close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

“Роля на Комисията за защита на

код для вставкиСкачать
РОЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ:
АНАЛИЗ И ПРЕПОРЪКИ
“ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ”
18/12/2012
ВУЗФ
Какво всъщност представлява Комисията за защита на
потребителите (КЗП)?
Тя е държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите
в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен
пазар.
Нейната основна цел:
•
Спокойствие и сигурност за потребителите.
Основни дейности:
•
•
надзор на пазара за опасни стоки и контрол върху нелоялните търговски практики
отстраняване на неравноправни клаузи в общите условия на потребителските договори и
продажбите от разстояние
КЗП притежава компетенции по 11 закона.
•
Закон за защита на потребителите и 10 секторни стопански закона.
КЗП – Законови рамки
•
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /ЗЗП/
•
ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА /ЗТ/
•
ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
•
ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ /ЗТТИ/
•
ЗАКОН ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
•
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
•
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
•
ЗАКОН ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ – нов
•
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
•
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
•
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
•
ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
•
ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ
•
ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
Закон за защита на потребителите
•
Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на
държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази
област.
•
(2) Целта на този закон е да осигури защита на следните основни права на
потребителите:
•
1. право на информация за стоките и услугите;
•
2. право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които
могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
•
3. право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки
и услуги при, нелоялни търговски практики и способи за продажба,
неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;
•
4. право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
•
5. право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на
потребителски спорове;
•
6. право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;
•
7. право на сдружаване с цел защита на интересите им;
•
8. право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по
въпроси, които ги засягат.
КЗП следи и платежните системи - ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ
УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ
•
Изискванията към дейността на доставчиците на платежни услуги и видовете платежни
услуги
•
Условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност от платежните институции
•
Изискванията за предоставяне на информация при извършване на платежни услуги
•
Правата и задълженията на страните при извършването на платежни услуги
•
Условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност от дружествата за
електронни пари
•
Окончателността на сетълмента в платежни системи и системи за сетълмент на ценни
книжа
•
Условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност от платежните системи;
•
Платежния надзор
•
Реда за извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с предоставянето на
платежни услуги
БАНКИТЕ
КЗП прави проверки на всички банки и финансови институции, където най –
често се срещат проблеми като:
•
промяна на лихвен процент, начислени суми за минал период и нова компонентност при
формирането на лихвеният процент при жилищно/ипотечните кредити.
Разглеждат се и неравноправни клаузи в договорите за потребителски кредити,
проверяват се и Общите условия по тях, а най – честите нарушения биват:
•
не отговаря на изискването за добросъвестност и равновесие между правата и
задълженията на двете страни по договора
•
изключва или ограничава правата на потребителя
•
задължава потребителя при неизпълнение на неговите ангажименти по договора да
заплати необосновано високо обезщетение или неустойка
•
без изчерпателно посочване на обективни критерии банките въвеждат възможност да
променят лихвения процент по договорите за потребителски и ипотечни кредити
•
определят се лихви за забава за просрочени вноски при потребителските и ипотечните
кредити, несъобразени със съществуващата нормативна уредба
•
Допуска се възможност за изменение на договорите на непредвидени в тях основания
при потребителските и ипотечните кредити
Финансовата криза се превърна в криза на
доверието на потребителите
• липса на прозрачност
• недобра информираност за рисковете
• неефективно разрешаване на конфликтите
Резултатът:
продаване на инвестиционни и застрахователни продукти на
потребителите, които не съответстват на техните нужди.
Европейската комисия излиза със законодателно
предложение за подобряване на защитата на потребителите
в областта на финансовите услуги:
• Предложение за регламент относно основни информационни документи
за пакетите инвестиционни продукти на дребно (ПИПД)
• Преразглеждане на Директивата относно застрахователното
посредничество (ДЗП)
• Предложение за повишаване на защитата на купувачите на
инвестиционни инструменти (понастоящем регламентирани в
Директивата за предприятията за колективно инвестиране в
прехвърлими ценни книжа — ПКИПЦК).
Програма №10 “Защита на потребителите”
Целева
стойност
2011г.
Отчет
2011г.
Процент на
изпълнение
1.Разгледани потребителски жалби относно рекламации
5500
12307
224%
2.Удовлетворени потребителски жалби относно рекламации
3500
5910
169%
3.Насочени потребителски жалби към други компетентни органи
2300
2986
130%
4.Брой получени уведомления в КЗП за опасни стоки по системата
RAPEX
3000
3646
122%
5.Уведомления, изпратени от КЗП до ЕК по системата RAPEX
190
303
159%
6.Издадени заповеди за временно спиране реализацията на стоки,
за които има основание да се счита, че са опасни-до получаване на
резултат от лабораторния анализ
110
101
92%
7.Издадени заповеди за изтегляне на опасни стоки от пазара
180
225
125%
8.Видове опасни стоки намерени в България
180
273
152%
9.Проверки, извършени от КЗП за нарушение на законодателството
за защита на потребителите /по ЗЗП/
22000
26049
118%
10.Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството за
защита на потребителите
2500
2308
92%
11.Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на
законодателството за защита на потребителите
2050
2356
115%
12.Образувани помирителни производства за нарушение на
законодателството за защита на потребителите на стоки и услуги
360
1063
295%
Целева
стойност
2011г.
Отчет
2011г.
Процент на
изпълнение
13.Случаи на постигнато споразумение от помирителните комисии
за нарушение на законодателството за защита на потребителите на
стоки и услуги.
80
41
51%
14.Образувани помирителни производства за нарушение на
законодателството за платежните услуги и платежните системи.
55
94
171%
15.Случаи на постигнато споразумение от помирителните комисии
за нарушение на законодателството за платежните услуги и
платежните системи.
25
34
136%
16.Заведени искове за защита на колективните интереси на
потребителите.
12
7
58%
17.Анализирани клаузи на договори с общи условия за откриване на
неравноправни клаузи.
3500
3610
103%
18. Проверки извършени от КЗП за нарушение на законодателството
за защита на потребителите на туристически услуги
8500
8359
98%
19.Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството за
защита на потребителите на туристически услуги
1000
1151
115%
20. Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на
законодателството за защита на потребителите на туристически
услуги
800
1045
131%
21.Наложени административни мерки „временно затваряне на
туристически обект”
100
164
164%
22.Проверки, извършени от КЗП за нарушение на законодателството
по други закони, по които има компетенции /изкл. ЗЗП и ЗТ/*
1200
1189
99%
23.Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството по
други закони, по които има компетенции
120
224
187%
90
211
234%
24.Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на
законодателството по други закони, по които има компетенции
Сравнителна графика на общите показатели от
контролната дейност на КЗП
за 2011 г., спрямо 2010 г.
Източник: КЗП.
Доверието на потребителите в КЗП е ниско
Източник: Проучване на Световна банка (2010 г.)
Потребителско поведение
Източник: Проучване на Световна банка (2010 г.)
До колко потребителите са запознати с функциите
на КЗП?
Източник: Проучване на Световна банка (2010 г.)
ЦЕЛИ НА КЗП ЗА 2012 ГОДИНА
• Да се подобрят координацията и диалогът между администрацията на
КЗП и заинтересовани страни на национално и международно ниво,
свързани със защита интересите на потребителите.
• Да се развият и приложат практики за повишаване нивото на
информираност в областта на потребителската защита и
законодателството на всички икономически субекти на пазара.
• Да се изгради ефективен действащ инструмент за обратна връзка с
потребителите и за проследяване нивото на удовлетвореността им от
предприетите действия от страна на КЗП.
• Да се разработят и предприемат мерки за оптимизиране на контрола
върху използването на нелоялни търговски практики, включително при
пазаруването в Интернет.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Юлия Максимова Братоевска М12804
Биляна Огнянова Гривова М12899
Николай Любомиров Якимов М12950
Ангел Кирилов Якимов М12951
Даниел Анжелов Аргиров М121079
Емилия Василева Николова М12813
Борислава Бориславова Димитрова-все още няма ф.номер
Симеон Пламенов Рангелов М12829
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
31
Размер файла
898 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа