close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Presentation headlines are set in 41/44pt Arial. They keep

код для вставкиСкачать
РЕКЛАМА В СЪОТВЕТСТВИЕ
С ПРАВНАТА РАМКА
Анна Ризова
29 ноември 2011
ТЕМИ
Рискове
Правна рамка
Реклама
Сравнителна и заблуждаваща реклама
Заблуждаваща реклама
Сравнителна реклама
Защита на потребителите – нелоялна
търговска практика
8. Промоции
9. Checklist
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Рискове
10% от оборота на нарушителя за
предходната финансова година
Санкции за нелоялна конкуренция през 2010г. - 3 092 626 лева:
- 1 397 923 лева за нарушения, представляващи заблуждаваща реклама
- 371 644 лева за нелоялно привличане на клиенти (вкл. чрез промоции)
иск за вреди от всяко лице, което
докаже, че ги е претърпяло
3
Правна рамка
Обща рамка:
• Закон за защита на конкуренцията /
Директива 2006/114/ЕО заблуждаваща и
сравнителна реклама
• Закон за защита на потребителите /
Директива 2005/29/EO нелоялни
търговски практики
• Закон за радиото и телевизията
• Национални етични правила за реклама и
търговска комуникация на Националния
съвет за саморегулация
• Закон за марките и географските
означения
• Закон за авторското право и сродните му
права
Секторно законодателство (примерно
изброяване):
• Закон за храните
• Закон за здравето
• Вторично българско законодателство:
Наредба за изискванията към храните със
специално предназначение; Наредба за
изискванията за етикетирането и
представянето на храните; Наредба за
хигиената на храните; Наредба за
изискванията към използване на добавки в
храните; Наредба за изискванията към
използване на ароматизанти в храните и др.
• Законодателство на ЕС – регламенти,
директиви, Бяла книга и др.
Практика на Съда на Европейския съюз, практика на ВАС, КЗК, КЗП и секторни регулатори
4
Правна рамка (2)
Закон за защита на
конкуренцията
защита на конкуренцията и конкурентите срещу
нелоялни търговски практики
(business-to-business)
Директива 2006/114/EO
относно
заблуждаващата и
сравнителната реклама
Закон за защита на
потребителите
! Изисквания на специфичното секторно законодател-ство
(напр. храни, алкохол, цигари)
Тенденцията в практиката на КЗК е да счита несъобразяването с тези изисквания за нелоялна търговска практика
(чл. 29/чл.31 ЗЗК)
защита на потребителите срещу нелоялни търговски
практики
(business-to-consumer)
Директива 2005/29/EO
относно нелоялни
търговски практики
! Специфични изисквания с оглед на продукта
5
Реклама
6
Сравнителна и заблуждаваща реклама
Кога рекламата представлява нелоялна конкуренция?
Когато:
Когато:
е извършена от предприятия и
въвежда в заблуждение - чл.31 от ЗЗК
при осъществяване на стопанска дейност и
е заблуждаваща реклама - чл. 33 от ЗЗК
противоречи на добросъвестната търговска
практика и
е неразрешена сравнителна реклама –
чл.34 ЗЗК
уврежда или може да увреди интересите
на конкурентите.
Внимание! Отговорност на заблуждаваща и неразрешена сравнителна
реклама носи и рекламната агенция, изготвила рекламата
7
Заблуждаваща реклама
8
Сравнителна реклама
9
Защита на потребителите – нелоялна
търговска практика
• Непредоставяне на незаблуждаваща, т.е. пълна,
КЗП
вярна, точна и ясна информация относно
съществените характеристики на продукта и
условията за неговото закупуване, вкл:
- Характеристики на стоката/услугата
Среден потребител за съответната
група:
- Цена (вкл. всички допълнителни стоки)
• сравнително добре информиран
- Идентификация на продавача
• сравнително наблюдателен
- Наличност
• способен да направи разумен
избор
- Срок на предложението
• Възможност за повлияване на решението за
закупуване на определен продукт/услуга чрез
предоставената информация.
10
Защита на потребителите – нелоялна
търговска практика (2)
! Внимание
• при използване на понятия като „безплатно”
• приписване на определени свойства на продукта (лечебни, диетични, т.н.)
• представяне на изисквания по закон като допълнителен бонус
• цена: допълнителни такси, доставка, посочване на номера с добавена
стойност за връзка (0700 / 0800/ 0900)
• срок на валидност на предложението
11
Промоции
Награди
Обещаваната награда е със стойност значително надвишаваща цената на продаваната
стока или услуга, когато надвишава с повече от 100 пъти стойността на предлаганата
стока или надвишаването е с повече от 15 минимални работни заплати за страната
Награди
• Рекламни предмети с незначителна стойност - вещи,
върху които могат да се материализират
наименование, лого или други характерни белези на
рекламиращото предприятие, и чиято стойност не
надвишава повече от 10 % от стойността на стоката
и/или услугата, към която са добавени
• Стоки или услуги като отбив при продажба в поголеми количества – натуралният отбив следва да е
под формата идентична на стоката или услугата
12
5. CHECKLIST
Принципи на лоялната конкуренция (чл. 29 – 37 ЗЗК):
забрана за заблуждаваща и сравнителна реклама
забрана за имитация
забрана за увреждане на доброто име на конкурентите
съобразяване с изискванията на ЗЗК относно организиране на промоции,
предоставяне на награди, отстъпки, добавки;
Защита на потребителите срещу нелоялни търговски практики
невъвеждане в заблуждение, предоставяне на пълна, точна и вярна информация
относно продукта, неговите основни характеристики и цена (вкл. всички допълнителни
такси и разноски); срок на валидност на предложението
Изисквания съгласно Закона за радиото и телевизията и правилата на Националния съвет
по саморегулация
Съобразяване с изискванията на секторното законодателство с оглед на продукта (напр.
храни, алкохол, цигари, лекарства, хазартни игри, потребителски кредити и т.н.)
Съобразяване на съдържанието с изискванията за недискриминация и закрила на
специфични групи (деца, подрастващи, религиозни групи и т.н.)
Интелектуална собственост: използване на чужди защитени марки, домейни, дизайн и т.н.;
материали със защитено авторски права на трети лица (ЗАПСП, ЗМГО и т.н.)
Практика на КЗК, КЗП, секторни регулатори, Съд на Европейския съюз
13
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Анна Ризова
Партньор
WOLF THEISS
Rainbow Centre
ул. “Атанас Дуков, 29
София, 1407
България
Tel: + 359 2 8613 700
Fax: +359 2 80 70 321
anna.rizova@wolftheiss.com
14
‘Law Firm of the Year 2010: Central Europe’
‘Law Firm of the Year 2009: Eastern Europe & The Balkans’
‘Austrian Client Service Law Firm of the Year 2011
‘Austrian Law Firm of the Year 2008 & 2009’
‘Eastern European Law Firm of the Year 2006’
‘Austrian Law Firm of the Year 2003, 2006, 2007 & 2011’
‘Czech Republic Law Firm of the Year 2007 & 2010’
‘Hungarian Law Firm of the Year 2009’
15
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
6
Размер файла
2 923 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа