close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
Инспекторат към ВСС
ПРОЕКТ “Укрепване на административния и
функционалния капацитет на Инспектората към ВСС
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
Проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на ИВСС"
Приоритетна ос II - “Управление на човешките
ресурси”
Подприоритет 2.4. - “Компетентна съдебна система и
ефективно управление на човешките ресурси ”
Срок на изпълнение – 18 месеца
Целева група на проекта:
инспектори, експерти и администрация към
Инспектората към ВСС, органи на съдебната власт
Проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на ИВСС"
Специфични цели на проекта
Да анализира механизма за управление на човешките ресурси
на органите по Инспекция в страните членки на ЕС и да
интегрира в работата на Инспектората в България найуспешните практики в аспект на качественото управление на
човешките ресурси.
Да развие административния и функционалния капацитет на
Инспектората към ВСС като подготви компетентни и
мотивирани съдебни служители, способни да отговорят на
очакванията на обществото.
Да се повишат знанията и усъвършенства специализацията на
инспекторите, експертите и администрацията на Инспектората
към ВСС за усъвършенстване на функционалния капацитет.
Проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на ИВСС"
Очаквани резултати от изпълнение на проекта
аналитичен доклад за управлението на човешките
ресурси в органите по Инспекция на съдебната
система в някои от страните членки на ЕС, които имат
сходна структура и компетенции с Инспектората към ВСС;
2 аналитични доклада за състоянието на
ефективността на човешките ресурси в Инспектората
към ВСС преди започване на проекта и към
приключването му;
6 обучения на инспектори и експерти за ефективно
приложение на методологиите за извършване на планови,
тематични проверки и проверки по сигнали;
Проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на ИВСС"
Очаквани резултати от изпълнение на проекта
6 практико ориентирани семинара с участие на
представители на Инспектората и други органи на
съдебната система по уеднаквяване на практика,
повишаване на професионализма и координацията при
осъществяване на проверките;
2 работни посещения в две страни членки за обмен на
опит и обучение в прилагането на методите за добро
управление на служителите;
международна конференция насочена към споделяне на
добри европейски практики на сходните органи за
инспектиране на съдебните системи в аспекта на
управление и мотивиране на човешките ресурси;
Проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на ИВСС"
Очаквани резултати от изпълнение на проекта
3 специализирани семинара за прилагане на
процесуални и материално-правни норми с цел
повишаване на знанията и усъвършенстване на
специализацията на инспекторите и експертите и
подобряване на работата в екип;
специализирано обучение по английски език
4 обучения за надграждане на функционалния и
координационен капацитет на администрацията на
Инспектората в отговор на изискванията на обществото за
качествено обслужване и за ефективна и реформиран
съдебна система;
Очаквани резултати от изпълнение на проекта
сборник с вътрешни актове на Инспектората към ВСС;
2 пресконференции;
1 брошура за оповестяване на резултатите от проекта;
6 уеб базирани актуализации за хода на реализация на
проекта в сайта на Инспектората към ВСС;
Проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на ИВСС"
Нашата визия: чрез инвестиция в знания и иновации да
отговорим на повишените очаквания на обществото за:
по-добър достъп до правосъдие ;
поддържане на прозрачност в работата на
правораздавателните органи;
изграждане на нова, компетентна, отговорна и мотивирана
съдебна администрация.
Изграждането на институционално доверие в съдебната
система се основава на изграждането на професионален
административен капацитет.
Проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на ИВСС"
“Учейки другите, човек учи и себе си”
Сенека.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
8
Размер файла
1 392 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа