close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА

код для вставкиСкачать
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
ДОКУМЕНТАЛНА СИГУРНОСТ
Документална сигурност
1
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
СЪДЪРЖАНИЕ:
Класифициране на информацията;
Маркиране на класифицираната информация и обозначения
върху материалите, съдържащи класифицирана информация;
Регистратури за класифицирана информация;
Регистриране и отчет;
Условия и ред за изпращане, предаване,
пренасяне и приемане на класифицирана информация;
Размножаване или правене на извадки от документи,
съдържащи класифицирана информация;
Задължения на служителите, получили разрешения за достъп до
класифицирана информация.
Контрол върху регистратурите.
Документална сигурност
2
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
ПРАВНА УРЕДБА:
1. ЗЗКИ – Глава VІ, раздел ІІ
(система от мерки, способи и средства
за защита на КИ при създаването,
обработването и съхраняването на
документи, както и при организирането
и работата на регистратури за КИ)
2. ППЗЗКИ – Глава V
Документална сигурност
3
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Класифициране на информацията (1)
Класифицирането е дейност,
при която се установява:
Попада ли информацията в списъка на категориите
информация, съгласно приложение № 1 към чл. 25
от ЗЗКИ или в списъка по чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ;
Налице ли е заплаха или опасност от увреждане на
интересите в съответната степен;
Дали нерегламентираният достъп би създал
опасност за интересите по т. 1;
Налице ли са обществени интереси, подлежащи на
защита.
Документална сигурност
4
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Класифициране на информацията (2)
Срокове за защита на класифицираната
информация:
30 години за информация, маркирана с гриф за
сигурност “Строго секретно”;
15 години за информация, маркирана с гриф за
сигурност “Секретно”;
5 години за информация, маркирана с гриф за
сигурност “Поверително”;
6 месеца за информация, маркирана с гриф за
сигурност “За служебно ползване”.
Документална сигурност
5
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Класифициране на информацията (3)
Нивото на класификация се премахва:
1. След изтичане на съответния срок, съгласно
чл. 34 от ЗЗКИ;
2. След изтичане на указания срок в грифа за
сигурност;
3. При отпадане на основанията за защита на
класифицираната информация.
Документална сигурност
6
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Класифициране на информацията (4)
Нивото на класификация се променя:
1. При промяна в основанията за определяне
на нивото на класификация за сигурност;
2. При неправилно определяне на нивото на
класификация.
Документална сигурност
7
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Класифициране на информацията (5)
При неправилно определяне нивото на
класификация:
1. Уведомява се лицето, подписало
документа или неговия ръководител;
2. ОЕ уведомява ДКСИ и всички получатели
при промяна или премахване на нивото на
класификация;
3. Получателите отразяват промяната или
премахването на грифа за сигурност върху
материала.
Документална сигурност
8
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Прекласифициране на документ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕДИНИЦА
адрес
Рег. № ......./...... г.
Екз. № .....
-------------------------------Ново ниво на класификация!
Ниво на класификация!
--------------------------------Дата на промяна
Дата на класифициране
Нова дата на изтичане
Дата на изтичане
------------------------Правно основание за
Правно основание
-------------------------извършване на промяната
Длъжност, име, фамилия и
подпис на извършилия промяната
ТЕКСТ НА ДОКУМЕНТА
.../...
Документална сигурност
9
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Маркиране на класифицирана
информация (1)
Всяка класифицирана информация,
представляваща държавна или
служебна тайна, се маркира, като
върху материала се поставя
съответен гриф за сигурност.
Чл. 33, ал. 1 от ППЗЗКИ
Документална сигурност
10
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Маркиране на класифицирана
информация (2)
Обстоятелството, че класифицираната
информация е маркирана означава, че:
1. е създаден материал, съдържащ КИ;
2. материалът е обект на съответни на нивото на класификация
мерки за защита;
3. достъпът до КИ се дава на друга ОЕ при спазване на принципа
“необходимост да се знае”;
4. КИ и грифът за сигурност може да се изменят само със
съгласието на лицето подписало материала или на неговия
висшестоящ ръководител.
Документална сигурност
11
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Маркиране на класифицирана
информация (3)
Регистрационният номер се състои от:
1. уникален идентификационен номер на регистратурата;
2. номенклатурен номер на регистъра от Номенклатурния
списък на регистрите;
3. поредния номер на материала за текущата година по
регистъра;
4. датата на регистриране.
Уникалният регистрационен номер
се изписва в следния формат:
номер на регистратурата / номер на регистъра – пореден
номер на материала в регистъра / ДД.ММ.ГГГГ
Документална сигурност
12
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Обозначения върху документите
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕДИНИЦА
адрес
Рег. № ………......./............. г.
Екз. № .....
(Екземпляр единствен)
(Копие №1)
Ниво на класификация
Дата на класифициране
Дата на изтичане на
срока за защита, когато е
различна от сроковете
по чл. 34, ал. 1 от ЗЗКИ
Правно основание
ТЕКСТ НА ДОКУМЕНТА
1/3
Документална сигурност
13
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Втора и следващи страници
Ниво на класификация
ТЕКСТ НА ДОКУМЕНТА
Рег. № …...……....... / ............. г.
Документална сигурност
2/3
14
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Последна страница
Ниво на класификация
ТЕКСТ НА ДОКУМЕНТА
ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА СЪС СЛЕДНИТЕ ДАННИ:
1.
2.
Наименование на документа, регистрационен номер;
Ниво на класификация и брой страници.
ДЛЪЖНОСТ, ПОДПИС, ИМЕ И ФАМИЛНО ИМЕ НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПОДПИСВА
ДОКУМЕНТА И ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТА, ПЕЧАТ НА ОЕ.
Отпечатано в 2 екз.
Екз. № 1 – ОЕ
Екз. № 2 – адресат
Изготвил документа:
име и фамилия / дата
Отпечатал документа:
име и фамилия / дата
Съгласувано: подпис
име и фамилия / дата
Рег. № …...…. / .......... г.
Документална сигурност
3/3
15
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Допълнителни указания до адресатите:
1.
2.
3.
4.
“Даването на информация, съдържаща се в документа без
писмено съгласие на лицето, подписало документа е
забранено”;
“Размножаването без писменото съгласие на лицето,
подписало документа е забранено”;
“Преписването без писменото съгласие на лицето, подписало
документа е забранено”;
“Правенето на извадки без писменото съгласие на лицето,
подписало документа е забранено”.
Върху документа могат да се поставят и други
указания, регламентиращи работата с него.
Документална сигурност
16
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Регистратури за класифицирана
информация
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Щатно обособяване, структурата, числения
състав и мерките за защита;
При необходимост се създават повече от една
регистратура;
При необходимост се включват и други звена;
Откриване на контролни пунктове;
Регистратура в областта на международните
отношения;
В ДКСИ – централна регистратура в областта на
международните отношения.
Документална сигурност
17
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Завеждащият и служителите в
регистратурите
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Отговарят за наличността и за правилното отчитане,
приемане, използване, разпределяне, раздаване,
събиране и съхраняване на материалите;
Отговарят за отчетността и съхраняването на
материалите, намиращи се в машинописни,
размножителни, чертожни бюра и др.;
Съхраняват списъците на служителите, получили
разрешение за достъп до КИ;
Следят за сроковете за защита;
Организират предаване в архив на материалите с
премахнато ниво на класификация;
Предлагат на ССИ конкретни мерки за отстраняване
на евентуални слабости или нарушения.
Документална сигурност
18
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Задължения на завеждащия
регистратура
1.
2.
3.
4.
Периодично проверява наличността и начина на
съхраняване на материалите, които се намират при
служителите от ОЕ;
Писмено докладва на ССИ и РОЕ за допуснати
слабости и нарушения;
Докладва на ССИ за случаите на нерегламентиран
достъп;
Взема мерки за връщане на материалите, които не
са върнати до края на работното време.
Документална сигурност
19
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Регистриране и отчет
За регистриране и отчет на материалите,
съдържащи класифицирана информация,
в регистратурите се водят отчетни
документи.
Чл. 67 от ППЗЗКИ
Документална сигурност
20
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Основни отчетни документи
1. регистри за регистриране на материалите, съдържащи КИ
(Приложение № 2);
2. регистри за регистриране на отчетни документи и сборове от
документи (Приложение № 3);
3. номенклатурен списък на видовете регистри по т.1 и т.2;
4. тетрадки за отразяване на движението на материалите в рамките
на ОЕ (Приложение № 4);
5. контролни листове за отразяване на запознаването с
документите (Приложение № 5);
6. картон-заместители за работа със сборове от документи или с
отделни документи от тях в рамките на ОЕ;
7. описи за предаване и получаване на материали, съдържащи КИ
(Приложение № 7);
8. раздавателни описи за раздаване на материали, съдържащи КИ
от куриерите на получателите (Приложение № 8).
Документална сигурност
21
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
ДРУГИ РЕГИСТРИ – Приложение № 2
1.
2.
3.
4.
5.
за всички материали, съдържащи КИ;
за входящи материали, съдържащи КИ;
за изходящи материали, съдържащи КИ;
за носители на многократен запис на КИ;
за предмети, представляващи държавна или
служебна тайна.
Материали,
съдържащи
класифицирана
информация с ниво на класификация “Строго
секретно”, се регистрират в отделни Регистри
(Приложение № 2).
Документална сигурност
22
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
В регистъра на отчетни документи и/или
сборове от документи (Приложение № 3)
се регистрират задължително:
1. всички части на регистрите за регистриране
на материалите;
2. всички томове на сборовете от документи;
3. тетрадки за отразяване на движението на
материалите в рамките на ОЕ.
Служителят по сигурността на информацията
определя кои от останалите отчетни документи
да се завеждат в регистъра допълнително.
Документална сигурност
23
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
УТВЪРЖДАВА:
СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА:
име, фамилия и подпис
дата, месец, година
Номенклатурен списък
на регистрите за регистриране на материалите и на
сборовете от документи
НОМЕНКЛАТУРЕН
НОМЕР
ТЕМА
НИВО НА
КЛАСИФИКАЦИЯ
(на регистъра или
сбора от документи)
(предназначение на
регистъра)
(на регистъра или
сбора от документи)
Документална сигурност
24
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Опис на сбора от документи –
съдържание:
1. УИН на регистратурата;
2. Номенклатурния номер на сбора от
документи;
3. Номера на тома на сбора от документи;
4. Таблица със следните графи:
•
•
•
•
номер по ред;
УИН на документа;
наименование и кратко описание на документа;
брой листове на документа.
Документална сигурност
25
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Приложение № 5
(наименование на организационната единица)
Номер на регистратурата_____
КОНТРОЛЕН ЛИСТ
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ЗАПОЗНАВАНЕ С ДОКУМЕНТ
Регистрационен номер _____
Ниво на класификация
____
№ по
ред
Дата
Подпис
Име и фамилия
Забележка
1
2
3
4
5
Документална сигурност
26
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Приложение № 4
(наименование на организационната единица)
Номер на регистратурата_____
(гриф за сигурност)
ТЕТРАДКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ
...............................................................................................................
(име, фамилия или вид на материалите)
Номер по регистър приложение № 3 ________
Документална сигурност
27
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Отчетните документи могат да се водят
в електронен вид в АИС, когато е налице
техническа възможност, а именно:
- АИС да е сертифицирана от Специализирана
дирекция “Технически операции” - ДАНС;
- АИС да осигурява поддържане и отпечатване на
данните;
- АИС да осигурява изход на данни във формат,
установен от ДКСИ.
Документална сигурност
28
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Изпращане, предаване, пренасяне и
приемане на материали, съдържащи
класифицирана информация:
Материали, съдържащи КИ, които се изпращат на други
ОЕ се изготвят най-малко в два екземпляра. Предаването на
материали, съдържащи КИ може да се извършва:
1.
2.
3.
4.
5.
чрез специална куриерска служба (СКС);
чрез куриер от организационната единица;
чрез автоматизирани информационни системи (АИС) или мрежи;
по пощата;
чрез военна пощенска свръзка при обявено военно положение
или положение на война.
Документална сигурност
29
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Образци за оформяне на пликове
Подател:______
№ ________
______________
Получател: _____
________________
“Само чрез куриер”
Документална сигурност
30
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
ЕКСПЕДИЦИОННИ ПИСМА
Наименование на получателя;
- Уникалните регистрационни номера на материалите;
- Ниво на класификация на всеки от документите;
- Брой страници на всеки от документите.
В случай, че документа има приложения се записват и
общия брой страници, включително и на приложенията, броя
на приложенията и общия брой страници на приложенията.
Писмото получава номер от регистратурата.
Материалите се поставят във вътрешната опаковка, а
експедиционното писмо между двете опаковки на пакета.
Документална сигурност
31
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Изисквания за размножаване на
получени документи
Размножаване или правене на извадки
ако
няма
изрично
разпореждане,
забраняващо
размножаването на документи;
за документи с ниво на класификация “Строго секретно”след писмено разрешение на ОЕ, от която произхожда
документа, което се прилага към оригинала;
за документи с ниво на класификация “Секретно” и
“Поверително” - след писмено разрешение на
ръководителя на ОЕ, получила съответните документи
или на ССИ в нея;
за документи с ниво на класификация “За служебно
ползване” - след разрешение на прекия ръководител
на лицето, извършващо размножаването.
Документална сигурност
32
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Копия от документи, създадени в ОЕ
Размножаването на създаден в
организационната единица документ,
съдържащ класифицирана информация, се
извършва след разрешение на лицето,
подписало документа.
Документална сигурност
33
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Върху документа, от който се правят копия се
отбелязват датата на тяхното изготвяне; броят на
копията; причината за размножаването; името на
лицето, дало разрешение за размножаване; името и
подписа на лицето, което е направило копията.
На първата страница на всяко копие, горе вляво,
се поставя обозначението по чл. 39, т. 1, б. в, а
именно пореден номер на копието.
В съответния регистър, в графа “Забележка”
срещу регистрационния номер на документа, от
който се правят копията, се записват датата и броят
на направените копия.
Документална сигурност
34
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Извадки от документи:
1.
2.
3.
Ако няма изрично разпореждане, забраняващо
преписването или правенето на извадки от документа,
и
Само в заведени в регистратурата работни тетрадки
или бележници със съответното ниво на
класификация, или;
Чрез създаване на нов документ, който се маркира и
регистрира по установения ред.
При създаване на нов документ, съдържащ извадки от
други документи, новосъздаденият документ получава
ниво на класификация, съответстващо на найвисокото ниво на класификация измежду документите,
от които са направени извадките.
Документална сигурност
35
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Служителите, получили разрешения
за достъп до КИ (1)
•
Отговарят за наличността на материалите, като в
края на работата с тях лично ги предават в
регистратурата срещу подпис;
•
Незабавно уведомяват завеждащия регистратурата
и служителя по сигурността на информацията при
загубване на материали, съдържащи КИ;
•
Нямат право да разгласяват КИ и да изнасят КИ,
извън организационната единица в нарушение със
законоустановения ред;
Документална сигурност
36
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Служителите, получили разрешения
за достъп до КИ (2)
•
Нямат право да записват КИ на нерегистрирани
предварително на отчет магнитни носители;
•
Нямат право да използват материали, съдържащи
КИ, за явни публикации, дипломни работи,
дисертации, доклади и др.;
•
Нямат право да размножават и унищожават
материали, съдържащи КИ, в нарушение на
установения за това ред.
Документална сигурност
37
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Контрол върху регистратурите
•
•
•
Ръководителят на организационната
единица, служителят по сигурността на
информацията и лицата, определени по
реда на чл.12 от ЗЗКИ, осъществяват
контрол върху цялостната дейност и
състоянието на регистратурата;
Видове контрол - текущ и периодичен;
Годишни и ежемесечни вътрешни проверки.
Документална сигурност
38
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Юлиана Натева – главен експерт в Дирекция “Защита на
кланифицираната информация”
Тел. 02/9333 719, 0879 833 308
Весела Христова - главен експерт в Дирекция “Защита на
кланифицираната информация”
Тел. 02/9333 713, 0879 833 345
Росен Рачев - младши експерт в Дирекция “Защита на
кланифицираната информация”
Тел. 02/9333 723, 0879 592 789
Документална сигурност
39
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
40
Размер файла
922 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа