close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Работна среща по прилагане на

код для вставкиСкачать
Работна среща по прилагане на изискванията на
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване
на екологични щети
01–03 юни 2011 г., Старозагорски минерални бани
ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА
ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО
ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3,
Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ
ЩЕТИ
Приета с ПМС № 317 от 12.12.2008 г.
Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г.
Албена Бъчварова –
главен експерт, сектор “Екологична отговорност”,
отдел “Предотвратяване на промишленото замърсяване”,
дирекция “Превантивна дейност”
Министерство на околната среда и водите
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Основание за създаване на публичен регистър по Закона за
отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети (ЗОПОЕЩ):
• чл. 15 от Закона за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ);
Начин на водене и поддържане на публичния регистър:
• чл. 2 от Наредбата за публичния регистър на операторите,
които извършват дейностите по Приложение № 1 към чл. 3, т. 1
от ЗОПОЕЩ (Наредба);
Начин на публикуване на публичния регистър :
• чл.3 от Наредбата.
Ред за подаване на информация:
• Органите на изпълнителната власт, които издават лицензи,
разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация за
извършване на дейности по приложение № 1, предоставят на
министъра на околната среда и водите информация за
поддържане на публичния регистър по ЗОПОЕЩ.
• Операторите, които извършват дейностите по приложение № 1,
с изключение на операторите, на които са издадени лицензи,
разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация по
чл. 16, ал. 1 от ЗОПОЕЩ, предоставят информация на
министъра на околната среда и водите за поддържане на
публичния регистър по чл. 15 от закона.
Срок за подаване на информацията:
• чл. 6, ал. 1 от Наредбата - за органите по чл. 16 от ЗОПОЕЩ 60 дни от влизането в сила на съответния административен
акт;
• чл. 6, ал. 2 от Наредбата - за операторите по чл. 17 от
ЗОПОЕЩ - 30 дни от започването на дейността;
• чл. 8, ал. 1 от Наредбата - при промяна на някое от
обстоятелствата, представени с информацията, операторите и
органите на изпълнителната власт са длъжни да уведомят
министъра на околната среда и водите - в срок 14 дни от
настъпване на промяната.
Срок за вписване на информацията:
• чл. 6, ал. 3 - Информацията се вписва в регистъра от
упълномощени от министъра на околната среда и водите
длъжностни лица в срок 7 дни от предоставянето й.
• чл. 8, ал. 2 от Наредбата – Актуализираната информация се
вписва в регистъра от упълномощени от министъра на околната
среда и водите длъжностни лица в срок 7 дни от
предоставянето й.
Вид на представената информация:
• Операторите и органите на изпълнителната власт предоставят
информацията за вписване в публичния регистър на хартиен и
електронен носител.
• Представената информация на електронния носител (CD) е
целесъобразно да бъде съвместима с Microsoft Office 2003 или
Microsoft Office XP (Word–формат).
•
Съдържание на информацията за вписване в публичния
регистър:
•
•
Чл. 4. Публичният регистър по съдържа следните данни:
1. наименование на оператора, единен идентификационен код (ЕИК);
•
2. дейност/дейности по приложение № 1към ЗОПОЕЩ, извършвани от
оператора;
•
3. кратко описание на всяка дейност;
•
4. местоположение на площадката/площадките, на която/които се извършва
дейността (ако е приложимо);
•
5. адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща;
•
6. лице за връзка;
•
7. регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се
извършва дейността;
•
8. басейнова дирекция за управление на водите, в чийто район се извършва
дейността;
•
9. издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за
регистрация за извършване на дейности по приложение № 1 към ЗОПОЕЩ:
номер на акта, дата на издаване, компетентен орган, номер и дата на издаване
на акта, с който е изменен или актуализиран.
•
• Съдържание на краткото описание на всяка дейност на
оператора по чл. 4, т. 3 от Наредбата:
• 1. определяне на дейността съгласно обхвата на приложение №
1към ЗОПОЕЩ;
• 2. посочване дали дейността подлежи на разрешителен,
регистрационен или лицензионен режим;
• 3. определяне на дейността съгласно изискванията на
издадените лицензи, разрешителни, разрешения и
удостоверения за регистрация в случаите, когато такива се
изискват;
• 4. капацитет на съоръженията, попадащи в обхвата на
приложение № 1 към ЗОПОЕЩ, ако е определен в съответните
лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за
регистрация по чл. 16, ал. 1 и в приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;
• 5. видове отпадъци, които се образуват и/или третират;
• 6. видове опасни химични вещества, продукти за растителна
защита или биоциди, които се произвеждат, употребяват,
съхраняват, обработват, пълнят или изпускат в околната среда;
видове генетично модифицирани организми, с които се
извършва работа в контролирани условия или които се
освобождават в околната среда или се пускат на пазара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Пример:
Регионална инспекция по околна среда и водите - Благоевград
Информация по чл. 4 от Наредбата за публичния регистър на операторите, които
извършват дейности по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологични щети:
Наименование на оператора, единен идентификационен код (ЕИК):
“КАРТОПС” ООД, код ЕИК: 201111752
Дейност/дейности по приложение № 1 към ЗОПОЕЩ, извършвани от оператора:
по т. 2 от приложение № 1
Кратко описание на всяка дейност:
1. определяне на дейността съгласно обхвата на Приложение № 1 към
ЗОПОЕЩ:
За дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на
отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен
документ съгласно Закона за управление на отпадъците.
2. посочване дали дейността подлежи на разрешителен, регистрационен или
лицензионен режим:
да, подлежи на регистрационен режим – издаден регистрационен документ № 01-РД136-0/02.03.2011 г.
3. определяне на дейността съгласно изискванията на издадените лицензи,
разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация в случаите,
когато такива се изискват:
Т – Събиране и Транспортиране на отпадъци и Съхраняване на неопасни отпадъци код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R1
до R12, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване на
отпадъците).
4. капацитет на съоръженията, попадащи в обхвата на приложение № 1 от
ЗОПОЕЩ, ако е определен в съответните лицензи, разрешителни,
разрешенияи удостоверения за регистрация по чл. 16, ал. 1 и в приложение №
1 към ЗОПОЕЩ:
Не
5.
видове отпадъци, които се
образуват и/или третират :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6. видове опасни химични вещества, продукти за растителна защита
или биоциди, които се произвеждат, употребяват, съхраняват
обработват, пълнят или изпускат в околната среда; видове генетично
модифицирани организми с които се извършва работа в контролирани
условия или които се освобождават в околната среда:
Не
Местоположение на площадката/площадките, на която/които се извършва
дейността (ако е приложимо):
Транспортиране на отпадъци на територията на Република България и
Събиране на отпадъци на площадка с местонахождение, Област Благоевград,
Община Гоце Делчев, землище на с. Мусомище, местност „Топлика”, имот №
000382
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща:
Област Благоевград, Община Петрич, гр. Петрич, ул. “Княз Борис” № 7, ет. 1,
сл.тел. 07456/ 6 32 90, факс: 0745/ 6 06 27.
Лице за връзка:
Стефанос Кариотис
Регионална инспекция по околната среда и водите, в чийто район се
извършва дейността:
РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
Басейнова дирекция за управление на водите, в чийто район се извършва
дейността:
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” - БЛАГОЕВГРАД
Издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за
регистрация за извършване на дейности по приложение № 1 към ЗОПОЕЩ:
номер на акта, дата на издаване, компетентен орган, номер и дата на
издаване на акта, с който е изменен или актуализиран:
Регистрационен документ № 01–РД –136– 0/02.03.2011 г.
• Оператори, предоставили информация
на министъра на околната среда и
водите за вписване в публичния
регистър по Закона за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на
екологични щети:
• Органи на изпълнителната власт,
предоставили информация на
министъра на околната среда и водите
за поддържане на публичния регистър
по ЗОПОЕЩ:
600
500
400
Брой оператори 300
РИОСВ - Монтана
РИОСВ - Велико Търонов
РИОСВ - Враца
200
РИОСВ - Варна - 559 оператори
100
РИОСВ - Бургас
РИОСВ - Благоевград - 293 оператори
0
1
Информация, предоставена от:
• Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма;
• Министерство на транспорта;
• Министерство на здравеопазването;
• Министерство на земеделието и храните,
във връзка с поддържането на
публичния регистър по ЗОПОЕЩ.
Благодаря за вниманието!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
28
Размер файла
274 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа