close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Telerik School Academy

код для вставкиСкачать
Тренировъчен тест по
информационни технологии
Подготовка за ИТ олимпиадата (февруари 2012)
Георги Георгиев
Telerik Corp.
academy.telerik.com
Компютърни системи
Хардуерни въпроси
Въпрос
Кой от следните видове информация НЕ се
съдържа в MID на един DVD диск?
a) Капацитет
b) Възможни скорости на записване
c) Списък сектори, в които има записи
d) Производител
e) Всички от изброените се съдържат
3
Отговор
Media Identification Code
Създава се при произвеждане на диска
Спомага избирането на
оптимален начин на
записване
Не може да се променя
Информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/DVD
Google “DVD MID”
4
Софтуерни системи
Компютърен софтуер
Въпрос
С коя
от програмите НЕ можем да записваме
екрана в Windows 7 (с Aero)
a) Windows Movie Maker
b) Camtasia
c) Total Screen Recorder
d) Fraps
e) С никоя от изброените не може
6
Отговор
Movie Maker може само да редактира видео
файлове
Няма възможности за запис
Fraps
може да следи DirectX и
OpenGL графика
Кадри в секунда и запис на видео
Windows Aero ползва DirectX
Информация:
Google them
http://www.fraps.com/
7
Работа с компютърни
системи и програми
Инсталиране, използване, поддръжка, …
Въпрос
Коя практика може да доведе до сериозна
нестабилност в съвременните компютърни
системи?
a) Редовно дефрагментиране
b) Показване на всички файлови разширения
c) Използване на няколко source-control клиента
d) Използване на 2 антивирусни едновременно
e) Преинсталиране на Windows по-рядко от веднъж
годишно
9
Отговор
Две антивирусни обикновено си пречат
Напр. едновременно
проверяват
1 процес („зависване“)
Антивирусните програми
имат някои от
чертите на вирусите
Информация:
http://tinyurl.com/2-Antiviruses-Bad
http://en.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software
10
Пренос на данни и
бройни системи
Канали за пренос на данни, единици за
измерване, работа с бройни системи
Въпрос
Нека имаме 25 769 803 776 бита памет (RAM).
Колко битова е най-малката нужна
адресация, за да адресираме всеки един
байт от паметта?
a) 8-битова
b) 16-битова
c) 32-битова
d) 64-битова
e) 128-битова
12
Отговор
32-битова адресация
– до 4 GiB памет
над 4GiB – 64-битова адресация
25 769 803 776 бита = 3GiB
Адресация обикновено се извършва
„побайтово“ (byte-addressing)
Т.е. адресите са на байтове, не на битове
Информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/32-bit
http://en.wikipedia.org/wiki/Byte_addressing
13
Операционни системи
Архитектура, процеси, потребители,
потребителски интерфейс, файлови системи
Въпрос
В коя от изброените компании
най-рано се
разработва графичен потребителски
интерфейс и „мишка“
a) Apple
b) Microsoft
c) IBM
d) Xerox
e) NEC
15
Отговор
Xerox Alto
и Xerox Star
Първа употреба на
“Desktop” и “мишка“
По-късно Apple развиват концепцията
Информация:
http://tinyurl.com/History-Of-GUI
16
Софтуерно инженерство
Анализ, спецификация, проектиране, прототип,
имплементация, тестване, поддръжка, …
Въпрос
Кой от следните подходи към тестването на
един продукт може да осигури изпълнение
на всеки един ред код от него?
a) Бяла кутия (White box)
b) Черна кутия (Black box)
c) Сива кутия (Grey box)
d) Визуално (Visual)
e) Никой от изброените
18
Отговор
Тестване тип White box
Тестващият има достъп до кода на
програмата
Code coverage – изпълняване
на всеки ред код поне веднъж
Unit testing е част от
white box testing
Информация:
http://tinyurl.com/Box-Testing
http://en.wikipedia.org/wiki/Code_coverage
19
Компресиране на данни
Алгоритми за компресия, софтуер за архивиране
Въпрос
Следният низ е компресиран с алгоритъма
на Хъфман:
aaahayouknowwhatitisblackandyellow
Кой от символите ще има най-къс префиксен
код (prefix code)
a) h
b) e
c) l
d) d
e) a
21
Отговор
Алгоритъма на Хъфман поставя код на всеки
символ
Според честотата му
Най-къс за най-често
срещани символи
Кодовете са гарантирано уникални
Информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Huffman_coding
http://tinyurl.com/huffman-coding-site
22
Текстообработка
Работа с текстотобработващ софтуер, файлови
формати, кодирания, текст, таблици, фигури, …
Въпрос
Кой от следните софтуерни пакети
не
съдържа софтуер за редактиране и
представяне на презентации?
a) Google Docs
b) Open Office
c) Microsoft Office
d) Всички съдържат
e) Никой не съдържа
24
Отговор
Google Presentation, Microsoft
Powerpoint,
Open Office Impress
Създаване на
презентации (слайдове)
Презентиране
Open Office – free, open-source
Google Docs – free
Информация:
Google them
25
Компютърна графика
Растерна и векторна графика, графични файлови
формати, графични редактори, цветови гами
Въпрос
Какво е shader в компютърната графика (напр. pixel
shader, vertex shader, fragment shader) ?
a) Устройство във видеокартата, създаващо сенки
b) Устройство във видеокартата, ускоряващо
бързодействието
c) Част от „рендериращият“ софтуер, вграден във
видеокартата
d) Софтуер, който се изпълнява вместо някои
части от вграденият софтуер за „рендериране“
e) Никое от изброените
27
Отговор
Shader – overrides the default rendering pipeline
Pixel – работят върху
цвета на пиксели
Vertex – работят върху
атрибутите на върховете
(цвят, осветеност, позиция…)
Fragment – работят върху
геометрия (напр. триъгълници
Информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Shader
28
Бази от данни
Модели на данните, таблици, релации, SQL
Бази от данни – конспект
RDBMS системи и релационни бази от данни
Таблици, релации, първичен ключ, външен
ключ, обекти в базите от данни
Моделиране на бази данни, типове данни,
E/R диаграми, инструменти за моделиране
Език SQL
SQL (DDL и DML), команди SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP, ...
Работа
с MS Access, SQL Server и MySQL
30
Въпрос
Коя от изброените НЕ е релационна база
данни?
a) IBM System R
b) IBM DB2
c) Microsoft SQL Server
d) Microsoft Windows Registry
e) Всичките са релационни
31
Отговор
Windows Registry
7 основни (коренни) ключа
Йерархична база данни
IBM System R
първата създадена по
релационния модел
Информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Registry
http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_model
32
Информационни системи
ERP, CRM, BI, BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS,
софтуерни архитектури
Въпрос
Кое от следните приложения НЕ ползва peer-
to-peer технологии?
a) BitComet
b) Skype
c) FlashGet
d) uTorrent
e) DC++
f) Всичките поддържат
34
Отговор
FlashGet – download manager
Поддържа BitTorrent протокола
DC ++ – споделяне
на файлове в p2p мрежи
Торент клиенти
BitComet, uTorrent
Информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
http://en.wikipedia.org/wiki/FlashGet
35
Сигурност и защита на
информацията
Симетрични и асиметрични кодиращи алгоритми,
криптографско хеширане, електронен подпис,
цифрови сертификати
Въпрос
Използването на кое от изброените ще
осигури най-добра защита на криптираната
информация?
a) 3DES
b) MD5
c) SHA-1
d) SHA-2
e) SHA-3
37
Отговор
Secure Hash Algorithm
SHA-2 – семейство хеш-функции (SHA-256,
SHA-512…)
SHA-2 няма потвърдени
теоретически слабости
Разработва се SHA-3
MD5 – неустойчив на колизии
Информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2
38
Презентационни системи
Софтуер за презентации, изготвяне на
презентации, слайдове, ефекти, бележки,
цветове, изображения, звук, видео
Въпрос
Кое от следните приложения е cloud
базирано?
a) Microsoft Power Point
b) Open Office Impress
c) Prezi
d) Keynote
e) Никое от посочените
40
Отговор
Prezi е cloud-based услуга за създаване и
презентиране на презентации
Предлага и безплатна,
и платена регистрация
Storage, инструменти
за редакция
Информация:
http://prezi.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Prezi
41
Мултимедия
Софтуер за създаване / обработка на
мултимедия: звук, видео, файлови формати
Въпрос
Какво означава абревиатурата
MPEG?
a) Movie and Photograph Entertainment Genre
b) Moving Pictures Expert Group
c) Media Processing on Embedded Graphics
d) Multiple Projection Enhancement Gems
e) Making People Evil Gamers
43
Отговор
Moving Pictures Expert Group
Формирана от IEC и ISO
Определя стандарти за
аудио и видео компресия
MPEG-1 – VCD
MPEG-2, MPEG-3 – DVD, DVB
MPEG-4 – DVB-S2
Информация:
en.wikipedia.org/wiki/Moving_Picture_Experts_Group
44
Компютърни мрежи
OSI модел, мрежови модели, протоколи,
стандарти, хардуерно оборудване
Въпрос
„Позволява на пакетите физически да се
разпространят от един порт към всички останали и
ги усилва. Нуждае се от захранване“. Що е то?
a) Активен мрежов концентратор (hub)
b) Пасивен мрежов концентратор (hub)
c) Мрежов комутатор (switch)
d) Мрежов адаптер (network adapter)
e) Пощальон
46
Отговор
Хъб (Hub), мрежов концентратор
Свързва няколко порт-а
Примерно няколко компютъра в LAN
Препраща получените сигнали към всички
Пасивен – не променя сигнала
Активен – усилва сигнала (и чисти шумове)
Информация:
„Хъб – wiki”
„Компютърна мрежа – wiki“
47
Устройство на Интернет
Интернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP, FTP,
SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, IP, DNS, …
Въпрос
Кое от следните се счита за потенциална
опасност за сигурността в Интернет?
a) Surface Web
b) Deep Web
c) Dark Internet
d) ARPANET
e) MILNET
49
Отговор
Dark Internet
Недостъпни части от интернет
Дейностите в тях са непроследими
Причини за появяване:
Остарели, неинтегрирани части от мрежата
Атаки над рутери, пренасочващи трафика
Различно от Deep Web и Deepnet
Информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Internet
50
Електронна комуникация
E-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, Yahoo
Messenger, социални мрежи, форуми, …
Въпрос
Кой от следните НЕ се среща категорията
„На други езици“ (“Languages”) в
Уикипедия?
a) Македонски
b) English
c) Interlingua
d) Esperanto
e) Simple English
f) Всички се срещат
52
Отговор
Уикипедия осигурява възможност за създаване на
статии на всички световни езици, както и:
Esperanto, Interlingua – изкуствено създадени за
международна комуникация
Simple English – опростен английски
за учещи английски, хора със
спец. образователни потребности и т.н.
Информация:
http://meta.wikimedia.org/wiki/Language_policy
http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_English_Wikipedia
53
World Wide Web (WWW)
Как работи WWW? Протоколът HTTP, GET, POST,
URL, уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, …
Въпрос
Какво означава “www4” в адреса на една
уеб страница (например
www4.nonexistingpage.com)?
a) Нищо, адресът е невалиден
b) Може да означава всичко
c) 4-то поколение World Wide Web
d) Използва се IPv4
e) Пренасочване към 4-тия сървър, върху
който се намира страницата
55
Отговор
В конструкцията
.
.
[subdomain] [second_level_domain] [top_level_domain]
[subdomain] може да бъде всичко
anything.anything.com
www[insert_random_number_here].example.com
Понякога означава номер на сървърен клъстер
Информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Subdomain
http://tinyurl.com/www-prefix
56
Уеб дизайн, HTML, CSS
Уеб дизайн, HTML, CSS, текст, графика,
препратки, таблици, формуляри, …
Въпрос
Кое от следните НЕ е система за управление
на съдържанието (CMS)
a) Wordpress
b) DotNetNuke
c) PHP-Nuke
d) OpenCms
e) Всичките са CMS
58
Отговор
PHP базирани:
Wordpress CMS
PHP-Nuke
Java
базиран – OpenCms
ASP.NET базиран
– DotNetNuke
Съществуват много други
Повечето известни са PHP-базирани
Информация:
http://tinyurl.com/wiki-cms-list
59
Скриптови езици
и JavaScript
Разработка на скриптове с JavaScript, основни
JavaScript конструкции, оператори, обекти,
манипулация на DOM дървото
Въпрос
Кое от следните НЕ е валидна променлива
(или не може да приема стойности) в
javascript 1.5 ?
a) Alert
b) alert
c) Шльокав$ица
d) $5шльокав$ица
e) Всички са невалидни
f) Всички са валидни
61
Отговор
Променливите в JavaScript
1.5
могат да съдържат
$ (dollar sign)
Unicode символи
Цифри (стига да не започват с тях)
не могат да са ключовите/запазените думи
for, break, if, else, case,…, int, bool, static, …
Информация:
http://tinyurl.com/jscript-variables
62
Тренировъчен тест по ИТ
Въпроси?
http://schoolacademy.telerik.com
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
35
Размер файла
5 900 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа