close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Устройство компьютера

код для вставкиСкачать
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Компютърни мрежи
Старопрестолна гимназия по икономика
Велико Търново
2007 год.
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Компютърна мрежа
Компютърна мрежа – това е съвкупност
от компютри и различни устройства,
обеспечаващи информационен обмен
между компютрите без използване на
междинни носители на информация.
Мрежите предоставят на потребителите възможност не
само за бърз обмен на информация, но и съвместна
работа на принтери и други периферни устройства, и
даже едновременна обработка на документи.
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Класификация на компютърните
мрежи
В своето многообразие компютърните мрежи
може да се класифицират по различни
признаци:
Територията, върху която се разпростират;
Ведомствената принадлежност;
Скоростта на предаване на информацията;
Типът на преносната среда;
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Класификация на компютърните
мрежи
Според територията, върху която се
разпростират
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
Локални
LAN
Регионални
MAN
Глобални
WAN
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Класификация на компютърните
мрежи
Според собствеността
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
ведомствени
държавни
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Класификация на компютърните
мрежи
Според скоростта на предавне на информацията
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
низкоскоростни
средноскоростни
високоскоростни
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Класификация на компютърните
мрежи
Според типа на преносната среда
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
коаксиални
оптични
по радиоканал
в инфрачервения
диапазон
усукана двойка
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Локална мрежа
Локалната мрежа обединява компютрите, намиращи
се в едно помещение (например, училищен
компютърен клас, състояща се от 8—12
компютъра) или в една сграда (например, в
училище могат да бъдат обединени в локална
мрежа няколко десятки компютри, намиращи се в
различни предметни кабинети).
Всеки компютър, подвключен към локалната мрежа, трябва
да има специална платка (мрежов адаптер). Между себе
си компютрите се (мрежови адаптери) съединяват с
помоща на кабели.
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Топология на мрежата
Общата схема на съединявяне (свързване) на
компютрите в локалните мрежи се нарича
топология на мрежата .
звезда
кръг
шина
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Регионални компютърни мрежи
Локалните мрежи не позволяват да се осигури
съвместен достъп към информация от
потребителите, намиращи се, например, в
различни части на града. На помощ тук
идват регионалните мрежи, обединяващи
компютрите в пределите на един регион
(град, няколко сгради, квартал, страни,
континенти).
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Корпоративни компютърни мрежи
Много организации, заинтересовани от защита на
своята информация от несанкциониран достъп
(например, воени, банкови и др.), създават
собствени, така наречените корпоративни мрежи.
Корпоративната мржа може да обедини хиляди и
десетки хиляди компютри, разположени в
различни страни и градове ( като пример може да
се приведе мрежана на сеть корпорацията
Microsoft, MSN).
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Глобалната компютърна мрежа
Интернет
През 1969 год. в САЩ е била създадена компютърната мрежа ARPAnet,
обединяваща компютрите на центровте на министерство на
отбраната и редица академични организации. Тази мрежа е била
предназначена за тесен кръг потребители и малко цели: главно за
изучаване как се поддържа връзката в случай на ядерно нападение и
за помощ на изследователите при обмен на информация. Още преди
настъпване ерата на персоналните компютри създателите на ARPAnet
пристъпили към разработка на програмата Internetting Project
("Проект за обединяване на мрежите"). Успехът на този проект довел
до следния резултат. Най-напред, била създадена крупната мрежа в
САЩ – мрежата internet (с малка буква i). На второ място, били
изпробвани различни варианти на взаимодействие на тази мрежа с
редица други мрежи в САЩ. Това създало предпоставки за успешна
интеграция на много мрежи в единна световна мрежа. Такава «мрежа
на мрежите» сега навсякъде се нарича
Internet (в родните
публикации широко се използва и българоезичното изписване Интернет).
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Интернет
Интернет — това е глобална компютърна мрежа,
обединяваща много локални, регионални и корпоративни
мрежи и включваща в себе си десетки милиона
компютри.
Основата, «гръбнака» на Интернет се състои от стотици
милиони сървари, постоянно подвключени към мрежата.
Към сърварите на Интернет могат да се подвключат с
помоща на локални мрежи или комутируеми телефонни
линии стотици милиони потребители на мрежата.
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Адресация в Интернет
Съществуват два еднакво ценни формата адреси, които се
различават само по своятя форма:
IP - адрес и DNS - адрес.
IP - адрес - състои се от четири блока цифри, разделени с
точки. Той може да има такъв вид:
84.42.63.1
192.168.3.11
DNS - адрес – включва по – удобни за потребителите
буквени съкращения, които също са разделени с точки на
отделни информационни блокове (домейни). Например:
www.edu-bg.net
www.hit.bg
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Домейни
gov - правителствено учреждение или
организация
mil - военно учреждение
com – комерсиална (търговска) организация
net - мрежова организация
org - организация, която не се отнася към
никое от гореизброените
Информатика в училище
Домейни
at - Австрия
au - Австралия
ca - Канада
ch - Швейцария
de - Германия
dk - Дания
es - Испания
fi - Финландия
fr - Франция
it - Италия
jp - Япония
nl - Нидерландия
no - Норвегия
nz - Новая Зеландия
ru - Русия
se - Швеция
uk - Украйна
za - Южна Африка
www.iit.net-bg.info
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
World Wide Web
Популярното обозначение на Интернет - World Wide Web
(съкращението WWW или Web), още се нарича Световна
паяжина. Представянето на информацията в WWW е
основано на възможностите за хиперткстови препратки
(връзки).
Хипертекст – това е текст, в който се съдържа връзка
(препратка) към други документи. Това дава възможност
при преглед на даден документ леко и бързо да се
премине към друга свързана с него по смисъл
информация, която може да бъде текст, изображение,
звуков файл или има произволен друг вид, приет за
използване в WWW. При това свързаните с препратки
документи могат да бъдат разпространени по цялото
земно кълбо.
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
World Wide Web
World Wide Web е предназначен за достъп към електронни
документи от особен вид, които се наричат Webдокументи или, съкратено, Web-страници. Webстраница — това е електронен документ, в който освен
текста се съдържат специални команди за форматиране, а
също и вградени обекти (картинки, аудио- и
видеоклипове и др.).
Преглеждането на Web-страниците става с помоща на
специални програми, наречени браузери, така че браузера
- това не е просто клиент на WWW, служещ за
взаимодействие с отдалени Web-сървари, това е още и
средство за преглед на Web-документи.
Web-страниците имат не абсолютно, а относително
форматиране.
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Унифициран указател на ресурса
URL
Всеки Web-документ (и даже всеки объект, вграден в такъв
документ) в Интернет има свой уникален адрес — той се
нарича унифициран указател на ресурс URL (Uniformed
Resource Locator) или, съкратено, URL-адрес. Обръщайки се
към този адрес, е възможно да получиш съхраняващия се там
документ.
Пример за URL:
http://sgi.net-bg.info/index.php?option=com_paxgallery
http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23.htm
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Унифициран указател на ресурса URL
Пример за URL:
http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23_1.gif
http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23.htm
URL-адреса на документа се състои от три части и за разлика от домейн
имената се чете от лява на дясно.
В первата част е указано името на използвания протокол, по който се
осъществява доступ към дадения ресурс. При използване на World Wide
Web това е протокол за предаване на хипертекст HTTP (HyperText
Transfer Protocol). Името на протокола се отделя от останалитеу части на
адреса с двуеточие и две наклонени черти.
Втория елемент— е домейн името на компютъра, на който се съхранява
дадения документ.
Последния елемент от адреса — пътя за достъп към файла, съдържащ
Web-документа, на указания компютър. В Windows е прието да се
разделят каталози и папки със символа обратна наклонена черта «\», а в
Интернет е прието да се използова обичайната наклонена черта «/».
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Въпроси:
Какво е това компютърна мрежа ?
Какво представлява топология на мрежата ? Каква е
топологията на мрежата при нас в 22 кабинет ?
Какви могат да бъдат компютърните мрежи ?
Защо Интернет продължава нормално да функционира
при излизане от строя на отделен сървър или линия за
връзка ?
Какъв е IP-адреса на компютъра на вашето работно
място ?
Какво е това браузер?
Защо WWW е наречена световна паяжина ?
Информатика в училище
www.iit.net-bg.info
Анекдоти
Сатаната пише писмо до Всевишния: Господи,
моля те, вземи си го този хакер, откакто е при
мене, си мисли, че е в поредната версия на
DOOM и ми изпотрепа половината дeмони!
Малко момче пита баща си:
-Татко, как се пише "адрес" - с едно "с" или с две ?
-Напиши "URL" и отивай да спиш...
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
13
Размер файла
105 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа