close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Структура на презентацията

код для вставкиСкачать
ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА НАУКАТА
КАТО ОБЕКТ НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
модул от дисциплината
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НА
НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
доц. д-р Виолета Цакова
Структура на презентацията
1.Обща постановка и понятиен апарат
2.Характеристики на произведенията на науката
3.Принципи на закрила
4.Видове произведения
5.Обекти за които не се признават авторски права
6.Съдържание на авторското право
7.Притежатели на права върху произведения на науката
8.Действия свързани с упражняване на права върху
произведения на науката
9.Свободно използване на произведения на науката
10.Времетраене и наследяване на права върху произведения
на науката
11.Договори за използване на произведения на науката.
Свободни лицензии
12.Защита на правата върху произведения на науката
Структура на интелектуалната собственост
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
ИНДУСТРИАЛНА
СОБСТВЕНОСТ
ХУДОЖЕСТВЕНА
СОБСТВЕНОСТ
/АВТОРСКО ПРАВО/
- ИЗОБРЕТЕНИЯ
- ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ
- ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ
- ТЪРГОВСКИ МАРКИ
- ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ
- ФИРМЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ
- ЗАКРИЛА СРЕЩУ
НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ
- ДРУГИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА:
НАУКАТА
ЛИТЕРАТУРАТА
ИЗКУСТВОТО
Характеристики на
произведенията на науката
1.Те са частна собственост
2.Имат характер на публични блага
3.Те са част от културното богатство
4.Имат нематериален характер
5.Имат висока мобилност
6.Имат икономически потенциал
Принципи на закрила
на произведенията на науката
1.Общоприложими
- принцип на автоматичното възникване на закрилата;
- принцип на срочност на закрилата;
- принцип на териториалното действие на закрилата
2.Приложими само спрямо произведения на чужди
граждани
- принцип на националния режим;
- принцип на конвенционния минимум
3.Други основни положения
- идеите не се закрилят
(закрилата се предоставя за формата на изразяване на
идеята)
- закрила се предоставя независимо от качествата на
произведението
Признаци на научните произведения
като обект на авторското право
1.Нормативноправна уредба:
- Закон за авторското право и сродните му права
/ЗАПСП – 1993 г./;
- Международни договори
2.Дефиниция на научния резултат – три
признака
- да е произведение на науката /независимо от евентуалната
си принадлежност и към сферата на литературата или изкуството/;
- да е резултат от творческа дейност;
- да е материализирано или поне обективирано
Авторски права върху научно
произведение се признават за:
1.Цялото произведение
2.Част от произведението
3.Завършено произведение
4.Незавършено произведение
5.Подготвителните планове, схеми, текстове
и други работни материали
6.А върху заглавието?
Видове научни произведения
/класификационни признаци/
1.Според изразните средства
2.Според основата за възникване
3.Според броя на включените материали
(произведения)
4.Според броя на авторите
Според изразните средства
- Литературни (словесни и писмени)
включително компютърни програми (Директива
91/250/ЕИО)
* конкретно: дисертации, автореферати, хабилитационни
трудове, книги, монографии, студии, статии, доклади,
учебници, учебни помагала и др.
- Графични
* конкретно: таблици, фигури, графики, диаграми и др.
- Фотографски
- Аудиовизуални
- Комбинирани
Класификация на научните произведения
/от гледна точка упражняването на авторските права/
Видове
произведения
Основа за
създаване
Първични
Вторични
Брой на
произведенията
Единични
Сборни
Брой на
авторите
Индивидуални
Съавторски
Преработка
колективни
Делимо
Превод
Съставни
Неделимо
Според основата за създаване
1.Първични произведения
2.Вторични произведения
- преработки - формални и по същество
*конкретно: резюме на статия, експозе на доклад, автореферат на
дисертация, таблично/графично представяне на данни, Power Point
презентациия и др.
- типичен пример за вторично произведение е преводът
3.Правила за възникване и упражняване на
правата при създаването на вторични
произведения
- създаване на вторичното произведение;
- авторско право върху вторичното произведение;
- използване на вторичното и на първичното произведение;
- срокове на закрила
Според броя на включените материали
1.Единични
2.Сборни
- колективни;
- съставни
3.Правила за възникване и упражняване на
правата при създаване на сборни
произведения:
- създаване на сборно произведение;
- авторски права върху сборното произведение;
- използване на сборното произведение и на единичните
произведения, включени в него;
- срокове на закрила
Според броя на авторите
1.Индивидуални
2.Съавторски (разбиране за съавторство)
- делимо съавторство;
- неделимо съавторство
3.Правила за упражняване на правата върху
съавторски произведения:
- авторско право върху съавторско произведение;
- използване на съавторско произведение;
- използване на части от произведение, създадено при
условията на делимо съавторство
Правила за определяне и разпределяне
на възнагражденията от използване на
съавторски произведения
1.Определяне на дяловете по съгласие на
съавторите
2.Презумпция за равни дялове
3.Съдебно доказване на степента на
участие, съответно – на полагащия се
дял от възнаграждението
Обекти за които не се признават авторски
права /обекти изключени от закрила/
1.Научни открития
- същност (науки в които не се признават научни открития);
- свободно използване;
- право на назоваване
2.Други обекти
- нормативни актове и техните официални преводи;
- идеи и концепции;
- фолклорни творби;
- новини, факти, сведения, данни
Притежатели на права върху
научни произведения
1.Авторът на произведение
- дефиниция за автор;
- презумпция за автор
2.Наследниците на автора
3.Работодателят на автора
- разделяне на авторското право между работодателя
и автора
- трудово, авторско и “справедливо” възнаграждение
4.Възложителят на произведение
5.Ползвателите на произведение
Съдържание на авторското право
/право на собственост/
1.Авторското право е комплексно
- включва две групи права /правомощия/
2.Неимуществени авторски права /правомощия/
- признати са заради духовната връзка на автора с неговото
произведение;
- свързани са с личността, с духовността на автора;
- позволяват да се контролира интелектуалната съдба на
научното произведение
3.Имуществени авторски права /правомощия/
- свеждат се до правото за използване на научното
произведение по възможните за това начини;
- позволяват контрол за икономическата съдба на
произведението и реализирането на доход за
удовлетворяване на икономическите интереси на автора
Неимуществени (морални) авторски права
/по чл. 15, ал. 1 на ЗАПСП - изчерпателно/
- право на разгласяване;
(нямат това право авторите на филми, на проекти, карти, планове)
- право на авторство;
- право на псевдоним или анонимност;
- право на име;
- право да се иска запазване целостта на произведението
/право на интегритет/;
- право на промяна на произведението (ако с това не
се нарушават права, придобити от други лица);
- право на достъп до оригинала на произведението;
- право да се спре използването на произведението
(поради промени в убежденията на автора и с обезщетяване на лицата които
законно са придобили правото да използват произведението за претърпените
от спирането вреди)
Упражняване на неимуществените права
1.Непрехвърлими са:
- правото на име;
- правото на авторство
2.Ненаследими са:
- правото за промяна на произведението;
- правото да се спре използването на
произведението
3.Непогасими /“вечни”/ са:
- правото на име;
- правото на интегритет
Имуществени (икономически) авторски права
/по чл. 18, ал. 1 на ЗАПСП – неизчерпателно/
1.Авторът има изключителното право:
- да използва своето произведение;
- да разрешава на други лица да го използват
2.Способи за използване /признати като отделни права/
- възпроизвеждане на произведението;
- разпространение на произведението или на екземпляри от него;
- преработка на произведението;
- превеждане на произведението;
- излъчване на произведението по безжичен път;
- предаване и препредаване на произведението по кабел;
- предоставяне на достъп до произведението чрез интернет;
- публично показване на произведението;
- реализиране на архитектурен проект, чрез изграждане на обекта за
който той е предназначен;
- износ/внос на екземпляри от произведението в търговски количества;
- записване на произведение, представено “на живо”
3.Зависимост на способите за използване от развитието на
техническите средства
Възпроизвеждане на научни произведения
1.Дефиниция (§ 2, т. 3 от ДР на ЗАПСП)
“прякото или непряко размножаване в един или повече
екземпляри на произведението или на част от него, по
какъвто и да е начин и под каквато и да е форма,
постоянна или временна, включително запаметяването
му под цифрова форма в електронен носител.”
2.Динамика под влияние на новите технологии
3.Същност
- копиране на произведението в екземпляри
4.Значение
- реализира контрола върху копирането като ядро на
комерсиалното използване на произведенията
Разпространение на научни произведения
1.Същност на разпространението: “доставяне” на
произведението или на екземпляри от него на потребителите
посредством материален или електронен носител
2.Форми на разпространение
- продажба на произведението или на екземпляри от него;
- замяна на произведението или на екземпляри от него;
- дарение на произведението или на екземпляри от него;
- даване под наем на произведението или на екземпляри от
него
3.”Концепция за първата продажба”
4.Неизчерпване на правото за разпространение върху
научни произведения при:
- предоставянето на достъп до тях чрез интернет;
- даването под наем
Право на възнаграждение
1.Възнаграждение се дължи:
- за всеки вид използване;
- за всяко поредно използване от същия
вид
2.Възнаграждението се определя
свободно
3.Отказ от възнаграждение
Специални права на автора
на научно произведение
1.Използване на технически средства за защита на
произведения, представени в цифров формат
2.Използване на информация за режима на права
върху произведения, представени в цифров
формат /коментар на предупредителния текст върху книжните издания/
3.Режим на използване:
- незадължителен;
- защита срещу отстраняване, изменение, замъгляване,
заобикаляне и др. под.
Свободно използване на научни произведения
1.Основания за допускане на свободното използване
2.Същност на свободното използване
3.Троен тест (чл. 23 на ЗАПСП)
4.Свободно използване на произведения със заплащане на
компенсационно възнаграждение
- при възпроизвеждане за лично ползване
/формиране и изплащане на компенсационното възнаграждение/
5.Свободно използване на произведения без заплащане на
възнаграждение
- за образователни, научни и информационни цели
/примери: цитиране, анализи, коментари, архивиране и др./
6.Цитирането дава повод да поговорим
- за импакт фактора;
- правилата за цитиране
Действия свързани с упражняването
на права върху научни произведения
1.Разгласяване на произведението
- дефиниция;
- последици от разгласяването
* става допустимо свободното използване;
* започва да тече срока на закрила на анонимните и псевдонимните
произведения
2.Публикуване на произведението
- съставно право, единство на възпроизвеждане и разпространение
- последици от публикуването
* става допустимо свободното използване;
* започва да тече срока на закрила на сборните произведения
3.Означаване на публикувани печатни произведения
- © пред името на носителите на права и годината на първото разгласяване;
- ISBN, ISSN, ISAN и др.
4.Депозиране на екземпляри от печатни и други
произведения
ISBN – код/номер
1.Това е международна система (номер, код) за стандартно
номериране на книги
2.Управлява се от Международна ISBN агенция със седалище в
Берлин и от национални ISBN агенции (в България е създадена
1991 г. - Център за национална библиография)
3.Формиране на международният стандартен номер
а/състои се от абревиатурата ISBN и 10 или 13 арабски цифри
(от 0 до 9, като последната може да е и Х)
б/десетте цифри са обособени в 4 групи с различно
информационно предназначение
- национален идентификатор (за България е 954);
- издателски идентификатор (дава се на издателствата);
- идентификатор на заглавието (за всяка книга на дадено
издателство);
- контролна цифра
4.ISBN е част от бар кода (щрих кода), образуван от:
- кода за продукта „книги” - 978 и
- ISBN на конкретното заглавие (без последната цифра)
Депозиране на екземпляри от произведения
1.Депозирането се урежда със специален закон и
правилник
2.На задължително депозиране подлежат създадени
и/или тиражирани и разпространявани в България
литературни, музикални и аудиовизуални произведения
3.Цели на депозирането
- запазване на националното културно наследство
- осигуряване на достъп до произведенията
4.Депозитари са:
- Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”;
- Националната филмотека;
- Националната фонотека
5.Депозирането не е условие за възникване на авторско
право върху произведение (т.е. не трябва да се
разглежда като формалност)
Времетраене на правата върху
научни произведения
1.Генерално правило (чл.27, ал. 1 на ЗАПСП)
2.Изключения от генералното правило
- при съавторски произведения;
- при анонимни/псевдонимни произведения;
- при сборни произведения
3.Начин на изчисляване на сроковете
4.Използване на научни произведения след
изтичането на срока на закрилата им
Наследяване на права върху
научни произведения
1.Наследяване по закон
2.Наследяване по завещание
3.”Наследяване” при липса на наследници
4.Практически проблеми при наследяването:
- оценимост на авторското наследство;
- делимост на авторското наследство;
- упражняване на съпритежавани авторски права;
- други
Упражняване на правата върху
научни произведения
1.Авторските права върху научни
произведения са призната възможност за
тяхното използване
2.Използването на научните произведения
става посредством извършването на:
а/ фактически действия – възпроизвеждане,
разпространение и др.
б/ правни действия – отстъпване на правото
за използване на научно произведение по
съответен начин (възпроизвеждане,
разпространение и др.)
Договор за използване на научни произведения
/лицензионен договор/ Обща характеристика
1.Същност - лицензия
- отстъпване на възможността да се използва произведението по
определен начин/и и при определени условия
2.Характеристики на договора за използване
- двустранен
- възмезден
- формален или неформален
- консенсуален
- срочен
- комутативен или алеаторен
Съдържание на договора за
използване на научни произведения
1.Съществени и несъществени условия
2.Императивни и диспозитивни норми
2.Страни по договора
3.Предмет на договора
- общо или конкретно уговаряне на способите за
използване;
- характер на отстъпваните права
4.Срок на договора
5.Действие на договора по територия
Издателски договор /по ЗАПСП/
1.Същност /съществени условия/
2.Форма на договора - писмена
3.Задължителни /императивни/ норми – забрани:
- свързани със срока на договора;
- свързани с използването на бъдещи произведения
4.Диспозитивни норми:
- само за едно издание;
- възнаграждението - 15% от цената на дребно;
- език на издаваното произведение - езика на който е предадeно;
- територия на разпространението - територията на страната, чийто
гражданин е издателят /където е седалището му, ако е ЮЛ/;
- срок - 3 години;
- авторски екземпляри - не по-малко от пет и др.
5.Възнаграждението се определя свободно като:
- еднократна /глобална/ сума;
- част от приходите от реализацията;
- комбинация от двата способа
Революцията - свободните лицензии
1.Всичко започва в средата на 80-те
години в областта на компютърните
програми
- Ричард Столман - идеологът на “свободния”
софтуер
2.Последователи и сходни проекти:
- Лорънс Лесиг - Криейтив Комънс;
- Джими Уейлс – Уикипедия;
- други
Криейтив комънс
1.Пакет от типови лицензии с предоставяни
свободи на потребителите и условията за
тяхното ползване
“Признание”
“Некомерсиално”
“Без производни”
“Споделяне”
2.Българската Криейтив Комънс
www.cc.isoc.bg
Способи и режими на защита
на научни произведения
1.Защита срещу посегателства
2.Защита по реда на патентното право
3.Защита чрез конфиденциалност
Защита срещу посегателства върху
научни произведения
1.Административноправна защита
по ЗАПСП (чл. 97) и ЗАНН
2.Гражданскоправна защита
по ЗАПСП (чл. 94, 94а и 95) и ГПК
3.Наказателноправна защита
по НК (чл. 172а, 173, 174) и НПК
Административни нарушения
и наказания по ЗАПСП /чл. 97 на ЗАПСП/
1.Всяко действие по използване на произведение
без разрешението на носителя на авторското
право
- обикновен състав
- квалифициран състав (при повторно нарушение)
2.Действия по отстраняване на:
- технически средства за защита и
- информация за управление на права
3.Административни наказания
- глоба или имуществена санкция в размер от 2 000 до 20 000 лв.
(от 3 000 до 30 000 лв. при повторно и всяко следващо нарушение);
- отнемане предмета на нарушението и предаване за унищожаване
4.Ред за установяване на нарушенията, издаване и
обжалване на наказателните постановления
Гражданскоправна защита по ЗАПСП
/чл. 94, 94а и 95 на ЗАПСП/
1.Видове искове:
- иск за установяване факта на нарушението;
- иск за обезщетение;
- иск за преустановяване на неправомерното
използване;
- иск за изземване и унищожаване на
неправомерно възпроизведени екземпляри от
произведението;
- иск за изземване на устройствата, използвани за
извършване на нарушението
2.Компетентен е окръжният съд
Престъпления и наказания по НК
1.Интелектуално пиратство –
контрафакция
(чл. 172а, ал. 1 от НК)
2.Плагиатство (чл. 173 от НК)
3.Натрапено съавторство (чл. 174 от НК)
Контрафакция
/чл. 172а, ал. 1 на НК/
1.Основен състав
а/ същност – използване на чуждо произведение на
науката без съгласието на носителя на авторското
право върху него
б/ наказания:
- лишаване от свобода до 5 години;
- и глоба от 1 000 до 5 000 лева
2.Квалифициран състав
а/ същност – повторно извършване или причинени
значителни вредни последици
б/ наказания:
- лишаване от свобода от 1 до 6 години
- и глоба от 3 000 до 10 000 лева
Плагиатство /чл. 173 на НК/
1.Същност
- издаване или използване под свое име или под
псевдоним на чуждо произведение на науката или
значителна част от такова произведение
2.Наказания:
- лишаване от свобода до 2 години
или глоба от 100 до 300 лева
- и отнемане на научната степен
- и освобождаване от заеманата академична
длъжност /по ЗРАСРБ и по ЗВО/
Натрапено (мнимо) съавторство
/чл. 174 на НК/
1.Същност
“Който, като злоупотреби със служебното
си положение се включи като съавтор на
произведение на науката, без да е взел
участие в творческата работа по
неговото създаване….”
2.Наказания:
- лишаване от свобода до 2 години
- или глоба от 100 до 300 лева
Патентна защита на
научно-технически разработки
1.Закон за изобретенията и регистрацията на полезните
модели
2.Изобретение (продукт и метод)
а/обекти, изключени от патентоспособност
- открития;
- научни теории;
- планове, правила и методи за делова дейност и др.
б/същност и критерии за патентоспособност
в/процедура пред Патентното ведомство за издаване на
патент
г/международни и регионални системи за патентна закрила
- договор за патентно коопериране (PCT-договор);
- Европейска патентна конвенция
д/същност и функции на патента
Защита на научни разработки
като търговска тайна (ноу-хау)
1.Разбиране за търговска тайна и ноу-хау
2.Фактически монопол върху информацията,
опазвана в тайна
3.Видове ноу-хау
а/техническо ноу-хау
б/делово ноу-хау:
-
управленско;
финансово-икономическо;
търговско;
производствено и др.
4.Средства за осигуряване поверителност на
информацията
БЛАГОДАРЯ
ЗА ВНИМАНИЕТО!
за контакти
vtzakova@abv.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
38
Размер файла
214 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа