close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
University of Sofia St. Kliment Ohridski
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В
КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
September 2006
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
УЧЕБЕН ПЛАН
prof. Kabakchiev September ‘06
ECTS- Хорариум
Дисциплина
кредити семестриален
I семестър
1. Компютърни мрежи (З)
2. Практикум Cisco 2 академия (И)
3. Стандарти и нормативни документи
за оценка на сигурността на инф.
системи (З)
4. Управление на информационната
сигурност (И)
5. Злонамерен софтуер
(Malware) (И)
6. Компютърна сигурност (И)
7. Въведение в криптографията и
сигурността на данни (И)
7,5
7,5
5
седмичен
75
75
2+1+2
1+1+3
60
2+0+2
5
60
2+0+2
5
5
60
60
2+0+2
2+0+2
5
60
2+0+2
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
prof. Kabakchiev September ‘06
II семестър
1. Security I - Cisco академия (З) 7,5
75
2. Security II - Cisco академия (З) 7,5
75
3. Практикум Cisco 4 академия (И)7,5
75
4.Практикум Cisco 3 академия (И)7,5
75
5. Информационна защита (И)
5
60
6. Системи за откриване и
предотвратяване на
прониквания (И)
5
60
7. Мрежова и системна
администрация (И)
6
60
8. Въведение в криптография
и кодове за защита (И)
6
60
9. Моделиране на защитени
взаимодействия в
компютърни системи (И)
6
60
Разработване и защита на дипломна работа 30
2+0+3
2+0+3
1+1+3
1+1+3
2+0+2
2+0+2
0+1+3
2+0+2
2+0+2
300
20
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
Обща характеристика
студенти,
Те ще знаят:
prof. Kabakchiev September ‘06
на
завършващите
проблемите, перспективите и приоритетите на политиката за
защита на информацията;
съдържанието, същността и идеологията на националните
документи, регламентиращи защитата на информацията в
компютърни мрежи и системи;
правните основи на националната сигурност, механизмите на
държавното управление и принципите на взаимодействието
между институциите от системата на националната сигурност,
с насоченост към защита на информация в компютърните
мрежи и системи;
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
prof. Kabakchiev September ‘06
състоянието, тенденциите и стратегическите перспективи на
сигурността в Европа и региона, процесите протичащи при
формиране на архитектурата на европейската сигурност,
перспективите и приоритетите на регионалното сътрудничество
и в двустранните отношения в сферата на сигурността и
защитата на информацията в компютърните мрежи и системи;
съвременните концепции за мрежова структури, осигуряваща
нужната надеждност и ефективност;
техническите и програмните методи за осигуряване на защита
на информацията в сложни регионални и фирмени
информационни системи.
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
Общи умения, те ще са в състояние да:
prof. Kabakchiev September ‘06
експлоатират и поддържат защита на информацията в
компютърните мрежи и системи;
ефикасно да ръководят трансформацията на идеите,
концепциите и стратегиите в конкретна социална практика;
използуват авангардните информационни технологии за
постигане на информационно превъзходство и на тази основа
успех в реализацията на конкретните стратегии;
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
prof. Kabakchiev September ‘06
конструират и реконструират възглед за бъдещето на
ръководената от тях организация по защита на информацията в
компютърните мрежи и системи;
студентите, завършили програмата ще могат да се реализират в
държавната администрация и бизнес организации като
служители по сигурността на информацията, ИТ мениджъри,
аналитици, проектанти, експерти, консултанти и други със
задълбочени аналитични знания и умения в областта на
системите
за
сигурност
в
информационните
и
телекомуникационни технологии, е-бизнес, е-управление,
мениджмънт на знанията др.
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
Практически умения, - те ще са в състояние да:
prof. Kabakchiev September ‘06
анализират и оценяват възникналите проблеми и да
формулират и предлагат целесъобразни предложения при
тяхното управление с цел ефективна защита на
информацията в компютърните мрежи и системи;
прилагат принципите и механизмите възприети от НАТО за
защита на информацията в компютърните мрежи и системи;
управляват процесите свързани с условията и редът за
предоставянето на информация в компютърните мрежи и
системи;
идентифицират и анализират проблеми свързани с
ползването и защитата на информацията в компютърните
мрежи и системи;
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
prof. Kabakchiev September ‘06
разбират политиката за сигурност и адекватно да участвуват в
нейното формулиране и провеждане;
работят за постигането на националните интереси в сферата на
сигурността и защитата на информацията в компютърните
мрежи и системи;
анализират и оценяват характеристиките на международната и
вътрешната среда свързани със защитата на информацията в
компютърните мрежи и системи;
комуникират с медиите и в служебните си отношения да
разясняват държавната политика за защита на информацията в
компютърните мрежи и системи.
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
Допълнителни умения, те ще са в състояние да:
prof. Kabakchiev September ‘06
обективно, точно и достоверно да оценяват ситуациите,
рисковете и заплахите в компютърните мрежи и системи;
изработват своевременно нови оригинални /творчески/
варианти на решения в сферата на защитата на
информацията в тях;
бързо да вземат решения в условията на съществена
априорна неопределеност и времеви и ресурсен дефицит
/оперативност/;
действат гъвкаво и оперативно, като поемат риск
управляват иновациите /адекватност и бърза реакция/;
и
работят в интензивно променяща се среда с хаотична
динамика /устойчивост и работоспособност/;
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
prof. Kabakchiev September ‘06
успешно да работят в екип, на основата на консенсус,
кооперативност и развити концептуални способности;
управляват промените, ефикасно трансформирайки идеите,
концепциите
и
доктрините
в
дела
/градивност
и
целенасоченост/;
ефективно комуникират идеи, възгледи и концепции /писмено и
вербално/ и мотивират колективи, организации и общественото
мнение за подкрепа на избраната стратегия на поведение;
работят в условията на стрес и тежки физически и
психологически натоварвания, поддържайки отлична физическа
форма и добра психическа устойчивост;
постигат самоусъвършенствуване и развитие на своя характер и
умения чрез самоподготовка и вътрешен самоконтрол
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
Обосновка за необходимостта и перспективи
за реализация на подготвяните специалисти
prof. Kabakchiev September ‘06
Обучението по въпросите на защитата на информацията в
компютърните мрежи и системи разширява знанията на
обучаемите в сферата на общата политика, международните
отношения и стратегията по защитата на информацията в
компютърните мрежи и системи,
като основна част от
националната и глобална сигурност.
То дава концептуални знания и практически умения за работа
по целия спектър от въпроси по защитата на информацията в
компютърните мрежи и системи и политиката за нейното
реализиране.
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
prof. Kabakchiev September ‘06
Завършилите ще имат добра основа за изследователска работа
и докторантура по въпросите в областта на националната
сигурност с основна насоченост към защитата на информацията
в компютърните мрежи и системи, както и за преподавателска
дейност.
С тези качества завършилите курса ще могат да заемат
ръководни, експертни и изпълнителски длъжности в
министерства и ведомства на изпълнителната и останалите
власти в сферата на защитата на информацията в
компютърните мрежи и системи и да бъдат компетентни високо
квалифицирани експерти по проблемите на информационната
сигурност, да работят в български мисии в чужбина, в органи на
НАТО и в международни организации и мисии.
University of Sofia St. Kliment Ohridski
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
prof. Kabakchiev September ‘06
При това те ще могат да участвуват в подготовката на решения
по проблемите на защитата на информацията в компютърните
мрежи и системи и осъществяването на интеграционната
политика за присъединяване към НАТО и ЕС, в обществените и
международните дебати по въпросите на сигурността.
Ще могат също да провеждат и участвуват в национални и
международни образователни програми и дискусионни форуми
по въпроси свързани със защитата на информацията в
компютърните мрежи и системи и произтичащите от това
проблеми за сигурността.
University of Sofia St. Kliment Ohridski
prof. Kabakchiev September ‘06
The finish
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
32
Размер файла
812 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа