението на проекта съобразно
“време-средства-качество” е критично за постигане на успех!
Поставяне на
цели по
качеството
План за
осигуряване на
качеството
План за контрол
на качеството
Дефиниране на
процесите
1.
Определяне на критерии и стандарти за качествено изпълнение
2.
Осигуряване на качеството: редовен преглед и оценка на изпълнението съгласно
поставените цели по качеството – обикновенно чрез външни ресурси (надзор).
3.
Контрол на качеството: вътрешен мониторинг и контрол на крайните продукти от
проекта.
4.
Дефиниране на процесите: кой и как управлява процеса по контрол на качеството
(роли и отговорности).
План за управление на риска
Анализът и управлението на риска е процедура, имаща за цел да
отстрани или поне да намали рисковете, които застрашават
постигането на целите на проекта.
Идентифициране
на рисковете
Количествено
изразяване на
рисковете
Времеви график
Дефиниране на
процесите
1.
Дефиниране на видовете потенциални рискове: напр. изисквания (нормативни,
технически, и пр.); финансови; времеви; комуникационни; под-доставки; под-изпълнение;
административни/опертивни; ресурсни и др.
2.
Методика за оценка на риска
3.
Изготвяне на график за превантивна работа с потенциалните рискове
4.
Дефиниране на процесите: кой и как управлява риска (роли и отговорности).
Комуникационен план
Списък на
участниците в
информац. поток
Идентифицираме
информац. нужди
и изисквания
Комуникационен
график
Дефиниране на
процесите
1.
Изготвяме списък на участниците (потребителите) в информационния обмен:
ефективната комуникация опира до разпространението на “необходимата информация
– до конкретни потребители – в най-удачното време”.
2.
Идентифицираме и изготвяме справка за всеки участник в проекта (име, роля
в проекта, организация/екип) и информцията от която той се нуждае (напр.
регулярни доклади за напредъка по проекта; справки за разходване на ресурси и
материали; финансови отчети; анализ на риска; тръжни процедури и пр.).
3.
Изготвяме комуникационен график
4.
Дефиниране на процесите: кой и как предоставя информация по проекта (роли и
отговорности).
Подход към изработване на проект
1.
Изработването на проект не е «писане»
2.
Разработването на проект е продължителен процес, който
изисква:
-
«стъпка по стъпка», т.е. поетапна подготовка на проектното
предложение
-
Изисква включването на значителен брой хора
-
Изисква познания, компетентности, усилия и време
Прилежащи документи при изработване на
проект
1.Обща
информация
организация
за
финансиращата
2.Формуляр за кандидатстване
3.Указания за попълване на формуляра
Източници на информация
Специализирани издания – брошури, бюлетини, наръчници,
ръководства
Пресата – в. 24 часа, в. Капитал, в. Дневник и др.
Питаме приятели
Глобалната
мрежа
Сайтове на европейски институции
Министерствата
Посолства
Неправителствени организации
Източници на информация
www.europe.bg
Източници на информация
www.mee.government.bg
Източници на информация
www.mlsp.government.bg
Източници на информация
www.mzh.government.bg
Източници на информация
www.mdaar.government.bg
Източници на информация
www.hrdc.bg
Източници на информация
http://www.wcif-bg.org/
Източници на информация
http://www.bepf-bg.org/
Източници на информация
www.flgr.bg
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Европейски социален фонд
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/
Структурни фондове на ЕС в България
http://www.eufunds.bg/
Министерство на труда и социалната политика
http://еf.mlsp.government.bg/
Министерство на образованието и науката - Междинно звено по ОП РЧР
http://sf.mon.bg/
Агенция по заетостта - Междинно звено по ОП РЧР
http://www.az.government.bg/
Агенция за социално подпомагане - Междинно звено по ОП РЧР
http://www.asp.government.bg/
Оперативна програма "Административен капацитет“
http://www.opac.government.bg/
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
http://ef.mlsp.government.bg/bg/page_op.php?id=1309
ФАЗА 3: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
По време на изпълнението на самия проект, мениджърът по
проекта наблюдава (извършва мониторинг) и контролира
постигнатите резултатите посредством:
–
Управление на времето
–
Управление на бюджета
–
Управление на качеството
–
Управление на промяната
–
Управление на риска
–
Управление на проблемите
–
Управление на комуникациите
–
Управление на процеса по приемане на резултатите
Дейности / Резултати
по проекта
ОБЩ ПРЕГЛЕД
Наблюдение и Контрол
по проекта
Управление на времето
Управление на риска
Управление на бюджета
Управление на проблемите
Управление на качеството
Управление на комуникациите
Управление на промяната
Управление приемането на
резултатите
СПРАВКА ЗА ИЗРАБОТЕНИ ДНИ ПО ПРОЕКТ
Фирма-изпълнител:
Договор:
Проект:
Име на експерта:
Позиция в проекта:
месец / година
0,0
Работни дни
Дата
Работни
дни
Работни
часове
Командировъчни
0,0
0,0
0,0
СЕПТЕМВРИ 2008
Място на изпълнение
Командировъчни
Детайли
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total
ДАТА, ПОДПИС
ЕКСПЕРТ
ДАТА, ПОДПИС
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ
ДАТА, ПОДПИС
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
0,0
РЕГИСТЪР НА ИЗРАБОТЕНИТЕ ДНИ ПО ПРОЕКТА
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
ИМЕ НА ЕКСПЕРТА
ХОНОРАРИ
КОМАНДИРОВЪЧНИ
ПОЗИЦИЯ В
ПРОЕКТА
ХОНОРАР
(ставка)
ДНИ
ОБЩО СУМА
РАЗХОДВАНИ ДНИ ПО МЕСЕЦИ
III-2008
IV-2008
V-2008
Общо
рзходвани
дни хонорар дни хонорар дни хонорар дни хонорар дни хонорар дни хонорар дни хонорар
дни
I-2008
II-2008
VII-2008
VIII-2008
Баланс на
дните
Общо
изплатен
хонорр
Баланс на
хонорарите
Управление на бюджета
Управлението на бюджета е процес на наблюдение и контрол върху разходите
по проекта за осъществяване на планирания набор от дейности.
Обикновено за контрол на този процес се използват “разходни формуляри”,
които се обобщават в “регистър на разходите”.
Управлението на бюджета обхваща набор от процеси, роли и документи за
наблюдение и контрол на разходите, които могат да бъдат:
–
Разходи за труд (напр. екип по проекта, под-изпълнители, и консултанти);
–
Разходи за оборудване (напр. компютри, мебели, строителни машини и части, МПС и
пр.);
–
Разходи за материали (напр. консумативи, канцеларски материали, строителни и
инженерни материали и др.);
–
Административни разходи (напр. юридически, счетоводни, застрахователни, и пр.);
–
Други разходи (в зависимост от спецификата на проекта).
РЕГИСТЪР НА РАЗХОДИТЕ
ПРОЕКТ
Бюджетен раздел
№ фактура
Дата ф-ра
Доставчик
вътр.
№
Дейност
по
проекта
Описание на разхода
Сума (без ДДС) Валутен курс
Човешки ресурси
Доставки
Материали
Административни
Други
ОБЩО
СУМА (без ДДС
в лв.)
БЮДЖЕТЕН
ПЛАН
БАЛАНС
ФАЗА 4: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА
Тази фаза е свързана със серия от дейности по изпълнение на проекта,
включително:
Оценяване дали критериите за приключване на проекта са изпълнени;
Идентифициране на всякакви неуредени въпроси (дейности, рискове
или проблеми);
Изготвяне на план за предаване за прехвърлянето на резултатите на
Възложителя;
Изброяване на дейностите, които са необходими за предаването на
документацията, и предаването на проектните материали на
Възложителя;
Обявяване на края на проекта на всички заинтересовани страни и
участници.
След приключване на работата, проектът трябва да завърши по един
организиран начин, като се провери дали е изпълнил планирания
обхват и дали процесът на изпълнение е бил ефикасен и ефективен.
Заключителни дейности по приключване на
проекта
Ръководителят на проекта носи основната отговорност за изпълнението на тези
дейности:
Изготвя се контролен лист за проверка по приключване на проекта, като по този начин се
гарантира, че всички изисквани от тази процедура задачи са били изпълнени.
Извършва се оценка на проекта, която включва окончателната информация за изпълнението на
проекта.
Констатациите от оценката се документират в Заключителния Доклад. Оценката на проекта
трябва да документира и окончателните резултати от проекта, включително:
Действителните начални и крайни дати по компонентите на проекта;
Сравнение на работния план спрямо това, което се е случило в действителност;
Възприета методология, използван инструментариум и доколко те са били ефективни;
Качествени измерители и планирани прегледи, и обобщение на качествените резултати;
Всякакви ‘научени уроци’; кое е станало правилно и защо, какво се е объркало и защо, какво би могло
да се направи по по-добър начин и всякакви въпроси, които могат да улеснят бъдещи проекти.
Приключването на проекта е свързано и с прекратяването на договорите с
експерти и доставчици, освобождаването на проектните ресурси и
обявяването на края на проекта на всички заинтересовани страни.
Комплектоване и предаване материалите по
проекта
Проектът трябва да бъде приключен по един организиран начин,
което изисква предприемането на редица стъпки:
Да се гарантира предаването на продуктите и документацията на
Възложителя;
Да се изготви съобщение за приключване на проекта.
Консултантът ще уведоми тези, които са предоставяли подкрепа
и ресурси за проекта, че те вече могат да бъдат изтеглени;
Да се публикуват и разпространят плановете за всеки извършен
преглед след проекта и да се използват.
Този процес е отговорност на Ръководителя на проекта, със
съдействието на поддържащия (административен) екип.
Управление на проектния цикъл ОБОБЩЕНИЕ
ФАЗА 1:
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
НА ПРОЕКТА
ФАЗА 2:
ПЛАНИРАНЕ НА
ПРОЕКТА
ФАЗА 3:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЕКТА
ФАЗА 4:
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ПРОЕКТА
ПЛАН НА ПРОЕКТА
ДЕЙНОСТИ ПО
ПРОЕКТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
НАБЛЮДЕНИЕ И
КОНТРОЛ
Комплектоване и
предаване
материалите по
проекта
План на ресурсите
Проектна идея
Пред-проектни
проучвания
Апликация за
кандидатстване
Финансов план
У-ние на времето
План по качеството
У-ние на бюджета
План за у-ние на
риска
У-ние на качеството
Определяне на
проектен екип
План за приемане
У-ние на риска
Организиране на
проектен офис
Комуникационен
план
ОБЩ ПРЕГЛЕД
ОБЩ ПРЕГЛЕД
У-ние на промяната
У-ние на проблемите
У-ние на
комуникациите
У-ние приемането на
резултатите
ОБЩ ПРЕГЛЕД
Благодаря за
вниманието!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
23
Размер файла
3 138 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа