close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект „Укрепване на

код для вставкиСкачать
ОБУЧЕНИЕ
по екипна ефективност, вътрешни правила и процедури за
координация и отчетност; изисквания към екипното и
индивидуално изпълнение и мотивиране на персонала
17.12.2013г.
Снежана Илиева
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Тема 3:
Управление на времето,
справяне с конфликтите и стреса
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Основни фактори и причини за стрес в
работата
• Неадекватни физически условия на работа, в това число
заплащане;
• Недобре структурирана работа –ролеви конфликти и
неопределеност;
• Неефективни стилове на управление;
• Лоши взаимоотношения;
• Неясно бъдеще и несигурност за работата;
• Конфликт между работата и семейството;
• Конфликт между личните потребности и стремежи и
организационните изисквания
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Организационни симптоми на стреса
в работата
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Спад в ефективността и продуктивността;
Текучество;
Нарастване на отсъствията и закъсненията от работа;
Влошени междуличностни отношения;
Неблагоприятен социално – психически климат;
Висока конкурентост;
Повишаване на ново на конфликти;
Спад в мотивацията;
“ПСИХОЛОГИЧЕСКО” оттегляне от организацията
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Индивидуални стратегии за справяне със
стреса
• Насочени към решаването на проблема
• Емоционални стратегии
• Управляване на симптомите
• Социална подкрепа
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Насочени към решаване на
проблема стратегии
• Активни, контролиращи стратегии
- Търсене на информация
- Търсене на помощ и подкрепа
- Повишаване на усилията в работата
- Увереност в успеха
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Емоционални стратегии
• Пасивни, избягващи
- Оттегляне
- Отричане
- Емоционално реагиране
- Въздържане от действие
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Социална подкрепа като
“БУФЕР НА СТРЕСА”
• Социалната подкрепа не премахва стреса,
но намаляват вредните последствия върху
изпълнението на работата и здравето
• Основава се на добрата комуникация и
взаимоотношения, работата в екип,
създаването на поддържащ екипен климат
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Източници на социална подкрепа
• Основана върху уважението и приемането на
личността;
• Информационна;
• Социални връзки и контакти;
• Инструментална
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Видове социална подкрепа
• Хоризонтална;
• Вертикална;
• Глобална;
• Функционална
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Управление на времето
• Анализ и планиране на времето
• Начини за подобряване на
ефективността
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Личностни източници за неефективно
управление на времето
Индивидуални „крадци“ на време
• Неумение за извеждане на приоритети;
• Отлагане за последния момент;
• Нежелание или липса на умения за
делегиране;
• Преумора и изгаряне в работата
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Личностни източници за неефективно
управление на времето
•
•
•
•
•
Слаб или недостатъчен интерес към задачата
Неспособност да се откаже
Неумение за справяне с излишна информация или
работа – напр. прекомерна „бумащина“
Излишно старание
Перфекционизъм
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Организационни източници за
„крадене “ на времето
•
•
•
•
•
•
•
•
Телефонни разговори
Поща
Социални контакти – колеги, клиенти
Прекалена формална комуникация
Неформална комуникация – клюки, кафета
Съвещания и срещи
Чакане на някого или нещо
Непредвидени и кризисни ситуации
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Анализ на ефективността на
времето
• Необходимост – Трябва ли да се прави това?
– Възможности за премахване на ненужни задачи и дейности
• Съответствие - Кой точно трябва да го прави?
– Възможности за преразпределение и делегиране на
дейности и задачи
• Ефикасност – Има ли и кой е най-добрия начин да се прави?
– Възможности за повишаване на ефикасността чрез по-добри
процедури и използване на технологии
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Матрица на Айзенхауер
Важни – по-маловажни дейности
Спешни – по-малко спешни дейности
Важни,
по-малко спешни
дейности
Важни и спешни
дейности
По-маловажни,
по-малко спешни
дейности
По-маловажни,
спешни дейности
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Принципи за управление на времето
• Изготвяне на списък от дейностите за деня;
• Извеждане на приоритети според важността и
спешността;
• График на дейностите съгласно приоритетите;
• Извършване на най-напрегнатата работа в
подходящото време;
• ПРИНЦИП НА ПАРЕТО 80/20
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Оптимизиране на собствената дейност за
преодоляване на последствията от
стреса
• Пренасочвайте задачите, ако е възможно, към колеги
или други звена
• Поставете си реалистични срокове на изпълнение.
Ако не е спешно, намерете подходящото време
• Степенувайте задачите по значимост
• Оптимизирайте служебната си комуникация и
подобрете стила си на общуване и взаимодействие
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Управление на конфликтите при
организационна промяна
• Превенция и предотвратяване на конфликти
• Подходи и практики за разрешаване на
конфликти
• Диструктивно и интегративно преговаряне
• Посредничество при конфликти
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Конфликт и Промяна
• Положителни последствия за
организационната промяна
• Разкриват наличието на проблеми
• Създават необходимост от развитие
• Разширяват взаимното разбиране на
страните и зачитане на интересите
• Стимулират творчеството и новаторството
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Източници на конфликтите
• Противоречия между интересите на страните и
борба за ресурси
• Противоречия между ценностите
• Несъответствие и разминаване в
информацията, с която разполагат страните
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Динамика на конфликта
•
•
•
•
•
•
Сигнали и симптоми
Спор
Поляризация на позициите
Противопоставяне
Деструкция
Изтощаване
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Приложимост и ефективност на
стратегиите за решаване на конфликти
• Ситуативни фактори
• Времеви ограничения
• Фактори, свързани с другата страна на
конфликта
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Висока
степен на
отстояване
на позиция
Ниска
степен на
отстояване
на позиция
Поведение и индивидуални
стратегии при конфликт
Принуда
Сътрудничество
Аз печеля - ти губиш
Ние двамата
печелим
И дваматаКомпромис
печелим по малко
и губим по малко
Отбягване
Аз напускам,
губя - ти губиш
Ниска степен на
съдействие
Приспособяване
Съгласявам се/губя и
ти печелиш
Висока степен на
съдействие
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Подходи и техники за управление на
промяната
• Ключови фактори и стъпки за успешно управление на
хора и процеси в условията на промяна
• Техники за управление на промяната
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Равнища на осъществяване на
организационна промяна
• Трудови задачи и методи на работа
- ротация, разширяване, обогатяване на работата
• Конкурентни стратегии и мениджърски роли
- овластяване, управление чрез поставяне на цели,
управление на изпълнението, анализ на ролите
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Равнища на осъществяване
на организационна
промяна
• СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ - организационно
преструктуриране
• ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ - стратегическо планиране
• ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И СТИЛОВЕ НА
РЪКОВОДСТВО - организационно развитие
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Триетапен модел за
организационна
промяна
• “РАЗМРАЗЯВАНЕ”- готовност и мотивация за
промяна
• ПРОМЕНЯНЕ - избор на стратегия за
осъществяване на промяната
• “ЗАМРАЗЯВАНЕ”- даване на възнаграждения
за поддържане на промяната
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Учещата се организация
• Непрекъснато подобряване на процесите и
начините на действие
• Ориентация към постигане на целите
• Качество на изпълнението
• Удовлетворяване на очакванията на
потребителите
• Стабилно и устойчиво развитие
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Приоритети и споделени
ценности
• Традиционна организация
- ефективност
- ефикасност
• Учеща се и развиваща се
- съвършенство
- рганизационно обновяване
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Стратегия
• Традиционна
– Формиране на стратегия отгоре надолу
• Учеща се
– Отчита се мнението на широк кръг
експерти и сътрудници
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Структура
• Традиционна организация
- висока
- механична
- йерархична
• Учеща се организация
- плоска
- органична
- метрична
- мрежова
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Измерване на развитието и
напредъка
• Традиционна
- Финансови показатели
• Учеща се
- Финансови и нефинансови показатели
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Управленски подходи и лидерски
стилове
• Традиционна
- контрол
- авторитарен стил
• Учеща се
- подкрепа и насочване
- демократичен стил и участие
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Умения на хората
• Традиционна
- адаптиране
• Учеща се
- креативност и създаване на знания
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Работни групи и екипи
• Традиционна
- Работни групи
- Управление на границите между звената
• Учеща се
– Кросфункционални екипи между звената
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Учещата организация
Принципи:
•
•
•
•
•
Системно мислене
Лично съвършенство и майсторство
Ментални модели и нагласи
Групово учене
Споделена визия
• Senge, P., The Fifth Discipline: The art and practice
of learning organization, London, 1990
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Създаване на организационна
среда за учене
• Психологическа сигурност и свобода при
изразяване на идеи и мнения
• Стимулиране на интереса към нови идеи и
създаване на заинтересованост на хората от
даването и въвеждането на иновации
• Осигуряване на достатъчно време за
възприемане и осмисляне на опита и
нововъведенията
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Подходи и практики за
стимулиране на ученето
• Експериментиране с нови идеи, продукти, услуги
• Проучване и анализ на информация за клиенти,
конкуренти, технологии
• Програми за обучение - за новопостъпили и за
установени служители
• Трансфер на знания и информация между колеги,
структурни звена, клиенти и структурни звена и др.
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Лидерство в подкрепа на
ученето
• Лидерите търсят мнението на хората
• Отделят време и ресурси за обсъждане на
изпълнението и трудовото представяне
• Стимулират и насочват обмена на мнения и
идеи в организацията
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Трансформиращо лидерство
• Насочва и управлява промяната;
• Формира стратегия и визия за бъдещето;
• Изгражда и поддържа ценностна система в
организацията;
• Създава модел за поведение;
• Придава смисъл на дейността;
• Притежава харизматичност и лично влияние
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Обсъждане на резултатите от направеното обучение по
екипна ефективност, вътрешни правила и процедури
за координация и отчетност; изисквания към
екипното и индивидуално изпълнение и мотивиране
на персонала
Дискусия
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Благодарим за вниманието!
Снежана Илиева
Изпълнител: Консорциум „Развитие на
човешките ресурси”
Този документ е създаден в рамките на проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико
Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № А12-22-46/21.05.2013г.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
13
Размер файла
2 532 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа