close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ministry of environment and water ПРЕДПРИЯТИЕ

код для вставкиСкачать
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
ПУДООС
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ВОДНИЯ
СЕКТОР
1
СЪЗДАВАНЕ И ЗАКОНОДАТЕЛНА
УРЕДБА НА ПУДООС
Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда е юридическо
лице, създадено със Закона за опазване на
околната среда-чл.60 ал.1. / ДВ бр.91 от
25.09.2002г./
ПУДООС е държавно предприятие по смисъла
на чл. 62 ал.3 от ТЗ и не е търговско дружество,
не формира и не разпределя печалба.
С Правилника, приет с ПМС №319 от
29.12.2002г., се урежда устройството и
дейността на ПУДООС.
ПУДООС е пълен правоприемник на правата и
задълженията на Националния фонд за
опазване на околната среда.
2
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПУДООС
Управителният съвет на ПУДООС се състои от
7 души, с председател – Министъра на
околната среда и водите и членове:
- Заместник Министър на околната среда и
водите;
- Представител на Министерство на финансите;
- Представител на бизнеса;
- Представител на Национално сдружение на
общините в Република България;
- Изпълнителния директор на ИАОС;
- Изпълнителния директор на ПУДООС.
3
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
Основен
предмет на дейност на ПУДООС е
реализация на екологични проекти и дейности
за изпълнение на национални и общински
стратегии и програми в областта на околната
среда.
В изпълнение на своята дейност ПУДООС
предоставя финансови средства под формата
на безвъзмездни помощи и безлихвени или
нисколихвени заеми.
4
ПРИХОДИТЕ НА ПУДООС СЕ
ФОРМИРАТ ОТ:
Таксите, определени със специалните закони в
областта на околната среда;
Целево предоставени средства от държавния
бюджет за екологични програми, когато за това
има решение на компетентните органи;
Дарения от местни и чуждестранни физически
и юридически лица;
Постъпления от лихви и депозити;
5
ПРИХОДИТЕ НА ПУДООС СЕ
ФОРМИРАТ ОТ:
Глоби и имуществени санкции за административни
нарушения по Закона за опазване на околната среда,
наложени от Министъра на околната среда и водите
или от упълномощени от него длъжностни лица;
Постъпления от възстановени кредити и платени лихви
по тях;
Приходи от портфейлни инвестиции с краткосрочни
държавни ценни книжа и облигации;
Приходи от услуги и дейности, свързани с дейността на
ПУДООС;
Други постъпления, определени с нормативен акт.
6
Средствата на ПУДООС се
отпускат на:
общини - безвъзмездни помощи и
безлихвени и нисколихвени заеми
физически и юридически лица безлихвени и нисколихвени заеми
7
Средствата на ПУДООС се
разходват за:
реализация на инвестиционни екологични проекти;
осъществяване на неинвестиционни проекти и
дейности за опазване и възстановяване на
околната среда;
научни разработки и изследвания с приложен
характер, възложени от Министерството на
околната среда и водите;
развитие и подържане на Националната система
за мониторинг на околната среда и водите и
дейности, свързани с мониторинг и контрол;
образователна и информационна дейност,
семинари, конференции с екологична насоченост;
планове за дейности в Национални паркове и
8
Защитени територии.
ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
Проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни
води и канализационни мрежи;
Проекти, свързани с изграждането на малки водоснабдителни мрежи
и съоръжения с местно значение за питейно-битово водоснабдяване
на населението;
Проекти за изграждане на съоръжения за регулиране на оттока на
реките и създаване на водни площи с местно значение;
Проекти за ликвидиране на сондажи, в които се смесват води с
различни качества и се замърсяват по-дълбоки чисти подземни води;
Проекти за изграждане на съоръжения за защита руслата и
бреговете на дерета от ерозия;
Проекти в областта на управление на отпадъците;
Проекти, свързани с органично земеделие, екологосъобразно
животновъдство и екотуризъм;
Проекти, свързани с опазването на чистотата на атмосферния
взъдух;
Проекти и дейности, свързани с информационна и образователна
9
дейност.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
ПУДООС отпуска средства за реализирането на тези
проекти под следните форми:
безвъзмездни помощи на общини;
безлихвени заеми на фирми, като безлихвеният заем е до 70%
от общата стойност на проекта;
Необходими документи за кандидатстване:
за безвъзмездни помощи:
молба по образец
декларация от вносителя по образец
работен проект
документ за съгласуване и одобрение на инвестиционния
проект съгласно Закона за устройството на
територията
становища от БД и РИОСВ
решение по ОВОС
разрешително за заустване или ползуване на воден обект
документ за собственост на терена
10
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИОННЕ МРЕЖИ
за безлихвени заеми:
молба по образец
декларация от вносителя по образец
работен проект
документ за съгласуване и одобрение на инвестиционния
проект съгласно Закона за устройството на
територията
становища от БД и РИОСВ
решение по ОВОС
документ за собственост на терена
технико-икономическа обосновка
намерение за издаване на банкова гаранция
решение на Комисията за защита на конкуренцията
удостоверения, свързани със статута на самата фирма
Съществуват подробни критерии и изисквания за
разработването на проектите!
11
За периода 2001 – 2004 г. за
финансиране на обекти във водния
сектор са изразходвани средства в
размер на:
2001 г. – 21 998 547 лв. за 79 обекта;
2002 г. – 12 085 425 лв. за 64 обекта;
2003 г. – 20 585 414 лв. за 89 обекта;
2004 г. – 37 869 255 лв. за 144 обекта.
12
Ðàçïðåäåëåíèå íà разходваните ñðåäñòâà от ПУДООС
ïî êîìïîíåíòè íà îêîëíàòà ñðåäà през 2004 г.
Компоненти на
околната среда
Обслужвани
договори
Сума
(бр.)
(лева)
Води
144
37 869 255
Отпадъци
35
11 180 327
Въздух
1
77 904
Биоразнообразие
19
1 698 895
Общо
199
50 826 381
13
14
Ðàçïðåäåëåíèåòî íà ñðåäñòâàòà ïî
êîìïîíåíòè íà îêîëíàòà ñðåäà ïîêàçâà, ÷å
през 2004 година най-много средства са
разходвани çà изграждане на èíâåñòèöèîííè
îáåêòè в областта на водите, главно за
изграждане на довеждащи колектори,
ГПСОВ, малки водоснабдителни обекти,
корекции и укрепване на реки и дерета.
15
Усвоени средства по плана за дейности на
ПУДООС за 2004 г.
Опазване на водните ресурси
Корекции реки и дерета
31 436 616
1 793 013
Изграждане на ПСОВ
11 895 437
Изграждане на колектори и канализации
17 748 166
Осигуряване на оптимално количество и качество вода
за населението и икономиката на страната
6 432 639
16
Разходвани средства за изграждане
на ПСОВ
Община Несебър
5 370
186
Община Борово
191 466
Община Етрополе
1 499
999
Община Царево
121 142
Община Кочериново
1 489
843
Община Преслав
99 999
Столична община
776 812
Община Ситово
94 467
Община Белослав
737 191
Община Антоново
80 000
Община Средец
598 400
Община Сливен
35 114
Община Кубрат
504 813
Община Тервел
26 684
Община Троян
259 353
17
Пуснати ПСОВ в експлоатация
през 2004 г.
ГПСОВ - Троян - Механично стъпало
ГПСОВ – Средец - механично стъпало
ГПСОВ - гр. Кубрат - механично стъпало
ГПСОВ – Несебър – Равда - Ахелой
18
По-големи финансови инвестиции
за изграждане на колектори и
канализации
Община Самоков
1 293 824
Община Елена
499 950
Община Якоруда
905 795
Община Калояново
468 037
Община Дългопол
884 529
Община Суворово
433 385
Община Сапарева баня
881 907
Община Чепеларе
397 070
Община Радомир
776 241
Община Лозница
374 608
Община Мадан
722 113
Община Горна Оряховица
329 365
Община Габрово
564 763
Община Ветрино
313 286
Община Русе
526 657
Община Рудозем
300 000
Община Неделино
499 988
Община Минерални бани
297 371
19
По-големи финансови инвестиции за
изграждане на малки водоснабдителни
обекти
Община Шумен
775 669
Община Димитровград
192 298
Община Асеновград
369 538
Община Аврен
183 405
Община Якоруда
271 738
Община Радомир
164 543
Община Ружинци
259 649
Община Медковец
153 672
Община Ботевград
250 811
Община Вълчи дол
148 613
Община Белово
240 000
Община Вълчедръм
148 299
Община Бяла
240 000
Община Белослав
137 620
Община Лом
234 167
Община Никопол
119 798
Община Смолян
229 618
Община Белослав
119 024
Община Гърмен
215 645
Община Бяла
118 269
20
С реализирането на проектите,
финансирани от ПУДООС са извършени
действия в посока решаването на
екологичните проблеми за следните
водни басейни – Черноморско
крайбрежие, Дунав, Искър, Места,
Марица, Струма, Провадийска и
Девненска, Тунджа, Арда.
21
ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ОТ
ПУДООС
Политиката на ПУДООС при отпускане на заеми се
определя от приоритетите на държавната екологична
политика.
Заеми по смисъла на тези правила са сделките,
свързани с възмездното предоставяне на парични
средства от ПУДООС (Постановление № 319 от 29.12.2002
г., ДВ бр.3/10.01.2003 г.).
Взаимоотношенията по отпускането на заеми от
ПУДООС се уреждат с договор между Предприятието и
заемополучателя на основание решение на УС.
Страна по договора с ПУДООС, при настоящите
правила могат да бъдат:
– всички лица, регистрирани по ТЗ;
– всички лица, регистрирани по ЗК;
– общини;
– частни производители.
Отпускането на заеми се извършва с решение на УС.
22
ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАЕМА
Договорът за кредит следва да бъде подписан
в срок до 6 месеца от датата, на която е взето
решение от УС за отпускането му.
Заемите се обезпечават с банкова гаранция,
която се представя преди подписване на
договора за заем с ПУДООС.
Банковата гаранция обезпечава пълния
размер на заемната сума.
Банковата гаранция се издава за срок: от
подписване на договора с ПУДООС и изтича
най-малко два месеца след падежа на
последната вноска по погасителния план.
23
ПУДООС отпуска безлихвени заеми за
изграждане на пречиствателни станции за
отпадъчни и химически замърсени води на
галванични цехове, кожарски предприятия,
мандри,
свинеферми,
месопреработващи
предприятия, текстилни фабрики, винзаводи и
други.
ПУДООС отпуска средства за реализирането
на тези проекти като безлихвени заеми до
70% от общата им стойност;
24
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
Изграждане на малки ВЕЦ;
- Производство на ел. енергия посредством вятърни
генератори;
- Проекти за промяна начина на отопление от мазутни
горелки с алтернативни горива, газови уредби и
отоплители;
- Подмяна на съществуващо улично осветление на
живачни лампи с енергоспестяващи крушки;
- Производство на брикети и пелет-гориво от дървесни
и растителни отпадъци;
- Производство на биогаз посредством преработка на
селскостопански отпадъци.
ПУДООС отпуска средства за реализирането на
тези проекти като безлихвени заеми до 70%
от общата им стойност;
25
КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАЛКИ ВЕЦ
Реализирането на проекти с цел изгражданена
малки ВЕЦ със средства от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на
околната среда е под форма на безлихвен заем.
- Максимален размер на средствата
отпускани от ПУДООС за изграждане на 1 микро
ВЕЦ (мощност до 2 МW) до 1 500 000 лв.
- Стойност на застроен киловат до 2 500 лв./
kW.
- Срок за възстановяване на заема - 5 години
(годишните приходи се определят на база на
действащата в момента изкупна цена на ел.
енергията от независими производители),
считано
от
момента
на
въвеждане
в
експлоатация на обекта.
26
Условията за отпускане на
безвъзмездни помощи и безлихвени
заеми, в зависимост от
спецификата на проекта, са
приети от УС и са публикувани в
сайта на Министерство на
околната среда и водите.
(www.moew.government.bg)
27
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
32
Размер файла
186 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа