close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
ИНСТИТУТ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
ИПЧП
1000 Sofia; 42 Parchevich str. floor 8; tel. 02/960 01 71;
GSM: +(359)888 135 639;
e-mail: krastev.ippp @ abv.bg
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО(ПЧП) в
ОБЩИНИТЕ
Потенциални възможности и сектори
за развитие на ПЧП в общините.
Дали един проект е подходящ за осъществяване чрез
ПЧП в общините зависи от:
вида на инфраструктурата/услугите: магистрали; мостове и
тунели; логистични платформи; канализационни системи;
водоснабдителни системи; управление на отпадъците;
инсинератори (за отпадъци, за топлинна енергия, производство
на електричество, снабдяване с енергия); тематични паркове
(напр. бизнес паркове, паркове за отдих); паркинги; музеи и
др.;
специфични характеристики на територията, където ще бъде
установена инфраструктурата: градска среда; селски райони;
райони със слаба/силна урбанизация;
ниво на поносимост на тарифата/цена на услугата (този аспект
може да се променя през срока на концесията към по-високо
или по-ниско ниво): среден доход на крайните потребители,
наличие на бюджетни ограничения;
склонност за плащане за новата услуга, или новото
предоставяне на стара услуга: предишни поведения (на
администрации/потребители); добавена стойност на услугата;
нови количествени и качествени параметри;
консенсус за инициативата.
Сектори за успешно ПЧП в общините:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Пътна инфраструктура
Мостове,тунели,Метро
Паркинги,гаражи
Сметища
В и К с-ми
Съдебни сгради;
Сгради на общини;
Услуги по преместване;
Благоустройство и социална помощ;
Развитие на недвижимата собственост;
Туристическа инфраструктура;
Паркове по интереси;
Места за рекреация;
Спортна инфраструктура;
Райони на университети;
Училища; Библиотеки;
Болници; Медицински центрове; Клиники;
Звена за възстановяване;
Затвори;
Офис сгради;
Услуги с информационни технологии;
Услуги за работа в мрежи.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ПЧП ПРОЕКТИ В ОБЩИНИТЕ
Първа възможност:
Изграждане и експлоатация на фотоволтаична
електроцентрала.
Чрез реализирането на такъв проект се постигат следните
основни цели:
Използва се като гориво слънчева енергия от соларни
панели, която в момента не се оползотворява.
Разрешава се проблемът с екологичното използване на
допълнително производство на енергия от соларни панели в
съответната Община.
Реализира се съществуващата възможност да се приложат
иновативни методи на енергийна – ЕЛЕКТРО-Генерация за
производство на електрическа енергия, при себестойност на
енергията, по-ниска от тази, предлагана в момента от страна
на някои енергийни дружества в страната.
Използва се т.нар. – възобновяем енергиен източник, при
изкупна цена на електрическата енергия, съществено повисока от тази на конвенционалните ТЕЦ, определяна от
ДКЕВР в момента и за в бъдеще.
Задоволяват се нуждите на Инвеститори-Консуматори от
електрическа енергия и топлинна енергия в района на
конкретната Община, което прави бизнес-условията за тях
много по-привлекателни.
Осигурява се трудова заетост в Общината.
Изграждане и експлоатация на фотоволтаична
електроцентрала.
За изграждането на Инсталация за преработка на
слънчева енергия от соларни панели, общината ще
трябва да стартира процедура с опция за учредяване право на
участие на избрана технологична и фирмена група – ФИРМА, с
която общината да създаде Дружество със специално
предназначение(Акционерно дружество), което ще
отговаря за изграждането и управлението на
Инсталацията.
Задължението на общината към това новоучредено
Акционерно дружество ще бъде гарантиране достъпа и
ползването на подходящ терен за монтиране на соларните
панели и усвояване на евентуалната финансова помощ –
Грант, която ще получи от Европейския съюз по този Проект.
Частният партньор, освен че поема цялата технологична и
икономическа отговорност за строителството, ще участва при
осигуряване на необходимото финансиране.
Освен това, частният партньор ще бъде отговорен за
експлоатацията на Инсталацията. Общината ще разполага с
правомощията за надзор и изискване за спазване, както на
техническите, така и на условията по качество на средата,
които ще се дефинират в Устава на дружеството и договора за
управление.
Идеен проект, технически проект и работен проект
за изграждане на електроцентрала работеща на базата
на преобразуване на слънчевата енергия в
електрическа
Идейният проект обхваща:
Оценка на избраната площадка от гледна точка инфраструктурна
осигуреност. Изготвяне на съгласувателни писма до оторизираните
общински и държавни органи, ДКЕВР, НЕК, Електроразпределителни
дружества, за условията и начина на присъединяване.
Геологопроучвателни работи и геодезични заснемания.
Изготвяне на идеен проект включващ технически и компановъчни
решения на площадката на централата, осигуряване на подходяща
връзка с електроенергийната система по всички части, както следва:
- Геодезия и вертикална планировка;
- Технологична;
- Архитектурна;
- Строително конструктивна;
- Ел. и КИП и А;
- В и К;
- О и В;
- Противопожарна и аварийна безопасност;
- План за безопасни и здравословни условия на труд;
- Количествено-стойностни сметки по окрупнени показатели;
- Предварителен график за изпълнение и организация на СМР.
- На база идеен проект се издава виза за проектиране от ДКЕВР.
Техническият проект обхваща:
Прецизиране на техническите и компановъчни решения по всички
части на проекта, изброени по-горе.
Изготвяне на електрически схеми, ел.уредби, кабелни разводки,
осветителни, охранителни, заземителни, мълниезащитни и др.
инсталации, разпределителна уредба, повишаващи трансформатори и
т.н.
Проект на сграда за управление с помещения за инверторите и
трансформаторите.
Проектиране на носещите конструкции.
Вертикална планировка.
Изготвяне на технически изисквания за доставка на основно и
спомагателно оборудване.
Проектите на всички части включват:
Чертежи.
Обяснителни записки.
Изчислителни записки.
Записки по БХТПБ.
Инструкция за монтаж, експлоатация и ремонт.
Работният проект обхваща:
Изготвят се работни чертежи за изпълнителите на СМР.
Икономическа обосновка:
- Съвместно сътрудничество между инжинерингови фирми и общината за
осъществяване на проект по линия на публично-частното партньорство;
- Вземане на решение за апортно участие в дейност по реализация на
проекта, с общински терени;
- Проектът ще бъде базиран на Решение № С-031/29.12.2006 г. на
ДКЕВР за преференциална цена на фотоволтаична електроенергия,
която е 718 лв. на Мвт/час без ДДС, Закона за възобновяемите и
алтернативните енергийни източници и биогоривата, Обн., ДВ, бр.49 от
19.06.2007 г., Закона за Енергетиката, Обн., бр.59 от 20.07.2007 г. в сила
от 01.03.2008 г.;
- Съгласно изследване по договор № 563/01.08.2007 г. с
Националния Институт по Метеорология и Хидрология на БАН
слънцегреенето за България е 2343 часа;
- Прогнозна произведена годишна ел.енергия – 11309, 741 МW (РV
модули – тънкослойна технология);
- Заложеният максимален годишен приход преди облагане с
данъци е 8 120 394 лв. без ДДС;
- По данни на нашите немски партньори необходимата земя за
централата е 275 дка за 10 Мвата;
- Необходими са 137 500 модула;
- Повишаващи трансформатори;
- Изграждането на централата е приблизително 2 години;
- Ориентировъчната цена на проекта варира от 3.25 Е на ват
(тънкослойна технология) до 4.85 Е на ват (силициева технология);
- За 10 МW централа инвестицията е от порядъка на 30 – 45
Втора възможност
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ
ЗА ПРЕРАБОТКА НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Чрез реализирането на ПРОЕКТА се постигат следните основни
цели:
Използва се гориво отпадъчен продукт - битови отпадъци от
Общината и от селскостопанско производство в района, които в
момента не се оползотворяват, а само се депонират в
местно сметище.
Разрешава се проблема с екологичното третиране на битовите
отпадъци и другите отпадъци от селскостопанското производство
от района на Общината.
Реализира се възможността да се приложи метода на енергийна
“Ко”-Генерация за комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия, при себестойност на енергията, значително
по-ниска от тази, предлагана в момента от страна на
топлофикационните дружества в страната.
Предлага се екологично съобразно обработване на отпадъците
чрез прилагане на пиролизна обработка на битови и други
отпадъци.
Използва се т.нар. - възобновяем енергиен източник /ВЕИ/, при
изкупна цена на електрическата енергия, съществено по-висока
от тази на конвенционалните ТЕЦ.
Задоволяват се нуждите на местни инвеститори - консуматори на
електрическа и топлинна енергия на значително по-достъпна
цена в района на Община, което създава бизнес условията за
тях много по-привлекателни.
Създава се възможност за получаване на синтетично течно
автомобилно гориво от отпадъчните пластмаси, получени след
сепариране на битовите отпадъци, включени в общата
производствена верига за преработка на битовите отпадъци.
Осигурява се допълнителна трудова заетост в Общината.
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Настоящото производство на твърди битови отпадъци
от множество в Общината се оценява приблизително
на 100 тона на денонощие. Съществува възможност
за увеличаване капацитета на бъдещата Инсталация,
посредством договаряне с други съседни Общини по
доставката на биомаса за което ще трябва да се
направят необходимите постъпки пред тях.
При първоначалните ни проучвания генерирането на
битови неопасни отпадъци в Общината, като се отчита
и бъдещия прираст е приблизително 100 / на
денонощие, поради което следва да се построи
Инсталация с капацитет от 50 000 тона / годишно при
инвестиция на обща стойност от 8 до 10 милиона
Евро.
За изграждането на такава Инсталация за преработка на битови
отпадъци е необходимо
да бъде бъде създадено дружество със специално
предназначение (акционерно дружество), което ще отговаря
за изграждането и управлението на Инсталацията.
Задължението на Общината ще бъде гарантиране
доставката на необходимите битови отпадъци и усвояване
на финансовата помощ - Грант, която би могло да се получи
от Европейския съюз по този Проект.
Частният партньор, ще поеме цялата технологична и
икономическа отговорност за строителството и ще участва
при осигуряване на цялостното финансиране. Акционерното
дружество ще се ангажира с бъдещата експлоатация на
Инсталацията, като Общината в това дружество ще разполага
с правомощията за постоянен надзор и изискване за
спазване, както на техническите и технологични дейности,
така и по условията за качеството на околната среда,
които ще се дефинират в Устава на това Дружество,
Договора за управление и Решението за предоставяне
на концесионните права.
БАЗОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТА :
Вземане на решение за разработване на ПРОЕКТ, който да обхване
следното:
Използване на отпадъчните биологични продукти от битовите отпадъци за
основно гориво в Инсталацията на Общината.
Битовите отпадъци да се обработват по метода на сухата дестилация и
получения газ се подава към “Ко” – генератор за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия / ЕЕ и ТЕ /.
Да се изгради Инсталация - Колона за получаване на синтетично
автомобилно гориво / синтетичен дизел / от отпадъчните пластмаси,
получени след сепарирането на битовите отпадъци (подобно на
работещата в момента в Общината, ползваща за суровина стари
автомобилни гуми ).
Чрез реализирането на такива ПРОЕКТИ се постига задоволяване на
Общината по отношение на дейностите за третиране на битовите отпадъци
и за производството на по-евтина и екологична „зелена” електроенергия.
Проектът дава възможност за определени големи консуматори на ел.
енергия – Инвеститори от Индустриални / Бизнес паркове в градовете да
отпадне зависимостта им от конюнктурата на пазара на горива, тъй като
произведената ел.енергия от тези Инсталации, може да им се продава
на по-атрактивни цени от тези, предлагани от електроразпределителните
дружества в страната.
Схемата на Инсталацията
е с разход на гориво – получено от битовите
отпадъци - биологична част, както и от биомаса от
селскостопанското производство в района до 4 000 кг
/ час, преобразувано в горивен газ 2000 куб.м / час,
осигуряваща следните енергийни мощности:
Електрическа мощност :
от 3 до 6 MW;
Топлинна мощност, отделена при комбиниран цикъл на
производство на електрическа и топлинна енергия : от 4
до 8 MW;
Топлинна мощност, генерирана при директно изгаряне в
отоплителен котел, между 2 - 5 MW ;
При нужда в пикови моменти, тази технологична схема
допуска вариация /нарастване/ на топлинната мощност на
“Ко” – генераторната уредба.
ТОПЛИНЕН БАЛАНС НА ПРОЕКТА
Обща характеристика на енергогенериращите
мощности:
Основният топлинен товар ще се покрива от комбинирания
принцип на производство на топлинна и електрическа
енергия, посредством 2 - 4 бр. “Ко” – генератора, съгласно
приложената по-долу таблица:
Върховият топлинен товар от 1.8MW therm / а именно:
4.5MW - 2.7MW =1.8MW therm/ ще се покрива от 2 бр.
класически топлогенератора / водогрейни котли 90/70С/
на гориво газ, получен от газификацията на
биосуровината от битовите отпадъци.
Съществува възможност за повишаване на генерираната
топлинна мощност на “КО” – генераторите за сметка на
електрическата им мощност при върхов режим на топлинна
консумация.
РЕЗУЛТАТИ
ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ФОСИЛНИ ГОРИВА
В крайния етап от реализиране на проекта, енергията получавана от
пиролизното изгаряне на битови отпадъци ще замени необходимото за
отопление на течно гориво и въглища годишно, като едновременно с
това ще произведе минимум от 30 000 – 40 000 MWh електроенергия, с
която ще покриват енергийните местни нужди и ще изнася в
електроразпределителната мрежа.
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ
Икономията от реализиране на проекта се явява от замяната на
съществуващите конвенционални горива с такова от възобновяем
енергиен източник ВЕИ – а именно битови отпадъци и биологични
такива при производството и реализацията на жфел. енергия и
топлинна енергия.
Икономическата обосновка на проекта и разчетена така, че
вложената инвестиция да се изплати в рамките на период от 5
години. При разчетите са заложени цени на ЕЕ и ТЕ, действащи в
страната за генерации – ВЕИ и сигурна пазарна реализация на ЕЕ и
ТЕ.
ЕКОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ
С реализирането на подобни екологични проекти дизеловото гориво и
нафтата за отопление изцяло могат да се заменят с възобновяеми
енергийни източници ( ВЕИ ), каквито включително са битовите
отпадъци от Общината.
ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА РАБОТА НА
ПРЕДЛАГАНАТА ИНСТАЛАЦИЯ - СИНТЕЗ – ГАЗ
ИНСТАЛАЦИЯ
Генератор
на синтез - газ на принципа на ниско
температурна пиролиза.
Това съоръжение прави възможна газификацията на
биологичната чат от битовите отпадъци и биомасата. Предлаганият
от нас Реактор за газифициране до 2000 куб. м газ/на час е с
калоричност два пъти по-ниска от тази на природния газ и със
себестойност близо 10 пъти по - ниска.
Българският Закон за ВЕИ залага, високи ценови преференции по
изкупуване - безотказно на произведената ел.енергия по цени до
75 % от средните продажни т.е. 0,18 – 0,72 лв за кВтч ( 0,9 –
0,35 евро цента / кВтч ) през следващите години.
В България има много висок потенциал за бъдещо
производство на „зелена” енергия от битови отпадъци и
биомаса.
Обща стойност на проекта:
Генерирането на битови отпадъци от Общината отговаря
приблизително на 100 тона /на денонощие, като на тази база
може да се построи Инсталация на модулен принцип за
приблизително от 30 – 50 000 тона/ годишно с обща
инвестиция между 8 до 10 милиона Евро.
Трета възможност:
Водни услуги - характеристики
Здраве и благоденствие;
Изискват значителни капитали – дългосрочен
бизнес;
Активите са изградени от държавата;
Експлоатация от общината;
Качество на ръководителите – Условия на
договорите;
Генерират се общински приходи;
Политическо влияние.
Водни услуги Въпроси
Собственост на активите ?
Отговорност при замяна на активите ?
Отговорности към клиентите ?
Нови Закони ?
Кой обезпечава средствата?
Стратегия за ВиК?
Проекти
Водоизточник и трансфер
Пречиствателна станция
Рехабилитация на тръбната мрежа
Рехабилитация на канализацията
Подобряване на ефективността
Четвърта възможност:
Многофункционална зала
1.Функции на залата – 10 000 седящи места; търговски
комплекс; увеселителни заведения и др.
- Спортни мероприятия – 30 бр. за год.;
- Изложения – 10 бр. за год.;
- Концерти – 15 бр. за год.;
- Постоянен търговски комплекс;
- Басеин, фитнес, тенис кортове, боулинг и др.помещения за
спорт и отдих
2.Инвестиция за 50-60 млн. Евро.
3.Приходи – 12-15 млн. Евро /год.
Пета възможност:
Тържище – стокова борса
1. Функции – постоянен стоков базар на стоки от български
производители, конферентни зали, банкови офиси,
застрахователни офиси и др.
2. Инвестиции за 5 - 6 млн. Евро.
3. Приходи
- 3 – 4 млн. Евро.
Експертна оценка:
На базата на направения анализ на
възможностите, които предоставят гореизброените сектори за развитие се
констатира, че потенциала на ПЧП за
следващия период 2008 – 2020 г. се
равнява на – 35 -40 милиарда евро.
Заключения
Много важно е наличието на квалифицирани
консултанти
Да се използват само тези с ПЧП опит
Важно е да се инвестира в разработването на
ПЧП програми
Първоначално това е скъпо, но е добра
инвестиция в дългосрочен период
Заключения:
Адаптирането на ПЧП модели не е лесно.
Не е възможно да се реализират бързо.
ПЧП не може да направи лошия проект
добър.
Опита в редица държави показва че ПЧП
дават положителни резултати.
Това е техника която може да се прилага
навсякъде по света.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
За контакти:
e-mail: ippp.office@gmail.com
http://www.ipppbg.org
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
33
Размер файла
172 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа