close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА

код для вставкиСкачать
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА
ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО – ПРАВНА
УРЕДБА В ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
ДЕСИСЛАВА МИЛАНОВА – СТРАШИ ЮРИСКОНСУЛТ
В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
АСТЕЛ`2007
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ /ЗЕТ/
обнародван в ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм.
ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г и е в сила от
24.12.2006г.
Директива 2000/31/ЕС на Европейския
парламент и Съвета, за електронната търговия
Директива 98/48 на Европейския парламент и
на Съвета, относно определяне на процедура
за предоставяне на информация в областта на
техническите средства и правила
Директива 98/34 на Европейския парламент и
на Съвета, относно определяне на процедура
за предоставяне на информация в областта на
техническите средства и регламенти
Законът за електронната търговия урежда правната
рамка на регулиране на обществените отношения,
свързани с предоставянето на услуги по електронен
път чрез използването на съвременните технологии
Със закона се уреждат:
задълженията на доставчиците за предоставяне на
информация във връзка с предоставянето на услуги на
информационното общество;
забрана да се изпращат непоискани търговски
съобщения на електронни адреси, вписани в регистъра,
както и на потребители без предварителното им
съгласие;
правилата за изпращане на търговски съобщения от
лица, упражняващи регулирани професии;
задълженията на доставчиците във връзка със
сключването на договори чрез електронни средства.
Законът за електронната търговия не се
прилага, по отношение на:
установяването и събирането на публичните
вземания;
защитата на личните данни, включително в
областта на далекосъобщенията;
споразуменията, решенията и съгласуваните
практики по смисъла на чл. 9 от Закона за
защита на конкуренцията;
нотариалната дейност и други професионални
дейности, свързани с осъществяване на
публични функции;
процесуалното представителство;
хазартните игри.
Електронна търговия
е предоставянето на
услуги на информационното общество, които
от своя страна са
такива услуги, които
обикновено са възмездни и се предоставят от
разстояние чрез използването на електронни
средства след изрично изявление от страна на
получателя на услугата.
услуги, предоставяни от разстояние;
Предоставяне
средства;
на
услуги
чрез
само след изричното изявление
получателят на услугата
електронни
от страна на
Непоисканите търговски съобщения или
т. нар. “Спамове”
забранява изпращането им на електронните
адреси на ЮЛ, вписани във водения от КЗП
регистър;
забранява изпращането им на потребителите –
ФЛ, без предварителното им съгласие;
когато се изпращат на ЮЛ, които не са
вписани в електронния регистър – доставчикът
на услуги на информационното общество е
длъжен да осигури разпознаването на
търговското съобщение като непоискано;
Субекти на Закона за електронната
търговия:
доставчик на услуги;
получател на услуги;
потребители.
Контрол:
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН
РЕГИСТЪР
ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯ ЗА
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
извършването на проверки на място
разпореждане на всяко лице да предостави сведения за
нарушения, които са му известни, да изисква всички
документи, свързани пряко или косвено с нарушение на
закона или на законодателството на държавите-членки
на Европейския съюз, въвеждащи изискванията на
Директива 2000/31/ЕС на Европейския парламент и
Съвета, за електронната търговия, независимо от
формата на документа
предявяват искове за забрана на действия и търговски
практики по този закон, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите, и искове за
обезщетение при условията и по реда на Глава 9, раздел
3 от Закона за защита на потребителите
Председателят на КЗП може:
да разпореди писмено на нарушителя да
преустанови нарушението;
да иска от нарушителя да декларира, че
ще преустанови нарушението и ако е
необходимо да го задължи да направи
декларацията обществено достояние;
да разпореди прекратяване или забрана
на всяко нарушение и ако е необходимо
да направи разпореждането за
прекратяване или забрана на
нарушението обществено достояние.
Административни нарушения:
непредоставяне на безпрепятствен, пряк и постоянен
достъп на информацията по чл.4 от ЗЕТ
търговските съобщения, които са част от услуга или
представляват услуга на информационното общество и не
отговарят на изискванията по чл.5, ал.3 от ЗЕТ
изпраща непоискани търговски съобщения по
електронната поща
неспазване задължението за предоставяне на информация
по чл.8, ал.1 от ЗЕТ
непредоставяне на достъп до общите условия и
съдържанието на договора по чл.9 от ЗЕТ
неспазване на задълженията при изявление за
сключване на договор по чл.10 от ЗЕТ
неизпълнение на разпореждане на контролния орган по
чл.20, ал.2, т.2 и ал.4 от ЗЕТ
За целите на този закон КЗП
публикува
в
официалната
си
страница www.kzp.bg, информация
относно:
правата и задълженията на
доставчиците и получателите на услуги
на информационното общество и реда
за уреждане на споровете между тях;
информация за органите и лицата, които
могат да предоставят допълнителна
информация или да окажат практическо
съдействие.
Административно
сътрудничество
Регламент 2006/2004/ЕС за административното
сътрудничество
↓
Наредба за реда и условията за участието на
органите, които отговарят за защита на
икономическите интереси на потребителите в
административното сътрудничество с държавитечленки на ЕС и с Европейската комисия
↓
КОМИСИЯ
ЗА
ЗАЩИТА
координиращ орган
НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
-
АСТЕЛ`2007
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
49
Размер файла
144 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа