close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ИЗУЧАВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ

код для вставкиСкачать
ИЗУЧАВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА
ЕТАПИ НА ИЗУЧАВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ
ТЕКСТ
ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА
ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕКСТОВЕ
АЛГОРИТМИ ЗА АНАЛИЗ
ЕТАПИ НА ИЗУЧАВАНЕ НА
ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ
ПОДГОТОВКА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА
ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ
ЗАПОЗНАВАНЕ С ЛИЧНОСТТА НА АВТОРА
РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ
РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ.
ЦЕЛИ:
Да се усвои езикът на жанровата
институция.
Да се тълкува всеки художествен текст
съобразно неговата жанрова
принадлежност; да се идентифицира
неговият смисъл и неговото значение.
Да се осмисли връзката между текста,
автора и литературното поле, в което
пребивава той.
ПРОЕКТ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕПИЧЕСКИ
ТЕКСТ
1. Заглавие, епиграф, посвещение.
2. Тема.
3. Проблеми.
4. Сюжет и композиция.
5. Време – пространство.
6. Персонажна система.
7. Повествовател.
8. Словоупотреба.
9. Жанр.
ПРОЕКТ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИРИЧЕСКИ
ТЕКСТ
1. Заглавие, епиграф, посвещение; липса на
паратекст.
2. Тема, проблеми.
3. Лирически говорител, форми на изказа.
4. Съотношение “лирически говорител –
тема” в структурата на текста:
- стихова, строфична/астрофична
организация;
- графическо оформяне;
ПРОЕКТ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИРИЧЕСКИ
ТЕКСТ
- поетически синтаксис, морфология,
лексика, фонетика;
- художествена логика.
5. Времепространство.
6. Словоупотреба, риторика и стилистика.
7. Жанрова специфика / само за текстове,
принадлежащи към определен,
“твърд” жанров модел /.
ПРОЕКТ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА
ДРАМАТИЧЕСКИ ТЕКСТ
1.
2.
3.
4.
Заглавие.
Тема, проблеми.
Конфликт - характер.
Драматическото действие и неговата композиция:
- връзка между началото и края, функции;
- компоненти на драматическото действие,
регламентирани в конфликта;
- времепространство на драматическото действие,
начин на представяне – в ремарки или чрез словото
на героите; връзки с композицията;
- функции.
ПРОЕКТ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА
ДРАМАТИЧЕСКИ ТЕКСТ
5. Персонажна система – начин на идентификация:
- герой и конфликт;
- герой и проблем;
- героят в драматическото действие;
- мотивация на характера;
- словоупотреба.
6. Жанрова природа.
АЛГОРИТЪМ ЗА АНАЛИЗ НА ЕПИЧЕСКА
ТВОРБА
1. Темата.
Коя е основната тема в…….?
Какъв е основният художествен конфликт?
2. Основна форма на изказ.
Кое е основното речево действие на..........?
3. Комуникативен модел на изказа.
Кой говори?
На кого говори?
Какви изразни средства използва?
АЛГОРИТЪМ ЗА АНАЛИЗ НА
ЕПИЧЕСКА ТВОРБА
4. Модели на идентификация.
Как гледа авторът на своя герой?
Как читателят се отнася към героя?
5. Обобщение.
6. Място и роля на творбата в
културната история.
АЛГОРИТЪМ ЗА АНАЛИЗ НА ЛИРИЧЕСКА
ТВОРБА
1. Темата.
Кои са основните мотиви в стихотворението?
Какъв е основният художествен конфликт между тях?
2. Основна форма на изказ.
Какво е основното речево действие в стихотворението?
3. Комуникативен модел на изказа.
Кой говори?
На кого говори?
Какви изразни средства използва?
АЛГОРИТЪМ ЗА АНАЛИЗ НА
ЛИРИЧЕСКА ТВОРБА
4. Модели на идентификация.
Как авторът се отнася към своя герой?
Как читателят се отнася към героя?
5. Обобщение.
6. Място и роля на творбата в културната
история.
БИБЛИОГРАФИЯ
ЙОВЕВА,Р. МЕТОДИКА НА ЛИТЕРАТУРНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ. УИ”ЕП.К.ПРЕСЛАВСКИ”,
ШУМЕН, 2000 Г.
СТЕФАНОВ,В., ПАНОВ,АЛ. ЛИТЕРАТУРА ЗА
8.КЛАС. ИК”АНУБИС”,СОФИЯ,2001 Г.
ИЗГОТВИЛ:
МИЛКА ХАРИЗАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
РЕГОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО
ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС
2006 Г.
За контакти:
milka.harizanova@gmail.com
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
156
Размер файла
82 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа