close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
Българска
народна
банка
Дилемата на новата директива за договорите
за потребителски кредит
Даниела Бобева
Директор
Дирекция “Международни
отношения”
25.11.2008
1
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
ИСТОРИЯ НА ДИРЕКТИВАТА
29. 09. 2007 г. – Съветът на министрите приема обща
позиция по проекта на директива и я предоставя на
Европейския парламент;
13. 09. 2002 г. – Европейската комисия предоставя на
Съвета на министрите предложение за нова директива,
целящо постигане на пълна хармонизация на
законодателството за потребителски кредит;
19. 05. 2003 г. - Съветът на министрите
“Конкурентоспособност” провежда политическа
дискусия по предложението;
20. 04. 2004 г. - Европейският парламент приема
становище на първо четене по проекта на директива;
29. 10. 2004 г. - Европейската комисия представя второ
изменено предложение, което възприема 108 от
направените поправки от парламента;
25.11.2008
2
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
ИСТОРИЯ НА ДИРЕКТИВАТА
13. 10. 2005 г. - Европейската комисия
публикува второ ревизирано предложение –
консолидирана версия, изменен и подобрен
вариант на предложението от 2004 г.;
29. 09. 2007 г. – Съветът на министрите приема
обща позиция по проекта на директива и я
предоставя на Европейския парламент;
16. 01. 2008 г. Европейският парламент гласува
на второ четене компромисно изменение на
обща позиция на Съвета на министрите;
07. 04. 2008 г. Съветът на министрите приема на
второ четене предложението;
3
25.11.2008
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
СРОК ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ
•22. май 2008 г. директивата е публикувана в “Официален вестник” на ЕС;
•12 май 2010 г. – краен срок за транспониране на директивата.
25.11.2008
4
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
МАКСИМАЛЕН ХАРАКТЕР:
Директива 87/102/ЕИО се основава на
принципа на минимална хармонизация;
Директива 2008/48/ЕО възприема принципа
на максимална хармонизация – държавитечленки нямат право да приемат в своето
национално законодателство разпоредби,
които са по-благоприятни за потребителите,
от нормите на директивата (shall);
Частично приложение на принципа - право
на дискреция само по отношение на
определени изисквания (may).
25.11.2008
5
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
“ЗА” и “ПРОТИВ” МАКСИМАЛНИЯ
ХАРКТЕР
• Предимства
- за държавите с по-ниска степенен на защита на потребителите;
- намалява различията в националните законодателства;
- улеснява трансграничното предоставяне на кредити.
• Недостатъци
- за държавите с по-висока степен на защита; загуба на защита;
- не се отчитат спецификите на националните законодателства.
25.11.2008
6
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
ЦелиНА
наСТАРАТА
старатаДИРЕКТИВА
директива
ЦЕЛИ
• Директива 87/102/ЕИО:
Въвежда изисквания за осигуряване на
защита на потребителите при
предоставяне на потребителски кредит;
Създаване на равни условия за
получаване на потребителски кредит.
25.11.2008
7
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
ПОСТИЖИМИ ЛИ СА ЦЕЛИТЕ НА
ПОСТИЖИМИ
ЛИ СА ЦЕЛИТЕ НА
НОВАТА ДИРЕКТИВА?
НОВАТА ДИРЕКТИВА?
1. Изграждане на единен пазар на
потребителските кредити;
2. Постигане на високо равнище на защита
на потребителите;
3. Въвеждане на гъвкаво законодателство,
адаптивно към бъдещи форми на
кредит;
4. Насърчаване на отговорно поведение на
кредиторите.
25.11.2008
8
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА
ДИРЕКТИВА
o
o
o
o
o
o
o
o
НОВАТА
Обхват на директивата;
Преддоговорна информация (потребителски кредит
и овърдрафти);
Съдържание на договора за кредит;
Стандартна информация при рекламите;
Оценка на кредитоспособността;
Право на отказ;
Предсрочно погасяване;
ГПР.
25.11.2008
9
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
1. ОБХВАТ НА ДИРЕКТИВАТА
1. ОБХВАТ НА ДИРЕКТИВАТА
• Приложима за договори за кредит с общ размер
от 400 до 146 700 лв.;
• Приложима за договорите за кредит,
предназначени за ремонт или подобрения в
съществуваща сграда;
• Частично приложима за договорите за кредит,
обезпечени с ипотека;
• Частично приложима за овърдрафтите;
• Не се прилага за договори за кредит, предлагани
на ограничен кръг лица или при условия, поблагоприятни от пазарните.
25.11.2008
10
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
2. ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ
Административна тежест или облекчение за потребителите
• Въвеждане на задължение за кредиторите;
• Установяване на изискване за предоставяне на детайлна
информация.
Цел – осигуряване на възможно най-пълна прозрачност и
сравнимост на предложенията за сключване на договор.
Формата – унифициран стандартен формуляр.
Информацията – изчерпателна, ясна, разбираема, недвусмислена,
във видима и четлива форма.
25.11.2008
11
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
ПРЕДДОГОВОРНА
ПРЕДДОГОВОРНА
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
• Стандартен европейски формуляр за
информация (различен при класическия договор за
потребителски кредит и при договора за кредит под формата
на овърдрафт).
Идентификационни данни и данни за контакт на
кредитора;
Описание на основните характеристики на
кредитния продукт – вид на кредита, главница и
други;
Разходи по кредита – лихва, ГПР, други разходи;
Други условия по договора за кредит.
25.11.2008
12
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
ПРЕДДОГОВОРНА
ПРЕДДОГОВОРНА
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
• Ще минат ли между капките
финансовите услуги от разстояние?
Предоставяне на преддоговорна
информация:
Преди сключване на договора, или
Незабавно след сключване на договора.
25.11.2008
13
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
3. ДОГОВОРЪТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ
КРЕДИТ
Инструмент за защита на потребителите
или рамка за гъвкавост на кредиторите.
Нови елементи в съдържанието:
•
•
•
•
•
Лихвен процент по кредита, условията за прилагането му и
условията и процедурата за промяната му;
Потребителят има право по всяко време да поиска погасителен
план;
Посочване на възможността за право на отказа и предсрочно
погасяване;
Посочване на извънсъдебните способи за разрешаване на
спорове;
Предупреждение за последиците при пропуснати вноски.
25.11.2008
14
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
4. НОВ ПОДХОД ЗА КОРЕКТНА
РЕКЛАМА
Стандартна информация в рекламите.
Реклама, посочваща лихвен процент или друга цифра, свързана със
стойността на кредита:
Лихвен процент;
Общ размер на кредита;
ГПР;
Срок на кредита;
Размерна на авансовите плащания.
Реклама, която не посочва лихвен процент или друга цифра.
Всички елементи в рекламата трябва да се открояват в
еднаква степен.
25.11.2008
15
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
5. ОТГОВОРНО КРЕДИТИРАНЕ
5. ОТГОВОРНО КРЕДИТИРАНЕ
Оценка на кредитоспособността:
• На основата на достатъчно информация, получена
от клиента;
• Въз основа на справка в съответната база данни.
Задължение на кредиторите и
кредитните посредници за адекватно
разясняване.
25.11.2008
16
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
6. ПРАВО НА ОТКАЗ
•
•
Загуба на време или отговорно
кредитиране?
Постигната бе хармонизация на националните законодателства –
досега ½ от държавите-членки предвиждаха такава възможност;
Ще забави ли правото на отказ отпускането на суми по кредитите?
Без обезщетение или неустойка;
Без посочване на причините;
В срок от 14 дни;
Връща се главницата в срок от 30 дни от датата на
усвояване на кредита и се заплаща начислената към нея
лихва.
25.11.2008
17
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
7. КОЙ ЩЕ СПЕЧЕЛИ ОТ
ПРЕДСРОЧНОТО ПОГАСЯВАНЕ
Кредити с фиксиран лихвен процент – 0,5
– 1,0 %;
Кредити с плаващ лихвен процент;
Овърдрафти;
Определяне на справедливо обезщетение
за кредитора;
Възможност за претендиране на поголямо или на по-малко обезщетение.
25.11.2008
18
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
8. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА
РАЗХОДИТЕ ПО КРЕДИТА
Пълно хармонизиране на начина на
изчисляване на ГПР;
Детайлно уредени разпоредби;
Значително разширяване на
допълнителните допускания, за
изчисляване на ГПР.
25.11.2008
19
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
Ще могат ли държавите-членки да
гарантират имплементиране на
директивата
Административнонаказателни
разпоредби;
Контрол по прилагането;
Диференциране на глобите:
• Минимални от 700 – 2 000 лв.;
• Максимални от 8 000 – 15 000 лв.
25.11.2008
20
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
Административен формализъм
АДМИНИСТРАТИВЕН
ФОРМАЛИЗЪМ
на директивата
НА ДИРЕКТИВАТА
Условност на понятията:
•
•
•
•
•
In good time;
All information shall be equally prominent;
Significant charges;
fair and objectively justified compensation;
If applicable.
25.11.2008
21
Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз
Българска
народна
банка
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
25.11.2008
22
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
12
Размер файла
414 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа