close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА

код для вставкиСкачать
ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО
ПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ
Маг. инж. Койчо МИТЕВ
Патентен представител # 238, Оценител на
интелектуална собственост, Лобист,
Изобретател
http://www.patentservice.info/
1
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 17-18 ГОДИНИ, КОГАТО В БЪЛГАРИЯ СЕ
ИЗВЪРШИ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДВИЖИМАТА И
НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, В ЕВРОПА И СВЕТА
ОСНОВНИЯТ ДВИГАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
СТАНА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Днес в капитала на малките и средните
предприятия (МСП) от индустриално
развитите страни Нематериалните активи
(правата върху интелектуална собственост)
са по-вече от 70% от общия обем на
активите. В България делът на ИС в
счетоводните баланси на МСП е по-малко от
1%. Този факт определя възможностите за
нарастване на доходите, опасността от
катастрофален демографски срив и
бъдещето на страната на картата на света.
2
ДНЕС НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ,
ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА, КОИТО ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СИ
РАЗМЕНЯХА МЕСТАТА НА КОРМИЛОТО НА ВЛАСТТА, Е ЗАЕТА
ЕДИНСТВЕНО В ТЪРСЕНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА
ЗАПАЗВАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.
БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ НОВ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ, КОЙТО
ДА ПРЕДЛОЖИ НА НАЦИЯТА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ С ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО ТАКА, ЧЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩЕСТВОТО – ЧОВЕШКИЯТ
ИНТЕЛЕКТ.
БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ИМА НУЖДА ОТ НОВИ НАЦИОНАЛНИ
ПРИОРИТЕТИ, НОВА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА И МЕХАНИЗМИ ЗА
ПОСТИГАНЕТО ИМ.
НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАДВИЖЕНИ
ЕДИНСТВЕНО, АКО ЦЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО СЪВПАДАТ С
ЦЕЛИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ
ТЕХНИЯ ЕТНОС И РЕЛИГИЯ.
3
РЕГИСТРИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ ПРЕЗ 2006 ГОД.
(ПОДЧЕРТАНИТЕ ДЪРЖАВИ СА С НАСЕЛЕНИЕ КОЛКОТО БЪЛГАИЯ, ИЛИ ПО-МАЛКО)
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3713591e285bdd02c12572ff003ca152/$FILE/Annual_Report_2006.pdf
1. ГЕРМАНИЯ
2. ФРАНЦИЯ
3. ИТАЛИЯ
4.ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
5. ШВЕЙЦАРИЯ
6. ХОЛАНДИЯ
7. ШВЕЦИЯ
8. ФИНЛАНДИЯ
9. АВСТРИЯ
10. БЕЛГИЯ
11. ИСПАНИЯ
11. ЛИХТЕНЩАЙН
12. ИРЛАНДИЯ
13. ЛЮКСЕМБУРГ
14274
4498
2317
2254
2205
1919
1501
885
656
561
361
134
121
67
14. УНГАРИЯ
35
15. ГЪРЦИЯ
30
16. ЧЕХИЯ
21
17. СЛОВЕНИЯ
21
18. ПОРТУГАЛИЯ
19
19. ПОЛША
17
20. КИПЪР
15
21. МОНАКО
11
22. СЛОВАКИЯ
8
23. ИСЛАНДИЯ
7
24. БЪЛГАРИЯ
4
.........................................................
САЩ
14834
ЯПОНИЯ
12044
4
ФОРМУЛАТА ЗА ВЪЗХОДА НА
БЪЛГАРИЯ
€ = m.V²
€m–
V–
пари, доходи, висок жизнен стандарт
интелектуален потенциал на нацията
скоростта, с която ще разберем значението на
ИС за икономиката
______________________________________________
Copyright © Койчо Митев
5
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ
Съдържание:
• НАУЧНИ ОТКРИТИЯ
• ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
• АВТОРСКО ПРАВО
6
НАУЧНИ ОТКРИТИЯ
Научните открития са знание за нещо,
което е съществувало и преди, но ние
сега научаваме за него. Те са
обществено достъпни и въз основа на
тях се патентоват множество
изобретения. Научните открития се
регистрират съгласно “Договор за
международна регистрация на научните
открития”, приет в Женева на
03.03.1978 г.
7
ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Съдържание:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Патенти за изобретения, полезни модели
Търговски марки и наименования за произход
Промишлен дизайн
Топологии на интегрални схеми
Нови сортове растения и породи животни
Know-how
Защита от нелоялна конкуренция
Традиционни знания
Положителна репутация
8
Авторско право и сродните му
права
•
•
•
•
Авторското право закриля
произведенията на:
Литературата
Изкуството
Науката
Компютърни програми
9
ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ.
КРИТЕРИИ ЗА ПАТЕНТНОСПОСОБНОСТ
1. СВЕТОВНА НОВОСТ – никой, никъде по света
преди подаването на заявката да не е разгласил
информация за същото решение чрез писмени
публикации, научен доклад (устно),или открито
използване (производство на изделие, търговия с
него и др.)
2. ИЗОБРЕТАТЕЛСКА СТЪПКА – крачка напред в
развитието на техниката
3. ПРОМИШЛЕНА ПРИЛОЖИМОСТ –
работоспособност; възможност за възпроизводство
по промишлен начин с технически средства
10
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАТЕНТЪТ И КОЙ
ИМА ПРАВО ДА ГО ПОЛУЧИ
ПАТЕНТЪТ е документ,
който се издава от
националното патентно
ведомство на заявителя.
• С този документ се
удостоверява наличието
на патентноспособно
изобретение,
приоритетната дата,
авторството и
ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ПРАВО
на патентопритежателя
върху изобретението.
• ПРАВОТО върху ПАТЕНТ е
за период от макс. 20
години.
Най-същественият факт,
произтичащ от
получаването на патента и
имащ икономически
последици, е получаването
на изключителното право
върху изобретението.
• Изключителното право
включва производството,
предлагането за продажба,
търговията и използването
по предназначение на
неговия предмет, както и
прилагането на
патентования метод.
11
УНИВЕРСИТЕТСКИ ПАТЕНТИ
Българските университети нямат регистрирани
патенти. Няма стратегия за капитализиране на
научните постижения. Бизнесът и науката в
България вървят по различни пътища и между
тях няма диалог.
Регистрирани през 2006 год. университетски патенти в
САЩ:
–
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
410
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY – 139
STANFORD UNIVERSITY – 98
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY – 91
UNIVERSITY OF MICHIGAN – 69
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA – 47
UNIVERSITY OF MARYLAND - 40
12
ИЗБОР НА ТЕМИ ЗА
ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ
Изборът на теми за докторските дисертации в
техническите науки би могъл да се
осъществи след внимателно проведени
ПРЕДПАТЕНТНИ ПРОУЧВАНИЯ. Такива
проучвания освен в библиотеката на
Патентното ведомство могат да се направят и
от http://www.google.com/patents, esp@cenet
и др.
Предпатентните проучвания ще предоставят
сигурност за бъдеща патентна защита и
продажба на лицензионни права.
13
ПАТЕНТНА ЗАЩИТА В ЧУЖБИНА
Стратегия
За всяко изобретение, за което се очаква
получаване на патент може да бъде поискана
защита в чужбина до 12 месеца от
подаването на заявката в националното
патентно ведомство. Тези действия се
извършват без заявителят да има
абсолютната сигурност, че ще му бъде
издаден патент в страната домакин.
Решаваща е получената информация от
предпатентните проучвания.
14
ПАТЕНТНА ЗАЩИТА В ЧУЖБИНА
ДОГОВОР ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ
PCT (Patent Co-operation Treaty)
• Договорът за патентно коопериране се администрира от
Световната Организация за Интелектуална Собственост
(WIPO) в Женева. Заявките за международна патентна
защита се подават в Швейцария, като се посочват
държавите, в които се иска защита на очаквания патент.
• В 12 месечния период може да се поиска становище на
Европейското Патентно Ведомство или на ведомството на
Руската Федерация за патентноспособност на заявеното
предполагаемо изобретение (съгласно подписани от Р.
България международни договори за патентно
коопериране).
• Резултатите от проучването на тези институции дават
достатъчна информация да се продължат ли действията по
международна защита на предполагаемия патент или да се
спре дотук.
15
ПАТЕНТНА ЗАЩИТА В ЧУЖБИНА
Европейски патент
Европейското патентно ведомство (Мюнхен или клон в Хага) е
институция, която е създадена въз основа на Европейската
Патентна Конвенция. Ведомството приема искания за
издаване на Европейски патент, които са постъпили чрез
националните патентни ведомства или директно от
заявителите.
Задачата на ведомството е да извърши експертиза на
заявките и да посочи с доклад дали са налице критериите
за патентноспособност. Въз основа на този доклад
националните патентни ведомства издават или отказват да
издадат патенти за постъпилите заявки.
Всяка заявка за Европейски патент съдържа и списък на
ПОСОЧЕНИ СТРАНИ (членки на Европейската Патентна
Конвенция), в които се иска издаване на патент.
Засега не съществува възможност с една завка да се получи
патент, който да е валиден за цялата територия на ЕС.
16
ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В
ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ИС
• ЕС постигна споразумение и вече е налице
инструмент за защита на марки и промишлени
дизайни с една завка – за цялата територия на ЕС.
Ведомството, което администрира тази дейност се
намира в Аликанте, Испания и се нарича OHIM
(Office for Harmonization in the Internal Market).
• Единният патентен пазар още не е завършен. Европа
все още не е в състояние да създаде единствен и
достъпен патент за цялата Общност, независимо от
многократните призиви на държавни глави и
правителствени ръководители.
17
КЪДЕ ДА ПАТЕНТОВАМЕ В ЧУЖБИНА?
Основната цел на патентната защита е да се
забрани на конкуренцията използването на
изобретението под каквато и да е форма.
Патентът е единаственият инструмент за
получаване на ЮРИДИЧЕСКИ МОНОПОЛ върху
пазара!
(Ноу-Хау предоставя не юридически, а
фактически монопол чрез запазване в тайна на
технологичната информация).
Патентоваме там, където имаме пазарни и
икономически интереси:
Да произвеждаме само ние съответния продукт, да
търгуваме с продукта само ние, да предоставяме
лицензионни права на други производители, да
блокираме конкуренцията, да изграждаме
ПОЛОЖИТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ за компанията.
18
ИЗОБРЕТАТЕЛ(И) и ЗАЯВИТЕЛИ
Съгласно закона за патентите правото на завяване
за получаване на патент принадлежи на
изобретателя(ите). Изобретателите могат да
предоставят това свое право на правоприемник.
Ако изобретението е създадено в резултат на
служебни задължения, заявител е работодателят,
който задължително посочва имената на
действителните изобретатели. Ако в срок от 3
месеца след уведомление работодателят не
подаде искане за патент, това право преминава в
полза на физическите изобретатели.
19
КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПАТЕНТОВА
Патенти за изобретения се издават
основно за 4 области на познанието:
1. МЕТОДИ
2. УСТРОЙСТВА
3. ВЕЩЕСТВА
4. СЪСТАВИ
20
ПАТЕНТИ ЗА МЕТОДИ
Под термина “МЕТОД” следва да се разбира
последователност от операции, с което се постига някакъв
резултат. Не е задължително техническият резултат да бъде
ново изделие. Методът може да икономисва енергия,
материали, суровини и пр. за създаване на познато
изделие.
Използването на познати изделия или материали за нови
цели или за постигане на непознат до сега технически
резултат е също патентнозащитимо като метод.
Най-често се патентоват методи, с които се постигат нови,
непознати технически резултати (продукти), които имат
ново потребителско приложение.
С една заявка може да се поиска патентна защита за Метод
и устройство, Състав и метод за получаването му и т.н.
21
ПАТЕНТИ ЗА УСТРОЙСТВА
• Патентоват се устройства, които
съдържат непозната до сега структура и
взаимодействие на съставните части.
Сравнението с известните на пазара
подобни технически решения
(релевантни устройства) се прави в
патентните претенции, където се
посочват известните компоненти и
новите такива се въвеждат с думите
“...характеризиращо се с това, че...”
22
ПАТЕНТИ ЗА ВЕЩЕСТВА И СЪСТАВИ
• Патентите за нови вещества се отнасят
главно за областта на химията и медицината
• Под термина “СЪСТАВИ” разбираме
съдържание на продукти, в които присъстват
и непознати до-сега компоненти, или нови
продукти с познати компоненти, които за пръв
път присъстват в такъв състав. Изграждането
на състави по определен модел,
последователност или други признаци може
да има за резултат патентнозащитими
изобретения едновременно като методи за
получаване на ....
23
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ
Полезните модели се наричат оше “малки
изобретения” и за тях не се получава патент, а се
регистрират. Срокът на действие на полезните
модели е 4 години, като може да бъде продължаван
два пъти по 3 години – общо 10 годишна защита.
Не може да се иска регистрация на полезен модел за
методи. Изискванията за регистрацията на полезните
модели са почти същите както при патентите за
изобретения (световна новост, изобретателко
равнище, промишлена приложимост), но
процедурите са опростени и регистрацията им може
да бъде получена в рамките на една година.
Полезните модели са мощен инструмент за
конкурентноспособност на МСП с гъвкав
мениджмънт.
24
ПАТЕНТИТЕ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС
И КАПИТАЛА НА КОМПАНИЯТА
• Разходите по предпатентните проучвания,
създаването, регистрацията и поддържането на
патентите и регистрираните полезни модели се
записват в счетоводния баланс като ДНМА, върху
които се начисляват амортизации преди облагане на
печалбата с данъци.
• Придобитите отвън лицензионни права върху
патенти от други патентопритежатели са също ДНМА.
• Получаването и поддържането на патенти за
изобретения у нас и в чужбина може да бъде
инструмент за увеличаване на уставния капитал на
компанията или нейни подразделения.
25
ИНОВАЦИИ И МСП
• КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНОВАЦИИТЕ –
Иновациите са нови технически решения, които
променят света и са моторът на икономическото
развитие. Основни внедрители на иновации са МСП,
които са и гръбнакът на икономиката. Единственият
легитимен начин да се постигне
конкурентноспособност и пазарен монопол (мечтата
на всеки предприемач) е да се притежават права
върху интелектуални продукти. Българските
университети и учените, които работят в тях са тези,
които могат най-бързо да осигурят икономически
растеж и конкурентно способност за МСП чрез
лицензиране на защитена ИС.
26
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ С
ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ, КОИТО СА НА ТРУДОВ
ДОГОВОР В КОМПАНИЯТА
Най-големият капитал на всяка компания са нейните
служители и техният интелектуален потенциал. В
развитите страни се сключват анекси към трудовите
договори на служителите, в които се договарят
условия и принципи за разпределение на свръх
печалбата, получена в резултат от патентна защита и
внедряване на изобретенията от компанията.
Отсъствието на такава стратегия за стимулиране на
изобретателската активност може да доведе до
пасивност или даже до искане за патентоване на
изобретения от създателите им като физически лица,
след напускане на предприятието.
27
КАК ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ ИНОВАТИВНИТЕ ИДЕИ И
НОУ-ХАУ В НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Основен инструмент за придобиване на
Нематериални активи е лицензирането.
Притежателите на патенти за изобретения или
регистрирани полезни модели, търговски марки или
промишлен дизайн предоставят изключителна или
неизключителна лицензия за правата върху своята
интелектуална собственост. Цената на лицензията се
записва в счетоводните баланси на МСП като ДНМА
и върху този актив се начисляват ежегодно
амортизации. Амортизациите се спадат от печалбата
преди облагане с данък. Така закупуването на права
върху интелектуална собственост се превръща в
инвестиция, с която се купува ПАЗАРЕН МОНОПОЛ!
28
Необходими изисквания за
патентоване на изобретения
Патенти се издават за изобретения от
всички области на техниката, които са
нови, имат изобретателска стъпка и са
промишлено приложими.
Под термина “нови” се разбира
СВЕТОВНА НОВОСТ – никой, никъде
по света да не е публикувал
информация за същото решение.
29
Необходимост от знания за защита на
интелектуалната собственост
В българските университети с малки изключения не се
преподават знания за защита на интелектуалната собственост.
МОН няма политическата воля да впише в условията за
акредитация на университетите това изискване. Най-ценният
капитал на обществото – учените и преподавателите,
докторантите и студентите, не знаят как да капитализират своя
интелект. Българската наука в лицето на БАН и университетите
не продава интелектуална собственост, а продължава да
произвежда т.н. “ публикации”. Тези публикации не са пазарен
продукт, върху тях няма собственост, те не са подложени на
международна експериза за световна новост и не могат да
бъдат основа за конкурентна икономика. Активното участие на
български учени в Европейското изследователско пространство
може да носи много по-вече добавена стойност за българската
икономика, ако има български научни проекти, при които
чуждестранни учени работят на принципа аутсорсинг.
30
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 1
• http://patentservice.info/colorProportions/colorProportion.
pdf
• http://patentservice.info/colorProportions/
Дизайнер докторант от Русенски Университет
Елисавета Йорданова с научен ръководител проф. Н.
Орлоев е създала “Метод за пропорциониране на
цветове, въз основа на дължината на светлинната
вълна”. Изготвен е и софтуерен продукт съгласно
метода. Решението е заявено за патентоване.
Изобретението е уникално в световен мащаб и може
да бъде част от положителната репутация на
България.
31
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 2
Под ръководството на доц. Д-р Миролюб Младенов учени от РУ са
създали “Метод за оценяване заболеваемостта и кълняемостта на
семена на царевица посредством анализ на цветни изображения”.
Приложени са цветови признаци, сегментиране на изображения,
невронни мрежи. Този интелектуален продукт има публикуван реферат,
върху него е защитена докторска дисертация, но той не е заявен за
патентоване (вече е невъзможно патентоването му, поради факта, че е
разкрита неговата същност). Не са осигурени предварително средства
за защита на индустриална собственост като патент за метод
(заявителните такси са в размер на 155 лв.?!) Това изобретение е
ОБЩОСТЪПНО и всеки по света може да го използва, без да заплаща
на изобретателите или на университета.
Този пример показва нагледно как в България се защитават докторски
дисертации, които се подаряват безвъзмездно на света поради простия
факт, че не се иска предварително патентна защита. Българските
учени трбва да са наясно, че пари за наука може да дойдат и от
продажба на дисертации, но като ПАТЕНТИ!
32
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 3
Въз основа на непатентования метод за
оценяване на заболяемостта и кълняемостта
на семена от царевица може да се изготви
“Метод за контрол на пропорционирането на
цветове” съгласно заявения за патентоване
Метод за пропорциониране. Решението може
да се патентова отделно и неговите автори и
завители (например с участието на РУ) могат
да печелят от това изобретение.
33
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 4
Налице е възможност въз основа на примери 1, 2 и 3 да се
регистрира сертификатна марка, с която дизайнери и
архитекти да означават своите продукти. Така
потребителите ще разбират, че цветовите решения на
архитектурни обекти и дизайнерски решения са хармонични
(в пропорция). Сертификатната марка е престиж за този,
който е получил правото да я използва, тя е източник на
постоянни доходи и нейната защита е неограничена във
времето. Няма причина такава марка да бъде регистрирана
на името на РУ и на името на авторите едновременно. Така
след изтичането на срока на защита на патентите – 20
години, сертификатната марка ще бъде част от името и
репутацията на РУ и част от източниците на доходи.
34
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 5
В България е патентовано изобретението “Цифрова
писменост и метод за комуникация на майчин език” (Патент
BG 63704). Подобно на сизтемата “Бар-код изобретението
съдържа технология за запис с цифрите 0-9 на звуковата и
писаната реч на всички езици по света и последователност
от операции за съставяне на софтуер за звукова и писмена
комуникация на майчин език. Изобретението получи
неочаквано висока оценка от много чуждестранни
специалисти от САЩ, Русия, Белорус. Франция, Бразилия,
Словакия и др.
http://www.patentservice.info/
http://patentservice.info/cifrovaPismenost/PresentationBG.pdf
http://patentservice.info/cifrovaPismenost/PresentationEN.pdf
http://www.commonsenseadvisory.com/news/global_watchtower_one.php?wat_id=164
35
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 5.1
Авторите на това изобретение са частни лица и не
разполагат с финансов ресурс за развитие на
изобретението. Държавата и специално МОН не се
интересуват от цифрова писменост. Въз основа на
това изобретение е възможно лингвисти от различни
езици да кодират цифрово еднократно лексикалния
състав на езиците, които владеят и след участие на
програмисти, да бъде създаден пазарен софтуерен
продукт за комуникация на майчин език.
36
?
37
Оценка за потенциала на това изобретение
от Масачузетс, САЩ
http://www.commonsenseadvisory.com/news/global_watchtower_one.php?wat_id=164
Whether the device shows up in your phone or in your ear, Mitev's
target is the Babel Fish (image © BBC 1981), the holy grail of
human communication. We'll find out more about the scope of
Mitev's patent, what it can actually do, whether there is a
prototype we can play with, and his plans for productizing it.
Stay tuned.
В превод на български език:
“....Това изобретение може да се окаже
СВЕЩЕНИЯТ ГРААЛ за
комуникацията между хората...”
38
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 6
• В българското патентно ведомство е
подадена заявка за патентоване на “ЧАША
ЗА НАПИТКИ”. Става въпрос за
производство на чаши за алкохолни и
неалкохолни напитки от месни, млечни или
рибни екстракти. След консумация на
напитката чашата се изяжда подобно на
фунийките за сладолед.
39
Дизайн: Маг. дизайнер Димитър Друмев
40
Дизайн: Маг. дизайнер Димитър Друмев
41
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 6.1
Заявени патентни претенции на това изобретение:
• 1. Чаша за напитки характеризираща се с това, че се
произвежда от месни екстракти, които са в състав
готов за консумация, като формата и обема на
чашата могат да бъдат избрани съобразно напитките,
които ще се консумират, а след консумацията им
чашата може да бъде употребена като хранителен
продукт.
• 2. Чаша за напитки характеризираща се с това, че
може да бъде произведена от твърди млечни
продукти тип „кашкавал”.
• 3. Чаша за напитки характеризираща се с това, че
може да бъде произведена от рибни екстракти.
42
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 6.2
Нови възможности за разширение на защитата на
индустриална собственост въз основа на това
изобретение:
1. Патентоване на състави за производство на
продукта от месо, млечни съставки и рибни
екстракти. Тук могат да се патентоват всички
съставки по БДС за производство на колбаси,
включително подправките, широко поле за
творчество има за млечните продукти и рибните
екстракти. (Използване на познати продукти за нови
цели – патентоване на метод!)Всичко това може да
бъде заявено с една заявка, която ще съдържа
множество независими патентни претенции.
43
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 6.3
• Пример 6 - продължение
2. Патентоване или регистрация на полезни модели за
“Устройства за производство на чаши от ....”
3. Регистрация на промишлени дизайни за комплект от
чаши...
4. Регистрация на търговска марка
5. Регистрация на сертификатна марка
6. Защита на патентите, марките и промишлените
дизайни в ЕС, САЩ, Австралия, Канада и т.н.
(следователно възможности за лицензиране и
получаване на доходи!).
44
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 6.3
Лицензиране
• Учени от български и чужди университети, които
познават инструментите на маркетинга и рекламата
могат да създадат маркетингова стратегия (НОУ-ХАУ)
за намиране на потенциални производители на
продуктите у нас и по света, които са готови да
сключат лицензионни договори за предоставяне на
права върху индустриална собственост – патентите
за изобретения, промишлените дизайни и марките.
• Така в процесите на внедряване и предлагане на
пазара на тези нови продукти ще печелят учените и
МСП, производители на крайния продукт.
45
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 7
Двама учени от РУ (сега докторанти) – Маг. дизайнер Борис
Митрофанов и Маг. дизайнер Боян Петков с научен ръководител
проф. Н. Орлоев заявиха за патентоване “Метод за
визуализация на музикални образи”. Публикацията на заявката
за патент е в брой 6/2007 год. от бюлетина на Патентното
ведомство. Като заявител за пръв път беше вписан и български
университет - РУ. Изобретението е нов революционен метод за
синтез на динамични образи върху екран в синхрон с музика.
Развитието на тази технология предоставя великолепни
възможности за коопериране с учени от ЕС. Такова
коопериране може да осигури и материалната база за развитие
на изобретението до пазарен продукт.
46
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 8
В патентното ведомство е постъпила заявка
за патентоване на “Спортни уреди с
променлив център на тежестта”. В
корпусите на спортни уреди се вграждат
канали, в които се налива парфюмирана
течност. По време на игра течността се
изхвърля към върха на уреда и увеличава
ударната сила. След края на състезанието
спортистът може да напръска със своя
парфюм публиката през нарочно монтиран
вентил за пълнене и изпразване.
47
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 8 – ракета за тенис
48
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 8 – ракета за федер - бол
49
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 8 – процедури и финансиране
1.
2.
3.
4.
Заявка в българското патентно ведомство
Искане за международна експертиза от
Европейското Патентно ведомство
Искане за международна патентна защита по
договора РСТ (Patent Co-operation Treaty) в
големите по население страни – САЩ, Китай,
Япония, Германия, Русия, Великобритания,
Франция, Индия, Италия и др. - в срок от 12
месеца след подаване на заявката в България.
Осигуряване на финансиране за международна
патентна защита – над $ 50 000 (?!?!?!).
50
БЪЛГАРСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 8 – вариант за развитие
1. Завка в България
2. Искане за международна експертиза от
Европейското Патентно ведомство
3. Контакт с големи производители на спортни
артикули – Найки, Адидас, Пума и др.
4. Предварителен договор за продажба на
лицензия върху бъдещия патент.
5. Патентна защита в договорените с партньора
държави (финансиране от партньорската
фирма).
51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Време е интелектуалните продукти, които се
създават в българските университети, фирмите и
от индивидуални изобретатели да станат
пазарни продукти и да носят реални доходи.
• Време е българските университети да впишат в
счетоводните си баланси Дълготрайни не
Материални Активи – капитализирани права
върху интелектуална собственост.
• Българските политици трябва да разберат, че
България няма бъдеще без капитализация на
интелектуалния потенциал.
52
ПОСЛЕСЛОВ
• АКО БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ИМАХА ЗНАНИЯ ЗА
ТОВА – ЩО Е ТО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ,
НОВИНИТЕ В ПРЕСАТА И ТЕЛЕВИЗИИТЕ МОЖЕХА ДА
ЗАПОЧВАТ ТАКА: “ДНЕС БЪЛГАСКОТО ПАТЕНТНО
ВЕДОМСТВО ИЗДАДЕ ПАТЕНТ НА ....... ЗА ........
ИЗОБРЕТЕНИЕТО Е ПАТЕНТОВАНО, ЗАЩОТО Е
СВЕТОВНА НОВОСТ”.
• ТОВА СА ВАЖНИТЕ НОВИНИ ЗА БЪЛГАРСКОТО
ОБЩЕСТВО!
• За съжаление днес ежедневните героите на
българските медии са други лица.
• Днес в Р. България има по-вече на брой политически
партии, отколкото е броят на депутатите в
Парламента. И нито една политическа партия няма
стойностна програма за ролята на интелектуалната
собственост в икономиката на страната.
53
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
____________________________
• Информация за автора на тази презентация:
http://www.patentservice.info/
www.google.com >
“koycho mitev”, “койчо митев”
E-mail: info@patentservice.info
patentservice@abv.bg
_______________________________________
Гр. Русе
Август 2007
Copyright ©
Тази презентация не може да бъде разпространявана без писменото
съгласие на автора!
54
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
47
Размер файла
1 268 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа