close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Мазурков. Конкурс

код для вставки

Важливим чинником поліпшення якості освіти, забезпечення рівного доступу до вищої освіти є зовнішнє незалежне оцінювання.
Враховуючи це, навчальні заклади системи середньої освіти повинні допомогти учням належно підготуватися до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Тому учителям біології доцільно протягом навчального року використовувати завдання у формі тестів під час тематичного контролю знань і поточного оцінювання. Окрім цього, тестові завдання можуть використовуватися і на етапі актуалізації вивчення тієї чи іншої теми, на етапі закріплення знань тощо. Така форма роботи не лише сприятиме адаптуванню учнів до системи зовнішнього оцінювання, а й стане у нагоді в повсякденній роботі вчителя, адже тести прості у застосуванні, значно економлять час при проведенні опитування, дозволяють використати його на інші форми роботи на уроці.
Окрім того, тестові завдання виконують не лише функцію контролю якості знань, а й навчальні функції. Переваги використання тестових завдань полягають у високій інформативності; чіткій стандартизації процедури оцінювання, що створює однакові умови для всіх учасників і зменшує вплив на результат сторонніх факторів; простоті і доступності у використанні; однозначності системи обробки та інтерпретації одержаних кількісних показників; репрезентативності завдань.
Враховуючи усі зазначені вище переваги тестових форм контролю, цей сучасний інструмент педагогічного оцінювання має стати дієвим засобом роботи кожного вчителя. При розробленні тестових завдань, які входять до складу тесту, я враховував певні правила. По-перше, завдання і відведений час на їх розв'язання повинні відповідати віковим особливостям учнів. Завдання формулювалися чітко, без зайвої інформації та деталізації. До варіантів відповідей включав дистрактори (неправильні варіанти), які є зрозумілими для учнів, наближені до правильних і являють собою найпоширеніші помилки при відповідях на подібні завдання. Такий підхід унеможливлює просте відгадування учнями правильної відповіді та дозволяє глибше перевірити рівень навчальних досягнень. При визначенні рівня складності завдань використовував поширений у світовій практиці принцип - повністю правильно розв'язати весь набір тестів повинно близько 5 відсотків учнів класу.
У міжнародній практиці на завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з декількох наведених відводиться до 1 хвилини. На розв'язання завдань на встановлення відповідностей та визначення послідовності можна давати близько 1,5 хвилин. Тому на виконання 20 тестових завдань я відвів 20 хвилин.
По-друге, вимоги до форми тестових завдань. Усі тестові завдання поділяються на закриті та відкриті. Я складав закриті тестові завдання множинного вибору, коли до завдання включено запитання та, як правило, 4-5 варіантів відповідей, з яких слід обрати одну або декілька правильних.
Окрім цього, створив тестові завдання на встановлення відповідності. У таких завданнях у двох частинах пропонуються переліки - з 4 тверджень з лівої частини та 5 з правої частини, між якими треба встановити зв'язок. Також є завдання на відтворення послідовності. Сутність цих завдань полягає в необхідності перекомбінувати наведені дані або елементи. Слід зазначити, що є тестові завдання, які містять ілюстративну частину у вигляді малюнків біологічних об'єктів. Такі завдання дозволяють ще перевірити уміння читати та розуміти графічні об'єкти.
Особливістю моєї роботи є те, що дані тестові завдання я склав, використовуючи широкі можливості "Універсального тестового комплексу 1.60" - тестового комплексу по оцінці знань учнів в освітніх установах. Тестовий комплекс підтримує проведення тестування у локальній мережі (TCP/ІP). Складається із двох модулів (Генератора тестів і Тестера) і допускає роботу у двох режимах - однокористувальному й мережному.
Щоб розпочати тестування, потрібно відкрити папку "UTC". А потім у ній: Tester - Локальне - Тест1 - ОК.
Перш, ніж розпочати тестування на ПК, учні вводять у систему назву класу, у якому навчаються, а також своє прізвище та ім'я. Результати роботи будуть повністю збережені і їх може в будь-який момент переглянути, як учень, так і вчитель. Розпочинається робота з інформації для учня: яку кількість завдань йому потрібно виконати, щоб отримати оцінку певного рівня навчальних досягнень. Завдання різної складності. При виконанні завдання працює таймер зворотного відліку часу. Учень вибирає питання в довільному порядку і може повернутися до пропущених питань у будь-який момент. Після закінчення роботи тестовий комплекс виставляє оцінку в 100 бальній системі, яку я перевів у 11-бальну. І, насамкінець, що важливо, учень може повернутися до перегляду своєї роботи, співставити свої відповіді з правильними. Він може переглянути, як усі питання (20), або ті, на які відповів правильно (вони виділені зеленим кольором), або лише ті, де він допустив помилку (вони виділені червоним кольором).
Біологія. 9 клас
Тема. Кровообіг і лімфообіг
Тести
A01:
Вкажіть, де розміщений тристулковий клапан:
1) між передсердями; 2) між правим передсердям і правим шлуночком;
3) між лівим шлуночком і аортою; 4) між лівим передсердям і лівим шлуночком; 5) між шлуночками.
A02:
Вкажіть, у яку судину виштовхується кров із лівого шлуночка:
1) легеневу вену; 2) нижню порожнисту вену; 3) аорту; 4) легеневу артерію; 5) верхню порожнисту вену.
A03:
Вкажіть, який прилад застосовується для реєстрації електричної активності серця:
1) енцефалограф; 2) кардіограф; 3) міограф;
4) манометр; 5) гемометр. A04:
Скільки часу триває фаза діастола серцевого циклу:
1) 0,1с; 2) 0,2с; 3) 0,3с; 4) 0,4с.
A05:
Вкажіть, хто у 1902 році довів можливість скорочення ізольованого серця людини:
1) І. Павлов; 2) О. Кулябко; 3) П. Анохін;
4) І. Мечніков; 5) О. Богомолець. A06:
Вкажіть, яке співвідношення систолічного і діастолічного тисків вважається нормою:
1) 120/90; 2) 140/70; 3) 140/90; 4) 120/70.
A07:
Найдрібніші кровоносні судини:
1) артерії; 2) капіляри; 3) вени;
4) артеріоли; 5) венули. A08:
Вкажіть, чим викликається саморегуляція роботи серця:
1) активацією симпатичної нервової системи; 2) виділенням адреналіну;
3) збільшенням концентрації йонів Са2+; 4) розтягненням м'язів стінки серця;
5) збільшенням тривалості систоли.
A09:
Оберіть камери серця, у яких міститься венозна кров:
1) лівий шлуночок; 2) правий шлуночок; 3) ліве передсердя; 4) праве передсердя.
A10:
Вкажіть, які судини починаються безпосередньо від серця: 1) легенева вена; 2) стегнова артерія;
3) нижня порожниста вена; 4) легенева артерія; 5) аорта. A11:
Вкажіть, які судини впадають у серце: 1) легенева вена; 2) аорта;
3) нижня порожниста вена; 4) легенева артерія; 5) верхня порожниста вена.
A12:
Вкажіть, які функції виконує перикард (серцева сумка) в діяльності серця:
1) виконує активне скорочення серця; 2) протидіє надмірному розтягненню серця;
3) зменшує тертя серця при скороченні; 4) забезпечує автоматизм скорочення;
5) містить провідну систему серця.
A13:
З'ясуйте, яку роль відіграє лімфатична система в організмі людини:
1) утворює лімфоцити; 2) забезпечує всмоктування жирів з травного тракту;
3) забезпечують імунні реакції; 4) виконують кровотворну функцію;
5) підтримує сталість і об'єм тканинної рідини.
A14:
Оберіть камери серця, у яких міститься артеріальна кров:
1) лівий шлуночок; 2) правий шлуночок; 3) ліве передсердя; 4) праве передсердя.
B01:
Стан стійкого підвищеного кров'яного тиску в артеріях називається ...
B02:
Найбільша артерія в організмі людини - це ... B03:
Встановіть відповідність між кровотечами і їх ознаками (у відповіді цифри повинні розташовуватись у порядку зростання і біля кожної з них відповідна літера. Наприклад, 1д, 2г, За і т.д.): 1 Артеріальна
2 Капілярна
3 Венозна
4 Внутрішня
а кров зупиняють, накладаючи на пошкоджену судину тиснучу пов'язку
б кров витікає у вигляді пульсуючого струменя, фонтанує
в виникає навіть при незначному пораненні, легко зупиняється
г кровотеча, яка неминуче призводить до смерті
д кровотечі в порожнини: черевну, грудей, черепа
D01:
Встановіть послідовність руху крові у великому колі кровообігу: 1) капіляри; 2) артерії; 3) вени всіх органів тіла; 4) праве передсердя;
5) лівий шлуночок. D02:
Розташуйте кровоносні судини по порядку, починаючи від серця:
1) вена; 2) капіляр; 3) артеріола; 4) венула; 5) артерія.
D03:
Розташуйте кровоносні судини в порядку зниження тиску крові:
1) артерії; 2) капіляри; 3) порожнисті вени; 4) аорта. Ключ (Тест1):
ЗавданняВідповіді12345ПозначкиA01X2A02X3A03X2A04X4A05X2A06X4A07X2A08X4A09XX2, 4A10XX4, 5A11XXX1, 3, 5A12XX2, 3A13XXXX1, 2, 3, 5A14XX1, 3B01гіпертоніяB02аортаB031б, 2в, 3а, 4дD015, 2, 1, 3, 4D025, 3, 2, 4, 1D034, 1, 2, 3, 0
Біологія. 9 клас
Тема. Кровообіг і лімфообіг
Тести
A01:
Вкажіть, де розміщений двостулковий клапан:
1) між передсердями; 2) між правим передсердям і правим шлуночком;
3) між лівим шлуночком і аортою; 4) між лівим передсердям і лівим шлуночком; 5) між шлуночками.
A02:
Оберіть камеру серця, із якої починається аорта:
1) лівий шлуночок; 2) правий шлуночок; 3) ліве передсердя; 4) праве передсердя.
A03:
Вкажіть, де розміщений у серці півмісяцевий клапан:
1) між передсердями; 2) між правим передсердям і правим шлуночком;
3) між лівим шлуночком і аортою; 4) між лівим передсердям і лівим шлуночком; 5) між шлуночками.
A04:
Оберіть прилад, за допомогою якого вимірюється тиск крові в судинах:
1) барометр; 2) гемометр; 3) тонометр; 4) ергометр;
5) динамометр. A05:
Вкажіть, у яку судину виштовхується кров із правого шлуночка:
1) легеневу вену; 2) нижню порожнисту вену; 3) аорту; 4) легеневу артерію; 5) верхню порожнисту вену
A06:
Вкажіть, де у великому колі кровообігу тиск крові найменший:
1) в аорті; 2) у стегновій вені; 3) у порожнистих венах; 4) у капілярах. 5) у яремній вені;
A07:
Визначте, як називаються ритмічні коливання стінок артерій, спричинені серцевим викидом:
1) систолічний об'єм; 2) артеріальний пульс; 3) діастолічний тиск; 4) систолічний тиск.
A08:
Вкажіть, якою є загальна тривалість серцевого циклу:
1) 0,2 с; 2) 0,8 с; 3) 0,4 с; 4) 1,0 с. 5) 0,6 с;
A09:
Яку першу допомогу необхідно надавати при артеріальній кровотечі:
1) накласти джгут; 2) притиснути ушкоджену судину в точках, де прощупується пульс; 3) накласти тиснучу пов'язку; 4) приколоти записку з точним зазначенням часу;
5) відправити до лікарні. A10:
Ознаки капілярної кровотечі: 1) кров витікає повільно; 2) легко зупинити; 3) витікає у вигляді пульсуючого струменя, фонтанує; 4) призводить до значної втрати крові;
5) призводить до незначної втрати крові. A11:
Причинами появи аритмії можуть бути: 1) гіпертонія; 2) психічні перенапруження; 3) цукровий діабет; 4) інфекційні хвороби;
5) вплив отруйних речовин. A12:
Вкажіть, які особливості має лімфатична система людини:
1) лімфатичні капіляри пронизують усі тканини і органи організму;
2) лімфатична система є незамкненою;
3) у лімфі міститься значно більше форменних елементів, ніж у крові;
4) лімфатична система складається з лімфатичних судин і лімфатичних вузлів;
5) лімфатичні судини впадають до венозної системи.
A13:
Зазначте, які морфофізіологічні особливості спостерігаються у венах, порівняно з артеріями:
1) стінки порівняно тонкі; 2) стінки мають мало еластичних волокон;
3) стінки мають вип'ячування у просвіт судини (клапани);
4) рух крові забезпечується скороченням скелетних м'язів;
5) стінки здатні протидіяти високому тиску.
A14:
Зазначте, які стінки в серці є суцільними:
1) між передсердями; 2) між правим передсердям і правим шлуночком;
3) між лівим передсердям і лівим шлуночком; 4) між шлуночками.
B01:
Як називається стан певного напруження кровоносних судин?
B02:
Стан стійкого пониженого кров'яного тиску в артеріях називається ...
B03:
Встановіть відповідність між серцево-судинними захворюваннями і їх ознаками (у відповіді цифри повинні розташовуватись у порядку зростання і біля кожної з них відповідна літера. Наприклад, 1а, 2г, За і т.д.): 1 Інсульт
2 Аритмії
3 Дистонія
4 Тромбофлебіт
а запалення стінки вени з утворенням тромбу в її просвіті
б раптове гостре порушення кровообігу в головному мозку
в порушення серцевого ритму
г порушення тонусу судин
д підвищення артеріального тиску
D01:
Розташуйте елементи по порядку, починаючи від порожнини серця:
1) міокард; 2) епікард; 3) перикард; 4) ендокард.
D02:
Розташуйте кровоносні судини в порядку зростання тиску крові:
1) артерії; 2) капіляри; 3) порожнисті вени; 4) аорта. D03:
Встановіть послідовність руху крові у малому колі кровообігу: 1) легеневі капіляри; 2) правий шлуночок; 3) легеневі артерії; 4) ліве передсердя;
5) легеневі вени. Ключ (Тест2):
ЗавданняВідповіді12345ПозначкиA01X4A02X1A03X3A04X3A05X4A06X3A07X2A08X2A09XXXX1, 2, 4, 5A10XXX1, 2, 5A11XXX2, 4, 5A12XXX2, 4, 5A13XXXX1, 2, 3, 4A14XX1, 4B01тонусB02гіпотоніяB031г, 2в, 3г, 4аD014, 1, 2, 3, 0D023, 2, 1, 4, 0D032, 3, 1, 5, 4
Біологія. 9 клас
Тема. Дихання
Тести
A01:
Вкажіть, з якої тканини утворені голосові зв'язки:
1) посмугованої м'язової; 2) гладенької м'язової; 3) сполучної; 4) епітеліальної.
A02:
Зазначте, який вміст вуглекислого газу у вдихуваному повітрі:
1) 0,03%; 2) 0,09%; 3) 1,5%;
4) 3%; 5) 4%. A03:
Вкажіть, який процес називається внутрішнім диханням:
1) вентиляція легень; 2) дифузія газів у легенях; 3) дифузія газів у тканинах;
4) транспортування газів кров'ю; 5) окислювальні процеси в клітинах.
A04:
З'ясуйте, у якому повітрі вміст кисню найменший:
1) вдихуваному; 2) альвеолярному; 3) видихуваному.
A05:
Визначте, де розміщується дихальний центр:
1) у спинному мозку; 2) у середньому мозку;
3) у довгастому мозку; 4) у кінцевому мозку; 5) у проміжному мозку.
A06:
Назвіть прилад, за допомогою якого вимірюється життєва ємність легень:
1) тахометр; 2) барометр; 3) манометр; 4) спірометр; 5) гігрометр.
A07:
Зазначте, при подразненні якої ділянки дихальних шляхів виникає чхання:
1) носової порожнини; 2) трахеї; 3) ротової порожнини; 4) гортані;
5) бронхів. A08:
Поясніть, чому при ковтанні їжа не потрапляє в дихальні шляхи:
1) дихальні шляхи і тракт травної системи не перетинаються;
2) дихальне горло розміщується за травним трактом;
3) надгортанний хрящ прикриває вхід до дихального горла; 4) голосові зв'язки затримують харчові маси.
A09:
Назвіть об'єми, з яких складається життєва ємність легень:
1) дихальний об'єм; 2) об'єм мертвого простору;
3) додатковий об'єм вдиху; 4) резервний об'єм видиху;
5) залишковий об'єм.
A10:
З'ясуйте, які функції виконує носова порожнина в процесі дихання:
1) зволоження повітря; 2) знезараження повітря; 3) затримка пилу та часток бруду;
4) охолодження чи нагрівання вдихуваного повітря; 5) аналіз запахових подразників.
A11:
Зазначте, яким є шлях транспортування вуглекислого газу кров'ю:
1) утворення нестійкої сполуки з гемоглобіном; 2) у розчиненому в плазмі стані;
3) у вигляді гідрокарбонатів Na і К; 4) за рахунок активного транспортування.
A12:
Вкажіть, які органи утворюють дихальну систему:
1) гортань; 2) трахея; 3) стравохід; 4) бронхи;
5) глотка. A13:
Зазначте, які захворювання є хворобами органів дихання:
1) туберкульоз; 2) пневмонія; 3) аритмія; 4) тромбофлебіт; 5) астма.
A14:
Під час вдиху:
1) міжреберні м'язи скорочуються; 2) міжреберні м'язи розслаблюються; 3) купол діафрагми піднімається; 4) купол діафрагми опускається.
B01:
Найменші складові бронхів - ...
B02:
Найпоширенішим захворюванням, спричиненим вірусами, є ...
B03:
Встановіть відповідність між захворюваннями органів дихання і їх ознаками (у відповіді цифри повинні розташовуватись у порядку зростання і біля кожної з них відповідна літера. Наприклад, 1д, 2г, За і т.д.): 1 Ангіна
2 Астма
3 Пневмонія
4 Туберкульоз
а запалення тканини легенів
б гостре запалення мигдаликів
в періодичні напади ядухи і кашлю
г запалення слизової оболонки порожнини носа
д інфекційне захворювання, що вражає легені, кістки
D01:
Розмістіть органи дихання по порядку їх розташування від зовнішнього середовища:
1) глотка, гортань; 2) трахея;
3) носова (ротова) порожнина; 4) бронхи; 5) легені.
D02:
Розмістіть етапи дихання відповідно до порядку їх чергування в процесі вдиху:
1) дифузія газів у легенях; 2) вентиляція легень; 3) транспорт газів кров'ю; 4) окислювальні процеси в клітинах; 5) дифузія газів у тканинах.
D03:
Розмістіть етапи дихання відповідно до порядку їх чергування в процесі видиху:
1) дифузія газів у легенях; 2) вентиляція легень; 3) транспорт газів кров'ю; 4) окислювальні процеси в клітинах; 5) дифузія газів у тканинах.
Ключ (Тест3):
ЗавданняВідповіді12345ПозначкиA01X3A02X1A03X5A04X2A05X3A06X4A07X1A08X3A09XXX1, 3, 4A10XXXXX1, 2, 3, 4, 5A11XXX1, 2, 3A12XXXX1, 2, 4, 5A13XXX1, 2, 5A14XX1, 4B01бронхіолиB02грипB031б, 2в, 3а, 4дD013, 1, 2, 4D022, 1, 3, 5D034, 5, 3, 1
Біологія. 9 клас
Тема. Опора і рух
Тести
A01:
Вкажіть, до якого типу тканин належить кісткова тканина:
1) нервового; 2) епітеліального;
3) сполучного; 4) м'язового.
A02:
Визначте, які клітини переважають в кістковій тканині:
1) хондроцити; 2) остеоцити;
3) остеобласти; 4) остеокласти;
5) хондробласти. A03:
Вкажіть, коли припиняється ріст кісток у процесі індивідуального розвитку:
1) до 10 років; 2) до 18 років;
3) до 16 років; 4) до 24 років.
A04:
Вкажіть, яку роль в суглобі відіграє суглобова рідина:
1) забезпечує функціональну єдність суглоба;
2) полегшує ковзання елементів суглоба один відносно одного;
3) формує єдину капсулу навколо суглоба;
4) укріплює суглоб;
5) сприяє росту гіалінового хряща.
A05:
Зазначте, яка кістка є єдиною рухомою кісткою черепа:
1) нижньощелепна; 2) носова;
3) вилична; 4) потилична;
5) лобова.
A06:
Вкажіть, яку функцію виконує двоголовий м'яз плеча:
1) згинає плече; 2) розгинає плече;
3) розгинає передпліччя; 4) згинає передпліччя;
5) згинає кисть. A07:
Вкажіть, який м'яз у тілі людини має найбільшу довжину:
1) чотириголовий м'яз стегна; 2) кравецький м'яз;
3) великий сідничний м'яз; 4) прямий м'яз живота;
5) дельтовидний м'яз. A08:
Вкажіть приблизну кількість скелетних м'язів, яка налічується в тілі людини:
1) 200; 2) 300;
3) 400; 4) 500;
5) 600.
A09:
Вкажіть, які кістки належать до трубчастих кісток:
1) стегнова; 2) тазова;
3) лопатка; 4) гомілкова; 5) променева.
A10:
Вкажіть, які кістки складають пояс верхніх кінцівок у людини:
1) ключиця; 2) лопатка;
3) крижова кістка; 4) плечова кістка;
5) грудина.
A11:
Вкажіть, які білки містяться в посмугованих м'язових волокнах:
1) осеїн; 2) міозин;
3) ацетилхолін; 4) колаген;
5) актин.
A12:
Назвіть кістки, з яких складається передпліччя:
1) ліктьова кістка; 2) крижова кістка;
3) плечова кістка; 4) променева кістка;
5) мала гомілкова кістка.
A13:
Вкажіть, які кістки є елементами лицьового відділу черепа:
1) верхньощелепна; 2) вилична;
3) тім'яна; 4) носова;
5) скронева.
A14:
Визначте, які кістки є елементами мозкового відділа черепа:
1) вилична; 2) тім'яна;
3) лобова; 4) потилична;
5) носова.
B01:
Який відділ хребта виділений на малюнку?
B02:
З'єднання кісток, яке зображене на малюнку, називається ...
B03:
Встановіть відповідність між ушкодженнями опорно-рухової системи і їх ознаками (у відповіді цифри повинні розташовуватись у порядку зростання і біля кожної з них відповідна літера. Наприклад, 1д, 2г, За і т.д.): 1 Удар
2 Розтяг
3 Вивих
4 Перелом
а ушкодження зв'язок, що з'єднує кістки у суглобі
б порушення цілісності за певних умов кісток
в зміщення кісток, при якому суглобова головка виходить із суглобової западини
г ушкодження м'яких тканин, що часто супроводжується крововиливами під шкіру
д знижена рухова активність
D01:
Встановіть правильну послідовність дій при наданні першої допомоги при відкритому переломі:
1) негайно відправити потерпілого до лікарні; 2) продезінфікувати шкіру навколо рани;
3) зупинити кровотечу; 4) накласти шину. D02:
Встановіть правильну послідовність дій при наданні першої допомоги при вивихах:
1) негайно відправити потерпілого до лікарні; 2) нерухомо фіксують суглоб;
3) прикладають холод. D03:
Розмістіть відділи хребта по порядку їх розташування від голови: 1) поперековий; 2) крижовий;
3) шийний; 4) грудний; 5) куприковий.
Ключ (Тест4):
ЗавданняВідповіді12345ПозначкиA01X3A02X2A03X4A04X2A05X1A06X4A07X2A08X5A09XXX1, 4, 5A10XX1, 2A11XX2, 5A12XX1, 4A13XXX1, 2, 4A14XXX2, 3, 4B01поперековийB02напіврухомеB031г, 2а, 3в, 4бD013, 2, 4, 1D023, 2, 1, 0D033, 4, 1, 2
Біологія. 9 клас
Тема. Харчування і травлення
Тести
A01:
Вкажіть, які речовини є основним джерелом енергії для організму:
1) білки; 2) вітаміни;
3) нуклеїнові кислоти; 4) вуглеводи;
5) жири.
A02:
Визначте, де відбуваються початкові етапи розщеплення вуглеводів:
1) у ротовій порожнині; 2) у тонкому кишечнику;
3) у шлунку; 4) у товстому кишечнику;
5) у стравоході.
A03:
Вкажіть, де починається перетравлення білків:
1) у ротовій порожнині; 2) у дванадцятипалій кишці;
3) у стравоході; 4) у товстому кишечнику;
5) у шлунку.
A04:
Вкажіть, які речовини розщеплюються амілазою:
1) білки; 2) вуглеводи;
3) жири; 4) нуклеїнові кислоти.
A05:
Вкажіть, яких зубів в роті людини найбільше:
1) різців; 2) малих кутніх;
3) великих кутніх; 4) іклів.
A06:
Вкажіть, яку реакцію має слина людини:
1) кислу; 2) слабколужну;
3) слабкокислу; 4) лужну;
5) нейтральну.
A07:
З'ясуйте, де розміщується слиновидільний центр:
1) у спинному мозку; 2) у проміжному мозку;
3) у довгастому мозку; 4) у кінцевому мозку;
5) у середньому мозку.
A08:
Вкажіть, яка ємність шлунку дорослої людини в нормі:
1) 1 л; 2) 2 л;
3) 3 л; 4) 4 л.
A09:
Зазначте, які органи належать до органів травлення:
1) печінка; 2) нирки; 3) стравохід;
4) слинні залози;
5) шлунок.
A10:
Зазначте, які ферменти розщеплюють органічні речовини у тонкому кишечнику:
1) трипсин; 2) хімотрипсин;
3) амілаза; 4) ліпаза;
5) пепсин.
A11:
Оберіть функції, які виконує жовч в організмі людини:
1) активує ферменти кишкового соку;
2) емульгує жири;
3) перешкоджає розмноженню мікроорганізмів;
4) розщеплює білки;
5) створює кисле середовище в тонкому кишечнику.
A12:
Вкажіть, які процеси відбуваються в товстому кишечнику:
1) формування калових мас;
2) всмоктування води;
3) всмоктування моносахаридів;
4) всмоктування амінокислот;
5) всмоктування продуктів гниття і бродіння.
A13:
З'ясуйте, які механізми покладено в основу всмоктування поживних речовин в тонкому кишечнику:
1) дифузія; 2) активний транспорт;
3) фільтрація; 4) осмос.
A14:
Оберіть функції, які виконує печінка в організмі людини:
1) регулює вміст гормону інсуліну в крові;
2) знешкоджує токсичні речовини;
3) продукує жовч;
4) бере участь в окисненні білків;
5) синтезує вітамін К.
B01:
Що показано стрілкою на малюнку?
B02:
Як називається орган, який показано стрілкою на малюнку?
B03:
Встановіть відповідність між захворюваннями органів травлення і їх ознаками (у відповіді цифри повинні розташовуватись у порядку зростання і біля кожної з них відповідна літера. Наприклад, 1а, 2г, 3а і т.д.): 1 Апендицит
2 Панкреатит
3 Холецистит
4 Вірусний гепатит
а запалення підшлункової залози
б запалення червоподібного відростка товстої кишки
в гостра інфекційна хвороба, за якої вражається печінка
г запалення слизової оболонки шлунку
д запалення жовчного міхура
D01:
Розмістіть органи травлення по порядку їх розташування від порожнини рота:
1) глотка; 2) тонкий кишечник;
3) стравохід; 4) шлунок;
5) товстий кишечник.
D02:
Розмістіть зуби по порядку їх віддалення від центра щелепи:
1) ікла; 2) великі кутні;
3) малі кутні; 4) різці.
D03:
Розмістіть елементи травного каналу по порядку збільшення їх довжини:
1) ротова порожнина; 2) товстий кишечник;
3) шлунок;
4) тонкий кишечник.
Ключ (Тест5):
ЗавданняВідповіді12345ПозначкиA01X4A02X1A03X5A04X2A05X3A06X2A07X3A08X3A09XXXX1, 3, 4, 5A10XXX1, 3, 4A11XXX1, 2, 3A12XX1, 2A13XX1, 3A14XXX2, 3, 5B01апендиксB02печінкаB031б, 2а, 3д, 4вD011, 3, 4, 2, 5D024, 1, 3, 2, 0D031, 3, 2, 4, 0
Біологія. 9 клас
Тема. Терморегуляція. Виділення. Тести
A01:
Вкажіть, яку площу має шкіра дорослої людини:
1) 0,5-1,0 м2; 2) 1,0-1,5 м2;
3) 1,5-2,0 м2; 4) 2,0-2,5 м2.
A02:
Назвіть шар шкіри, у якому розміщені сальні і потові залози:
1) епідерміс; 2) дерма; 3) шар підшкірної клітковини.
A03:
Визначте, якою тканиною представлений епідерміс:
1) одношаровим кубічним епітелієм;
2) багатошаровим плоским епітелієм; 3) непосмугованою м'язовою тканиною; 4) щільною сполучною тканиною;
5) пухкою сполучною тканиною.
A04:
Поясніть, які процеси відбуваються в шкірі при зниженні температури зовнішнього середовища:
1) звуження судин і збільшення потовиділення;
2) розширення судин і збільшення потовиділення;
3) звуження судин і зменшення потовиділення;
4) розширення судин і зменшення потовиділення.
A05:
З'ясуйте, що є функціональною одиницею нирки:
1) нейрон; 2) нефрон;
3) ацинус; 4) гепатоцит.
A06:
Зазначте, що розміщується між звивистими канальцями першого та другого порядків:
1) ниркове тільце; 2) збірні канальці;
3) порожнина капсули; 4) петля нефрона.
A07:
Зазначте, яка кількість крові протікає за добу по нирковій артерії:
1) 1100-1300 л; 2) 1300-1400 л;
3) 1500-1700 л; 4) 1700-1900 л.
A08:
Вкажіть, у скільки разів менше утворюється за добу первинної сечі, ніж протікає крові по нирковій артерії:
1) у 2 рази; 2) у 5 разів;
3) у 10 разів;
4) у 20 разів.
A09:
Вкажіть, які рецептори розміщуються в епідермісі шкіри:
1) смакові; 2) теплові;
3) дотикові; 4) холодові;
5) больові.
A10:
З'ясуйте, які функції виконує потова залоза:
1) виділення надлишку води;
2) захист від ультрафіолетових променів;
3) зменшує біль;
4) виділення продуктів метаболізму;
5) здійснення терморегуляції.
A11:
Вкажіть, які функції виконує шкіра людини:
1) обмінну; 2) терморегуляторну;
3) видільну; 4) рецепторну;
5) захист від фізичних і хімічних подразників.
A12:
Назвіть органи тіла людини, що не входять до сечовидільної системи і виконують функцію виділення:
1) легені; 2) селезінка;
3) печінка; 4) слинні залози;
5) шкіра.
A13:
Оберіть складові плазми крові, яких не повинно бути у вторинній сечі в нормі:
1) вода; 2) сечовина; 3) йони металів;
4) білки;
5) глюкоза.
A14:
Вкажіть, які функції виконує сечовий міхур в організмі людини:
а) є резервуаром сечі;
б) бере участь в процесі виділення сечі;
в) бере участь в утворенні первинної сечі;
г) забезпечує зворотне всмоктування амінокислот.
B01:
Які органи показані на малюнку під цифрою 1:
1 B02:
Яка залоза показана на малюнку під цифрою 2:
2
B03:
Встановіть відповідність між захворюваннями органів сечовиділення та їх ознаками (у відповіді цифри повинні розташовуватись у порядку зростання і біля кожної з них відповідна літера. Наприклад, 1д, 2г, За і т.д.): 1 Цистит
2 Уретрит
3 Пієлонефрит
4 Гломерулонефрит
а загальне інфекційне захворювання нирок
б запальний процес, що відбувається в обох нирках з ураженням капсули нефрону
в запалення слизової оболонки сечового міхура
г утворення каменів у нирках
д запалення сечівника
D01:
Розташуйте органи сечовидільної системи по порядку їх розміщення в напрямку від зовнішнього середовища:
1) нирка; 2) сечівник;
3) сечовід; 4) сечовий міхур.
D02:
Розташуйте елементи нефрона в порядку слідування по них сечі:
1) звивистий каналець першого порядку; 2) звивистий каналець другого порядку;
3) петля нефрона; 4) ниркове тільце.
D03:
Встановіть правильну послідовність реакції організму на підвищення температури повітря:
1) кровоносні судини розширюються; 2) до шкіри надходить більше крові;
3) подразнення теплових рецепторів; 4) тепловіддача збільшується.
Ключ (Тест6):
ЗавданняВідповіді12345ПозначкиA01X3A02X2A03X2A04X3A05X2A06X4A07X3A08X3A09XXXX2, 3, 4, 5A10XXX1, 4, 5A11XXXXX1, 2, 3, 4, 5A12XXX1, 3, 5A13XX4, 5A14XX1, 2B01ниркиB02потоваB031в, 2д, 3а, 4бD011, 3, 4, 2D024, 1, 3, 2D033, 1, 2, 4
Висновок
Сучасні педагогічні технології в поєднанні з ІКТ можуть суттєво підвищити ефективність освітнього процесу, забезпечити виховання індивідуальності учня, підготовити його до життя в сучасному інформаційному суспільстві.
Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.
Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.
На уроках біології учні продовжують оволодівати комп'ютерною грамотністю, вчаться використовувати в роботі з матеріалом один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер. І як сказав американський педагог Гордон Драйвен: "Той народ, який першим реалізує можливості цифрових комунікацій і введе їх до навчальної методики, очолюватиме світовий освітній процес". Література
1. Біологія, 7 - 11 класи Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: "Перун", 2005.
2. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій на уроках природничих дисциплін та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з біології та хімії. Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-164 від 20.03.2007 року. - http://zakon.nau.ua/ doc/?code=v-164290-07
3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології у системі загальної освіти. Затверджено наказом МОН № 371 від 05.05.2008 року. - http://osvita. ua/school/ estimation/2389
4. Матяш Н.Ю., Шабатура М.Н. "Біологія. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів". - К.: "Генеза", 2009.
5. Біологія: Тести. 6-11 класи: Посібник / Автори-укладачі: Омельковець Я.А., Журавльов О.А. - К.: ВЦ "Академія", 2007.
6. Агранович О.С. ТК "Універсальний тестовий комплекс 1.60". - http://petropal.ucoz.ru/load/6-1-0-2
Додатки
Автор
mazurkow
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 189
Размер файла
24 472 Кб
Теги
конкурс, мазурков
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа