close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Европейският пазар

код для вставкиСкачать
ЕВРОПЕЙСКО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ОБУЧЕНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЖАЛБИ
25.10.2013, НИШ, СЪРБИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
• Въведение
• Информация за потребителите
• Безопасност за потребителите
• Защита на икономическите и законните интереси на
потребителите
• Етикетиране на стоките и пакетиране
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Законодателството на ЕС за защита на потребителите е
започнало от средата на 70-те години на 20 век
Цели се запазване здравето, безопасността и интересите на
потребителите, така както е определено в чл. 169 от Договора
за функциониране на Европейския съюз
Потребителската политика представя правото на
потребителите на информация и образование, и право да се
организират, за да защитават своите интереси
II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ
Класифициране на потребителските жалби и запитвания
Наблюдение на резултатите за потребителите от Единния пазар
Мрежа от Европейски потребителски центрове
Безопасност на стоките: общи правила
Безопасност на храните
Система за решаване на спорове (SOLVIT network)
Европейска правосъдна мрежа по граждански и търговски въпроси
ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Нелоялни търговски практики
Unfair Commercial Practices (UCP)
Директива 2005/29/EC от 11 май 2005 относно нелоялни търговски практики
от търговец към потребители във вътрешния пазар и изменяща Директиви
84/450/EEC, 97/7/EC, 98/27/EC и 2002/65/EC и Регламент (EC) No 2006/2004
Тази Директива въвежда понятието нелоялни търговски практики, които са
забранени в Европейския съюз
Нелоялни търговски практики са тези, които:
•
Не съответстват на принципа на добросъвестност и професионална
компетентност – последна съдебна практика на ECJ;
•
Може да окажат влияние на решението на потребителя да сключи
определена сделка
UCP
Заблуждаващи практики
Дадена практика е заблуждаваща, ако съдържа невярна или
неточна информация или е вероятно да заблуди потребителя,
въпреки, че предоставената информация е правилна
Агресивни търговски практики
Потребителят трябва да взима пазарни решения свободно.
Тези решения не могат да вземат в резултат на употребата на
насилие, заплахи или злоупотреба с влияние
ЗАБЛУЖДАВАЩА
РЕКЛАМА
Директива 2006/114/EC на Европейския парламент и на
Съвета от 12 декември 2006 относно заблуждаващата и
сравнителната реклама
Заблуждаваща реклама
Реклами, които въвеждат в заблуждение или е възможно да
въведат в заблуждение лицата, към които са насочени са
забранени. Заблуждаващата природа на тези реклами би
могла да окаже влияние на икономическото поведение на
потребителите и търговците, както и може да наруши
конкуренцията.
СРАВНИТЕЛНА
РЕКЛАМА
Сравнителна реклама
От самото наименование на сравнителната реклама е ясно, и
се внушава, че се отнася до конкурент или конкурентни стоки
или услуги.
Този вид реклама се разрешава само в случай, че не е
заблуждаваща. Тя може да бъде напълно законно средство за
информиране на потребителите относно техните интереси
III.БЕЗОПАСНОСТ
ЗДРАВЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
БЕЗОПАСНОСТ НА СТОКИТЕ
БЕЗОПАСНОСТ НА УСЛУГИТЕ
КАЧЕСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ
ЗДРАВЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Безопасност на храните и фуражите
Регламент (EC) No 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28
януари 2002 установяващ общите принципи и изисквания на
законодателството за храните, основаващ Европейската агенция за
безопасност на храните и постановяващ процедури по въпроси относно
безопасност на храните
Генно модифицирани организми (ГМО)
Регламент (EC) No 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22
септември 2003 за генно модифицираните храни и фуражи
Регламентът установява единна оторизационна процедура за храни,
съдържащи ГМО.
Хранителните и фуражните продукти, съдържащи ГМО трябва да бъдат
етикетирани като такива. Думите „Генно модифицирани“ или „произведено от
генно модифицирани (наименование на организъма)“ трябва да бъдат ясно
различими на етикета на тези стоки.
БЕЗОПАСНОСТ НА
СТОКИТЕ
Общи правила
Директива 2001/95/EC на Европейския парламент и на Съвета
от 3 декември 2001 за общата продуктова безопасност
Производителите трябва да пускат на пазара стоки, които с
общото изискване за безопасност.
RAPEX системата: бърза намеса, когато стоките
представляват сериозен риск
ДЕФЕКТНИ СТОКИ:
ОТГОВОРНОСТ
Директива 85/374/EEC от 25 юли 1985 за сближаване на законодателството,
регулациите и административните изисквания на държавите-членки относно
отговорността при дефектни стоки
Тази директива установява принципа за безвиновна
отговорност, който се прилага спрямо европейските
производители.
Пострадалото лице носи доказателствената тежест:
• вредата;
• Дефекта на стоката;
• Пряката и непосредствена връзка между вредата и
дефекта.
СПЕЦИФИЧНИ
РАЗПОРЕДБИ
•
Безопасност на играчките
•
Опасни стоки наподобяващи храни•
Оборудване под налягане
•
Защита на ползвателите на видео •
игри
•
Одобрение на експлозиви за
•
гражданска употреба
•
Пускането на пиротехнически
стоки на пазара
Съдове под налягане
•
•
•
Машини и съоръжения
•
Асансьори
•
•
Лична защитна екипировка
Бойлери с гореща вода
Уреди, изгарящи опасни горива
Електрическо оборудване,
предназначено за употреба в
рамките на определен волтаж
•
Оборудване за радио и
телекомуникации
Лифтове за пътници
•
Уреди за отдих
•
Медицински уреди
•
•
Медицински импланти
Звуково излъчване на
оборудване, използвано на
открито
•
Уреди за диагностика при инвитро
IV. ЗАЩИТА НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ИНТЕРЕСИ
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
•
Заповеди за забрана на нарушение на
законодателството за потребителите
•
Европейска процедура за искове с нисък материален
инетрес
•
Извънсъдебно решаване на спорове
•
Нелоялни търговски практики
•
Взаимодействие между държавите-членки за защита на
потребителите
•
Мрежа от Европейски потребителски центрове
ПРАВНИ АСПЕКТИ НА
ЕЛЕКТРОННАТА
ТЪРГОВИЯ
Директива 2000/31/EC на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000
за някои аспекти за услугите на информационното общество и по-точно
електронната търговия, във Вътрешния пазар
opt-out: непоисканото изпращане на търговски съобщения до
списък с електронни адреси на интернет потребители, които
не са дали предварителното си съгласие да получават
търговски съобщения, но които имат възможността да се
оттеглят от списъка. При тази система несъгласието на
интернет потребителя е изрично.
opt-in: разрешено изпращане на електронна комуникация до
списък с електронни адреси на интернет потребители, които
са дали предварителното си съгласие да получават реклами.
В този случай съгласието на интернет потребителя е изрично.
CONTRACTS
Директива за правата на потребителите
Директивата за правата на потребителите ще замени, считано
от 13 юни 2014 година, сегашната Директива 97/7/EC за
защита на потребителите при договори от разстояние и
Директива 85/577/EEC за защита на потребителите при
договори, сключени извън търговския обект, Директива
1999/44/EC за някои аспекти на договорите за продажба и
свързаните с тях гаранции, както и Директива 93/13/EEC за
неравноправните клаузи в потребителските договори
ДОГОВОРИ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКИ
КРЕДИТ
Директива 2008/48/EC на Европейския парламент и на Съвета от 23
април 2008 за договорите за потребителски кредит и допълваща Директива
на Съвета 87/102/EEC
Не се прилага – ипотеки, 200-75 000 евро
Pre-contractual information
Годишен процент на разходите - ГПР
Съдържание на договора
Право на отказ – в 14-дневен срок
Право на предсрочно погасяване
ДОГОВОРИ ОТ
РАЗСТОЯНИЕ
Директива 2002/65/EC на Европейския парламент и на Съвета
от 23 септември 2002 относно сключване на договори от
разстояние за финансови услуги
Директива на Съвета 85/577/EEC от 20 декември 1985 за
защита на потребителите при някои аспекти на договорите,
сключени извън търговския обект
НЕРАВНОПРАВНИ
КЛАУЗИ
Директива на съвета 93/13/EEC от 5 април 1993 за неравноправните клаузи в
потребителските договори
Определение – Клауза, която не се договаря, е неравноправна,
когато установява значителен дисбаланс, в ущърб на
потребителя, между правата и задълженията на договарящите
страни.
Списък на клаузите, които могат да се считат за неравноправни,
е приложен към директивата.
Потребителите не са обвързани от неравноправните клаузи в
договори, подписани с търговец.
ДОГОВОРИ ОТ
РАЗСТОЯНИЕ
Директива 97/7/EC на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 за
защита на потребителите по отношение на договорите от разстояние
Договор от разстояние може да бъде сключен по всякакъв
начин (по телефон, по електронна поща, каталог и други),
който не изисква едновременното физическо присъствие на
двете страни по договора.
Изключения
Преддоговорна информация
Право на отказ на потребителя в срок от 7 работни дни
Изпълнение на договора – 30 дни
Доставка на непоискани стоки - забранено
ПРОДАЖБА НА СТОКИ И
СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ
ГАРАНЦИИ
Директива 99/44/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999
за някои аспекти на продажбата на стоки и свързаните с тях гаранции
Концепцията законова гаранция се свързва с правната
защита на купувача по отношение на дефекти на придобитата
стока. Тази правна защита е въведена като задължителна по
закон и не зависи от договора. Директивата постановява
принципа на съответствие на стоката с договора.
Концепцията за търговска гаранция, от друга страна, се
основава на демонстрация на желанието на едно лице,
гарант, който приема лична отговорност за определени
дефекти.
ПРОДАЖБА НА СТОКИ И
СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ
ГАРАНЦИИ
2 години гаранция (промяна на тежестта на доказване
първите 6 месеца)
Когато липсва съответствие, потребителят има право да иска:
• Стоката да бъде поправена или заменена безплатно в
разумен срок и без особени неудобства за потребителя;
• Съответно намаление на цената, или да се развали
договора, ако поправката или замяната е невъзможна, или
търговецът не ги извърши в съответния срок и без голямо
неудобство за потребителя.
Договорът не може да бъде развален, ако липсата на
съответствие е незначителна.
ТАЙМШЕР И ДРУГИ
ПРОДУКТИ ЗА ОТДИХ
Директива 2008/122/EC на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари
2009 година за защита на потребителите по отношение на някои аспекти на
таймшера, дългосрочни продукти, и договори за препродажба и замяна
Права по отношение на информацията – стандартизиран формуляр
Сключване на договора – писмена форма, получаване на екземпляр
Право на отказ – 14 дни
Авансови плащания – не могат да се искат преди изтичане на срока за право
на отказ
ЕВРОПЕЙСКО
ДОГОВОРНО ПРАВО
Комюнике от Комисията до Съвета и Европейския парламент за Европейско
договорно право [COM(2001) 398 final - Official Journal C 255 of 13.9.2001].
Предложението дава възможност за избор на търговците да
продават своите стоки на потребителите в други държави на
основата на единен комплект от договорни правила, които ще
бъдат като алтернатива заедно с националното облигационно
право на съответната държава-членка. Страните по
трансграничен договор за продажба, където и да се намират в
ЕС могат да изберат, с изрично съгласие, да прилагат
Единното европейско договорно право.
ТРАНСПОРТ
Пакетни почивки
Директива на Съвета 90/314/EEC от 13 юни 1990 за пакетно пътуване,
пакетни почивки и пакетни обиколки
Пакетът изисква следните две условия да бъдат налице:
предоставената услуга трябва да обхваща период по-дълъг от
24 часа и трябва да се продава на обща цена.
Информация за потребителя
Промени в договора
Отмяна или неизпълнение на договора
ВЪЗДУШЕН
ТРАНСПОРТ
Регламент (EC) No 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11
февруари 2004 година за общи правила за обезщетение и помощ на пътниците в
случай на отказан достъп на борда и отмяна или закъснение на полети
Приложен обхват
Право на обезщетение – 125-600 евро (изключения – извънредни
обстоятелства, 14-дневно предизвестие, предлага се
премаршрутиране)
Право да си получим парите обратно или на премаршрутиране
Право на грижа – храна и напитки, телефонни разговори,
настаняване и трансфер
Право на грижа за лица в неравностойно положение
ТРАНСПОРТ – ВОДЕН,
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН И
ШОСЕЕН
Регламент (EU) No 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември
2010 относно правата на пътниците, ползващи морски или речен транспорт.
Регламент (EU) No 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари
2011 относно правата на пътниците, ползващи автобуси.
Регламент (EC) No 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2007 за правата и задълженията на пътниците, ползващи влак
Права на хората с увреждания или с ограничена подвижност
Права в случай на прекъснато пътуване
Право на премаршрутиране и обезщетение
Право на обезещетение – 25 до 50% от цената на билета
Механизъм за разглеждане на жалби
Независими контролни органи
ЦЕНИ СТОКИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Директива 98/6/EC на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари
1998 година за защита на потребителите при обозначаване на цените на
стоките, предлагани на потребителите
Продажната цена и цената за единица мярка трябва да бъдат
посочени точно и ясно и да не подвеждат потребителите
Цената за единица не трябва да се посочва, ако тя съвпада с
продажната цена.
За стоките, продаване насипно, трябва да бъде обозначена
само цената за единица мярка.
ЕТИКЕТИРАНЕ НА
СТОКИТЕ
•
Текстилни продукти:
наименование на влакното и
етикет
Екоетикет
•
Етикетиране на обувки
•
Козметични продукти
•
Информация за разход на
гориво и въглеродни емисии
на новите коли
Еко етикетирането в ЕС може да
бъде осъществено за стоки и
услуги, които имат по-малко
влияние върху природата от други
стоки в същата група.
Изискванията за етикетиране се
разграничават като се използват
научни данни като цяло за
трайността на стоката,
производството на стоката или
нейното изхвърляне.
Регламент (EC) No 66/2010 от 2009 за Евро еко
етикет
Етикетът може да бъде поставен
на всички стоки и услуги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Информация за потребителите
• Безопасност за потребиелите
• Защита на икономическите интереси на потребителите
• Етикетиране на стоките
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Настоящите предизвикателства за защита на потребителите
включват отварянето на пълния потенциал на вътрешния
пазар, включително и онлайн пазара, за всички граждани,
като се премахнат пречките и се увеличи доверието на
потребителите при трансграничното пазаруване.
Европейското законодателство за защита на потребителите
играе ключова роля, за да се преодолеят препятствията за
развитието на вътрешния пазар.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Игнат Арсенов – Директор на ЕПЦ България, i.arsenov@ecc.bg , +359 2 986 76 72
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
17
Размер файла
212 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа