close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА В ИНТЕРНЕТ
Д-р Мария Йорданова
София, юли 2009 г.
ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ”
Децата в Интернет – преимущества и
предизвикателства
• Непълнолетните – най-активни потребители на
новите информационни и комуникационни
технологии (около половината от децата в Европа
използват Интернет и повечето от тях имат достъп
до друг вид медия)
• Необходимост децата да подобрят своята
“медийна грамотност”, за да могат правилно да
разбират, използват и оценяват съдържанието в
различните медии
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Безопасността на децата в Интернет – приоритет
на ЕК, ГД “Свобода, сигурност и правосъдие”
• На 4 юли 2006 г. ЕК прие комюниике “Към
европейска стратегия за правата на детето”
("Towards an EU Strategy on the Rights of the Child“)
• Вече са предприети някои от мерките,
предложени в комюникето - напр., горещия
телефонен номер 116000
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Предприети мерки на европейско ниво
• Популяризиране – Директивата “Телевизия без граници”
(Television Without Frontiers Directive) определя правилата за
реклама по време на детските предавания; Директива
2005/29/EC и препоръка 98/560/EC определят правилата за
рекламите, носочени към деца; Директива 84/450/EEC
определя общи правила за рекламата.
• Защита на непълнолетни при използване на аудиовизуални
и информационни услуги - Препоръка 98/560/ЕС.
• Медийна грамотност – 30 проекта на стойност €3.5 млн. Са
подкрепени от ноември 2000 г. до момента.
• Интернет - Решение на Съвета от 29 май 2000 г. за
противодействие на разпространението на детска
порнография в Интернет (2000/375/JHA).
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
История на програмите за безопасен Интернет
•
•
•
•
Safer Internet Action Plan (1999–2004 г.)
Safer Internet (1999-2005 г.)
Safer Internet plus (2005-2008 г.)
Решение на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за
нова многогодишна програма за защита на децата при
използване на Интернет и други комуникационни технологии
- COM (2008) 106.
• Нова многогодишна програма на Общността за защита на
децата при използване на Интернет и други комуникационни
технологии (2009-2013) с бюджет : 55 млн. eвро, с 10 млн.
повече от последната програма.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основни сфери на дейност на новата програма
• Намаляване на незаконното съдържание в Интернет, основно
чрез Международната асоциация на операторите на горещи
линии за Интернет INHOPE, http://www.inhope.org;
• Развиване на безопасна за децата Интернет-среда чрез
инструменти за защита и стимулиране на саморегулацията от
родителите;
• Повишаване на общественото осъзнаване – чрез национални
информационни центрове за безопасен Интернет;
• Изграждане на база от знания за развитието на нови ИКТ и
средства и тяхното ползване от непълнолетните.
(първите три сфери – приоритетни и досега, се основават на 2
ключови понятия – “незаконно съдържание” и “вредно
съдържание”)
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Дефиниции
• „Незаконно съдържание” - дефиницията варира в
отделните страни-членки, определя се от приложимото
вътрешно законодателство, а съответното съдържание се
преследва от правоприлагащите органи и други държавни
институции.
• „Вредно съдържание” - което родители, учители и други
възрастни определят като вредно за психологическото,
емоционалното и физическото здраве на децата.
Определенията за такова съдържание също варират, като
включват от порнография и насилие до сайтове за
расизъм, ксенофобия, враждебна реч, пропагандиране на
наркотици, анорексия, самонараняване и самоубийства.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Инструменти и форми за борба с вредното
съдържание
Инструменти:
• стриктно прилагане на законовите разпоредби;
• саморегулация на основните играчи – доставчици на
Интернет, уеб-съдържание и мобилни услуги;
• механизми за родителски контрол;
• повишаване на общественото осъзнаване;
• обучение.
• събиране и анализиране на количествени и качествени данни
за развитието на Интернет-средата и нейното ползване от
непълнолетните(нов компонент в сравнение с предишните
програми)
Фокус се поставя върху:
• активното въвличане на младите хора в дейностите по
осигуряване на безопасен Интернет;
• използването на училищните мрежи за повишаване на
информираността на децата.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проблемът в България (1)
Проучване на Националния център за изучаване на
общественото мнение сред 800 деца, ползващи Интернет (12
- 18 години).
• 91% ползват Интернет всеки ден, 8% – почти всеки ден, 1% по-рядко от веднъж седмично.
• 80% нямат инсталирани програми за родителски контрол.
• Още при първия контакт с непознат в Интернет, 58% от
децата споделят истинското си име, а 36% показват своя
снимка или видео в реално време.
• 35% от участвалите в изследването осъществяват първата
среща с познат от Интернет след повече от една седмица от
първия им разговор, а едва 9% - след няколко дни.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проблемът в България (2)
Децата признават, че в Мрежата са попадали на:
• Материали с порнографско съдържание – 58% от
интервюираните;
• Покани за срещи от виртуални познати – 51% от
интервюираните;
• Материали, съдържащи насилие – 37% от интервюираните;
• Покани за виртуален секс – 26% от интервюираните;
• Материали, враждебни по отношение на етноси и религии –
24% от интервюираните;
• Информация за разпространение на наркотици – 14% от
интервюираните.
Децата не си дават ясна сметка за опасностите, които крие за
тях Интернет.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Публично-частни партньорства в България
• Участие на България в предишните две програми на ЕС за безопасен
Интернет;
• Участие на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
(ФПИК) в програмата Safer Internet и Гореща линия за борба с
незаконно и вредно за деца съдържание в Интернет - от май 2006
г.; От 2008 г. в консорциум с Асоциация “Родители”, Българска
федерация по електронен спорт и дружество”Декони” ФПИК
изпълнява 2-годишен проект по програмата Safer Internet plus
• Обществен съвет за безопасен Интернет с участието на повече от 20
държавни институции;
• От октомври 2006 г. ФПИК е член на INHOPE;
• Национален Информационен център за безопасен Интернет;
• Центърът за изследване на демокрацията – Национален координатор
на Европейската информационна мрежа по проблемите на расизма
и ксенофобията, координирана от Агенцията на ЕС за основните
права – срещу разпространението на расистко и ксенофобско
съдържание в Интернет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Препоръки (1)
• Европейската комисия да приеме директива, с която да
поиска от мобилните оператори в Европа да предприемат
стъпки за защита на децата от незаконно и вредно
съдържание.
• Саморегулация от доставчици на услуги базирани на сайтовесоциални мрежи и за обмен на видео-клипове в Интернет.
• Изграждане на доверие и сътрудничество между НПО,
изпълняващи проекти по програмата за безопасен Интернет,
и съответните министерства на образованието.
• Предшестващи задълбочени интердисциплинарни
изследвания и проучвания (психология, социология,
педагогика, компютърни науки).
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Препоръки (2)
• Република България да подпише и ратифицира Допълнителния
протокол от 2003 г. към Конвенцията за компютърните
престъпления.
• Да се следи за изпълнението на Конвенцията на Съвета на
Европа за защита на децата от сексуална експлоатация и
сексуална злоупотреба от 2007 г.
• Приложение на системата PEGI (Паневропейска система за
информация за игрите) за възрастов рейтинг (България е една
от страните, която не е предприела никакви законодателни
мерки, за да регулира продажбата на компютърни игри).
• Държавните органи да оказват съдействие на Център за
безопасен Интернет.
• Да бъде създаден междуведомствен механизъм за прилагане на
програмите на Общността за защита на децата при използване
на Интернет и други ИКТ.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Обобщение
1. Защитата на децата при използване на новите
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) се
превръща във все по-важен приоритет на ЕС.
2. ЕК следва да се ангажира с по-директни препоръки към
мобилните оператори и образователните администрации.
3. Новата програма за безопасен Интернет трябва да включва
финансиране на интердисциплинарни изследвания.
4. Българските институции следва да предприемат конкретни
стъпки, за да създадат подходяща законодателна, социална
и бизнес-среда, защитаваща децата при използването на
Интернет и другите нови ИКТ.
5. Публично-частните партньорства са основен залог за успешна
реализация на програмата.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
За повече информация:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/inte
rnet/fsj_children_internet_en.htm
Благодаря за вниманието !
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
За повече информация:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/inte
rnet/fsj_children_internet_en.htm
Благодаря за вниманието !
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
11
Размер файла
486 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа