close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

auc.org.ua

код для вставкиСкачать
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ У КОНТЕКСТІ
ПЛАНУ ДІЙ З ВПРОВАДЖЕННЯ В
УКРАЇНІ ІНІЦІАТИВИ “ПАРТНЕРСТВО
“ВІДКРИТИЙ УРЯД”
Артем Олексійович СЕРЕНОК
к.держ.упр., доцент кафедри інформатизації
державного управління ХарРІ НАДУ при Президентові
України
Витяг з Плану дій з впровадження в Україні Ініціативи
“Партнерство “Відкритий Уряд”, щодо використання ІКТ у
діяльності органів влади
• забезпечити виконання таких першочергових завдань, як посилення
взаємодії органів державної влади та громадськості під час
підготовки і виконання державних рішень;
• забезпечення прозорості державної політики і доступу до інформації
про роботу органів виконавчої влади та публічної інформації;
• застосування дієвого інструменту протидії корупції;
• підвищення ефективності державного управління, зокрема шляхом
застосування електронних технологій;
• для забезпечення відкритого урядування необхідно впровадити
новітні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема налагодити
діалог між органами державної влади та громадськістю з
використанням інтерактивних методів взаємодії і можливостей
соціальних мереж;
• модернізувати систему управління в державі, підвищити прозорість
влади, покращити доступ до інформації.
Основні проблеми, що пов’язані з впровадженням
електронного урядування в Україні
відсутність «політичної волі» або її інертність з
боку органів влади;
недосконалість нормативно-правового
забезпечення;
низький рівень фінансування та ефективності
використання наявних ресурсів;
низький рівень інформатизації окремих галузей
економіки та регіонів;
недостатній рівень володіння ІКТ серед державних
службовців;
«Цифрова нерівність» серед населення.
КОМПЛЕКСНИЙ ІНДЕКС ГОТОВНОСТІ ДО
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ
Індекс готовності
Індекс web-послуг
Індекс
телекомунікаційної
інфраструктури
Індекс людського
капіталу
РЕЙТИНГ ООН ЩОДО ГОТОВНОСТІ КРАЇН СВІТУ ДО
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ЗА 2012 РІК
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД»
Електронний уряд – це інформаційна
система взаємодії влади і суспільства на
основі поєднання внутрішньої урядової і
зовнішньої суспільної інфраструктури
через владні Інтернет-представництва
(портали), що розширює доступність
державноуправлінських послуг у мережі
Інтернет та скорочує терміни їх надання
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ
Інформування громадян та
бізнесу про діяльність державних
органів на відомчих сайтах.
Надання державних послуг в
режимі on-line.
Залучення громадян та бізнесу до
обговорення та прийняття
управлінських рішень.
Автоматизація діяльності
окремих державних органів та
міжвідомчої взаємодії.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ»
Електронне урядування – це
процес управління державою за
допомогою сучасних ІКТ, що
інтенсифікують процес
взаємодії влади і громадян у
мережі Інтернет, оптимізацію
надання
державноуправлінських послуг.
СЕРВІСНА ЕЛЕКТРОННА
ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ І ГРОМАДЯН
“Сервісна електронна
взаємодія влади і
громадян” - це співпраця в
електронному уряді, що
пов’язана з
інтенсифікацією
інформаційного обміну з
метою максимального
задоволення потреб
громадян у якісних
державноуправлінських
послугах (сервісах) з
використанням ІКТ
«ДЕРЖАВА СЛУГУЄ ГРОМАДЯНАМ І Є ДЛЯ НИХ
СЕРВІСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ»
Транзакційний
(сервісний)
Етапи
Інтерактивний
двосторонній
Інтерактивний
односторонній
Інформативний
Види взаємодії у електронному уряді
Е. ТОФФЛЕР «МОЇ ДУМКИ З ПРИВОДУ ПРИРОДИ
ВЛАДИ»
Інформація є “найбільш різнобічним і
фундаментальним інструментом влади, оскільки
дозволяє його володарю уникнути реакції на
виклики, перед якими він опинився, й може бути
використаним як засіб примусу інших вести себе
таким чином, щоб не порушити особистих інтересів
володаря знання. Знання (інформація) надає в
розпорядження її володаря найбільш дієву владу
ЕТАПНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВЛАДИ
1
• Перелік держпослуг, що
підлягають першочерговому
переводу у електронний вигляд
2
• Порядок і черговість переводу
послуг у електронну форму
3
• Створення єдиного веб-порталу
державних послуг
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
ЗМІНЮЄ ПАРАДИГМУ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
е-урядування
забезпечує:
Внутрішнє управління
• Анулювання дублювання
• Скорочення операційних витрат
• Спрощення бюрократичної процедури
• Велика ефективність
• Велика координація і комунікація
• Збільшена прозорість
• Розділення інформації між ієрархіями
• Безпека інформаційного управління
Зовнішнє управління
• Швидше сервісне постачання
• Велика ефективність
• Збільшена гнучкість використання сервісу
• Нововведення в сервісне постачання
• Більша участь громадян
• антикорупція
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
•
•
•
•
•
•
інформаційна свобода
невтручання в особисте життя
відвертість і доступність інформації
інформаційна безпека
право власності на інформаційні ресурси
відповідальність власників інформаційних
ресурсів за якість інформації
• роль держави у формуванні і реалізації
політики інформатизації та інформаційної
безпеки
• гармонізація українського інформаційного
законодавства із законодавством інших
країн
ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ НА 2007-2015 РОКИ: ЗАКОН
УКРАЇНИ ВІД 09 СІЧНЯ 2007 Р. № 537-V
• Одним з головних пріоритетів України є прагнення
побудувати орієнтоване на інтереси людей,
відкрите для всіх і направлене на розвиток
інформаційне суспільство, в якому кожен міг би
створювати і нагромаджувати інформацію та
знання, мати до них вільний доступ, користуватися
і обмінюватися ними, аби надати можливість
кожній людині повною мірою реалізувати свій
потенціал, сприяючи суспільному і особистому
розвитку та підвищуючи якість життя
Замість висновків. Очікування:
Виконання Україною зобов'язань в рамках Ініціативи “Партнерство
“Відкритий Уряд” за умови постійної взаємодії з громадянами та
інститутами громадянського суспільства сприятиме розвитку відкритого
урядування з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій.
Держава для чиновників Держава для людей
Тіньова економіка
Відкритість влади
Корупція
Рівність всіх перед законом
Бюрократизм
Ефективність державного управління
Популізм
Громадянське суспільство
Непрозорість влади
Доступність державних послуг
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Артем Серенок
Контактна інформація
Веб-сайт
www.serenok.org.ua
E-mail:
serenok1979@gmail.com
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
71
Размер файла
2 604 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа