close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА

код для вставкиСкачать
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ
„ПОВИШАВАНЕ НА ТРУДОВАТА
БЕЗОПАСНОСТ
В „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД“
Договор ESF-2303-01-11018
Договарящ орган „Агенция по заетостта“
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!
Общи данни за проекта
• Договор: ESF-2303-01-11018
• Договарящ орган: Агенция по заетостта
• Бюджет: 69 293,92 лв
– Максимален размер на безвъзмездната
помощ: 54 742,19 лв
• Стартова дата: 16.09.2013г.
• Срок: 12 месеца
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Български пощи“ ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!
Екип по проекта
• Сашо Ламбов – ръководител на проекта
• Калина Тотева – координатор за управление на
целия проект
• Наталия Ганчева – координатор по внедряване
на дейностите по трудова безопасност
• Валерия Попова – координатор по внедряване
на стандарт за безопасност BS OHSAS 18001:2007
• Райна Такучева – счетоводител
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Български пощи“ ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!
Схема за финансиране
• Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“
• Приоритетна ос „Повишаване на
производителността и адаптивността на
заетите“
• Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Български пощи“ ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!
Цели на проекта (1)
• Основна цел
– Повишаване на ефективността на човешките
ресурси в компанията чрез модернизация на
условията за безопасен труд и интегриране на
стандарт за безопасни и здравословни условия
на труд при спазване на нормите и изискванията
на законодателството по безопасност и здраве
при работа
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Български пощи“ ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!
Цели на проекта (2)
• Специфични цели
– Усъвършенстване на организацията на трудовата
дейност чрез проектиране на нова такава
– Намаляване на трудовите злополуки и
професионални заболявания
– Създаване на условия за рационално използване
и организация на трудовите, материалните и
финансови ресурси
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Български пощи“ ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!
Дейности по проекта (1)
• Внедряване и сертифициране на стандарт за
безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007
• Обучение на служители за работа със стандарта
за безопасност
• Проектиране и изграждане на
пожароизвестителна инсталация в централната
ни сграда в Благоевград
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Български пощи“ ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!
Дейности по проекта (2)
• Изготвяне на анализ за състоянието и
организацията на трудовата дейност в отделни
звена
• Управление на проекта
• Осъществяване на мерки за визуализация и
публичност
• Извършване на одит на разходите по проекта
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Български пощи“ ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!
Целева група
• Служителите на „Български пощи“ ЕАД
• Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
• Синдикалните организации, защитаващи
интересите на служителите в компанията
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Български пощи“ ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!
Благодарим ви за вниманието!
За контакти:
Сашо Ламбов, ръководител проект
Тел. 02/949 33 89
e-mail: s.lambov@bgpost.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
13
Размер файла
409 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа