close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КАКВО Е ПРОЕКТ ПОДГОТОВКА НА

код для вставкиСкачать
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
практикум
1
ПРОЕКТЪТ…
2
КАКВО Е ПРОЕКТЪТ?
Проектът е ограничено във времето усилие за
създаване на уникален продукт или услуга.
Проектите трябва да предвидят цената,
графика и представяните резултати/продукти
3
КАКВО Е УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ?
Управлението на проект е пакет
от:
принципи,
практики и техники, които се
прилагат за воденето на “проектен”
екип,
контролиране на графика на
проекта,
цената му и
рисковете при прилагането му, за да
се постигнат ефективни резултати
4
ИНДИКАТОРИ
Има 9 основни общоприети индикатори за
ефективността на един проект, това са:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
интеграция,
сфера на действие,
време,
пари,
качество,
човешки ресурси,
комуникации,
рискове и
достъпност.
5
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЕКТИТЕ
Проектите преминават през определени и
обясними фази
Всяка фаза е взаимно обвързана с
останалите
Фазите трябва да водят до измерими
резултати, които да дадат стартова точка за
следващата фаза
Цената на всяка фаза добавя стойност към
предишната
6
ФАЗИТЕ
Проектите трябва да
са структурирани
така, че да са
съобразени с
фазите, през
които се
преминава през
време на работа.
Фазите трябва да
се определят в
план и
специфични
постижения/
резултати
Би трябвало да
определите как
ще разберете,
кога една фаза
свършва и какво
трябва да
покажете като
резултат.
7
ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА ПРОЕКТ
Ако сме си свършили работата преди да седнем да пишем, то
писането е най-лесната работа.
Правило 1: Не пиши, без предварителна подготовка
Правило 2: Не пиши, ако не си включил хората в изготвянето на
проекта
Правило 3: Не трябва да се съблазняваш от парите и не бива да
насърчаваш никой да го прави. Те са за да се свърши конкретна
работа и да се постигнат конкретни цели.
Правило 5: След като напишеш всичко го покажи на своито колеги,
специалисти, за да дадат мнението си. Радвай се на градивната
критика и съвети, които получаваш по написаното. Не се страхувай да
го променяш, дори ако трябва да го пранапишеш. Третото око е
голяма работа…
Правило 6: Ако нещо не ти е ясно върни се в текста нагоре
8
ПРОЧЕТИ – ДОПИТАЙ СЕ – ПИШИ
Предложението трябва да бъде:
Убедително
Да
отговаря на вашите приоритети, цели и
дейности
Да удовлетворява приоритетите и изискванията
на тези, които биха дали пари за реализацията му
9
АКЦЕНТИ В РЕАЛИЗАЦИЯТА МУ
Приоритети на проекта
Партньорство
Външна подкрепа
Собствен принос
Отчитане
Наблюдение и оценка
Устойчивост на това, което правите след края
на проекта
10
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ясно, точно и стегнато изложение
Обърнете специално внимание на резюмето
Логичен и лесен за четене формат с
привлекателен външен вид
Следвайте всички указания дадени от донорите
Разберете какви документи за кандидатстване
приемат и изискват донорите
Проверете какви са сроковете и условията за
финансиране
11
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1)
Заглавна страница
Резюме
Обосновка: необходим ли е проектът и каква е потребността от него - ако
е направен анализ това е много лесно. Пишете кратко, ясно, конкретно,
избягвайте общите фрази
Целевата група - социалната, професионалната или друга група хора,
която ще има полза от осъществяването на този проект.
Обща цел: съответства ли тя на общата стратегия за развитие на
общината и нейните приоритети и на приоритетите на финансиращата
програма
Конкретни цели: цел и подцели. Ясно ли са формулирани целите и
реалистични ли са те
Дейности за постигане на целите – написани на практическо ниво,
конкретно какво, колко и кога
Очаквани резултати – на практика какво ще се случи, направете
конкретно описание на очакваните резултати
12
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2)
Методиката - начина на осъществяване на проекта, включително на работата с
целевите групи.
Продължителност на проекта и план за изпълнение – изготвяне на график на
дейностите - таблица дейности/срокове/очаквани резултати/ отговорник
Наблюдение и вътрешна оценка на изпълнението на дейностите - инструмент за
анализиране на връзките цели – дейности – индикатори – резултати –
необходими ресурси.
Устойчивост и мултипликационен ефект
Управлението на проекта – срещи на екипа, срещи на УС, финансово
управление, отчетност на дейностите, обсъждания и др.
Бюджет на проекта - Бюджетът на всеки проект се разписва в бюджетна таблица
13
КАКВО НАПРАВИХМЕ?
За да видите какво сте направили до този момент е
необходимо да напривите проверка, като използвате
принципа на 5-те К-та
1. Какво правим
2. Кой го прави
3. Кога се прави
4. Къде се прави
5. Колко струва
Ако всичко е ясно и се разбира добре значи сте
готови да внесете предложението.
Последното К се прави с един калкулатор !
14
БЮДЖЕТ (1)
Най-важното е той да бъде реалистичен,
достатъчно подробен и конкретен,
съответстващ на действуващата финансова и
нормативна уредба и на изискванията на
финансиращата програма.
15
БЮДЖЕТ (2)
Описание на разходите Количество
Собствени
средства
Търсени
средства
Общо
АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ
Телефон, вода, ток,
заплати – не е
задължително да има
такива
РАЗХОДИ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ИНИЦИАТИВАТА
Материали, семинари,
наем зали, храна ит.н. в
зависимост от проекта
ОБЩО:
16
БЮДЖЕТ (3)
Бюджетът трябва да е реалистичен.
Трябва да сте проучили какви са реалните цени на труд, на материали.
Трябва да отговаря на дейностите.
В таблицата по бюджета е хубаво да се описва точно какво и колко.
Правите реалния бюджет.
Трябва да се съобразявате се с дейностите, но не и да надвишавате
стойностите.
Административните разходи трябва да са около 10-20%, останалите
средства трябвада са насочени към дейностите – 80-90%.
Съществуват различни форми на бюджети, но ако сте наясно с това няма
страшно, вие ще можете да попълните всяка друга форма.
17
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Автобиография на ръководителя на проекта и
други членове на екипа
Описание на организацията
Документи за регистрация
Други изисквани от Насоките на програмата
документи
Ако имате други финансирани проекти може
да ги споменете
18
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
Милена Чавдарова
19
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
34
Размер файла
2 073 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа