close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3астрахователен надзор

код для вставкиСкачать
3астрахователен надзор
– понятие и същност
Теодора Панайотова
Главен експерт “ Връзки с обществеността”
Комисия за финансов надзор
Комисия за финансов надзор –
структура и основни функции
Комисията за финансов надзор (КФН) е специализиран
държавен орган за регулиране и надзор на небанковата
финансова система, създаден на 1 март 2003 г. със Закона
за Комисията за финансов надзор.
Дейността на КФН като регулаторна и надзорна
институция основно се изпълнява от трите
специализирани
управления:
"Надзор
на
инвестиционната дейност", "Застрахователен надзор" и
"Осигурителен надзор".
Основните функции на КФН са: предварителен контрол
при допускане на участници на пазара чрез лицензионен
режим, контрол на дейността на вече допуснатите
пазарни участници
и прилагане на принудителни
административни
мерки
при
установяване
на
нарушения.
Застрахователен надзор
Застрахователният надзор в Република България се
осъществява от управление “Застрахователен надзор” на
КФН.
В Управление “Застрахователен надзор” функционират
две
дирекции
"Регулаторни
режими
на
застрахователния надзор” и “Застрахователен надзор”.
Лицензионна дейност
(отдел “Режими за предварителен надзор”)
За извършване на дейност по застраховане или презастраховане е
необходимо предварително получаване на лиценз.
Лиценз се издава за застраховане, както и за отделните видове
застраховки.
За получаване на лиценз е необходимо да бъдат изпълнени определени
изисквания, като например:
- размер и структура на капитала;
- произход на средствата, с които са направени вноските в
капитала;
- наличие (липса) на свързаност между физически и/или
юридически лица в съответствие с нормативните разпоредби;
- изисквания към членовете на управителни и контролни органи и
други специални изисквания.
За извършване на дейност по застрахователно посредничество е
необходимо вписване в регистър.
Регулаторна дейност
(отдел “Надзорна политика”)
Изготвяне и приемане на наредби и инструкции,
предвидени в законите.
Издаване на указания и инструкции относно прилагането
и тълкуването на Кодекса за застраховането, както и на
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане,
във връзка с осъществяване на застрахователния надзор.
Регулиране дейността на участниците на пазара,
съобразно установените норми и практики.
Хармониризане на националната нормативна уредба с
тази на Европейския съюз.
Дирекция “Застрахователен надзор”
(Отдел “Дистанционен надзор”)
Надзорът върху застрахователната дейност се състои в
контрол върху спазването на законовите изисквания,
финансовото състояние на дружествата и достоверността
на предоставяната от тях информация.
Надзорната дейност се осъществява посредством
дистанционен контрол и проверки на място върху
дейността на лицензираните участници на пазара.
Целта на осъществяваната от КФН контролна дейност в
областта на застраховането е предотвратяване и
преустановяване на закононарушения или порочни
търговси практики с оглед осигуряване защита на
интересите на застрахованите лица.
Дистанционен контрол и проверки на
място
отделите „Дистанционен надзор” и “Проверки”
Дистанционният контрол се изразява в проверка на периодични
и годишни финансови отчети и справки, предоставяни от
застрахователите.
Проверките на място биват планови и тематични.
Дистанционният контрол и проверките на място имат за цел
оценяване финансовата стабилност на застрахователите и
съответствието на дейността им с изискванията на
нормативната уредба, получаване на по-добра представа за
организационната
структура
и
управлението
на
застрахователните компании, както и установяване на рисковите
практики в дейността на застрахователите, които се нуждаят от
коригиращи мерки с цел подобряване и осигуряване защита
интересите на застрахованите лица.
Видове нарушения-1
Извършване
или
допускане
извършването
на
застраховане, без да е получен лиценз по реда на Кодекса
за застраховането.
Извършване или допускане извършването на дейност като
застрахователен брокер или застрахователен агент, без да
е издадено разрешение за вписване в регистъра на КФН.
Несътветствия с изискванията за платежоспособност,
допуснати от страна на застрахователите.
Видове нарушения -2
Предоставяне или допускане предоставянето на
невярна информация, във връзка с осъществяване
на застрахователния надзор.
Отказ за сключване на договор по задължителна
застраховка от страна на застраховател, който
извършва задължително застраховане.
Други.
Прилагане на принудителни
административни мерки
отдел “Административно наказателна дейност”
При констатиране на нарушения от страна на
застрахователите и застрахователните посредници КФН
прилага принудителни административни мерки.
Принудителните административни мерки включват
издаване на препоръки относно предприемане на
конкретни действия, глоби или имуществени санкции.
Обратна връзка – подаване на жалби.
Задължителни елементи на жалбата
Получател – до КФН, Управление ....
Подател – (име, адрес и подпис, в случай, че жалбата/молбата е
подадена от пълномощник е необходимо да се представи и
пълномощно)
Съдържание:
–свободен текст, но да отговаря на въпросите – кога, къде,
какво, като задължително се посочи номера на
застрахователната полица, респ. номера на претенцията, под
който тя е била заведена при застрахователя
Причина за жалбата – кратко описание в какво се изразява
оплакването
Придружаващи документи: ксерокопие на всички необходими –
Протокол за ПТП, застрахователна полица, снимки, писмо от
застрахователя, в случай, че има произнасяне
Какви действия предприема надзорния
орган след получена жалба?
Изисква писмени обяснения по случая от застрахователя
Понякога изисква информация от други държавни органи –
МВР, Гаранционен фонд и др.
Уведомява жалбоподателя за резултатите от извършената
проверка и за евентуално предприетите действия
В случай, че оплакванията съдържащи се в жалбата касаят
въпроси от компетентността на други органи (Комисия за
защита на потребителите, Комисия за защита на личните
данни и др.), жалбата служебно им се изпраща за
разглеждане
Ако са налице данни за административно нарушение –
изисква се цялата документация във връзка с жалбата
Ако се установи нарушение – съставя се акт за
установяване на административно нарушение (АУАН)
Важно!
При гражданскоправен спор между застраховани и
застрахователи компетентен да го разреши е
единствено гражданския съд по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс. С оглед на това, когато се
констатира подобен спор, на потребителите на
застрахователни услуги се разясняват техните права
и възможностите за тяхната защита по съдебен ред.
(КФН не може да взема становище по отношение на
вината на участниците в събитието, или по
отношение на размера на обезщетението)
Важно!
Когато застрахователното обезщетение вече
е определено от съда с влязло в сила
съдебно решение и въпреки това
застрахователят отказва плащане, или
плаща със закъснение или частично, КФН
може да приложи най-тежката
принудителна мярка – отнемане на лиценз
на застрахователя.
Благодаря за вниманието!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
39
Размер файла
108 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа