close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

еПРАВИТЕЛСТВОТО в БЪЛГАРИЯ

код для вставкиСкачать
БЪЛГАРСКОТО
състояние и развитие
Румен Трифонов
Съветник на Министъра на държавната администрация,
Национален координатор на КЦИКУТ към МС и ПРООН
ПОЛИТИКА
Решение на България за
присъединяване към ЕС
Лисабонска стратегия на ЕС за
икономическо развитие
eEurope 2005: An information
society for all
Декември
1995 г.
Март
2000 г.
Юни
2002 г.
Стратегия за електронно
правителство
Декември
2002 г.
www.ccit.government.bg
2
СТРАТЕГИЯ
за електронно правителство
• Предоставяне по електронен път на качествени,
икономически ефективни и лесно достъпни
административни услуги на гражданите и бизнеса;
• Разширяване на технологичните възможности на
гражданите и бизнеса за участие в държавното управление;
• Създаване на организационна, комуникационна и
информационна среда за ефективно функциониране на
държавната администрация в съответствие с принципите,
нормите и най-добрите практики на Европейския съюз.
www.ccit.government.bg
3
ПРАВНА РАМКА
•
•
•
•
•
Законови актове
Закон за защита на личните данни - 2001г.
Закон за електронния документ и
електронния подпис
- 2001г.
Закон за защита на класифицираната
информация
- 2002г.
Закон за защита на интелектуалната
собственост 1993г./ допълнен
2002г.
Закон за електронната търговия
- 2005г.
www.ccit.government.bg
4
ПРАВНА РАМКА
Подзаконови актове
• Стратегия за електронно правителство от 28.12.2002г
• План за изпълнение на стратегията от 12.03.2004г.
• ПМС № 153 от 05.06.2004 г.
– за определяне на органите по чл. 41, ал.1 от ЗЕДЕП, които приемат и
издават електронни документи
• Решение № 761 на МС от 24.09.2004 г.
– Визия за Единна национална база данни за територия, население и
ресурси –основа на електронното управление на България
• ПМС от 28.10.2004г.
– Създаване на Координационен съвет по Информационно общество
www.ccit.government.bg
5
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
• Изграждане на технологична (комуникационна и
информационна) инфраструктура;
• Изграждане на единна организационна,
комуникационна и информационна – интеграционна
среда;
• Предлагане на съвременни услуги за бизнеса и
гражданите – приоритетно 20 индикативни услуги.
www.ccit.government.bg
6
ОСНОВНИ ВИДОВЕ НА ДОСТЪП ДО УСЛУГИ
IDA – МНОГОКАНАЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ
УСЛУГИ:
Кол центрове – информация по телефон, интернет, в писмена
форма.
Едно гише – вкл. за комплексни услуги извън тези на
самообслужване.
Е-поща – за обикновени услуги, 24/7
Съобщения в реално време – за кратки въпроси и отговори.
Интерактивна цифрова ТВ – потенциал за включване на клиенти в
неравностойно положение.
Интерактивна гласова система – по телефонната линия, за
обикновени услуги, 24/7
(1/2)
www.ccit.government.bg
7
Мобилни устройства – достъп до услуги от всяко място.
Персонални компютри – широко използвани за услуги.
Публични точки за достъп до интернет – за хора без достъп до
интернет
SMS – за кратки известия и комбинация с други канали.
Телефон – най- много използван канал за достъп до информация.
Интернет страници – максимум информация, за не много сложни
услуги, 24/7.
(2/2)
www.ccit.government.bg
8
ОСНОВНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАНАЛИТЕ ЗА ДОСТЪП:
1.
Директен достъп / Индиректен достъп – синхронен (като при
телефон) / асинхронен (като при e-mail, SMS)
2.
Достъп до услугата вкл. и на хора в неравностойно положение –
физически и психологически съображения.
3.
Скорост – максимална според нуждите.
4.
Сигурност и конфиденциалност – на информацията.
5.
Наличност – възможност за ползване, ограничено или 24/7.
www.ccit.government.bg
9
НАЙ-ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА МНОГОКАНАЛНИ РЕШЕНИЯ
Публичен сектор:
1. HELP.gv-portal Austria – общ портал за услуги.
2. Crossroadsbank, Belgium – комплексна услуга за социално осигуряване.
3. OJS Publication Systems, Office of Official Publications for the European
Union: комплексна услуга за обществени поръчки.
4. m-Government, Malta: информация за държавни услуги.
5. My-IB-Group, The Netherlands: предоставяне на студентски стипендии.
6. Infokiosks, Poland: информация за публични услуги.
7. Income Tax, Spain: web-базирана данъчна услуга.
8. National Health Service, United Kingdom: информационни услуги вкл. за
хора в неравностойно положение.
(1/2)
www.ccit.government.bg
10
Частен сектор:
1.
2.
ABN*AMRO Bank, the Netherlands: пълен набор банкови услуги по
всички канали за достъп.
Railway timetable and SMS-tickets, Germany: запазване на място от
PC, PDA и GSM, и потвърждение чрез SMS.
(2/2)
www.ccit.government.bg
11
ИНФРАСТРУКТУРА
НАМДА
www.ccit.government.bg
12
НАМДА
Технологични средства
MPLS/IP, ATM, WDM, VPN, VSAT технологии
Структура
–
–
–
–
гръбнак от 4 центъра и пълна свързаност помежду им;
изграждане на Опорни Мрежи в областните градове и
свързването им към някой от центровете в гръбнака;
резервиране на основната апаратура, за гарантиране на
работоспособност при отказ на някой от модулите;
средства за управление, наблюдение и анализ на
работоспособността.
Етапи на изграждане
1.
2.
3.
Осъществяване на пренос на данни
Интегриране на обмена на глас и данни
Свързване на общините, митниците и граничните пунктове
www.ccit.government.bg
13
НАМДА
перспективи
параметри на еЕurope2005
• Високо-скоростна оптична мрежа на ДА;
• Мобилни високоскоростни безжични услуги (след
въвеждане на 3G);
• Високоскоростен достъп до сателитни системи;
• Конвергенция на фиксираните и мобилни мрежи,
включващо преминаването към следващото
поколение Интернет с протокол (IPv6).
www.ccit.government.bg
14
ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ
Това е способността на информационните системи и бизнес - процесите, които те
поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание. Това означава
многократно използване на вече въведени в администрацията данни и техния обмен
по унифицирани протоколи. Тя се основава на комплекс международни стандарти.
Подготвен е комплект документи, осигуряващи междусистемната интеграция и
оперативната съвместимост:
1. Национална рамка за оперативна съвместимост на е-Правителство;
2. Методологии за създаване и поддържане на:
• Регистър на стандартите;
• Регистър на информационните обекти;
• Регистър на електронните услуги
3. Методика за реда и условията за Сертификация на информационните системи за
съответствие с Националната рамка;
4. Прототип на Регистъра на стандартите, съдържащ понастоящем 108 стандарта.
www.ccit.government.bg
15
www.ccit.government.bg
16
ПРОЕКТИ - добри практики
Портал за услуги на еПравителство
egateway.government.bg
Главна Данъчна Дирекция
https://www.taxadmin.minfin.bg/dds/
Министерство на транспорта и съобщенията
www.mtc.government.bg
Агенция по заетостта
www.nsz.government.bg
Информационен портал за българските институции
portal.government.bg
Портал на държавната администрация
sadocs.government.bg
www.ccit.government.bg
17
ПРОЕКТИ - добри практики
Портал за евроинтеграция
eurosmac.government.bg
Областен сайт Габрово
www.gb.government.bg
Портал на областна и общинска
администрация Стара Загора
egateway.sz.government.bg
Областен сайт Ямбол
www.yambol.government.bg
Народна библиотека
http://www.nationallibrary.bg
Областен сайт Варна
www.vn.government.bg
Общински сайт Стара Загора
city.starazagora.net
Общински сайт Добрич
dobrich.city.net
www.ccit.government.bg
18
ПРОЕКТИ - актуални
• Пилотен проект на система за плащания на еУслуги по
електронен и мобилен път;
• Проект за създаване на Телецентрове/i-център/ на МТС и
UNDP. По проекта ще бъдат създадени над 200
телецентъра в региони с по-слабо развита ИТ
инфраструктура;
• Работна група за създаване обща рамка за обмен на
електронни документи подписани с електронен подпис;
• Работна група за формиране политика по
информационната сигурност;
• …iTV-Услуги, phoneУслуги, mУслуги, …
www.ccit.government.bg
19
ПРОЕКТИ - мултиплициране
1.
2.
3.
Избор на добри практики;
Насърчаване развитието на добрите практики и
оформянето им като ръководство за работа за
останалите;
Анализиране и разпространение на добрите
практики чрез:
1.
2.
3.
4.
Конференции, работни срещи и изложения;
Мрежа за поддръжка и насърчаване работата по
мултиплициране на добрите практики;
Уеб сайт с линкове към добрите практики и тяхното описание;
Обучение по програми на ИПАЕИ, Книга с добрите практики.
www.ccit.government.bg
20
МОНИТОРИНГ
Управленска информационна система
Методология за стратегическо управление Balanced Scorecard.
http://obs.is-bg.net
Със съдействието на
Информационно
обслужване АД
www.ccit.government.bg
21
ПРЕДСТОИ
-
Завършване Услугите заложени в Стратегията;
Завършване инфраструктурата на ДА;
Институционално изграждане;
Изграждане на Интеграционна среда:
-
Методология за управление на проекти;
Правила и стандарти за междуведомствен
информационен обмен;
Архитектури и изисквания за информационните системи
в държавната администрация.
www.ccit.government.bg
24
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
• еПравителството разработва и предлага еУслуги на
гражданите;
• Всички еУслуги трябва да бъдат изведени под това име на
заглавните сайтове на съответните институции;
• Ще бъде проведена кампания, целяща уведомяване на
бизнеса и гражданите за възможностите на еУслугите.
www.ccit.government.bg
25
ФИНАНСИРАНЕ
1. Бюджета – държавен/общински
2. Донори – Програми за финансиране
•
Създават се звена в областните администрации
за подпомагане на общините за участие в
европейските програми
3. Публично-частно партньорство
www.ccit.government.bg
26
ФИНАНСИРАНЕ
Публично-частно партньорство
според практиката във Великобритания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Operations and Maintenance
(Управление и поддръжка)
Design-Build
(Проектиране и Изграждане)
Turnkey Operation
(Изграждане до ключ)
Wrap Around Addition
(Довършителни дейности)
Lease-Purchase
(Наемане и откупуване)
Temporary Privatization
(Краткосрочна приватизация)
Lease-Develop-Operate
(Наемане, развитие и експлоатация)
Build-Transfer-Operate (Изграждане, прехвърляне на собств. и
експлоатация)
Build-Own-Operate-Transfer
(Създаване, притежаване, експлоатация,
Използване и
прехвърляне/франчайз)
Build-Own-Operate
(Създаване, притежаване и експлоатация)
www.ccit.government.bg
27
www.ccit.government.bg
28
• Визията за еУправление се основава на:
– Укрепване демократичните институции на всички нива
за да бъдат по-достъпни, прозрачни, отговорни и
отзивчиви;
– предоставяне възможности на всички да участват в
процеса на вземане на решения, за да се включат подинамично в демократичния процес ;
– Подобряване услугите, предоставяни от ДА, за да станат
по-достъпни, ориентирани към гражданите, прозрачни и
ефективни, което ще спомогне за икономическата и
културна стабилност на обществото .
www.ccit.government.bg
29
Румен Трифонов
Съветник на Министъра на държавната администрация,
Национален координатор на КЦИКУТ към МС и ПРООН
r.trifonov@government.bg
www.ccit.government.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
64
Размер файла
640 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа