close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ В

код для вставкиСкачать
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮ З
И нвестираме във Ваш ето бъдещ е
О п ер ат и в н а п р огр а м а
“О к о лн а ср ед а 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Финансово управление и
контрол на
ОП “Околна среда 2007-2013 г.”
м. ноември 2007 г.
Органи, ангажирани във финансовото
управление и контрол на
ОП “Околна среда 2007-2013 г.”
Управляващ орган (дирекция “КПОС”, МОСВ);
Сертифициращ орган (дирекция “Национален
фонд”, МФ);
Одитиращ орган (дирекция “ОСЕС”, МФ);
Орган за получаване на плащанията от ЕС
(дирекция “Национален фонд”, МФ);
Междинно звено (дирекция “ФЕСОС”, МОСВ);
Орган за извършване на плащания към
бенефициентите (дирекция “ФЕСОС”, МОСВ);
Вътрешен одит (Дирекция “Вътрешен одит”,
МОСВ);
Бенефициенти.
Схема на потока от информация и
плащания по ОПОС
7. Искане за плащане,
сертификат и
удостоверение за
разходи към EК
6. Искане за средства;
доклад за верификация;
декларация за разходи,
прогнози за плащане ниво ОП.
5. Искане за средства;
доклад за верификация;
декларация за разходи;
прогнози за плащания ниво мярка.
4. Искане за средства;
доклад за напредък –
ниво проект.
7.Междинно/
окончателно
плащане
Европейска Комисия
Сертифициране
Сертифициращ орган д-я “Национален фонд”
Верификация
3-то ниво
УО за ОПОС д-я “КПОС” в МОСВ
1. Аванс
Орган за получаване на
плащания от ЕК д-я “Национален фонд”
8. Плащане
към МЗ
Верификация
2-ро ниво
МЗ за ОПОС д-я “ФЕСОС” в МОСВ
Вериф.
1-во ниво
9.Плащане към
Бенефициент
Движение на
документите
Бенефициент по ОПОС
2. Фактури/документи
с екв. док. ст-т
Изпълнител
3. Изплащане
на
фактури/док
ументи с екв.
док. ст-т
Движение на
плащанията
Задачи на бенефициента по финансово
управление и контрол на ОПОС (1)
Бенефициентът отговаря за ежедневното техническо,
административно и финансово управление на операциите,
одобрени за финансиране;
Създава система за добро финансово управление и контрол
на ниво проект, която включва:
Ясно определяне и разделение на отговорностите във връзка с
изпълнението на проекта;
Поддържане на отделна счетоводна система за всички
транзакции по проекта, одобрен за финансиране;
Създаване на условия за поддържане на адекватна одитна
пътека на ниво проект и съхранение на документацията за
проекта;
Наличие на процедури за гарантиране на точността и
допустимостта на разходите по проекта;
Наличие на процедури за предотвратяване, разкриване и
коригиране на нередности и за възстановяване на
неправомерно платени суми на ниво проект.
Задачи на бенефициента по финансово
управление и контрол на ОПОС (2)
Получава от изпълнителя фактурите за извършените
строителни дейности/доставки/услуги;
Осъществява проверка на получените от изпълнителя
фактури/документи с еквивалентна доказателствена
стойност, която може да включва:
Проверка дали фактурата е представена в оригинал;
Проверка дали върху фактурата е посочено името на
проекта;
Проверка дали фактурата отразява графика на плащанията
по проекта;
Проверка на реквизитите на документа;
Проверка на точността на сумите по фактурата;
Проверка на съответствието на фактурата с договора за
безвъзмездна финансова помощ, техническите
спецификации и количествено-стойностните сметки;
Проверка на допустимостта на разходите, посочени във
фактурата в съответствие с (1) Регламентите на ЕС и (2)
Постановления № 62 и № 249 на Министерския съвет;
Задачи на бенефициента по финансово
управление и контрол на ОПОС (3)
Осъществява проверки на място за извършените строителни
дейности/предоставените услуги/извършените доставки;
Попълва контролни листа за резултатите от извършените (1)
документални проверки и (2) проверки на място;
Разплаща се с изпълнителите със собствени средства/
предоставен аванс;
Подготвя ежемесечно:
Искане за средства на ниво проект, което включва и
удостоверение за направените разходи на ниво проект;
Доклад за напредък по проекта, включващ и прогноза за
плащанията по проекта, доклад за проведените документални
проверки и проверки на място;
Представя подготвените документи на МЗ в срок до 1-во число
на месеца;
Изготвя периодични (на всеки 3 месеца) доклади до МЗ за вече
установени нередности, по които за предприети съответните
административни и съдебни процедури.
Образци на посочените документи и контролни листа са в
процес на разработване от УО на ОПОС.
Примерно съдържание на искане за средства
на ниво проект
Име и номер на проекта;
Информация за бенефициента (вкл. име, адрес, банкова сметка);
Дата на одобрение на проекта (дата на Решението за финансиране на
проекта);
Дата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ с
бенефициента;
Месец, за който се отнася искането за средства;
Общ размер на направените разходи по проекта за съответния месец,
вкл.:
Общ размер на допустимите разходи, които следва да се
възстановят на бенефициента (вкл. европейско и национално съфинансиране);
Общ размер на недопустимите разходи (разходите, които не
могат да бъдат възстановени по ОПОС);
Удостоверение за направените разходи през съответния месец;
Списък на съпровождащата документация (фактури, документи с
еквивалентна доказателствена стойност, платежни нареждания и др.);
Име, длъжност и подпис на лицето изготвило и лицето одобрило
искането за средства;
Дата на изготвяне на искането за средства и печат на Бенефициента
Примерно съдържание на удостоверение
за разходи към искането за средства
Изготвя се в таблична форма и съдържа следната
информация:
Вид разход;
Номер на фактура;
Дата на издаване на фактура;
Дата на плащане;
Форма на плащане;
Наименование на дейността/стоката/услугата, която е
фактурирана;
Стойност на декларираните разходи по всяка фактура и
всяко разходно перо, вкл.:
Размер на допустимите разходи по всяка фактура и всяко
разходно перо (в т.ч. ЕС и национално съ-финансиране);
Размер на недопустимите разходи по всяка фактура и всяко
разходно перо.
Примерно съдържание на доклад за напредък
по проект (1)
Данни за проекта, одобрен за финансиране (име и
номер на проекта, мярка и приоритет на ОПОС, в
рамките на които се финансира проекта);
Информация за бенефициента;
Информация за договора за безвъзмездна финансова
помощ, сключен за проекта (номер на договора, дата
на сключване, обща стойност на проекта; размер на
финансирането по ОПОС);
Хронологично описание на извършените
дейности/доставените стоки/извършените услуги по
проекта през периода, за който се докладва;
Постигнат напредък по индикаторите за изпълнение
на проекта през периода на докладване;
Примерно съдържание на доклад за напредък
по проект (2)
Доклад за извършените документални проверки и
проверки на място от бенефициента през периода на
докладване;
Извършени проверки и одити от други органи и дадени
препоръки в резултат на проверките и одитите;
Прогноза за плащанията по проекта за следващия месец;
Информация относно установени нередности и
подозрения за нередности и препратка към съответните
доклади;
План за предвидените обществени поръчки за следващия
месец;
Проведени дейности за осигуряване на информация и
публичност по проекта;
Причини за неизпълнение, проблеми от техническо,
финансово и правно естество.
Примерно съдържание на декларация за
верификация на бенефициента (1)
Дейностите по проекта са осъществени в съответствие с
принципите за добро финансово управление;
Одобреният проект се реализира с необходимите човешки
ресурси;
Изборът
на
изпълнител
по
договорите
за
строителство/доставки/услуги, чрез които се изпълнява
настоящият проект, е проведен в съответствие с изискванията
на Закона за обществените поръчки/Постановление на
Министерския съвет № 55/2007 г.;
Всички декларирани разходи са за съответния проект и са
извършени в съответствие с условията на договора за
безвъзмездна финансова помощ;
Всички декларирани разходи в настоящото искане за
средства са действително извършени и допустими, съгласно
изискванията на ЕС, Постановление на МС № 62/2007 г. и
Постановление на МС № 249/2007 г.;
Извършени
са
необходимите
проверки
на
фактурите/документите с еквивалентна доказателствена
стойност;
Напредъкът по проекта, в т.ч. финансов и физически, е
проверен от бенефициента, включително чрез проверка на
реалното изпълнение на мястото на проекта;
Примерно съдържание на декларация за
верификация на бенефициента (2)
Спазени са изискванията по отношение на поддържането на
адекватна одитна пътека;
Извършените дейности по проекта са надлежно
документирани, като всички документи за разходите се
съхраняват в продължение на 3 г. след
приключването/частичното приключване на програмата и са
на разположение на националните и европейските
контролни органи при поискване;
Във връзка с изпълнението на проекта не са установени
нередности, или ако са установени, те са надлежно
докладвани;
При извършени одити и/или проверки не са констатирани
слабости и пропуски при управлението на проекта, или ако
са констатирани такива е поет ангажимент за тяхното
отстраняване, включително одобрен график с корективни
мерки.
Задачи на МЗ по финансово управление и
контрол на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” (1)
Получава ежемесечно съответната документация от
бенефициента;
Осъществява проверки на 100% от предоставената от
бенефициента документация (в т.ч. върху
представените фактури), вкл.:
Формална проверка;
Проверка за допустимост;
Проверка за достоверност;
Осъществява проверки на място върху
проекти/бенефициенти, избрани в резултат на
проведен анализ на риска, в съответствие с годишен
план за проверки на място;
Обобщава получената от бенефициента документация
на ниво мярка.
Задачи на МЗ по финансово управление и
контрол на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”(2)
Подготвя ежемесечно:
Искане за средства на ниво мярка;
Доклад за верификация на ниво мярка;
Декларация за допустимите разходи на ниво мярка;
Прогноза за плащане на ниво мярка.
Представя горепосочените документи на УО до 10-то
число на съответния месец;
Осъществява разплащане с бенефициента въз основа на
лимити, одобрени от органа отговорен за получаване на
плащанията от ЕК (дирекция “Национален фонд” в
Министерство на финансите).
Образци на посочените документи и контролни листа са
в процес на разработване от УО на ОП “Околна среда
2007-2013 г.”.
Задачи на УО по финансово управление и
контрол на ОПОС (1)
Получава ежемесечно съответните документи от МЗ;
Осъществява документални проверки върху извадка от
получената документация, определена на база анализ на
риска;
При необходимост осъществява проверки на място върху:
проекти/бенефициенти, избрани в резултат на анализ на
риска;
работата на МЗ;
Поддържа информация за всички проведени
верификации и за резултатите от тях;
Обобщава информацията от получените от МЗ документи
на ниво приоритет и на ниво ОП.
Задачи на УО по финансово управление и
контрол на ОПОС (2)
Подготвя ежемесечно:
Искане за средства на ниво ОП;
Доклад за верификация на ниво ОП;
Декларация за допустимите разходи на ниво ОП;
Представя документите на СО до 15-то число на
съответния месец;
Представя на СО до 31 януари на годината прогноза за
исканията за плащане по ОП за текущата и следващата
финансова година;
Представя при поискване от СО и друга информация
във връзка с финансовото управление и плащанията в
определените за това срокове.
Образци на посочените документи са предоставени на
СО. Образците на контролни листа са в процес на
подготовка от УО на ОПОС.
Задачи на сертифициращия орган (1)
Получава ежемесечно съответната документация от УО;
Одобрява исканията за средства от УО в рамките на месеца, в
който са подадени;
Одобрява и залага лимити по сметката на МЗ за ОП до
размера на одобрените разходи, в рамките на която МЗ може
да инициира плащания към бенефициента;
Подготвя и представя на ЕК 3 пъти годишно (крайната дата за
представяне е 31 октомври на съответната година):
Искане за плащане;
Сертификат за плащане;
Обобщено удостоверение за разходи;
Сертифицира, че:
Удостоверенията за разходи изпращани на ЕК са точни,
базирани на надеждна счетоводна система и изготвени въз
основа на проверими съпровождащи документи;
Декларираните към ЕК разходи са извършени в съответствие с
правилата на ЕС и националните правила и са извършени за
проекти, избрани за финансиране съгласно критериите
приложими за ОП;
Задачи на сертифициращия орган (2)
Гарантира за целите на сертификацията, че е получил
надеждна информация от УО относно приложимите
процедури, извършените верификации и проведените одити
по отношение на разходите;
Изготвя и представя на ЕК до 30 април всяка година прогноза
за исканията за плащане към ЕК за настоящата и следващата
финансова година;
Получава авансови/междинни/крайни плащания от ЕК;
Поддържа счетоводни записи в електронен вид за разходите
декларирани към ЕК;
Гарантира, съвместно с УО на ОП, че бенефициентите
получават средствата от публичното съ-финансиране
възможно най-бързо и в пълния им размер;
Поддържа сметка за суми за възстановяване към ЕК и
осигурява връщането на възстановените суми в общия бюджет
на ЕС;
Отговаря за докладване на нередности към ЕК и осигурява
извършването на финансови корекции.
Задачи на одитиращия орган
Гарантира провеждането на одити на:
системите за управление и контрол на ОП;
одити върху извадки от операции, съ-финансирани в
рамките на ОП;
Изготвя и представя на ЕК Стратегия за одит;
Подготвя и представя на ЕК годишен доклад и мнение
относно функционирането на системите за управление и
контрол на ОП, въз основа на проведените одити през
годината;
Изготвя и представя на ЕК годишен и окончателен
контролен доклад;
Изготвя и представя на ЕК декларации за частично и
окончателно приключване на ОП;
Гарантира, че одитите се провеждат в съответствие с
международните одиторски стандарти;
Изпълнява ролята на орган за оценка на съответствието
на системите за управление и контрол.
Задачи на дирекция “Вътрешен одит” в МОСВ
Функционално независим орган от УО и МЗ за ОПОС и от
СО;
Изготвя тригодишен стратегически план и годишен план
за одит,;
Може да осъществява одити за целите на ОПОС върху УО,
МЗ и бенефициентите, вкл.:
одити на системите за управление и контрол на ОП и съфинансираните проекти;
одити върху извадки от операции, съ-финансирани от
ОПОС;
Подготвя доклади от проведените одити, в които се
включват заключенията от проведения одит и препоръки
за последващи действия към одитирания обект.
Основни документи по финансово управление и
контрол на ОПОС (1)
Указания на дирекция “Национален фонд” в
Министерството на финансите относно:
Условията и реда на изплащане на безвъзмездна
финансова помощ със средства от СФ и КФ на ЕС и
кореспондиращото национално съ-финансиране;
Сертифициране на разходите по оперативните
програми, съ-финансирани от СФ и КФ на ЕС;
Процедура по отчитане и докладване на нередности
по СФ и КФ на ЕС;
Организация на счетоводния процес в УО/МЗ,
управляващи средствата по СФ и КФ на ЕС и
кореспондиращото национално съ-финансиране.
Основни документи по финансово управление и
контрол на ОПОС (2)
Заповед на Министъра на околната среда и
водите за разделение на задачите между УО и
МЗ на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”:
Заповед № 811 от 29 ноември 2007 г.;
Регламентира разпределението на задачите между
УО и МЗ на ОПОС във връзка с изпълнението на
ОП, вкл. по отношение на:
Финансовото управление, осчетоводяването и
разплащанията;
Осъществяването на верификации и проверки на
място и одитната дейност;
Съхранението на документацията.
Основни документи по финансово управление и
контрол на ОПОС (3)
Договори за безвъзмездна финансова помощ
между МОСВ и бенефициента:
Подписват се за всеки проект, одобрен за
финансиране по ОПОС, между МОСВ и
съответния бенефициент;
Подписват се въз основа на Решение за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и изготвена оценка на капацитета на
бенефициента;
Регламентират задълженията на
бенефициента във връзка с изпълнението на
проекта, одобрен за финансиране по ОПОС.
Основни документи по финансово управление
и контрол на ОПОС (4)
Примерно съдържание на договор за финансиране на
проект по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” (1):
Страни по договора за финансиране;
Предмет на договора за финансиране (наименование
на проекта, място на изпълнение; период на
изпълнение);
Източници, размер и форма на финансиране;
Описание на допустимите разходи по проекта;
План за провеждане на обществени поръчки за
проекта.
Основни документи по финансово управление и
контрол на ОПОС (5)
Примерно съдържание на договор за финансиране на проект
по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” (2):
Условия за извършване на плащания по проекта (вид и
периодичност на плащанията; вид и периоди на
представяне на документи за плащания);
Мониторинг и докладване по проекта (съдържание и
срокове за представяне на доклади за напредък по проекта;
провеждане на проверки на място от Бенефициента и от
други органи)
Контрол и одит (условия за провеждане на документални
проверки от Бенефициента и други органи; задължения на
Бенефициента при провеждане на одити върху проекта);
Съхранение на документацията по проекта;
Провеждане на дейности за популяризирането на
проекта;
Клаузи във връзка с изменение и прекратяване на
договора.
Основни документи по финансово управление и
контрол на ОПОС (6)
Общ наръчник за изпълнение на ОПОС, който
включва части във връзка с финансово
управление и контрол:
Финансово управление, плащания и счетоводство;
Финансов контрол и одит;
Нередности и финансови корекции;
Детайлни процедури и образци на документи и
контролни листа за МЗ и бенефициентите (в
процес на подготовка), вкл.:
Образци на искане за средства на ниво проект и
доклад за напредък по проекта;
Образци на искания за средства, декларации за
разходи и доклади за верификация на ниво мярка;
Образци на контролни листа за верификации на
разходи и проверки на място.
Благодарим за вниманието
Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
Министерство на околната среда и водите
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
16
Размер файла
840 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа