close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Интердисциплинарно проектно

код для вставкиСкачать
Проектно-базирано
обучение,
интегрирано
с ИКТ
Тренингова програма
за УЧИТЕЛИ по ГЕОГРАФИЯ
ИНТЕГРИРАНЕ на ИКТ
в ОБУЧЕНИЕТО
по ГЕОГРАФИЯ
2007
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Какво определя използването на ИКТ
като приоритетна дейност в
образованието в началото на ХХI в.?
На национално равнище - В България
– Стратегията за въвеждане на ИКТ в
образованието
На регионално равнище - в
Европейския съюз – е-планът за
действие
На глобално равнище – в два
стратегически документа на ЮНЕСКО
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
На национално равнище - В България
Национална стратегия за въвеждане на ИКТ
в българските училища:
- Главна цел – използване на ИКТ за:
= повишаване качеството на образованието
= обогатяване на учебното съдържание
= въвеждане на иновационни образователни технологии
-
Специфични цели:
= включване на ИКТ в учебните програми и в програмите
за обучение на учителите
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
На регионално равнище –
Европейският съюз
Утрешното образование се проектира в “Плана
за действие – е-учене” 2001 -e-learning Action Plan
= “е-ученето” се дефинира като използване на
нови мултимедийни технологии и Интернет
за подобряване качеството на ученето чрез
улесняване достъпа до ресурси и услуги
= Приоритет в тренинга на учители е създаване
на образователен контекст в използване на ИКТ
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
На глобално равнище – в два
стратегически документа на ЮНЕСКО
Курикулум за използване на ИКТ в
образованието – определят се 4 етапа
(въвеждане, прилагане, интегриране,
трансформация) и конкретни дейности с ИКТ за
всеки етап
Програма за професионално развитие
на учителите за успешно внедряване
на курикулума – определени са 7 групи
компетентности на учителя за използване на ИКТ
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Как се проектират ИКТ в училище,
какво се постига и с какъв вид ИКТ ?
Като отделен учебен
предмет
ИКТ се прилагат в
предметната област
Интегриране на ИКТ
в учебната програма
ИКТ грамотност
Осигурява се
информация чрез:
ИНТЕРНЕТ (уеб-куест),
мултимедия, ...
Постигат се целите
на обучението по
предмета чрез:
ПБО, ГИС, ...
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
ЦЕЛ на обучението на обучители овладяни компетентности за:
Проектиране
и
адаптиране
на
обучителни
дейности :
с учители по
география, история,
философия, ...
за:
прилагане и
интегриране на
ИКТ в обучението по .
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
За кои ЕТАПИ
в използването на ИКТ
е обучението:
Прилагане на
ИКТ
Интегриране
на ИКТ в
обучението по ...
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Прилагане на ИКТ:
Обучението по ИКТ се провежда от
специалисти
Не е проектирано в учебните програми по
общообразователни предмети и затова е:
ограничено
случайно
Зависи от личната инициатива на учителя
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
ДЕЙНОСТИ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ:
Търсене
Събиране
Обработване
Представяне
на информация
В Интернет
Текстообработка
Електронни
таблици
Бази данни
Презентации
Графики
Схеми
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Пример за
интегриране на ИКТ
в обучението по ... е:
Проектно-базирано
обучение
интегрирано с
информационнокомуникационни
технологии
Образователен екип на Microsoft и Международното Общество за
Технологии в Образованието (ISTE)
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Цел:
Интегриране
на ИКТ
в обучението по предмети
(в учебните програми
по предмети)
чрез образователни проекти
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Материален носител на
интегрираната
в учебните програми ИКТ
е пакетът.
Той съдържа:
12 проекта
групирани в четири теми
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Темите са:
Изследване на Космоса
Открития и промени
Нашата околна среда
Герои и лидери
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Изследване на космоса:
Пътешествие към Космоса
Съществува ли живот в Космоса
До Марс и отвъд
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Открития и промени
Трайни въздействия
Имат ли място безжични
технологии в училище?
Бъдещето в наличност
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Нашата околна среда
Как да опазим биологичното
разнообразие на китовете?
Защо става все по-топло?
Потъващите градове
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Герои и лидери
Световни Герои – Залата на
славата
Велики мислители
Местни лидери - бъдещи герои
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Как ИКТ може да трансформира
процеса на учене?
Променя достъпа до информация
Създава условия за предефиниране
на собствения опит:
чрез управление на информацията
при сътрудничество и комуникация
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
ИКТ може да подобри:
Обучението:
-обединява
множество подходи
към ученето,
-осигурява достъп до
учебното
съдържание и опит
Оценяването:
-фокусирано е върху
крайният рузултат и
възможности за
текущи оценки
-включва т.нар.
Автентични оценки.
Те отразяват
предизвикателства,
работата,
ангажираност;
интерактивност
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Проектно-базираното
обучение (ПБО)
е образователна ИКТ
не е добавка,
а основен компонент на
обучението
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
ПБО е модел
на образователни дейности:
интердисциплинарни
ориентирани към ученика
допълнени с въпроси и практики
от действителността
дългосрочни
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Ключови идеи:
активно учене и изследване на проблеми от
действителността
интегрален подход,
приложение на компетенциите на учениците в
областта на ИКТ при разработване конкретни проекти,
създаване на реални продукти от учениците в
съответствие с включените в ДОИ за УС умения и
компетенции,
активна комуникация между учениците и със
специалисти и институции извън училище; вземане на
решения; поемане на отговорност,
диференциран подход и специална подкрепа за
учениците с различни възможности и нужди.
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Ползи от ПБО:
Учениците са в центъра на образователния
процес:
сами ръководят обучението си
самостоятелно решават проблеми
Ученето е:
задълбоч ено
по-пълно
Възможност за:
трансфериране на усвоената информация в
друг контекст
Сътрудничество
Учат се не каквоMicrosoft
да мислят,
а -как да мислят
Projects - 2006
Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Предизвикателства:
Изисква доста време
Риск за покриване на учебната
програма
Затруднения при самостоятелно
извършване на множество дейности
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Ефект - ИКТ подобряват качество на:
обучението
и оценяването
Обединяват
няколко
образователни
подхода
Осигуряват достъп
до учебната
програма
Работа с интернет,
мултимедия
Бърз анализ и
обратна връзка
Интегриране на
оценяването в
учебното
съдържание и
образователния
процес
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Най-добър ефект
от приложението
на технологиите
при свързването им
Със стандартите
С оценяването
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Технологичен модел на ПБО
Компоненти от
структурата на
проекта
Какви са силните
страни от
интегрирането
на ИКТ чрез
проектнобазирано
обучение във
всеки от
компонентите на
проекта?
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
1.Тема
Актуална и значима
Предизвикваща интереса на ученика
Мотивираща дейността му за
защитаване на позиция по
противоречива теза
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
2.Ситуация
представени са различни (противоположни
по своята същност) гледни точки относно
причини за възникване на реален проблем
ученикът приема позицията на избрана от
него роля и извършва съответни дейности
за аргументирана защита:
=проучва информация
=подготвя се за дискусия
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
3.Цели
Проследяват отделните стъпки от
изпълнението на проекта
Естествено интегрират:
= конкретното съдържание (чрез стандарти
от различни предмети - география,
биология, български език)
=с адекватна за усвояването му дейност
(чрез стандарти от учебния предмет
информационни технологии)
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
4.Предизвикателства за
учениците
ситуацията е описана кратко и мотивиращо
различните гледни точки са представени като
сценарии за работа по проекта
технологично е конкретизирано
осъществяването на сценариите чрез:
=работа в екип
=указания за различни начини на търсене и
представяне на информация
актуална и надеждна информация
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
5.Умения, които учениците
трябва да притежават-1
Интернет
Умения са сърфиране
Работа с графики – функциите Copy и Paste
Microsoft Word
Отваряне на документ
Запазване на документ
Отпечатване на документ
Поместване на колони
Вмъкване на графики
По избор: използване на шаблони, форматиране на образи
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
5.Умения, които учениците
трябва да притежават-2
Microsoft Excel
Въвеждане на дани
Създаване на графика
Пренасяне на графика в Microsoft Word, PowerPoint
или FrontPage
Microsoft PowerPoint
Отваряне на презентация
Запазване на презентация
Създаване на презентация
Отпечатване на слайдове
Въвеждане на текст и графики
По избор: Добавяне на връзки и звукови ефекти
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
6.Препоръчителни
уеб-сайтове
Web сайтове на български език
www.spaceguide.hit.bg/ecology.htm
Човешките дейности засилват естествения
парников ефект
………………………………….
Web сайтове на английски език
www.eneffect.org/glossary/list.php
Речник на понятия, свързани с парниковия ефект
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
7.Допълнителни материали и
източници
Българска електронна енциклопедия, изд. Труд,
2002, електронен адрес за заявки:
http://www.encyclopedia.bg/index.html
Енциклопедии и други online източници на
информация, като Microsoft Encarta
……………………………….
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
8.Технологични изисквания
за класната стая
Достъп до ИНТЕРНЕТ
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
9.Етапи на класната работа
Tехнологично е конкретизирано
осъществяването на проекта:
в програма от ....(15) задачи
изпълнява се с участие на
учители по: инфоматика и ИТ,
физика, биология. Ръководител е
учителят по ... (география)
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Някои етапи от проект 8:
Информация за глобално затопляне (мотивиране)
http://www.quick.org.uk/menu.htm
Роли и отговорности на всеки член от екипите
(мотивиране)
Чеклист за качеството на информацията на
http://www.quick.org.uk/menu.htm
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
10.Материали за
инструкторите
Ресурси за осъществяване на стъпки от проекта
-Работен лист за групов (екипен) анализ
-Ръководство за провеждане на проучвания от позицията на
една от четирите роли.
=Съдържа: описание на длъжността, подходящи сайтове за
информация, указание и модел за представяне на
проучената информация
Рубрики (модели за оценяване). Конкретизират:
-признаци, по които ще се оценява използването на Excel и
PowerPoint
-описание на различни нива на изпълнение по вс категория и
съответ оценка
Работна таблица Storyboard за представяне на крайния
резултат– визуалния облик на презентацията
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
При ПБО
учениците работят:
за решаване на даден казус
в екипи
за определен период от време
по отделните етапи от проекта с
опори от електронен носител
задават въпроси
издирват връзки
откриват решения
презентират общо решение
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
11.Оценяване
Три идеи за оценяване (въз основа на
използваните ресурси в т.8):
-регистриране на индивидуалния
принос на всеки ученик за
презентациите
-оценка на фрагменти от
презентацията
-оценка на цялостната презентация
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Оценяване в проект 8:
индивидуален принос към
презентациите
оценка на графиките и данните чрез
рубриката Excel
-по четири признака на четири нива
оценка на презентациите чрез
рубриката PowerPoint
-по шест признака на четири нива
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Основни предпоставки
за успех:
Споделена визия
Достъп
Квалифицирани преподаватели
Професионално развитие
Техническа помощ
Стандарти за учебното съдържание
Преподаване, ориентирано към ученика
Оценяване
Политика на подкрепа
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Крайният продукт от
проекта:
мултимедийна презентация
пиеса
писмен доклад
web страница
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
ПРОЕКТИТЕ СА АДАПТИРАНИ
ОТ БЪЛГАРСКИ ЕКИП
СЪОБРАЗНО ЦЕЛИТЕ
НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Доц. д-р Румяна Кушева - история
Доц. дпн Здравка Костова - биология
Гл.ас. д-р Даниела Ангелова - география
Ст.ас. Нели Димитрова - физика
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Как са адаптирани проектите
за българското училище?
запазени са:
- въвеждащият
теоретичен раздел,
- моделът,
-основната част от
съдържанието и
технологичните стъпки
на работа по зададените
проекти
преформулирани и
преструктурирани
са:
- редица на заглавия,
- цели и задачи
внесени са
допълнителни
елементи в тях.
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Българският вариант е
предназначен за ученици в гимназиалния етап
предвид уменията и компетенциите, които
учениците придобиват в рамките на
предмета информатика и информационни
технологии (ИТ).
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Подготвени са
изцяло нови приложения
с необходимите опори от българските
държавни образователни
изисквания за учебно
съдържание
(Вж. СТАНДАРТИ 1 )
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Допълнителни умения
Въведени са поради акцента върху
интегралния подход в българския текст
зададени са умения, извън свързаните с
информационните технологии, които са
необходими като базисни и се доразвиват в
процеса на работата на учениците по проектите:
-за съставяне на текстове и редактиране,
-за подбор на информация,
-за съставяне на библиографии,
-за участие в дискусия,
-за провеждане на интервю
-за работа в екип и т.н.
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Необходимо е търсене на решения
по два принципни въпроса:
1.
2.
Как да се преодолее
съдържателният асинхрон на
проекта с учебната програма по
предмета?
Каква форма на организация да
се избере?
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
1. Възможности за преодоляване
на съдържателния асинхрон на
проекта с програмата по предмет:
???
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
2.Организация и
провеждане на занятията
Първи вариант – пълно възпроизвеждане
на модела от оригинала
Втори вариант –занятията се
осъществяват в рамките на
задължителноизбираемата (ЗИП) или в
профилирана подготовка (ПП)
Трети вариант – всеки проект се
реализира с различен брой часове в
рамките на задължителната подготовка
(ЗП).
Microsoft Projects - 2006 Даниела Ангелова - Ганчева ДИУУ
Първи вариант
– пълно възпроизвеждане на модела
от оригинала - като теми в СИП или
във форми на извънкласни дейности
Втори вариант
занятията се осъществяват в
рамките на
задължителноизбираемата (ЗИП) или
в Профилирана подготовка (ПП) по
избран от учителя предмет, но в
сътрудничество с колеги и от
съдържателните области
Трети вариант
всеки проект се реализира с
различен брой часове в
зависимост от съдържателната
насоченост на проблемите в
рамките на задължителната
подготовка (ЗП).
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
39
Размер файла
154 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа