close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРИЛОЖЕНИЕ на НАРЕДБАТА ЗА

код для вставкиСкачать
“Прилагане на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети и подзаконовата нормативна уредба към него
от миннодобивната индустрия”,
Българска Минно-Геоложка камара, 26.06.2009г.
_______________________________________________
НАРЕДБА
ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО
ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3,
Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ
Приета с ПМС № 317 от 12.12.2008 г.
Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г.
Албена Бъчварова –
ст. експерт, сектор “Екологична отговорност”,
отдел “Предотвратяване на промишленото замърсяване”,
дирекция “Превантивна дейност”
Министерство на околната среда и водите
1
Успешното транспониране на европейското законодателство в
областта на околната среда в националното ни законодателство е
свързано и с екологичната отговорност по отношение на
предотвратяването и отстраняването на екологични щети.
• Основната идея, която законодателят е заложил в Закона за
отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети, е отговорността при спазване на принципа
"замърсителят плаща" и на принципа на устойчиво развитие.
• Превенцията на екологични щети, опазването на околната среда
и здравето на населението, публичността и информираността
на обществеността за дейността на операторите, извършващи
дейности от приложното поле на закона, налага създаване на
публичен регистър и предоставяне на информация.
• Министърът на околната среда и водите създава и поддържа
публичен регистър на операторите, които извършват дейности
по приложение № 1 от Закона за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
2
Кой подава информация
за вписване в публичния регистър?
Органите на изпълнителната власт, които издават лицензи,
разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация
за извършване на дейности по приложение № 1, предоставят
на министъра на околната среда и водите информация за
поддържане на публичния регистър по чл. 15 от ЗОПОЕЩ в
срок 60 дни от влизането в сила на съответния
административен акт.
Операторите, които извършват дейностите по приложение №
1, с изключение на операторите, на които са издадени
лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за
регистрация по чл. 16, ал. 1, предоставят информация на
министъра на околната среда и водите за поддържане на
публичния регистър по чл. 15.
Операторите предоставят информацията в срок 30 дни от
започването на дейността.
3
Какви данни съдържа публичиния регистър?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
наименование на оператора, единен идентификационен код
(ЕИК);
дейност/дейности по приложение № 1 към ЗОПОЕЩ,
извършвани от оператора;
кратко описание на всяка дейност;
местоположение на площадката/площадките, на която/които
се извършва дейността (ако е приложимо);
адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща;
лице за връзка;
регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято
територия се извършва дейността;
басейнова дирекция за управление на водите, в чийто район
се извършва дейността;
издадени лицензи, разрешителни, разрешения и
удостоверения за регистрация за извършване на дейности по
приложение № 1 към ЗОПОЕЩ: номер на акта, дата на
издаване, компетентен орган, номер и дата на издаване на
акта, с който е изменен или актуализиран.
4
Какво е съдържанието на краткото описание на
всяка дейност на оператора ?
1. определяне на дейността съгласно обхвата на приложение №1
към ЗОПОЕЩ;
2. посочване дали дейността подлежи на разрешителен,
регистрационен или лицензионен режим;
3. определяне на дейността съгласно изискванията на издадените
лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за
регистрация в случаите, когато такива се изискват;
4. капацитет на съоръженията, попадащи в обхвата на приложение
№ 1 към ЗОПОЕЩ, ако е определен в съответните лицензи,
разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация по
чл. 16, ал. 1 и в приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;
5. видове отпадъци, които се образуват и/или третират;
6. видове опасни химични вещества, продукти за растителна
защита или биоциди, които се произвеждат, употребяват,
съхраняват, обработват, пълнят или изпускат в околната среда;
видове генетично модифицирани организми, с които се
извършва работа в контролирани условия или които се
освобождават в околната среда или се пускат на пазара.
5
Едновременно с информацията за публичния регистър, операторите
подават и декларация за достоверност на данните.
Операторите и органите на изпълнителната власт предоставят
информацията на хартиен и електронен носител.
При промяна на някое от обстоятелствата, представени с
информацията, операторите и органите на изпълнителната власт по са
длъжни в срок 14 дни от настъпване на промяната да уведомят
министъра на околната среда и водите.
Съгласно нормативните изисквания, поддържането на регистър в
областта на превенцията на околната среда, дава обобщена
информация за оператори, извършващи дейности, определени в
приложеното поле на ЗОПОЕЩ.
Целта на създаването и поддържането на публичния регистър е да се
осигури достъп на заинтересуваните лица до информацията, която е от
съществено значение при вземане на решения за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети.
Информацията в регистъра дава възможност за генериране на различни
видове справки, което допълнително улеснява потребителите и
анализаторите на екологична информация.
6
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
22
Размер файла
92 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа