close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - WebLaunch

код для вставкиСкачать
НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА
ПЖПС НА РБЪЛГАРИЯ
Tuesday, September 23,
2014
1
Във
връзка
с
прилагането
на
разпоредбите на чл. 7 (1), т. 5 и чл. 115а,
ал. 6 от Закона за железопътния
транспорт и чл.14, параграфи 4 и 5 от
Директиви 96/48/ЕО
и 2001/16/ЕО,
възникна необходимостта от изграждане
на
регистри
за
дейностите
в
железопътния транспорт.
Като един от най-важните елементи е
създаването на Информационна система
„еРегистър на подвижния железопътен
състав”.
1.
Основна цел
Главната цел на изграждането на
еРегистър е систематизиране на данните
за
действащия
подвижен
състав,
собственост на държавни или частни
институции, с цел адекватното му
управление и цялостно интегриране на
българската железопътна система в тази
на Европейския съюз.
Под целите са:
Обособяване на ИА “ЖА” като основен и
единствен
орган
регламентиращ
дейността по извършване на жп превози
на територията на Р. България.
Създаване
на
възможност
за
информационно
обслужване
на
българските и останалите жп превозвачи
на територията на Европа относно:
условията
и
възможностите
за
извършване
на
жп
превози
на
територията на Р. България;
Технически годните и безопасни тягови и
прикачни жп единици;
Получаване на Разрешение за въвеждане в
експлоатация на жп возилата;
пускане и спиране от движение на тягов и
прикачен ПЖПС;
Осигуряване на условия и възможност за:
Мобилност и проходимост на ПЖПС на
всички превозвачи на територията на
Европа;
мобилност на служителите на
железопътните администрации от Европа;
уеднаквяване на условията за придобиване
на лицензии и правоспособности.
Облекчаване
на
дейността
по
извършване на комбинирани превози
Регистриране и следене техническото
състояние
на
подвижния
състав
включен в регистъра на Р.България;
Следене
структурата
на
подвжния
състав;
Регистриране и следене на плановите и
извънплановите ремонти;
Поддържане на актуална информация за
техническото състояние на подвижния
състав регистриран в железопътния
регистър на Р.България;
Обхват на еРегистър
пътническите вагони от всички видове и
серии;
товарните вагони от всички видове и серии;
тягов подвижен състав (локомотиви) от
всички видове и серии;
специализиран подвижен състав основно
собственост на НК «ЖИ»;
целия подвижен състав регистриран в парка
на Р.България.
подвижен състав произведен от всеки
производител, чиято страна е член или не на
Европейския съюз;
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ еРЕГИСТЪР
да бъде с централизирана база данни;
да работи като WEB базирано приложение;
да бъде изграден на модулен принцип;
да има възможност за работа с електронен
подпис, когато това е необходимо;
Осигуряване на обмен на информация с други
системи, включително с такива от Европесйкия
съюз;
Да позволява работа на всички работни места в
реално време;
съхраняваната информация за подвижния
състав да отговаря на нормативните
изисквания, закони, директиви и подзаконови
актове регламентирани с българското и
законодателството в Европейския съюз;
съхраняваната информация в базата данни за
подвижния състав да бъде съгласно
изискванията, заложени във фишове на UIC;
предоставяне на възможности за съхранение и
записване на справочната информацията в
различни формати файлове и периферни
устройства;
осигуряване на сигурност и защита на данните
от неправомерен достъп и загуба на
информация;
осигуряване на сигурна защита до ресурсите
на системата от неоторизиран външен и
вътрешен достъп;
осигуряване възможност за проследяване
действията на всеки потребител при работа със
системата в реално и за минало време;
осигуряване защита на информацията,
съгласно изискванията на Закона за
защита на класифицираната
информация и правилника за неговото
прилагане;
да осигурява лесна поддръжка и
управление;
да осигурява формален и логически
контрол на входната информация и
информацията в базата данни;
да позволява въвеждане на
информация от периферни устройства,
чрез подходяща файлова структура;
осигуряване архивиране на
информацията и работа с нея;
опростено техническо и софтуерно
оборудване на работните места;
максимално изключване зависимостта на
работа на системата от използваната
компютърна теника на работните места
Общ функционален обхват
Основното предназначение на
системата и необходимостта от
реализиране на посочената вече
функционалност налага изпълнението
на следните основни изисквания:
Управление на нормативносправочната и каталожна база с данни;
Оигуряване възможност на
потребители за подаване на заявки за
регистриране на подвижен състав;
Възможност за проверка и контрол на
информацията подавана от
отребителите за регистриране на
подвижен състав в регистъра;
Осигуряване на справочна информация
с актуалното състояие за регистрирания
подвижен състав в реално време
Администриране на системата чрез
включване, изключване, актуализиране
списъка и правата на потребителите на
системата, контролиране работата и
оперативно управление на достъпа им
до функциите на системата;
Описание на модулите
Регистъра има следните модули:
Модул «Заявки».
Основното му предназначение е да предоставя възможност на потребителите на система за подаване на заявки за регистриране на
подвижен състав.
Основните функции на модула са:
Подаване на заявка за вписване в регистъра
на собственик на подвижен състав – всеки
нов собственик на подвижен състав, преди
подаването на заявка за регистририране на
подвижен състав, задължително прави
заявка за вписване в регистъра.
подаване на заявка за регистриране на
конвенционален нетягов подвижен
състав - товарни вагони, пътнически
вагони, специлаизирани вагони;
подаване на заявка за регистриране на
конвенционален тягов подвижен състав.
По определена форма и предварително
предоставен достъп до системата
посредством име и парола, всеки
регистриран собственик на подвижен
състав подава заявка за регистрирането
на тягов подвижен състав по основни
групи – електрически локомотиви,
дизелови локомотиви, ЕМВ, ДМВ и
специализиран тягов подвижен състав
подаване на заявка за вписване в
регистъра на високоскоростен нетягов
подвижен състав;
подаване на зявка за вписване в
регистъра на високоскоростен тягов
подвижен състав;
подаване на заявка за предоставяне
достъп до системата чрез попълване на
регистрационна форма;
преглед на направените заявки за
регистриране на подвижен състав от
всеки потребител. Всеки потребител, в
зависимост от правата му на достъп
може да види направените от него
заявки за регистриране на подвижен
състав без да може да ги актуализира
или да внася някакви изменения в тях;
Модул «Одит»
Основното му предназначение е да
предоставя възможност за
осъществяване проверка на
информацията в подадените заявки и
последващо регистриране на подвижния
състав чрез издаване на съответното
разрешително.
Основните функции на модула са:
преглед на направените заявки за
регистрация на подвижен състав;
проверка пълнотата на подаваната
информация в заявките за регистриране
на подвижния състав;
издаване на разрешителното за
регистрация;
изпращане на обратно писмо до
подалия зявката за регистрация
Модулът е предназначен за използване
от одитиращите органи на ИА «ЖА»
Модул «Справки».
Основното му предназначение е да
предоставя справочна информация за
данните на подвижния състав
регистриран в регистъра на ИА «ЖА».
Основни функции на модула:
изготвяне на статични, параметрични и
динамични справки за служебни нужди;
изготвяне на статични и параметрични
справки за частни нужди – това са
справки за всеки потребител в
зависимост от правата му на достъп до
функциите на системата;
изготвяне на публични справки – това
са общодостъпни справки за публично
ползване без необходимостта от
регистриране в системата;
отпечатване на изготвените справки на
печатащо устройство;
съхранение на изготвените справки във
файлов формат на магнитен носител;
прехвърляне на справките във Excel
(при наличен такъв)
Модулът е предназначен за използване
от всички потребители в зависимост от
правата им на достъп
Модул «Системни функции»
Основното му предназначение е да
предоставя възможност на всеки
потребител за осъществяване на
системни дейности засягащи само него,
без да има правото на достъп до
системните функции на администратора
или функциите на който и да е друг
потребител.
Основните функции на модула са:
промяна на собствената си парола от
всеки потребител;
преглед на предоставените от администратора права за достъп до системата;
преглед на съобщения от
администратора;
преглед на отговори свързани с
одитиране на заявките за регистриране
на подвижен състав;
Модулът е предназначен за използване
от всеки потребител на системата в
зависимост от правата му на достъп
предоставени от администратора на
регистъра
Модул «Администриране»
Основното му предназначение е да
осигурява възможностите на системния
администратор за настройка и работа на
системата и правата на потребителите
Основните функции на модула са:
създаване на нов потребител – използва
се когато е необходимо създаването на
нов потребител чрез: потребителско
име, парола, права на достъп до
функциите на системата, общи данни за
самоличността на потребителя и др.
изтриване на потребител – използва се
при премахване на потребителя от
системата;
промяната правата на достъп на
потребител – използва се когато е
необходимо промяната параметрите,
настройките и правата на достъп на
вече съществуващ потребител чрез
промяна на името, паролата, достъпа до
функциите и други;
наблюдаване работата на
потребителите в системата – използва
се за определяне както на активните
потребители в момента на наблюдение,
така и журнала за влизането и
излизането на потребителите в
системата и действията извършвани от
тях;
архиварне на базата данни на
системата;
актуализация на каталози и
номенклатури, използвани от
системата (нормативно-справочна
информация);
зареждане и изтриване на архивни
данни за регистрираните превозни
средства;
Модулът е предназначен за
използване само от системния
администратор на системата.
Логическа структура (архитектура)
Логическите връзки между модулите
на системата отразяват технологията
на работа по обработка на заявките,
съхранение на информацията,
получаването на справочна
информация и администрирането на
системата.
Подаването на заявки за регистриране
на подвижен състав се извършва от
собствениците на вагони посредством
модул “Заявки”. Направените заявки
се записват в “база данни на
заявките”.
Достъп до тази база има и служителят
на ИА “ЖА”, който проверява и одитира
направените от клиентите заявки чрез
модула “Одит”. В зависимост от
пълнотата на информацията в заявките,
служителят отговаря на съответните
клиенти относно коректността и
пълнотата на информацията по
заявената документация.
Л О Г И Ч Е С К И В Р Ъ З К И М Е Ж Д У М О Д У Л И Т Е Н А И С “Р Е Г И С Т Ъ Р Н А П О Д В И Ж Н И Я С Ъ С Т А В ”
Б А ЗА ДА Н Н И
с р еги ст р и р ан и и я п од в и ж н и я
ж ел езоп ъ т ен съ ст ав
Б А ЗА ДА Н Н И
съ с
зая в к и т е
МОДУЛ
“О д и т”
МОДУЛ
“З аявки ”
МОДУЛ
“С п р авки ”
Б А ЗА ДА Н Н И
с н ом ен к л ат ур и т е и
п отр еби т ел и т е
МОДУЛ
“А д м и н истрати вн и
ф ун кц ии ”
П от р еби т ел и в И А “Ж А ”
П от р еби т ел и в И А “Ж А ”
И Н ТЕРН ЕТ
И Н ТЕРН ЕТ
С об ствен и ци н а вагон и
МОДУЛ
“А д м и н истра
ти вен ”
В резултат на подадените и актуализираните в последствие заявки, ИА “ЖА”
регистрира подвижния състав.
Отговорния служител от ИА “ЖА”,
провеждащ одита, посредством
функциите на модул “Одит” прехвърля
информацията от базата данни със
заявките в базата данни на
регистрирания подвижен състав.
Използването на информацията в базата
данни с регистрираните превозни
средства се осъществява чрез модул
“Справки”. Достъп до този модул трябва
да имат както служители на ИА “ЖА”
като служебни лица, така и
собствениците на вагони посредством
правата им на достъп.
Така изготвеният Национален регистър на
возилата (НРВ) ще стане част от компютърна
мрежова система като:
- Данните от НРВ се съхраняват на национално
ниво и ще бъдат достъпни чрез използването на
уеб- базирана програма (със свой собствен
уеб-адрес).
- Европейският централизиран виртуален
регистър на возилата (ЕЦ ВРВ) е съставен от
две подсистеми:
Виртуалният регистър на возилата (ВВР),
който е централната машина за търсене в
ЕЖА;
Национален регистър(ри) на возилата (НРВ),
които са местен регистър (МР) в държавите
членки.
Архитектурата е базирана на две допълващи се
системи, позволяващи осъществяване на търсене в
данни, съхранявани локално във всички държави
членки.
Основните принципи на тази архитектура са:
- Всички НРВ ще станат част от компютърната мрежова
система;
- Всички държави-членки при достъп в системата
ще виждат общите данни;
- Двойната регистрация на данни и свързаните с това
възможни грешки ще се избегнат след създаването на ВРВ;
- Актуални данни.
Tuesday, September 23,
2014
32
Tuesday, September 23,
2014
33
Tuesday, September 23,
2014
34
Tuesday, September 23,
2014
35
“Railway Administration” Executive Agency
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
5, Gurko str
1080 Sofia
Republic of Bulgaria
www.iaja.government.bg
Tuesday, September 23,
2014
36
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
14
Размер файла
4 372 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа