close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ролята на регистър БУЛСТАТ при

код для вставкиСкачать
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Предоставяне на публична информация от
Националния статистически институт
Георги Станев, директор на дирекция “Административни регистри”
и Антоанета Илкова, старши експерт в отдел “Публикации”
1
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИЯ
Обществена информация (официална и служебна)
Закон за достъп до обществена информация
Класифицирана информация (държавна и служебна тайна)
Закон за защита на класифицираната информация
Професионална тайна и индивидуални данни
Закон за статистиката (гл.6), ЗКФН
Лични данни
Закон за защита на личните данни
Публична информация
- публична по закон
- обобщени данни
- анонимни данни
- идентификационни данни
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
2
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Политическа воля
Вида на данните
- За юридическите лица (адресни/финансови данни)
- За физическите лица (социално осигуряване/заетост)
- За други обекти
Географско/политически измерения
-
малка/голяма страна
федерална/централизирана власт
юг/север
социален консенус и липса на поляризация на обществото
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
3
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НОРМАТИВНА РАМКА
Закон за статистиката, глава 5
Закон за статистиката, глава 7
Наредба за поддържане и функциониране на регистър БУЛСТАТ
и връзка с други системи
Правилник за разпространение на статистически
информационни продукти и услуги
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
4
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ПУБЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НСИ
Класификации
Обществена информация
(НПСИ, Календар на изследванията, Каталог на публикациите)
Обобщени статистически данни
Данни от регистър БУЛСТАТ
Данни за териториалните единици
Сравнителни данни
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
5
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
кодът по БУЛСТАТ;
актовете за създаване/възникване, промени и прекратяване;
правноорганизационната форма;
наименованието, седалището и адресът на управление;
предметът на дейност/функциите;
срокът на съществуване;
капиталът и разпределението на капитала;
органите на управление и представителство;
данни за собствеността
служебна информация (данни за КИ)
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
6
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ОБХВАТ
• Юридическите лица;
• Физическите лица - еднолични търговци;
• Клоновете на чуждестранните банки, чуждестранните лица по
чл. 7 от Закона за насърчаване на инвестициите;
• Търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 6 от
Закона за насърчаване на инвестициите;
• Физическите лица по чл. 2 от ТЗ, които са осигурители;
• Други субекти, които са осигурители или чуждестранни лица,
осъществяващи стопанска дейност в страната;
• Гражданските дружества по чл. 357 от Закона за задълженията и
договорите;
• Клоновете и поделенията
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
7
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ДОСТЪП
Видове достъп
Интернет справки
Стандартен изход (DBF)
Справки (ТХТ, XLS, DBF)
Удостоверения (документ)
БУЛСТАТ Експлорър
Репликация
Начин на плащане
- безплатен
- предплатен
- плащане на място
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
8
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ПОТРЕБИТЕЛИ
Вътрешни потребители
Външни потребители
- Централна и местна администрация
(Данъчна администрация, АМ/МФ, НОИ, НАП)
- Фирми (АПИС, Сиела, ДАКСИ)
- Граждани и други организации
Регистрация на потребителите
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
9
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ВИДОВЕ СПРАВКИ
•
•
•
•
•
•
•
Актуално състояние
Участие в управлението и собствеността
Свързани лица
Исторически данни
Справка за промените
Справка към дата
Универсална справка (определени характеристики за субекти
отговарящи на определени условия)
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
10
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
КАЧЕСТВО НА ИНФОРМАЦИЯТА
•
•
•
•
Уникална идентификация на обектите
Защита на данните от несанкциониран достъп и унищожаване
Актуалност (вписванията са достъпни след 5 минути)
Верификация (АИС БДС, ЦД, БТПП, МИ и други
административни източници за проверка на качеството на
информацията)
• История на промените
(след 1999 година и за явилите се за вписване на промени)
• Бърз достъп 24/7
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
11
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА
• На гише
• Интернет портал на ДА и страниците на НСИ
www.portal.government.bg,
www.nsi.bg, www.bulstat.nsi.bg
• E-Mail (електронна поща)
• Телефон
• Писмено искане (чрез пощата)
• Факс
• Публикации (вкл. eлектронни)
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
12
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ПРЕДСТОЯЩО РАЗВИТИЕ
• Плащане по електронен път (чрез е-pay)
• Експорт на услуги с цел интегрирането на информацията от
регистър БУЛСТАТ в други информационни системи
• Приемане на политиката на Евростат за все по-голяма част
от информацията да се разпространява безплатно.
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
13
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ
• Изграждане на комуникационна и информационна среда
Електронизиране на регистъра
Използване на НАМДА
• Нарастване на технологичните възможности на гражданите
• Технически средства за защита на данните
• Подобряване на свързаността (Интернет, Интранет) *
Всички институции в централната администрация имат Интернет
страници и 60% от служителите ползват Интернет
27% от служителите в общините ползват Интернет. 47% от общините
имат Интернет страници като при тези над 30000 души процентът е
68,5% (по данни от годишния доклад на ДА и изследване на фонд “Приложни
изследвания и комуникации”)
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
14
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ДРУГИ ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Регистри на КФН и ЦД
Регистър на особените залози (ОС)
Регистър на горите и земите от горския фонд (МЗ)
Регистри на лицензираните лица (упражняващи строителен
надзор, дейност по кадастъра, складове и търговия със зърно,
за производство на ел. и топлоенергия, радио-телевизионна
дейност,
Регистри на нотариалната камара, адвокатите и експертсчетоводителите (НПО)
Регистър на обществените поръчки (МС)
Регистър на административните структури и актовете на МС
Регистри на висшите и средните училища (МОН)
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
15
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Статистическата информация публична информация ли е?
Статистическата информация е публична информация и по закона
за статистиката НСИ е задължен да предоставя тази информация
на обществеността
Може ли тази информация да бъде продавана?
Статистическата информация може да бъде предоставяна срещу
заплащане
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
16
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ДОСТЪП ДО СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ
Безплатен:
НСИ предоставя безплатно статистическа информация от
изследванията, включени в Националната програма за
статистически изследвания, и в разрезите, посочени в
Приложение № 1 (Списък на стандартните статистически
показатели
за 2005 година) на Правилника за
разпространение на статистическите продукти и услуги
Платен:
– по Тарифа за таксите
– по цени от от Ценоразписа за специализирани статистически
продукти (Приложение № 2)
– по договаряне.
Нестандартни разработки на информация, изискващи
допълнително обработка и анализи.
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
17
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ПОТРЕБИТЕЛИ, ПОЛУЧАВАЩИ БЕЗПЛАТНО
ИНФОРМАЦИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Президент на Република България
Министерски съвет
Сметна палата
Българска народна банка
Национален осигурителен институт
Министерства и органи на централната власт
Органи на съдебната власт
Органи на местното самоуправление и местната администрация
Органи, поддържащи регистри, предвидени в закон
Институции, предложили изследване, включено в Националната
програма за статистически изследвания
Потребители по силата на междуведомствени и международни
споразумения.
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
18
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
КАНАЛИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА
ИНФОРМАЦИЯ
• Пресконференции и съобщения за пресата и
информационните агенции
• Статистически публикации
– печатни
– електронни
• Интернет сайт
• Справки по конкретни показатели
• Библиотека
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
19
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
КЪДЕ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОТЪРСЯТ
СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Пресцентър – presscentre@nsi.bg
Отдел “Публикации” – publikacii@nsi.bg
Интернет сайт – www.nsi.bg
Отдел “Статистически услуги” – info@nsi.bg
Библиотека – aparusheva@nsi.bg
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
20
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ПУБЛИКАЦИИТЕ НА НСИ - ИЗТОЧНИК НА ОФИЦИАЛНА
СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Каталог на статистическите издания
Общи и специализирани публикации
Печатни и електронни
Публикации с различна периодичност
Потребителски ориентирани публикации
Преференции и отстъпки
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
21
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
www.nsi.bg
Семинар “Използване на публична информация – европейски тенденции и перспективи в България”
22
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
22
Размер файла
526 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа