close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

код для вставкиСкачать
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Разсекретяването на щата на Министерството на
вътрешните работи стана възможно с промените в ЗЗКИ,
извършени със Закона за изменение и допълнение на ЗМВР
(Обн. ДВ бр. 93 от 2009 г.):
С параграф 69, т. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на ЗМВР беше изменена т. 4 от
Приложение № 1 към чл.25 “Списък на категориите информация,
подлежаща на класификация като държава тайна” от Раздел II
“Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност
на страната”.
Съгласно чл. 171 ал. 1 (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от
24.11.2009 г.) от ЗМВР, общата щатна численост на МВР от
държавни служители с висше образование, държавни служители
със средно образование и лица, работещи по трудово
правоотношение, се определя с правилника за прилагане на
закона.
РАЗДЕЛ ІІ
4. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Подробна
организационна и щатна структура на службите за сигурност и
служба "Военна полиция" на Министерството на отбраната, както
и обобщени данни за личния им състав.
Данни, които подават на ЕВРОСТАТ страните членки за
численост на полицията
УПРАВЛЕНИЕ НА МВР
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАМ.-МИНИСТРИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
ОРГАНИЗАЦИОННА
СТРУКТУРА
НА МВР
ОСНОВНИ СТРУКТУРИ НА НА МВР
(чл.9 ЗМВР)
ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ
ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ “ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”
ДИРЕКЦИЯ “ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ”
ДИРЕКЦИЯ “МИГРАЦИЯ”
ДИРЕКЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”
ДИРЕКЦИЯ “МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”
ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 112”
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДИРЕКЦИИ
АКАДЕМИЯ НА МВР
МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИНСТИТУТИ
ОБОБЩЕНИ ДАННИ !
РЪКОВОДСТВО НА МВР
ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
ЩАТ
ЗАЕТИ
ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ
23
5
АФКОС
20
18
ЗВЕНО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
26
20
ПОМОЩНИ ЗВЕНА КЪМ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
26
9
РЪКОВОДСТВО
3
1
МИСИИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
42
42
ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
23
23
163
118
ВСИЧКО
ОБОБЩЕНИ ДАННИ !
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ НА МВР
ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
ЩАТ
ЗАЕТИ
СДОТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ"
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"
6 020
5 746
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА"
1 532
1 458
107
99
6 978
6 628
439
306
6 074
5 774
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ В ОДМВР
ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА" 112
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОДМВР, ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ
ОБОБЩЕНИ ДАННИ !
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ НА МВР
8 000
6 978
7 000
6 074
6 020
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 532
1 000
439
107
0
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
"ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
"ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА"
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
"ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ И
СПАСЯВАНЕ"
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА
И СПАСЯВАНЕ В ОДМВР
СИСТЕМА" 112
АДМИНИСТРАЦИЯ НА
ОДМВР, ГЛАВНИТЕ
ДИРЕКЦИИ И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
СТРУКТУРИ
ОБОБЩЕНИ ДАННИ !
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ НА МВР
ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
ЩАТ
ЗАЕТИ
ДИРЕКЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“
и звена в ОД на МВР
833
821
ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ" и звена в ОД на МВР
472
440
СПЕЦИАЛНА КУРИЕРСКА СЛУЖБА
205
191
ОБОБЩЕНИ ДАННИ !
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
ДИРЕКЦИИ НА МВР
ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
ЩАТ
ЗАЕТИ
29
21
1 011
866
"ИНСПЕКТОРАТ"
31
28
"ИНФОРМАЦИЯ И АРХИВ"
140
128
"УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ОТБРАНИТЕЛНО - МОБИЛИЗАЦИОННА
ПОДГОТОВКА"
90
90
"КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"
125
111
"ПРАВНО -НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ"
45
34
"ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
51
47
"ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"
45
39
"ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
79
67
"ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА"
58
45
1 025
972
24
18
2 724
2 605
"МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ"
"КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"
"УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
"ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
ВСИЧКО
МВР предоставя над 80 вида административни услуги, сред тях са:
Издава български документи за самоличност. Налага и отменя принудителни административни мерки,
свързани с изпълнение на Закона за българските лични документи. Издава удостоверения, свързани с
издаването и ползването на български документи за самоличност. /ДБДС/
Издава разрешения за краткосрочно и продължително пребиваване на чужденци в Р България. Анулира визи
или намалява срока за пребиваване на чужденци в страната. Издава удостоверителни документи, свързани с
процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в страната. Приема декларации за
изгубени национални документи на продължително и постоянно пребиваващи чужденци в Р България.
Осъществява административно обслужване на гражданите на ЕС. Дава становища по молби за придобиване,
възстановяване и освобождаване от българско гражданство. /Дирекция “Миграция”/
Издава лицензи за извършване на частна охранителна дейност. Съгласува разрешителни по Наредба № 11
за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства. Издава разрешение за допълнително обучение на
водачи на МПС с отнети контролни точки. Издава разрешения за внос, износ, закупуване, пренос, съхранение,
производство, колекциониране и ремонт на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Издава разрешителни
необходими за боравене, търговия, пренос и съхранение на взривни вещества. /ГДОП/
Издава сертификати, удостоверения и разрешителни, свързани с пожарната безопасност. Извършва
изпитания и дава становища за пожарна безопасност. /ГДПБС/
Издава удостоверения и съгласувания за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строително - монтажни работи. Съгласува планове за действие при бедствия, аварии,
катастрофи и пожари. Извършва професионално обучение на спасители. /ГДНСГЗ/
Осигурява достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Национална система за спешни
повиквания на единен европейски номер 112. Приема, обработва и регистрира спешни повиквания към ЕЕН 112
и обменя със службите за спешно реагиране. /ДНС112/
Осигуряване прием на граждани, искания, жалби, сигнали и предложения. Извършва проверка и подготвя
отговори по жалби сигнали и предложения на граждани. Предоставя достъп до обществена информация.
/САДАО/
Издава удостоверения и препис - извлечения по присъди, мотиви и обвинителни актове по наказателни дела,
конфискация на имущество. Извършва проверка и заверка на документи несвързани с наказателно
производство от общ характер. Извършва заверка на копия на архивни документи. /ДИА/
Извършва психологически изследвания на лица за извършване на частна охранителна дейност и
психологически изследвания на лица, кандидати за контрольори в ЦГМ-ЕООД. /Институт по психология - МВР/
ОБОБЩЕНИ ДАННИ !
ИНСТИТУТИ НА МВР
ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
ЩАТ
ЗАЕТИ
1 054
997
ИНСТИТУТ ЗА КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ
60
47
ИНСТИТУТ ЗА СПЕЦИАЛНА ТЕХНИКА
149
136
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО
КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ
119
108
ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ
127
120
1 509
1 408
МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ
ВСИЧКО
Численост на полицейските струкрури в ЕС
Number of police officers
Definition: In most cases these figures include all ranks of police officers including criminal
police, traffic police, border police, gendarmerie, uniformed police, city guard, municipal police.
They exclude civilian staff, customs officers, tax police, military police, secret service police, parttime officers, special duty police reserves, cadets, and court police. The range of personnel
included differs between countries and comparisons based upon absolute figures are therefore
misleading.
Брой на полицейските служители
В повечето случаи страните са подали данни за броя на всички полицейски служители,
в това число криминална полиция, пътна полиция, гранична полиция, жандармерия,
униформения полицейски състав, общинска полиция. Не се включва цивилният състав,
митнически служители, данъчна полиция, военна полиция, сигурност, полицейски
резервен щат за специални задачи, обучаеми и съдебна полиция.
Численост на полицейските струкрури в ЕС
КРАЛСТВО БЕЛГИЯ
Брой полицаи на 100 000 души население - 374 полицаи
Население - 10 414 336 души.
Интегрираната белгийска полиция (федерална и локална) наброява 47 000 души, от които 39 000
полицейски служители и 8 000 административен персонал.
Пожарната безопасност, гражданска защита и националната система 112 са част от федералната
обществена служба „Вътрешни работи” в системата на МВР.
След реформата от 2001 в белгийската полиция няма структура „Жандармерия”.
Функциите на Гранична полиция се изпълняват от отделни дирекции на белгийската федерална полиция.
Издаване на документи за самоличност – извършва се от общините по местоживеене„
регистриране на МПС – извършва се от Министерството на транспорта.
Пожарна
Жандармерия
112
МВР
Гражданска
защита
Гранична
Полиция
Документи
За
самоличност
Регистрация
на
автомобили
РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ
Брой полицаи на 100 000 души население – 389 души
Население - 64 000 000
Национална полиция на Франция – 144 000
Национална жандармерия на Франция (в рамките на МВР на Франция от 2009 г.) – 105 000
Пожарна безопасност и спасяване – извън МВР. Съществуват общински служби, които работят съвместно с
Дирекцията за гражданска защита към МВР. Общ брой на пожарникарите – 236 000, от които 79,5% (198 200)
доброволци и 51 200 - професионални, щатни пожарникари. Професионални са пожарните в големите градове.
От тях 39 200 са цивилни, а 12 000 са военни (пожарникарските бригади в Париж и Марсилия). Гражданска
защита е подчинена на МВР. Щатните служители са 2500 души с цивилен и военен статут. Национална
система 112 – извън МВР.
Издаване на документи за самоличност - извършва се от общината по местоживеене, единствено в Париж е
в префектурата на полицията.
Регистриране на МПС - извън МВР.
Пожарна
Жандармерия
(част от полицията)
Гражданска
защита
Гранична
полиция
МВР
Регистрация
на
автомобили
112
Документи
За
самоличност
КРАЛСТВО ИСПАНИЯ
Брой полицаи на 100 000 души население - 475 полицаи
Население - 45 200 000
Брой служители с полицейски правомощия - 214 935.
Пожарна безопасност и спасяване - под ръководството на общините.
Гражданска защита - структура на МВР.
Задачите на Гранична полиция са поверени на Гуардия сивил.
Телефон 112 - в структурите на Гражданска защита.
Издаване на документи за самоличност – извършва се от МВР.
Регистриране на МПС – извършва се от МВР.
Регистрация
на
автомобили
Гражданска
защита
Гуардия сивил
(Гранична
полиция)
112
Документи
За
самоличност
МВР
Пожарна
РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ
Брой полицаи на 100 000 души население - около 425 полицаи
Министерството на правосъдието и правоприлагането в Република Унгария обединява вътрешното и правосъдното
министерства.
Население - около 10 милиона души. Числен състав на полицията - 42 500, от тях 9 500 администрация
Гранична полиция е част от Националната полиция.
Звената на противопожарната служба и управлението на кризи са подчинени на Национална генерална дирекция за
управление на кризи, която е част от Министерството на местното управление. Национална система 112 е
отговорност на полицията.
Издаване на документи за самоличност – към Министерски съвет в Унгария съществува специална
административна служба, която издава документите за самоличност – лични карти, задгранични паспорти.
Регистриране на МПС - също се осъществява от специалната административна служба към Министерски съвет в
Унгария„
Национална
полиция
(Гранична
Полиция)
Пожарна
Документи
За
самоличност
112
МВР
Регистрация
на
автомобили
Гражданска
защита
РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ
Брой полицаи на 100 000 души население - ....
Противопожарната служба и гражданска защита са част от системата на Министерството за защита на
гражданина (аналог на българското МВР) .
Издаване на документи за самоличност – извършва се от Министерството за защита на гражданина.
Регистриране на МПС – извършва се от Министерството на транспорта.
Гранична
Полиция
Пожарна
Гражданска
защита
Документи
За
самоличност
Министерство
за защита на гражданина
112
МВР
Жандармерия
Регистрация
на
автомобили
ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
Брой полицаи на 100 000 души население - 324 полицаи
Население - 82 000 000. Брой служители с полицейски правомощия в провинциите и от федералните служби около 266 000 служители. В отделните провинции картината е различна. В градовете -държави като Берлин,
Хамбург и Бремен един полицай обслужва средно 220 жители.
След отпадането на сухопътните граници, Гранична полиция е преименована във Федерална полиция, която
поема задачи и във вътрешността на страната. Пожарна безопасност и спасяване – няма структура на
федерално подчинение. Подчинена е на МВР на провинциите и на общините. Общ брой на пожарникарите 1 342 500, от които 95% (1 036 000) доброволци и 27 900 - професионални, щатни пожарникари. Гражданска
защита е подчинена на ФМВР. Щатните служители са 860 души, а доброволните сътрудници са 83 350 .
Национална система 112 е на подчинение на МВР. Издаване на документи за самоличност - издават се от
службите по гражданско състояние към общините. Регистриране на МПС и административно-наказателна
дейност за автомобили в покой (паркирали) - извършват се от общински служби.
Федерална
полиция
(Гранична
полиция
Гражданска
защита
112
МВР
Пожарна
Документи
За
самоличност
Регистрация
на
автомобили
РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ
Брой полицаи на 100 000 души население - 362 полицаи
Население – 8 188 207.
Пожарна безопасност и спасяване – извън МВР.
Жандармерия – през 2006 г. Структурите на жандармерията преминаха към полицията.
Гражданска защита и Телефон 112 са част от МВР.
Издаване на документи за самоличност – извън МВР, Общински служби.
Регистриране на МПС– извършва се извън МВР.
Гранична
Полиция
Жандармерия
112
МВР
Гражданска
защита
Пожарна
Регистрация
на
автомобили
Документи
За
самоличност
ОБОБЩЕНИ ДАННИ !
ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖИТЕЛИ
(по смисъла на ЕВРОСТАТ)
ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
ЩАТ
ЗАЕТИ
27 652
24 072
ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"
84
69
ДИРЕКЦИЯ "МОПС"
102
92
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ"
1 073
1 037
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"
1 710
1 528
86
63
ПОЛИЦИЯ В ОДМВР
(ръководство, криминална, охранителна, ОДЧ, разследваща полиция и
договори)
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО"
ВСИЧКО
30 707 26 861
ОБОБЩЕНИ ДАННИ !
ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖИТЕЛИ
Полиция в ОДМВР
27 652
ГД "Досъдебно
производство"
86
ГД "Охранителна
полиция"
1 710
ГД "Криминална
полиция"
1 073
Дирекция
"Вътрешна
сигурност"
84
Дирекция "МОПС"
102
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Брой заети полицаи на 100 000 души население - 352 полицаи.
Брой полицаи по щат на 100 000 души население - 402 полицаи.
*
Население – 7 640 200 .
Брой служители с полицейски правомощия - 30 707, от тях незает
щат 3 846.
* Източник – “Население и демографски процеси 2008”, НСИ, София, 2009
30 707
Заключителна статистика!
ОБОБЩЕНИ ДАННИ !
ЧИСЛЕНОСТ НА МВР
ВСИЧКО РАЗПРЕДЕЛЕНА ЧИСЛЕНОСТ:
РЕЗЕРВ:
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА МВР:
ЩАТ ЗАЕТИ
60 622 55 052
548
61 170
Използвани съкращения
ДС-ВО – Държавни служители с висше образование
ДС-СО - Държавни служителии със средно образование
ЛРТП – Лица, работещи в трудово-правни отношения
ОДЦ – Оперативен дежурен център
ОДЧ – Оперативна дежурна част
НТЛ - Научно-техническа лаборатория
КОС – Контрол на общоопасните средства
СОД – Сигнално-охранителна дейност
НТЛ – Научно-техническа лаборатория
МПС – Моторни превозни средства
ППС - Пътни превозни средства
ПТП – Пътно-транспортни произшествия
АНД - Административно-наказателна дейност
ЕС – Европейски съюз
ЗКИ – Защита на класифицирана информация
МТСО - Материално-техническо и социално осигуряване
УССД – Управление на средствата и социални дейности
УКОМП – Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подгоовка
МПД – мрежа за предаване на данни
АИС – Автоматизирани информационни системи
ШИС – Шенгенска информационна система
АСД - Аварийностно-спасителна дейност
ДПК - Държавен противопожарен контрол
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
17
Размер файла
1 070 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа