close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Създаване, обработване

код для вставкиСкачать
Създаване, обработване,
предоставяне, съхраняване и
унищожаване на
класифицираната информация.
1
Класифицираната информация се създава,
обработва, предоставя, съхранява и
унищожава при условията и по реда на
ЗЗКИ и подзаконовите актове за
прилагането му, както и в съответствие с
предвидените видове защита,
съответстващи на нивото на
класификация, освен ако в международен
договор, по който Република България е
страна, е предвидено друго.
2
Срокове за защита на
класифицираната информация:
За защита на класифицираната информация се
определят следните срокове, считани от
датата на създаването й:
1. за информация, маркирана с гриф за
сигурност "Строго секретно" - 30 години;
2. за информация, маркирана с гриф за
сигурност "Секретно" - 15 години;
3. за информация, маркирана с гриф за
сигурност "Поверително" - 5 години;
4. за информация, класифицирана като
служебна тайна - 6 месеца.
3
С решение на ДКСИ, когато
националните интереси
налагат това, тези срокове
могат да бъдат удължени, но
с не повече от първоначално
определените.
4
След изтичане на
предвидените срокове
нивото на класификация се
премахва и достъпът до тази
информация се осъществява
по реда на Закона за достъп
до обществена информация.
5
В случаите на пълна ликвидация
на организационната единица,
когато специален закон не
предвижда друго,
информацията, класифицирана
като държавна или служебна
тайна, както и всички
правомощия за промяна на
нивото на класификация се
предоставят на ДКСИ.
6
Сроковете се прилагат и по
отношение на чуждестранна
класифицирана информация,
освен ако международен
договор, по който Република
България е страна,
предвижда друг срок.
7
В срок една година след изтичането срока
за защита, информацията се предоставя
на Държавния архивен фонд, освен ако
специален закон не предвижда друго.
Унищожаване на информация се допуска
само след изтичането на една година
след срока за защитата й.
8
ДКСИ разрешава унищожаването на
информация след предложение на
комисия, съставена със заповед на
ръководителя на съответната
организационна единица.
Комисията дава заключение коя
информация няма историческо,
практическо или справочно значение и
прави предложение за унищожаване
на документи и материали.
9
Решението на ДКСИ за
унищожаване на информация
подлежи на съдебно
обжалване пред Върховния
административен съд.
10
Унищожаване на информация се допуска
само след изтичането на една година след
срока за защитата й.
ПРОЦЕДУРА:
Ръководителят на организационната
единица със заповед назначава комисия
за изготвяне на предложение за
унищожаване на материали - носители на
класифицирана информация, или
предаването им в архив в съответствие с
изискванията на ЗЗКИ. Комисията се
състои най-малко от трима членове.
11
Най-малко веднъж на две
години комисията извършва
следните дейности:
1. прави оценка и дава заключение коя информация с
изтекъл срок за защита има историческо,
практическо или справочно значение и предлага да
бъде предадена в архив;
2. прави предложение за унищожаване на материали с
изтекъл срок на класификация, които няма да се
предават в архив;
3. прави оценка и предложение за унищожаване на
копия на материали и отчетни документи,
съдържащи класифицирана информация с изтекъл
срок.
12
Унищожават се:
1. първи екземпляри (оригинали) на материали
2.
3.
4.
- носители на класифицирана информация, с
изтекъл срок на защита;
втори и следващи екземпляри и копия на
материали, съдържащи класифицирана
информация;
лични работни тетрадки и бележници на
служителите, които съдържат бележки и
данни, представляващи държавна или
служебна тайна;
отчетни документи.
13
Правила за работа
Комисията от ОЕ изготвя мотивирано
писмено предложение до ДКСИ за
унищожаване на първи екземпляри
(оригинали) на материали - носители
на класифицирана информация, с
изтекъл срок на защита, която няма
историческо, практическо или
справочно значение.
14
Предложението съдържа
описание на предложените за
унищожаване материали, както
и фактическите и правните
основания за това.
.
15
ДКСИ издава писмено решение за
унищожаване на предложените
материали, което е индивидуален
административен акт по смисъла на
Закона за административното
производство, и го изпраща на
организационната единица след
влизането му в сила
16
След получаване на разрешение от ДКСИ,
съответно от ръководителя на ОЕ,
материалите се унищожават в присъствието
на всички членове на комисията от ОЕ, за
което се изготвя протокол.
Протоколът се подписва от всички членове на
комисията и се утвърждава от ръководителя
на организационната единица.
За материалите по т. 1 в протокола се отразява
номерът на писменото разрешение от ДКСИ и
екземпляр от протокола се изпраща на
ДКСИ.
17
Материалите се унищожават най-малко
една година след изтичането на срока за
защита по предложение на комисията и
след разрешение на ДКСИ.
Забранява се унищожаването на материали
в случаите когато лицето, подписало
документа или материала, изрично е
записало такова разпореждане върху
документа.
18
Материалите по т. 2, 3 и 4 се унищожават
по предложение на комисията и след
разрешение на ръководителя на ОЕ, в
която се намират.
Отчетни документи се унищожават, след
като са унищожени или предадени в архив
всички материали, заведени в тях.
19
Унищожаването на материали по т.
2, 3 и 4 се извършва по начин,
непозволяващ изцяло или частично
възстановяване на материала и
възпроизвеждане на
информацията.
20
Предаване на материали
и/или документи в архив
• В архив се предават документи съгласно
процедурата, предвидена в ЗЗКИ.
• Преди предаването на документите в архив
те се оформят в надлежно подвързани
сборове от документи с вътрешни описи
съгласно изискванията, определени от Закона
за Държавния архивен фонд (ЗДАФ).
21
• Подготвените за предаване в архив
сборове от документи се вписват в
инвентарен опис, чиято форма се
определя от Главното управление на
архивите.
• Екземпляр от инвентарния опис заедно
с подготвените сборове се предава в
съответния архив.
• Екземпляр от инвентарния опис се
съхранява и в организационната
единица.
22
• Протоколите за унищожаване на
материали и документи и инвентарните
описи за предаване в архив се оформят
в сборове от документи, които не се
приключват и не се предават в архив.
23
• Не се разрешава извършването на
поправки и зачерквания върху
протоколите и инвентарните описи.
24
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
32
Размер файла
122 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа