close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тема 1 Въведение в курса по

код для вставкиСкачать
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 1
ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА
ПО ИНФОРМАТИКА.
ДАННИ И
ИНФОРМАЦИЯ.
ОБРАБОТКА НА ДАННИ.
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Въведение
1.
2.
3.
4.
5.
Основна част от работата на икономистите се състои от
вземане на управленски решения, от които в по-малка или в
по-голяма степен зависи просперитета и дори бъдещето на
всяко предприятие или организация
Процесът на вземане на решение преминава през няколко
основни етапа, всеки от които изисква да се събере, обработи и
анализира голямо количество информация:
Откриване и дефиниране на проблема
Проучване на възможните решения
Избор на една от набелязаните алтернативи
Подготовка за изпълнение и изпълнение на решението
Отчет и анализ на постигнатите резултати.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Информационно осигуряване на
управлението
Информационно осигуряване
Разнообразна, актуална
и достоверна
информация
Конкретна
дейност
Информационно
обслужване
(подаване на информация от
специализирано звено във вид на
данни и факти)
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Данни и информация
Данните са сурови факти или наблюдения за
физически процеси или бизнес транзакции.
Информацията – това са обработени данни, които са
предоставени в полезна за крайния потребител
форма за решаване на негов информационен
проблем.
Данните са обект на процес по обработка, при който
тяхната форма става обобщена, манипулирана и
организирана
тяхното съдържание се анализира или изчислява
те се предоставят в подходящия контекст за използване от
крайния потребител
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни видове дейности по
обработка на данните в информация
Събиране на данни, което включва тяхното създаване,
измерване,запис и сравнение
Преобразуване на събраните данни в подходящ за
обработка
вид
вкл.
кодиране,
класифициране,верификация и трансформация
Манипулиране на данните в т.ч. сортиране, изчисление,
обобщаване и сравнение
Съхранение и извличане на данните и информацията
Извеждане и предаване на информацията в подходящ
вид
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Събиране на данни
Данните се създават под формата на събитие, транзакция
или наблюдение, след което се записват в използваема
форма
Първоначално
данните могат да се записват в
първични документи и в последствие да се
преобразуват
във
форма,
подходяща
за
компютърна обработка.
Възможно е и да се реализира директната им
регистрация в компютър.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Преобразуване на данни
1. Кодиране и калсифициране
Част от данните се кодират с цел в последствие да могат
лесно да се класифицират.
Кодът представлява буквено-цифрова комбинация,
която подходящо идентифицира някакъв обект от
реалния свят – напр. изделие, служител, студент и т.н.
Подходящо е да се кодират данни, когато в последствие
тези данни ще се класифицират по някакъв начин.
Класифицирането (или категоризирането) означава
формиране на групи от обекти, които имат сходни
характеристики.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Преобразуване на данни (2,3)
2.
3.
След класифицирането на данните, те трябва да
се проверят за да се гарантира тяхната
коректност.
След верификацията на данните се извършва
прехвърлянето им от първичния носител на
информация на друг, който може да се използва
като източник на данните за обработка.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Манипулиране на данните –
основни действия
Сортировка
Изчисление
Обобщаване
Сравнение
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Манипулиране на данните –
сортировка и изчисление
Сортировката се свежда до подреждане на данните в
последователност, отговаряща на стойността на
някакъв признак с цел те да бъдат по-лесно четими при
преглед от страна на определен потребител, който
има конкретен информационен проблем.
Изчисление се наричат аритметичните манипулации,
извършвани върху данните като събиране, изваждане,
умножение, деление и т.н., при което се получават нови
данни.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Манипулиране на данните обобщаване
Същността на обобщаването се състои в
намаляването на степента на детайлизация на
данните с цел получаване на тяхна по-кратка и лесно
използваема форма
Когато подлежащите на обобщаване данни са цифрови, то
обобщаването се извършва чрез натрупване на стойности
по групи данни от определена класификация и/или чрез
избор на най-съществените данни от цялото налично
множество.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Манипулиране на данните –
Сравнение
Сравнението на данни означава да се изпълни логическо
изчисление по отношение на някаква предварително
известна мярка или критерий.
Специфична, но много често използвана форма на
сравнението е филтрирането на данни и информация.
Целта на тази манипулация е да се отделят от голямо
множество данни само тези, които са от значение за
решаване на текущия информационен проблем на
потребителя.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Управление на резултатите
Съхранение на данните за да се осигури възможност за
бъдещата им многократна употреба с най-различни цели
(вкл. след допълнително манипулиране).
Извличане на съхранените данни, което включва
намирането или възстановяването на съхранените данни
или информация, с цел те да бъдат подложени на понататъшна обработка
Предаване на информацията за използване от множество
различни потребители.
Репродуциране –копиране или дублиране на данните и
информацията с цел да се избегнат загуби.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация на данните (1)
Елемент данни – най-малката единица за информация,
която представя отделен факт или свойство
Агрегати от данни – набор от логически свързани
елементи данни или полета. Обикновено представя
информационна съвкупност, която се отнася до отделен
обект, процес или явление от реалния свят.
Масиви,
които съдържат множество елементи от
един и същи тип.
Структури, които се състоят от последователно
разположени елементи от данни от различен тип
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация на данните (2)
База данни, която представлява логически организирана
съвкупност от логически взаимосвързани данни, които се
използват от множество потребители в рамките на
различни бизнес приложения, обслужващи оперативната
и управленската дейност на организацията.
Складове за данни, които подпомагат вземането на
тактически и стратегически бизнес решения чрез
събиране, консолидиране и организиране на големи
обеми от данни, за дълъг период от време във вид
подходящ за генериране на разнообразни и сложни
отчети и анализи.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Типове данни
Тип данни - това е класификация която определя какви
стойности могат да имат, на какви обработки
подлежат и как се съхраняват физически данните от
съответния тип
Основни типове
Числови
Цели числа
Дробни числа
Логически
Дата
и час
Текстови
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Числови данни
Стойностите се формират само от Цифрите от 0 до 9,
знаците
за
аритметични
операции
(+,,*,/),
математически функции за изчисление, разделител
между цялата и дробната част на числото
Най-съществените
операции
по
обработка
са
аритметичните – събиране, изваждане, умножение и
деление, както и по-сложните математически функции
(степенуване, логаритъм и мн.др.) и изрази от тях
Освен това числовите данни могат да бъдат сравнявани
по своята стойност чрез операциите за сравнение поголямо, по-малко,равно, по-голямо или равно, по-малко
или равно, различно.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Логически данни -могат да получават само две различни
стойности:ИСТИНА (TRUE или 1) и НЕИСТИНА (FALSE или 0).
Операнд 1
Операнд 2
И
ИЛИ
НЕ (спрямо
операнд 1)
0 (false,
1
1
1
1
(true,истина) (true,истина) (true,истина) (true,истина) неистина)
1
0
0
1
(true,истина)
(false,
(false,
(true,истина)
неистина)
неистина)
1
0
1
0
(false,
(true,истина)
(false,
(true,истина)
неистина)
неистина)
0
0
0
0
1
(false,
(false,
(false,
(false,
(true,истина)
неистина)
неистина)
неистина)
неистина)
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Данни от тип дата и час
Данните от тип дата и час се отличават с това, че
вътрешното им представяне е чрез числова стойност
(напр. брой дни, които са изминали от 1 януари 1900 г.),
докато извеждането на тяхната стойност се управлява от
регионалните настройки на операционната система и/или
програмния продукт, в който се използват.
Основните аритметични операции с дати са две:
Събиране на дата с число (положително, нула или
отрицателно), при което се получава друга дата
Изваждане на две дати една от друга, при което се
получава число (положително, нула или отрицателно)
съответстващо на периода от време между двете.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Текстови данни
За разлика от всички останали типове, текстовите данни могат
да съдържат произволни символи
С текстови данни не могат да се изпълняват аритметични
операции, а се изпълняват следните основни обработки:
Търсене на символна последователност в рамките на
текст,
Заместване на една последователност от символи с
друга
Отделяне на определен брой символи от началото
(ляво), края (дясно) или средата на текст.
Преобразуване на текста от малки в главни букви или
обратно
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Информационни системи
Всяка система може са се дефинира като съвкупност
от взаимосвързани компоненти, обединени от
преследването на обща цел, чрез получаване на един
или повече входове и създаване на един или повече
изходи в рамките на организиран процес на обработка.
Системите за обработка на данни (наречени още
информационни системи) могат да се разглеждат като
системи които получават първични (сурови) данни като
вход и произвеждат информационен продукт като изход
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Компютърни Информационни Системи
Компютърните
Информационни
Системи
(КИС) използват компютърна
апаратура
(хардуер),
програмни
продукти
(софтуер), Интернет или
друга
телекомуникация,
мрежи, компютърни техники
за съхранение и управление на
данни и други информационни
технологии за обработка на
данни
в
разнообразни
информационни продукти за
бизнес потребители и крайни
клиенти
Хардуер
Комуникации
и мрежи
Системен
софтуер
Приложен
софтуер
Данни
Хора
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Информатика за икономисти
За мениджърите и бизнес професионалистите не е
задължително да познават сложни технологии,
абстрактни концепции или специализирани приложения.
За тях са важни:
Основни концепции на информационните системи
Основни
ресурси на информационните системи,
тенденции в развитието на информационните
технологии
Бизнес
приложения – видове, възможности,
характеристики и основни фази от процеса на тяхната
разработка
Управленски проблеми, свързани с разработката,
внедряването и най-вече с пълноценното използване
на бизнес информационните системи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Информатика за икономисти
За бъдещите мениджъри е от особена важност да
разбират, че неподходящо създадените, използвани и
грешно управлявани информационни технологии и
информационни системи могат да предизвикат фатален
бизнес и технологичен провал.
Мениджърите и крайните потребители трябва да знаят
какво да очакват и как пълноценно да използват
информационните системи в бизнес среда.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 3
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Въведение
Работата в компютърна мрежа е ежедневие за
потребителите. В съвременния динамичен свят е много
трудно да се говори за компютри без да се спомене
тяхната свързаност в мрежа.
Компютърната мрежа представлява група от две или
повече компютърни системи, които са свързани помежду
си, с цел общо ползване на информация и ресурси.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Видове компютърни мрежи
Локални мрежи – обикновено това са компютри, които са
в рамките на една организация;
Глобални мрежи, при които компютрите са далеч един от
друг и са свързани с телефонни линии, радио вълни или
друга съобщителна среда;
Мрежи от ограничен географски район (регионални),
компютрите са в ограничен географски район;
Метрополитен мрежи, системата за информация е
предназначена за отделен град;
Домашни мрежи.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни характеристики
Топология
Протокол
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Архитектура
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Топологии
Топологията представлява схемата на свързване на
компютрите в локалната мрежа. Основните топологии са:
Топология звезда;
Шинна топология;
Кръгова топология
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Топологии ...
Звезда е топология, при която подходът за изпращане и
получаване на съобщения е аналогичен на този при
телефонните системи. Точно както телефонните
повиквания от един абонат (работна станция) до друг се
извършват чрез централна превключваща станция, така
всички съобщения в локалната мрежа с топология звезда
трябва да минават през централен компютър.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Топологии ...
Шинната топология представлява магистрала за данни. Тя
улеснява включването на нови работни станции в
мрежата, но защитата на информацията в нея се
осигурява трудно. В сравнение с другите топологии при
тази конфигурация общата дължина на кабелите е наймалка.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Топологии ...
Кръговата топология обединява предимствата на
конфигурациите звезда и шина. Една работна станция се
определя като контролен възел за всички мрежови
функции. Неизправността на дадена станция не води до
разпадане на цялата мрежа. Съобщенията се предават от
една станция към друга само в едната посока.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Седемслоен модел
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Седемслоен модел ...
Моделът
OSI
представлява
седемслойна
архитектура, чийто спецификации определят как
се обработва информацията в различните етапи
на предаването й.
Моделът OSI определя седем различни слоя на
комплексната процедура за обмен на данни по
дадена мрежа. Всеки слой осигурява услуги за погорния слой
Гарантира ефективна комуникация както в дадена
локална мрежа, така и между различни мрежи.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Седемслоен модел ...
Физическият слой - обхваща техническите стандарти,
необходими за постигането на съвместимост на мрежите. Те
засягат нивата на сигналите, синхронизацията на предаването
на данните и правилата за установяване на връзката. Първият
слой на модела - физическият слой - представлява набор от
правила, свързани с хардуера за предаване на информацията.
Каналният слой определя как данните се пакетират в кадри за
предаване. OSI е разработен така, че всеки слой осигурява за
по-горния определен ключов елемент. Физическият слой
предоставя на каналния слой битове. На каналното ниво
необработените до тук битове, а с кадри от данни - пакети,
които съдържат, както данни, така и управляваща информация.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Седемслоен модел ...
Мрежовият
слой
специфицира
механизъм
за
превключване на пакетите. В него е описано как се
изграждат виртуални канали за обмен на данни между
компютрите или терминалите.
Спецификациите на транспортния слой описват преди
всичко процедурите за откриване, коригиране на грешки
(например загубени пакети) и повторното предаване на
данни, но засягат също мултиплексирането на
съобщенията и регулирането на информационния поток.
Транспортният слой регулира информационния поток
чрез управление на движението на съобщенията.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Седемслоен модел ...
Сесийният слой дефинира функциите, свързани с
управлението на мрежата. Той определя механизма за
работа с пароли, процедурите за включване в мрежата,
методите за контрол и за осигуряване на статистическа
информация за мрежата.
Представителният слой на модела OSI специфицира
функции, осигуряващи защита на информацията в
мрежата от неправомерен достъп, обмен на файлове и
форматиране на данните. На това ниво данните могат да
се форматират по различни начини. В американския
стандартен код за обмен на информация (ASCII) всеки
символ се представя чрез седем информационни и един
бит за контрол.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Седемслоен модел ...
Приложният слой специфицира функции, свързани с
обработката на съобщенията, с отдалеченото включване в
мрежата и с осигуряването на статистическа информация,
необходима за управлението на мрежата. На това ниво от
модела на мрежата се намират програмите за управление
на бази от данни, програмите за електронната поща,
софтуера за файловите сървъри и сървърите за принтер,
както и програмите на операционната система
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Протоколи и мрежови услуги
Протоколът е набор от правила за комуникации между
компютрите в една мрежа.
Мрежовите услуги имат за задача изпълнението на
специфични функции и управлението на конкретни
задачи и използват конкретни протоколи. Мрежова услуга
е преобразуването на имена в мрежата.
Протоколен стек е съвкупност от протоколи, които
работят заедно, като всеки от тях изпълнява задачи на
различни слоеве от седемслойния модел. Пример за това
е TCP/IP.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Архитектури на мрежи
Компютърни
мрежи
Сървър работна
станция
Сървъри
Работни
станции
Равен с равен
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Архитектури на мрежи ...
Сървър – работни станции
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Архитектури на мрежи ...
Равноправни компютри (равен с равен)
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Понятие за локална мрежа
Локалните мрежи (LAN – LOCAL AREA NETWORK), както по
– големите, създадени на базата на работните станции
SUN и работещи в операционна система UNIX, така и по –
малките, при които като работни станции се използват
обикновени компютри от типа IBM PC, са много широко
използвани през последните години.
Локалната мрежа представлява система от свързани в
рамките на една организация персонални компютри,
работни станции, големи изчислителни машини,
принтери, скенери, плотери и други устройства, с което се
позволява обмен на данни и използване на някои от
ресурсите от множество работни места.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Видове свързани компютри
Работните станции са свързаните в мрежата компютри, на
които работи обикновеният потребител, т.е. компютрите
на които се извършва обработка на данните по начин,
който на пръв поглед не се различава от начина, по който
се работи с персонален компютър.
Сървърът е компютър, който предлага на другите
включени в мрежата компютри някои свои услуги и
периферни устройства, като по този начин се осигурява
функционирането на мрежата като такава.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Видове сървъри
Приложни
сървъри
Сървъри
за
оторизация
Сървъри
за бази
данни
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Файлови
сървъри
Печатни
сървъри
Пощенски
сървъри
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Физически среди
Кабелите с усукани двойки проводници са най-евтината
съобщителна среда за локални мрежи. Те се състоят от
двойки изолирани и взаимно усукани проводници, така
че във всеки проводник попадат еднакви по интензивност
външни смущения.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Физически среди
Коаксиалните кабели се използват в мрежи с директно и
в мрежи с радиочестотно предаване. Те са по-скъпи от
кабелите с усукани двойки проводници, но по тях
информацията може да се предава значително по-бързо и
на много по-големи разстояния.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Физически среди
Оптичните влакна се използват за пренасяне на цифрова
информация с висока скорост. Основно тяхно предимство
е високата скорост на предаване, а основен недостатък
по- скъпата техника за връзка.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Комутатори и рутери
Комутаторите са компютърни мрежови устройства, които
свързват мрежови сегменти. В практиката широко
разпространено и използвано е и английското
наименование – суич.
Рутърите
са
физически
устройства,
които
са
предназначени да свързват множество жични или
безжични мрежи. Рутера (маршрутизатора) на практика е
самостоятелно устройство, което е част от дадена
компютърна мрежа.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Адресация в интернет
Адресите в Интернет представляват 32 - битови двоични
числа, които е прието да се записват като четири
десетични числа, разделени от точки. Всяка част от адреса
се нарича байт или октет, тъй като представлява 8 - битово
двоично число. Макар че мрежовите адреси се записват
като четири байта, логически те са изградени от две части.
Първата част се нарича мрежова част, а втората - адрес на
хоста. Не всички възможни стойности са допустими за
октетите в хост - частта. Октетите от тази част със стойност
0 и 255 са резервирани за специални цели.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Адресация в интернет ...
При адресите от клас А най-старшият бит е 0 (нула),
следващите 7 бита се използват за мрежовата част и
оставащите 24 бита се използват за локален адрес (хостчаст). Следователно, съществуват 128 мрежи от клас А и
над 16 милиона хоста за всяка мрежа от този клас.
При адресите от клас В най-старшите два бита са
установени в 10, следващите 14 бита се използват за
мрежовата част и оставащите 16 бита се използват за
локален адрес (хост-част). Следователно съществуват 16
000 мрежи от клас В и над 64 000 хоста от всяка мрежа от
този клас.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Адресация в интернет ...
При адресите от клас С най-старшите три бита са
установени в 110, следващите 21 бита се използват за
мрежовата част и оставащите 8 бита се използват за
локален адрес (хост - част). Следователно, съществуват 2
милиона мрежи от клас С и 256 хоста за всяка мрежа от
този клас.
При адресите от клас D най-старшите четири бита са
установени в 1110, а оставащите 28 бита се използват за
адрес за едноименно предаване до група машини.
Засега адресите с най-старши битове 1111 не се
използват. Те са запазени от NIC за бъдеща употреба и се
наричат адреси от клас Е.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Интернет протоколи
TELNET - протокол за мрежов терминал, който осигурява
отдалечен терминален достъп до даден хост;
HTTP – за използване на услугата www;
FTP - протокол за интерактивен обмен на файлове;
SMTP - протокол за електронна поща;
SNMP - протокол за управление на ТСР/IP мрежи;
NFS, XDR, RPS, X-Windows - протоколи за разпределени
услуги.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Безжични мрежи
Wi-Fi (Wireless Fidelity) е революционна безжична
технология за обединяване на компютри в мрежа и/или
връзка в Интернет.
Устройствата, необходими за изграждане на една
безжична мрежа, са точка на достъп и безжична
мрежова карта.
Когато две работни станции комуникират директно чрез
безжичните си мрежови карти се казва, че обменят
информация помежду си в режим “ad hoc”. В случай че
връзката между тях се осъществява чрез точка на достъп,
тогава станциите работят в режим “infrastructure”.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Начини на свързване
Всеки с всеки – всяка една от системите, притежаващи
мрежова карта за безжично свързване, комуникира с
всички достъпни около нея подобни системи;
Мрежа с точка за достъп – в този случай системите
работят с точка за достъп, като чрез него могат да се
свързват със системи, които не са в диапазона на
наличните компютърни системи. По този начин може да
се получи и достъп до световната интернет мрежа. Освен
това точката за достъп позволява свързването с мрежи,
които използват физическа преносна мрежа.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Начини на защита
Технология за криптиране WEP “еквивалент на кабелната
защита”. При нея е необходимо да се създадат специални
ключове за криптиране на връзката.
Защитен Wi-Fi достъп е сравнително нов стандарт,
предназначен да осигури по-добра защита от WEP. Една
от ключовите технологии в него е Temporal Key Integrity
Protocol (TKIP).
Защитна стена, VPN, PGP и SSL. Примери за защитни
стени са например безплатните персонални версии на
ZoneAlarm или Kerio Personal Firewall и др.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Мобилни комуникации
Безжичните комуникации осигуряват възможности за
връзки с подвижни абонати. Те предоставят всички
видове услуги на обикновената телефонна връзка.
Общото описание на структурата на мрежите за мобилни
комуникации може да се определи като - множество
клетки, с множество мобилни абонати. В мрежата има
изградени два вида радиостанции – базова и
управляващи, като последната е свързана с комутиращ
възел.
Мобилните комуникации условно се разделят на
поколения -1G, 2G, 3G, 4G. Повечето поколения
обединяват няколко стандарта за пренос на данни.
Тема: Телекомуникации и компютърни мрежи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 4
ИНТЕРНЕТ
ТЕХНОЛОГИИ
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Дефиниция
Интернет представлява отворена система от
свързани в мрежи компютри, различни по тип,
големина и предназначение, разпръснати по
целия свят, които комуникират помежду си за
обмен на съобщения и съвместно използване на
информационни ресурси
Механизмът на функционирането на Интернет
включва в себе си:
технологични
компоненти и методи
управленска структура.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Компоненти и структури в Интернет
Управленската структура се състои от демократична
като цяло съвкупност от слабо свързани организации
и работни групи с предимно разделени функции и
отговорности.
Технологичните компоненти са множество от
взаимносвързани йерархични дървовидни структури
като IP-адреси и имена на домейни, съществуващи в
обща система с комуникационни методи, като
мрежови протоколи и комутация на пакети
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Управленска структура на Интернет
Интернет общество (Internet Society - ISOC) е
международна неправителствена организация, основана
през 1992 г., чиито членове са над 100 други организации
и хиляди физически лица.
Мисията на ISOC е да насърчава глобалната кооперация и
координация в областта на Интернет-технологиите и да
работи като централна организация за събиране,
класифициране и разпространение на свързана с
Интернет информация.
ISOC извършва общ контрол над останалите управленски
структури в Интернет и в някои случаи им предоставя
финансова и друга подкрепа
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Управленска структура на Интернет (2)
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN) - управлява системата за именуване на домейни
и разпределението на IP- адресите. ICANN се състои от три
поддържащи организации:
Организацията за поддържане на адреси (Address
Supporting Organization - ASO) - управлява IP-адресното
пространство и предоставянето му на други организации;
Организацията за поддържане на домейни с код за страна
(Country Code Names Supporting Organization - CCNSO) е
отговорна за следване на общата политика по отношение на
имената на домейните от първо ниво с код за страна;
Организацията за поддържане на общи домейни (Generic
Names Supporting Organization - GSO) се грижи за политика
по отношение на общите домейни от първо ниво.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Физическа структура на Интернет
I ниво (“гръбнак”, “опорна мрежа”), съставен от
суперкомпютри, свързани помежду си с комуникационни
линии с изключително голяма пропускателна способност.
II ниво - международни или национални мрежи, свързани
с опорната също с магистрални информационни канали.
III ниво - локалните компютърни мрежи в рамките на
една фирма или организация,
IV ниво -компютрите, изграждащи локалните мрежи или
такива, свързани директно към мрежи от по-високо ниво
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Архитектурата на Интернет
Базира се на 7-слоен модел на ISO/OSI. Всеки слой от
модела отговаря на едно ниво от функциите на мрежата:
Най-ниското
ниво е физическият слой, който
представлява физическата среда за пренасяне на
данните (кабелната система на мрежата).
Над него се намира слоят за връзки, който се
реализира с помощта на мрежовите интерфейсни
платки за извършване на обмен на данни.
Най-горният слой са приложенията - програмните
продукти, осъществяващи отделните услуги в
Internet
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Протоколи на Интернет
Протоколът TCP/IP е средството, осъществяващо връзката
между множество компютри, които са свързани в мрежа.
Компютрите могат да са част от една и съща мрежа или
принадлежат към различни мрежи.
Моделът и техническите параметри на компютрите нямат
значение.
Протоколът
TCP/IP
разрешава
проблема
с
несъвместимостта между различните компютърни
системи, операционни системи и различните по вид и
топология мрежи
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Протоколи на Интернет – Протокол TCP/IP
TCP/IP е асинхронен протокол - може едновременно да
обработва трафика със съобщения от много източници и
към множество направления.
TCP/IP е семейство от протоколи, разработени да осигурят
разпределението на ресурсите между свързаните в мрежа
компютри.
Може да се раздели на две подгрупи протоколи:
Протоколи
и услуги за пренасяне на данни;
Протоколи и услуги, осигуряващи и поддържащи
връзките в мрежата.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Протоколи и услуги за пренасяне на данни
TCP (Transmission Control Protocol) - Протокол за
управление на обмена на информация, обслужващ
връзките. Данните се изпращат на пакети, съдържащи
заглавна част и данни.
Надеждността на обмена се осигурява от контролни суми
и сравнения между изпратената и пристигналата
информация.
TCP се грижи за целостта на данните, т.е. осигурява
достигането до крайната им цел без грешки, както и за
разделянето на данните на части и съединяването им в
точката за получаване
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Протоколи и услуги за пренасяне на данни
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - прост протокол за
обмен на електронна поща, определящ стандарта на
съобщенията, които един SMTP (Mail) клиент може да
използва от компютъра си, за да изпраща електронна
поща до SMTP сървър на друг компютър.
FTP (File Transfer Protocol) - протокол за обмен на
файлове, даващ възможност за прехвърляне на файлове
от един компютър на друг по TCP/IP протокол.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Протоколи и услуги, осигуряващи и
поддържащи връзките в мрежата
IP (Internet Protocol) - за маршрутизация на пакети от
данни от мрежата на подателя през междинните
машрутизатори до мрежата на получателя.
ICMC (Internet Control Message Protocol) - за обмен на
информация и съобщения за грешки между
маршрутизаторите
и
сървърите
в
мрежата.
Информационните полета на този протокол са съставна
част от заглавната част на IP протокола.
ARP (Address Resolution Protocol) - за преобразуване на
адреси. Превръща 32-битовите IP адреси в 42-битови
адреси от физическата мрежа
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Протоколи и услуги, осигуряващи и
поддържащи връзките в мрежата
IGMP (Internet Group Management Protocol) - Протокол за
групово управление в Internet мрежата и осигурява
обмена на IP пакети от данни между различни мрежи.
RARP (Reverse Address Resolution Protocol) - Протокол за
обратно преобразуване на адреси, като превръща
адресите от физическата мрежа в IP адреси.
UDP (User Datagram Protocol) - Потребителски протокол за
дейтаграми. Протоколът изпраща данните на пакети, но
не е особено надежден, липсва обратната информация за
това дали дейтаграмите са действително получени.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Интранет
Интранет представлява TCP/IP-базира вътрешна
мрежа, достъпът до която е ограничен в рамките на
дадена фирма или организация.
Интранетът комбинира Интернет протоколите със
специфичните бизнес приложения на компанията. Той
улеснява
комуникациите,
разпределението
на
информационните ресурси и съвместната работа,
като същевременно ограничава външния достъп до
този вид мрежа.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Есктранет
Екстранет
разширява
Интранет
посредством
изграждането на мрежа между партньори.
Екстранетът представлява ТCP/IP-базира вътрешна
мрежа, достъпът до която се осъществява само от
определен ограничен брой компании.
При Екстранета фирмите използват IP връзки към
външни сайтове, а самите членове могат да
комуникират помежду си през своите защитни стени
все едно, че са в една обща мрежа.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
WWW (World Wide Web)
Връзка между компютрите от цял свят, която осигурява
достъп до всякакви видове информация и файлове.
В основата лежи концепцията за хипертекст, позволяващ
на даден автор да свърже част от своя текст към друг
документ чрез указател или хипервръзка (hyperlink). При
активиране на връзката, клиентската програма отваря
посочения
документ.
Впоследствие
хипертекстът
еволюира към хипермедията, която добавя включването
на графични изображения, видео и звук.
WWW е най-използваната услуга за достъп до ресурсите
на Интернет
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Сървъри и клиенти в Интернет
Всеки компютър в Интернет се нарича главен компютър
(host), притежаващ способността да комуникира с всеки
друг компютър в мрежата.
Даден компютър може да изпълнява клиентски и
сървърни програми.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Сървъри и клиенти в Интернет
По всяко време даден в Интернет компютър може да
изпълнява ролята на клиент. За тази цел той трябва да
изпълнява определен вид клиентска програма,
използваща някаква информация или да използва
услугите, предоставени от други програми в Интернет,
наречени сървъри. Клиентите са винаги потребители.
Сървърите са производителите. Един компютър не само
може да изпълнява клиентска програма, но също така и
да изпълнява сървърна програма за генериране на
информация и услуги, които клиентите да могат да
използват
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Портове
За всеки вид Интернет услуга трябва да се използва
определен компютър. Тъй като на даден компютър е
възможно изпълнението на множество сървърни
програми, TCP/IP разполага със средство за насочване на
трафика към определения сървър - TCP/IP портове.
Портът е абстракция, използвана от транспортните
протоколи на Интернет за означаване на множество
едновременни свързвания с единствен компютър
Всеки тип сървър следи състоянието на определен порт.
TCP/IP изпраща трафика, който е адресиран към този порт,
към сървърната програма, която следи състоянието на
порта.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Web сървъри
WWW се състои от множество информационни сървъри
(Web сървъри), които са достъпни в мрежата и
непрекъснато се променят и увеличават.
Един Web сървър съдържа определен вид информация,
структурирана по страници.
Информацията е структурирана в отделни теми, които
формират Web сайт (site), представляващ множество от
Web страници.
Обикновено достъпът до даден Web сайт се осъществява
чрез неговата начална страница (home page).
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Достъпът до WWW
Достъпът до WWW се осъществява чрез връзка с Интернет
и клиент или браузър (browser) – програма, която
интерпретира и визуализира документите.
Достъпът до съответната страница се контролира от Webсървъра.
Взаимодействието между браузъра и сървъра се
изпълнява на няколко стъпки посредством протокола
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), базиран на
семейството протоколи TCP/IP.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Достъпът до WWW - стъпки
Браузърът
изпраща заявка за връзка с Web сървър
чрез неговия IP адрес или символното му име.
Търсената
страница
се
открива
в
информационната база на сървъра след
установяване на връзката с него.
Сървърът
прехвърля в адреса на браузъра
съдържанието на страницата.
Браузърът в клиентската машина интерпретира
съдържанието на получената страница и я извежда
на монитора,
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Унифициран адрес на ресурси
Всеки сайт и страница притежават уникален
идентификатор, наречен унифициран адрес на ресурси
(Uniform Resource Locator,URL), чрез който се
осъществява достъпът до тях.
Съществуват два типа URL.
Абсолютен
URL, който съдържа пълния адрес.
Достатъчен за да се намери страницата.
Относителен URL - съдържа само необходимото
допълнение към базовия адрес за намиране на
желаната
информация
от
текущо
установената позиция (например, директория).
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
абсолютен URL
мрежова_услуга://главен_компютър.област
[:порт]/път/файл.разширение
мрежова_услуга:// - начин за достъп до файла.
главен_компютър - символично име или адрес на
машина, до която ще се осъществява достъп.
област - символна комбинация за определяне на
домейна, в който се намира машината.
порт е опция, която се включва само, ако
съответната услуга не е достъпна при използване
на стандартно установения номер на порт за нея.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
абсолютен URL
мрежова_услуга://главен_компютър.област
[:порт]/път/файл.разширение
път
указва пътя от родителската директория до
необходимата информация.
файл.разширение e името на файла, който се
прехвърля.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Езици за създаване на Web съдържание
HTML (Hyper Text Markup Language) - HTML страницата
служи за извеждане на текст, графични, звукови и видео
документи, анимация и др., както и за получаване и
предаване на данни, въведени от потребителите.
Файл, създаден на езика HTML, представлява текстови
файл, съдържащ специални означения, наречени тагове
(tag). Всеки таг има специфично предназначение, което
указва как браузерът трябва да извежда заложеното в
Web страницата съдържание. Всеки HTML файл има
разширение .html, или htm за съвместимост с по-старите
операционни системи
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Езици за създаване на Web съдържание
Технологията CSS (Cascading Style Sheets) е добавена към
HTML за управление организацията и работата със
съдържанието на HTML.
Стиловете (styles) определят как да се извеждат HTML
елементите. Съхраняват се в стилови шаблони (style
sheets).
CSS позволява на създателите на HTML съдържание
едновременно да контролират стила и дизайна на
множество Web страници. След дефинирането на
определен стил, той може да се приложи към произволен
брой страници.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Езици за създаване на Web съдържание
Когато браузерът прочете стилов шаблон, той форматира
HTML документа съгласно дефинициите в него.
Външен
стилов шаблон – чрез външния стилов
шаблон може да се промени стила на целия Web сайт.
Вътрешен стилов шаблон – използва се за единични
документи. Дефинира се в заглавната част на HTML
документа с помощта на тага <style>.
Вградени стилови шаблони – за да се приложи,
трябва атрибутът на стила да се използва в съответния
таг. Атрибутът на стила може да съдържа произволно
свойство на CSS.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Езици за създаване на Web съдържание
XML (EXtensible Markup Language) е език от типа на HTML.
Основното му предназначение е да описва данни и няма за
цел да подменя HTML, чието основно предназначение еда
показва данни.
XML допълва HTML. XML представлява междуплатформено
софтуерно и хардуерно независимо средство за предаване на
информация.
С помощта на XML данните могат да се запазват в обикновен
текстови формат и са достъпни до по-голям кръг потребители,
тъй като езикът не зависи от хардуера, софтуера и
приложението, в което се използват неговите файлове
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Скриптови езици за клиентската част
предоставяне на дизайнерите на HTML страници ефективно
програмно средство;
възможност за обработка на събития;
възможност за четене и променяне съдържанието на HTML
елементи;
възможност за валидиране на данните, преди те да се
изпратят към сървъра.
поддържат се от всички основни браузери.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Скриптови езици за клиентската част
Най-разпространените са JavaScript, VBScript и др. Кодът,
написан на скриптов език, се вгражда директно в HTML
страниците и се изпълнява в браузера.
предоставяне
на дизайнерите на HTML страници
ефективно програмно средство;
възможност за обработка на събития;
възможност за четене и променяне съдържанието на
HTML елементи;
възможност за валидиране на данните, преди те да се
изпратят към сървъра.
поддържат се от всички основни браузери.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Скриптови езици за сървърната част
Най-разпространените са ASP, ASP.NET, JSP . Поддържат:
Динамично
редактиране, променяне и добавяне на
съдържание в Web страници.
Реагиране на потребителски заявки или данни,
подадени от HTML форми.
Осъществяване на достъп до всякакви данни и връща
резултатите в браузера.
Приспособяване
на Web страниците спрямо
изискванията на потребителите за по-голяма
функционалност.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Web услуги
Web услугите представляват неголеми програмни модули,
чието предназначение е да обработват ограничено
множество приложения и задачи за Internet приложения. Те
се изграждат на основата на XML базирани протоколи.
Предимствата от използването на Web :
по-опростени комуникации между различните
приложения,
многократно използване на съществуващи услуги,
по-лесно разпределение на информацията между
потребителите,
бърза разработка
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Бизнес приложения за Интернет
Обикновените приложения са от типа „Web сайт”, при който
повечето фирми и организации имат собствен Web сайт.
Първоначално те са изграждани като статичен набор от HTMLстраници, които могат да се разглеждат и четат с помощта на
браузери. С развитието на Интернет технологиите
съвременните Web-сайтове се усъвършенстват и включват
връзки към базите данни на фирмите, така че съдържанието
на сайтовете да се опресняват по-лесно.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Обикновени приложения за Интернет
Публикуване на документи – Могат да включват в
електронен вид кратки съобщения, различни видове отчети,
ценови листи, информация за продукти и услуги.
Търсене в директории – търсене на данни и информация за
различни категории.
Приложения от тип groupware – чрез форми, базирани на
HTML, се организират прости схеми на планиране на
определени събития.
Електронна поща – за изпращане на съобщения посредством
обикновен текст, аудио, видео, анимация
Предоставяне на софтуер
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Приложения от тип предприятие
Бизнес-Бизнес (B2B) - най-използвани в сферата на
електронната
търговия.
Улесняват
бизнес
взаимоотношенията между различните организации чрез
разширяване на традиционните бизнес-процеси
Бизнес-Потребител (В2С) -позволяват на потребителите да
осъществяват транзакции и действия с фирмите и
организации по електронен път. Те могат да включват такива
услуги като онлайн пазаруване и банкиране
Потребител-Потребител (С2С) - действат като виртуална
среда, която позволява извършването на бизнес операции
между самите потребители, като например Web-сайтове за
провеждане на виртуални търгове.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Електронна търговия
Електронната търговия или е-търговията представлява
продажба, закупуване, маркетинг и обслужване на продукти
или услуги по Интернет. От гледна точка на информационните
технологии електронната търговия може да се разглежда като
приложение за електронен бизнес, осъществяващо търговски
транзакции.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Търсене на информация в Интернет
За да може да се структурира съхраняваната в Интернет
информация и за да може да бъде достъпна за потребителите
са създадени специални инструменти за търсене (search
tools) или машини за търсене (search engines), наричани още
търсачки.
Те се стараят да открият източници, които съдържат
определени ключови думи, зададени от потребителя, като
преглеждат съдържанието, заглавието или URL на
източника и връщат като резултат Web страница, която
съдържа URL, заглавието и анотация на всеки източник.
2 основни вида - предметен указател (search index) и
директория (search directory).
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Предметен указател
Агент (паяк (spider) или кроулер (crawler)), - движи се по
мрежата и събира информация.
паяк - специални програми, които се грижат за извличане
на страници, от които вземат хипервръзките и
автоматически индексират информацията
Кроулерите преглеждат само заглавието на страниците и
връщат само първата хипервръзка
База данни - съдържа цялата информация, събирана от
паяците.
Машина за търсене – потребителите я използват като
интерфейс за взаимодействие с базата данни.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Директории
Средствата за търсене от тип директория не сканират
Интернет за откриването на определени Web страници. Те
разчитат на отделните потребители да изпратят URL и кратко
описание, които директорията каталогизира и поставя в
определен йерархичен порядък.
Дадена директория може да се претърсва, а също така може
да се преглежда самата йерархична структура, за да се види
какво съдържа
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Машини за търсене - методи за
подреждане
Количество
на думите от заявка в текстовото
съдържание на документа.
Местоположение на търсените думи в документа.
Значение на думата, спрямо която се определя общото
съответствие с останалите думи в документа.
Времето на съществуване на страницата в базата
данни.
Индекс на цитируемост, определящ броя хипервръзки,
регистрирани в базата данни към тази страница от
други страници.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Електронна поща
За изпращане на едно съобщение от компютъра на
кореспондента (подателя) се използва протоколът SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol) чрез инсталиран е-mail клиент.
Пътят на съобщението преминава през email сървър и оттам
по същия протокол в глобалната мрежа.
Пристигащите съобщения по мрежа се приемат от email
(POP3) сървър, където е разкрита пощенска кутия за
съответния кореспондент (получател).
Достъпът до пристигащите съобщения се осъществява с
помощта на email-клиент от компютъра на получателя чрез
извличането им от email-сървъра.
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Обмен на файлове в Интернет чрез FTP
Предназначението на протокола FTP (File Transfer Protocol,
протокол за предаване на файлове) е предаването на
файлове между компютри без тяхната интерпретация от
браузър. Потребителят може да се придвижва по
директориите на друг отдалечен компютър, да преглежда
списъка с файлове и при необходимост да ги прехвърля от
там в своя компютър. Могат да се прехвърлят както текстови
(ASCII) файлове, така и нетекстови или двоични (BINARY).
Общият формат на командата за достъп до FTP-сървър е :
ftp://<потребителско_име>:<парола>@<ftp_сървър>/<urlпътека>
Тема: Интернет технологии
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 5
ПРИНЦИПИ
НА ПУБЛИКУВАНЕ
И СПОДЕЛЯНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ
В ИНТЕРНЕТ
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Въведение
Това което направи Интернет толкова популярен е
бързият и свободен достъп до информация.
Основните принципи на публикуване и споделяне на
информацията в Интернет се променят заедно с
промяната на технологиите.
Всеки етап от развитието на Интернет, води със себе си
нови средства и начини на публикуване и споделяне на
информация.
Новите средства не отричат старите, а продължават да
съществуват съвместно и да се използват, в зависимост от
конкретната задача на публикуващия и търсещия
информация.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Три основни етапа на развитие на
Интернет
От гледна точка на технологиите за публикуване, търсене,
извличане на информация и интегрирането на различни
устройства в едно цяло могат да се разграничат 3 основни
етапа от развитието на Интернет:
Етап на web 1 технологии.
Етап на web 2 технологии.
Етап на web 3 технологии.
Тези три технологии са съответно технологиите от първо,
второ и трето поколение.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Web 1 технологии
Web 1 е състоянието на мрежата от нейното създаване и
реално използване от 1991 г. до 2003 г.
Характеризира се с:
Бавни връзки, скъпа техника.
Статични сайтове.
Традиционни технологии - WWW, HTTP, HTML, търсачки и
портали.
(Тези характеристики са разгледани в предходната лекция
«Интернет технологи»)
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Публикуване и споделяне в Web 1
Да разгледаме следната хипотетична ситуация – автор,
който иска да предложи някаква информация, статия,
мнение и пр. в Интернет пространството и читател, който
иска да намери някакви знания по даден въпрос.
Авторът е написал статия за абсолютното и относителното
адресиране в Microsoft Excel. Тази статия трябва да има
ключови думи, обикновено някои от тях са споменати в
явен вид в заглавието.
Статията трябва да е публикувана като текст на някоя
страница от сайт, или записана като текстов файл, да се
намира достъпна в публична директория.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Публикуване и споделяне...
В метатага за ключовите думи на HTML страницата, трябва
да са попълнени основните ключови думи, които
идентифицират статията. Мета таговете ще изглеждат
примерно по следния начин:
<meta name="keywords" content="компютри, формули,
Microsoft Excel, абсолютно адресиране, относително
адресиране">
<meta
name="description"
content="Абсолютно
и
относително адресиране в Microsoft Excel ">
<meta name="author" content="Иван Иванов">
Така попълнена информацията, ще осигури намирането
на статията.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Начини за намиране на
информация във WWW
Разлистване или «сърфиране» (browse или surf) на WWW–
преминаване от една уеб страница към друга.
Търсене (Search) на WWW – използване на машина за
търсене (Google, Yahoo) с въведена информация, която
интересува търсещия.
Тематични ръководства (Subject guides) – четене и търсене
в групирани тематично уеб страници.
Извън WWW - може да се използва ftp протоколът.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Средства за търсене в web 1
Известно е, че средствата за търсене на информация в
web 1 се състоят от три елемента - паяк, който се движи
по мрежата и събира информация; база данни с
информация, събирана от паяците и машини за търсене потребителите ги използват като интерфейс за връзка с
базата данни.
Има разработени множество стратегии, как точно трябва
да се казва статията, колко често и в какви комбинации да
се повтарят в текста най-важните думи, за да бъде
намерена и адресирана възможно най-добре.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Конкретен казус за търсене в web 1
Читателят, например, иска да напише в Microsoft Excel формула
за пресмятане на ДДС, като процентът е въведен в една клетка.
Когато копира формулата в няколко клетки, адресът, в която е
записан процентът се отмества и изчислението престава да
бъде вярно. Без да знае нищо за абсолютното и относителното
адресиране, читателят се опитва да разбере как става това,
като използва Интернет. Той трябва да подбере няколко
ключови думи, като счита, че статиите, в които те се срещат,
могат да му помогнат да реши проблема. (Към илюстрацията)
Ако напише „формули абсолютно и относително адресиране
Microsoft Excel”, и то абсолютно вярно, без правописна грешка
ще излязат около 1800 резултата. Ако допусне грешка, ще му
бъде предложена някоя вероятна и близка по правопис дума,
която търсещата машина смята, че трябва да бъде на това
място. От всички 1800 резултата, може би още първата и
втората статия ще му свърши работа.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проблемът при търсенето
Проблемът е, че ако не знае точно тези термини – „абсолютно и
относително адресиране” а напише само копиране на клетки, ще
излязат много на брой резултати – около 1600, но този път читателят
трябва да прегледа по-голяма част от тях, за да разбере за какво става
дума и да достигне до решението на проблема.
Машините не разбират какво има в статиите и не им е ясно от какво
точно се интересува човек. Те работят само чрез търсене по
ключовите думи, които авторите би трябвало коректно да са задали
при описането на статията си. Съвременните компютри са мощни и
осигуряват голямо бързодействие, така че могат да се преравят дори
цели текстове.
Засега търсещите машини се справят много добре – може да се
намери информация за всичко и за всеки, макар че процесът е
тромав, трябва да се пресее голям обем информация, която често
няма нищо общо с интересуващия ни проблем. Но това работи и
хората най-често така търсят нужната им информация.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
ИНТЕРНЕТ
БД
Търсачка
Метаданни
Текст
Автор
Резултати
Публикуване и търсене в Web 1
Търсещ
знание в
Интернет
васк
Технологии от второ поколение
Web 2.0
Това понятие за първи път се въвежда от Тим О’Райли
директорът на компанията O'Reilly Media през 2003 г. и се
популяризира на първата конференция за Web 2 през
2004.
Второто поколение технологии са: изграждане на уеб
приложения с бази данни, динамични сайтове, диалог с
потребителя, видео материали при поискване, споделяне
на файлове, блогове и онлайн библиотеки, уики,
социални мрежи, развитие на уеб услугите.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Принципите на Web 2.0
Принципите са дефинирани от Тим О’Райли и Джон Бател:
Мрежата е платформа.
Данните са движещата сила.
Web 2 е нова версия на мрежата (www), но не от гледна
точка на подобрение техническите спецификации на
World Wide Web, а по-скоро поради промяната в начина,
по който се използва интернет.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Възможности в Web 2.0
Индивидуално генериране на продукт и създаване на
съдържание от потребителя - стимулиране изявата на
индивидуалните творчески способности.
Web 2.0 приложенията и услугите дават възможност за
създаване, публикуване, споделяне и съхраняване на
информация под формата на текст, илюстрации, аудио- и
видео- файлове, индивидуално, чрез блогове и сайтове,
предоставящи тези услуги.
Създаването на собствен сайт и блог става, без да са
необходими умения за програмиране, дори от хора,
незапознати с технологичната страна на web.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Възможности в Web 2.0 ...
(2)
Безплатният хостинг, дружелюбният потребителски
интефейс, богатата функционалност на сайтовете и
лесният достъп до тях, подпомагат творческата дейност и
стимулират активното участие на всички при
публикуването и при търсенето на информация.
Сайтовете са социално ориентирани, което дава
възможност за комуникация и взаимодействия между
публикуващи и търсещи информация.
Това улеснява генерирането на съдържание от всеки
участник в процеса и съответно намирането на конкретна
информация.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Характерни черти на приложенията,
използващи Web 2.0 технологии
Тяхната стойност нараства, когато са използвани от повече хора
(това е т.нар. ефект на социалните мрежи). Традиционните
статични web страници не могат да бъдат подобрени, при
посещаване от потребителите. За разлика от тях, Web 2.0
сайтовете използват информацията предоставена от
посетителите. Участието на потребителите може да бъде:
„ясно изразено” - потребителят допринася за изграждането на
сайт, на неговото съдържание или на част от него;
или „мълчаливо” - дейностите, извършени от потребителите
върху сайта са използвани за адаптиране на неговото
съдържание и визия.
Например в Wikipedia потребителите ясно изразяват вижданията
си, добавяйки нови статии. В онлайн магазина Amazon,
поведението на потребителите се използва за генериране на
съвети и даване на препоръки.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Характерни черти...
(2)
Web 2.0 приложенията притежават потенциал за
окуражаване на активното участие.
Всеки може да придобие знания и умения, включвайки се
в група, общество или мрежа. Поставен проблем, може да
бъде дискутиран, анализиран, решен по един или друг
начин от много хора чрез техния опит, знания, идеи.
Напоследък, често се срещат добри практики, при
използване на приложения, като wiki за работа в
сътрудничество и реализиране на групови проекти.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Характерни черти...
(3)
Приложенията изградени на Web 2.0 предлагат платформа за
достъп до редица услуги и голям набор от данни.
Потребителите имат достъп до Web 2.0 услуги чрез API
(Application Programming Interface), който позволява добавяне,
промяна и извличане на дании.
Съдържанието се разпространява чрез RSS/Atom механизми,
които позволяват на потребителите да изтеглят данни без дори
да посещават даден сайт.
Независим достъп до данните, който може да бъде извършен
от различни устройства като: пресносими и настолни комютри,
мобилни телефони, PDA и пр.
Голяма част от съдържанието, създадено в Web 2.0 е
микросъдържание: малък обем от данни, като блог записи,
изображения и друго мултимедийно съдържание.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Участието в социални мрежи
допринася за:
Развиване на нова култура – социално ориентирана, при което се работи в
сътрудничество с много хора
Ускорява се глобализирането, особено в образованието и изследванията
Развиване на мрежа от хора със сходни интереси, професионалисти и
експерти – с тях може да се контактува независимо от местоположението,
часовата разлика, независимо от вида на организацията, в която те работят
Разширяват се професионалните и лични контакти – бързо и лесно могат да
се поканят хора към дадена социална мрежа
Подобряване на комуникативността, развиване на способностите за
аргументирано убеждаване, за вземане на решения и критично мислене
Получава се информация и знания, тогава когато читателят изпитва
необходимост
Развиване на познавателните умения – споделяне на лични или
професионални факти чрез снимки, аудио/видео, презентации
Изучаване на нови технологии – при използване на наличните инструменти,
приложения, услуги
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Конкретен казус за публикуване и
търсене на информация в web 2.0
Автор се интересува от Microsoft Excel и публикува в своя
блог или на своя сайт статия за това как се работи с
електронна таблица, как най-бързо се копират формули,
като се използва абсолютното и относителното
адресиране, изобщо това, което той смята, че е ценно
като знание.
Авторът дори може да работи като консултант и работата
му да е точно това – да обяснява на хората в мрежата, как
работи даден продукт. (Към илюстрацията)
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Конкретен казус в web 2.0...
За да намери читател информация по темата за обсолютното и
относителното адресиране, вече видяхме, той може да използва
възможностите на web 1. Да предположим, че не го удовлетворява
търсенето, тогава може да постъпи по друг начин.
Читателят е включен в някоя социална мрежа от рода на Facebook
или Microsoft Live и ще отвори тема по въпроса. Ще започне да търси
сред своите приятели хора, които да се присъединят към темата,
някои от тях ще са писали или ще знаят повече по въпроса. В този
списък от хора събрани около конкретен интерес, може да попадне и
авторът на статията за Microsoft Excel. Или пък читателят, след
активно търсене, да намери статията му и да го покани да се
присъедини към тяхната група от хора, които се интересуват от
Microsoft Excel и конкретно от възможностите на абсолютното и
относителното адресиране. Въпросът ще бъде изяснен сред
приятелска съвкупност от хора, които се интересуват от едно и също.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
БД
Метаданни
Текст
ИНТЕРНЕТ
Социална група
Откриване на
тема
Автор
Търсещ
знание в
Интернет
Резултат
Публикуване и търсене в Web 2
васк
Microsoft Live
Социална мрежа, поддържана на Microsoft.
Специално за УНСС е заделено пространство в нея.
Всеки студент от УНСС получава Live ID. Това е неговият
имейл адрес.
Live ID дава незабавен достъп до услуги като имейл и
други онлайн инструменти, които помагат комуникацията
с колеги и преподаватели.
Тези онлайн инструменти се наричат Live@edu услуги. Те
са безплатни.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Създаване на собствен сайт и блог
Като курсова работа, всеки студент трябва да разработи
собствен сайт и блог, използвайки инструментите на
Microsoft.
За създаване на сайт: Windows Office Small Business.
Описанието как се създава сайт, чрез използване на тази
платформа е публикувано на:
http://live.unwe.bg/help/website.pdf
За създаване на блог: WordPress.com.
Описанието как се създава блог може да се намери на:
http://blog2learn.wordpress.com/2006/10/14/how-to-create-ablog-in-wordpress/
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
WEB 3.0 - две насоки на развитие
Web 3.0 е последният засега етап от развитие на
Интернет.
Едната насока на това развитие включва правилата на
семантичните мрежи, системите за извличане на данни,
изкуствения интелект.
Втората насока на Web 3 технологиите е развитието на
услугите, базирани на местоположението - GPS услугите,
за формиране на една всеобща взаимосвързана система
за управление на всички устройства (домашни, офисни) от
което и да е място. При тази насока интерактивността на
Web 2.0 се комбинира с мобилността при използването на
клетъчните мрежи.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Първа насока на развитие на Web
3.0
Компютрите не разбират какво има в страниците.
Предишната мрежа е за документите
Web 3.0 - е мрежа за значението на данните в
документите
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Мрежа за значението на данните
При бъдещото развитие на технологията, нещата трябва да
бъдат по-подредени. Трябва да накараме компютрите да
разбират какво точно пише в уеб сайта (статията, блога) и
интелигентно да ни дават точно тази информация, която ни
интересува, без да ни заливат потоци несвързани с темата
текстове.
За да се научат машините да разпознават какво пише в текста
на помощ идват онтологиите и средствата за разпознаване на
естествен език. Онтологията е понятие още от античната
философия, Парменидис е първият гръцки мислител, който го е
използвал. В днешната информационна наука онтологията е
технология за формално представяне на същностите (обекти,
хора, явления, изобщо неща) и връзките между тях. В една
онтологична схема, същностите и връзките между тях
образуват мрежа, която се основана на семантиката
(значението) на нещата.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Мрежа за значението...
(2)
С помощта на онтологията, ще може да бъде изградена
семантична мрежа, в която цялата информация да е
индексирана и съпътствана от мета данни, което ще позволи
наистина бърз и по-важното - точен достъп до неограничени
данни.
Това което липсва, е описание на съществуващото знание.
Наченки за подреждане на знанията има в момента. Няколко
организации се занимават с тази дейност.
Resource Description Framework (RDF) е група от спецификации
на World Wide Web Consortium (W3C) проектирани като модел
на метаданни. RDF е средство да се поставят етикети на
съдържанието, описващо информационните типове – хора,
продукти, събития и пр. Тези информационни типове се
наричат същности (entities). Всяка същност има съвкупност от
свойства (properties).
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Пример с Resource Description
Framework (RDF)
Ето пример как в една не-семантична web страница би
изглеждало въвеждането на автора:
<item>Author</item>
Кодирайки същата информация в семантична
уеб
страница, това може да изглежда така:
<item
rdf:about=
http://dbpedia.org/resource/Author
>author</item>
На посочения адрес се намера точното определение на
същността (Entity) автор в пространството с данни
dbpedia.org. На този адрес също може да се провери
какви свойства притежава същността (информационния
тип) „автор”.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Публикуване и търсене по
правилата на технология web3
Когато даден автор иска да публикува в Интернет пространството своята
статия за абсолютното и относителното адресиране в Microsoft Excel, той
трябва да й сложи „етикетчета”, като посочи точно за коя област от
огромното човешко знание се отнася неговата статия. Категоризирането
трябва да направи, най-вероятно, като избира елементи от даден списък,
например – компютри, пресмятане, Microsoft Excel, формули,
абсолютното и относителното адресиране. Разликата от web 1 е, че
авторът няма сам да определя кои ключови думи описват статията му, а
трябва да определи областта от човешкото познание, за която се отнася
тя, чрез избор от списъци. Работата на машините е, да сложат статията на
точното място в човешкото знание, придружена със съответните
етикетчета, които я описват точно. (Към илюстрацията)
Търсенето в един такъв добре организиран свят ще става по-лесно.
Търсещите машини ще бъдат по-интелигентни. Те ще водят читателя,
докато той посочи какво точно го интересува и ще му изведат
информация точно за това, с една единствена статия.
Как ще изглеждат и ще бъдат организирани екраните и менюта за
търсене, това още не е ясно.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Семантична
мрежа
ИНТЕРНЕТ
Търсачка
Eтикети
Текст
Автор
Семантичен
анализ на
въпроса
Резултат
Публикуване и търсене в Web 3
Търсещ
знание в
Интернет
back
Къде е проблемът?
По-малкият проблем - в „етикетите”, избрани от автора –
ако той не е успял да отрази точно съдържанието на
текста, който иска да публикува в Интернет, то този текст
няма да бъде намерен и четен от тези, които ще го оценят
по достойнство. Машините ще сложат статията в
човешкото знание на това място, на което я вижда автора,
но ако то не отговаря на съдържанието, няма да я четат
правилните хора, т.е. тези, на които им е нужна и
съответно няма да има искания от автора отзвук.
Големият проблем – да се направи семантичен анализ на
въпроса за търсене на информация, е твърде сложна
задача, за съвременното развитие на науката.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
WWW->GGG
Според Тим Бърнърс Ли, създател на хипертекстa,
бъдещата мрежа web 3, ще бъде една глобална мрежа от
свързани данни, един гигантски глобален граф (GGG Giant Global Graph) в контраст на HTML базирания World
Wide Web.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Втора насока на развитие на Web
3.0
Изграждане на всеобща безжична мрежа чрез
преносимите компютри, мобилните телефоните, PDA и
др., които могат да се свържат дори и с домашните
устройства. Тази идея – човек да си управлява печката,
пералнята отвън, чрез интернет – не е много нова, но сега
се разви на достатъчно висока степен и поевтиня
технологията, която може да я осъществи.
Този аспект изисква бързо развитие на технологиите за
създаване на трайни батерии, съгласуваност между
производителите на безжични устройства и преодоляване
на интернет доставчиците (ISP).
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 6
СИСТЕМНО И
ПРИЛОЖНО
ПРОГРАМНО
ОСИГУРЯВАНЕ
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Същност на програмно осигуряване
Програмното осигуряване е различни по вид програми, използвани
за достъп до и управление на устройствата на компютъра или за
решаване на приложни задачи.
Програмното осигуряване е обвивка, чрез която компютъра става
достъпен и използваем от потребителя
Програмното осигуряване е необходимо за решаване на определен
информационен проблем.
Програмно осигуряване
Хардуер
Тема: Системно и приложно програмно осигуряване Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Видове информационни проблеми
Управление на ресурсите на компютъра. Управлението на
ресурсите на компютъра е свързано с осигуряване на достъп
до тях и използване на основните им функции.
Приложна задача, инструментална задача. Приложна или
инструментална задача е проблем, несвързан с управлението
на компютъра, и независим от конкретна предметна област.
Например приложна задача е създаването на документ и
неговото оформяне.
Бизнес проблем. Бизнес проблемът е силно обвързан с
конкретна предметната област. Например управление на
складови наличности, провеждане на изпит, следене на
натовареност на машина от дадено производство и т.н.
Развойна дейност. Развойна дейност е процесът на създаване
на програмно осигуряване с различно предназначение – за
решаване на някоя от горните три задачи.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Решение на информационния проблем
Всеки клас задачи може да бъде автоматизиран с различно
програмно осигуряване. Изборът на подходящото такова е
ключов момент за постигане на най-добри резултати в
автоматизирането на дадена дейност.
Правилното разбиране на информационния проблем от една
страна и точното определяне на възможностите на даден
софтуер, по отношение на задачите, които могат да бъдат
автоматизирани чрез него, са основата за правилния подбор
на програмното осигуряване.
Класифицирането на програмното осигуряване по различни
критерии дава възможност да определени кой софтуер, за кой
клас задачи е най-подходящ.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Потребители на програмно осигуряване
Потребителите на софтуер днес са всички участници в
различни дейности. Те могат да бъдат класифицирани по
отношение на участието им в процеса на създаването на
софтуер и нуждите, за които те го използват.
Крайни потребители. Това всички, които
използват софтуер за решаване на конкретна
приложна задача или бизнес проблем
Разработчици на софтуер. Това са всички
потребители, които използват софтуер, за да
създават ново програмно осигуряване.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация на програмно осигуряване
Програмното осигуряване може да бъде класифицирано по
различни признаци. Наличието на различни класификации
дава възможност да се избере подходяща комбинация от
програмни средства, за да се удовлетворят специфични
изисквания.
Класификация според класа задача, който се решава
чрез програмното осигуряване
Практическа класификация
Класификация според архитектурата на системата
(трислоен модел)
Класификация според условията за ползване
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Според класа задача
Системен
софтуер
Управление на компютърни
ресурси
Приложен софтуер
(за решаване на:)
Приложна, инструментална
задача
Бизнес проблем
Развойна дейност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Системен софтуер
Системният софтуер включва програми, чрез които се
осигурява достъп до и контрол върху хардуерните
елементи на компютърната система.
За да е възможно използването на друго програмно
осигуряване е необходимо наличието на системен
софтуер
Системният софтуер решава следните основни задачи:
управление на компютърните ресурси;
управление
на
допълнителните
устройства
в
компютърната конфигурация;
настройка на други системни софтуери;
взаимодействие
с потребителя при решаването на
горните задачи.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Системен софтуер
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Системен софтуер - Операционна система (Operation System)
Операционна система е софтуер,
управлява ресурсите на компютъра.
който
Операционната система е основата за използване
на останалия системен и приложен софтуер.
Всяка ОС разполага с потребителски интерфейс за
управление и изпълнение на различни действия.
Този интерфейс може да бъде графичен (GUI) или
текстов (command line).
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Системен софтуер - Операционна система (Operation System)
Основните задачи на ОС са:
Управление на процесите. Всяка програма, която е
стартирана е процес от гледна точка на ОС. За всеки един
процес трябва да се осигури време за обработка и
изпълнение. Операционните системи се различават по
това колко процеса едновременно могат да обработват.
Те се делят на многопроцесни и еднопроцесни ОС.
Съвременните ОС са многопроцесни
и могат да
обработват няколко процеса, като осигуряват процесорно
време за всеки от тях в т.нар. режим на времеделение.
Управления на паметта. ОС координира използването на
различните видове памет, като следи коя е налична, коя е
свободна и управлява работата с данни в тях.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Системен софтуер - Операционна система (Operation System)
Основните задачи на ОС са:
Управление на дискова и файлова система. ОС
осигуряват определена файлова организация и се
грижат за работата с файловете в тях. Различните ОС
предлагат различна организация на данните. В
основата им е идеята за йерархична организация на
данните, която е с различна реализация в различните
ОС.
Мрежова работа. ОС осигурява възможност за
използване на различни мрежови протоколи и прави
достъпна компютърната система в мрежата.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Системен софтуер - Операционна система (Operation System)
Основните задачи на ОС са:
Сигурност. ОС системи предоставят средства за
осигуряване на регламент за достъп до данни и
защита на информацията. Различните ОС предоставят
различни нива на сигурност. Основната идея,
залегнала във всички от тях е, че ОС трябва да
осигурява достъпа, директен или индиректен, до
различни ресурси – файлове, системни извиквания,
лични данни за потребители, услуги предлагани от
ОС, и ОС е отговорна за това да различава заявките за
даден ресурси – разрешен или забранен.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Системен софтуер - Операционна система (Operation System)
Операционните системи могат да бъдат разделени в
следните групи:
ОС
за персонални компютри (PC). Операционните
системи в тази група са предназначени за използване
само върху машини със специфична компютърна
архитектура. Основни представители на тази група са IBM
съвместимите операционни системи като Microsoft
Windows, Unix и Linux варианти, които са ориентирани
към архитектурата на персонален компютър и
операционните системи за компютърни архитектури
Apple Macintosh - Mac OS X, BSD
ОС
за големи машини (Main Frames). Основни
представители са IBM OS/360, IBM System/360, UNIVAC
EXEC 8, UNIVAC 1108, 1964 Unisys Clearpath IX.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Системен софтуер - Операционна система (Operation System)
Вградени ОС (Embedded systems). Това са операционни системи,
които са тясно свързани с определен приложен софтуер, като често на
практика няма разлика между ОС и приложната програма. Те са част
от конкретно устройство и са предназначени конкретно за неговото
управление. Такива са софтуерите за мобилни телефони, за различни
музикални устройства, медицинско оборудване, инженерно
оборудване, видео игри и т.н. SymbianOS е собствена вградена
операционна система, разработена за мобилни устройства, в
момента използвана най-много от Nokia, Ericsson, Sony Ericsson,
Siemens и Samsung. Palm OS е проектирана и се използва в т.нар PDA
устройства (Personal Digital Assistants)..
UNIX ОС системи. Unix операционните системи са предназначени за
използване върху различни компютърни архитектури. Най-често те са
използвани като ОС за сървъри, рядко като ОС за персонални
компютри. Основни области на приложение като персонални ОС са
инженеринговите области и образованието. В тези области найпопулярни са свободно разпространяемите системи Linux и BSD.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Системен софтуер – Други видове
Инструментална програма (Utility)
Инструментална програма е софтуер за
управление и
настройка на хардуерни елементи, операционната система
или друг приложен софтуер.
Управляващи програми за устройства (Device drivers)
Управляваща програма за устройство осигурява достъп до
специфично устройство и позволява изпълнение на определено
действие с него (отпечатване, сканиране и др.).
Прозоречни системи (Windowing system)
Прозоречна система е графичен потребителски интерфейс,
при който графично представяне на работното пространство
на приложенията е чрез правоъгълни области, наречени
прозорци.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Приложен софтуер
Приложен софтуер е набор от програми, чрез които
потребителят може да реши определена специфична,
приложна задача и да автоматизира конкретна дейност.За да
изпълнява своите задачи приложният софтуер се нуждае от
системен софтуер, който да осигурява комуникацията с
устройствата на компютъра.
Приложният софтуер обхваща програмно осигуряване,
което е предназначено да автоматизира:
приложни, инструментални задачи
специфични бизнес информационни проблеми
дейности, свързани с разработката на други програмни
продукти.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Приложен софтуер
Вид
Приложен софтуер
Задача
Приложна, инструментална
задача
Бизнес проблем
Развойна
дейност
Софтуер
Информа-ционен
софтуер
За създаване на
представи-телна
информация
За инфраструк-тура
на предприя-тието
За предприя-тията
Образова-телен
софтуер
Системи за
разработка на
софтуер
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Приложен софтуер за приложни инструментални задачи
Информационен софтуер (Information software)
Информационният софтуер е предназначен е да
автоматизира
събирането,
съхранението
и
управлението на информация от текущата дейност на
служител в предприятието.
Такива приложни програми са:
софтуер за следене на ангажименти и задачи (Time
management)
системи за документиране (Documentation tools,
текстови редактори)
софтуер за анализ и обработки (електронни таблици)
системи за комуникация (клиенти за електронна поща)
и т.н.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Приложен софтуер за приложни инсртументални задачи
Електронна таблица (Spreadsheet) е приложен софтуер, чрез
който се създават, манипулират и представят графично (чрез
набор от графики и диаграми) данни, записани в табличен вид.
Системи за текстообработка (word processors или document
preparation systems) са приложен софтуер, чрез който се
създават в т.ч. композират, редактират, оформят и
отпечатват, различни печатни материали (документи) .
Основната функционалност за въвеждане и коригиране на текст е
реализирана и от приложните софтуери от групата на текстовите
редактори. Текстовите редактори акцентират основно върху
работата с текста и не предлагат възможности за неговото
оформяне,
организиране
и
публикуване.
Последната
функционалност е характерна за системите за текстообработка.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Приложен софтуер за приложни инструментални задачи
Медиен софтуер и софтуер за развлечение (Media and entertainment
software)
Медийният софтуер е предназначен да отговори на необходимостта на
потребителите да използват и да имат достъп до дигитални данни и т.н. Медиен
софтуер са Media Players, Web Browsers, Help browsers, игри и т.н..
Образователен софтуер (Educational software)
Образователният софтуер е предназначен е да доставя знания, чрез
предоставяне на достъп до образователни материали, проверка на знания и
образователния прогрес.
Софтуер за създаване на представителна информация (Media development
software)
Софтуерът за създаване на представителна информация е предназначен за
представяне на информация в различни формати, за използване от други
потребители чрез техните образователни или медийни системи. Такива
софтуери са софтуери за графични обработки (Graphic Art software), системи за
публикуване на материали (Desktop Publishing software), HTML редактори, и др.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Приложен софтуер за специфични бизнес проблеми
Софтуер за предприятията (Enterprise software)
Софтуерът за предприятия е предназначен е да обслужва организационните
процеси и потока от данни в предприятието, свързани със събиране,
съхранение, управление и представяне на специфична информация. Такъв тип
приложни програми са
финансово-счетоводния софтуер, софтуерът за
управление на работата с клиенти (CRM - Customer Relationship Management),
софтуерът за управление на веригите са доставка (SCM-Supply Chain
Management).
Софтуер за инфраструктурата на предприятието (Enterprise infrastructure
software)
Софтуерът за инфраструктурата на предприятието осигурява общата основа за
създаване на информационни системи за предприятието.. Софтуер за
инфраструктурата на предприятието са софтуер са управление на бизнес
процеси (Business workflow software), за управление на бази от данни (Database
management system (DBMS)), документни системи (Document Management
software), географски информационни системи (Geographic Information System
(GIS)) и др.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Приложен софтуер за специфични бизнес проблеми
Инженерингови системи (Engineering Systems)
Инженеринговите системи са предназначени за автоматизиране на дейности в
инженерингови области. Този софтуер е във връзка с дейностите по проектиране
и управлението на конкретни машини и съоръжения като системи за
компютърен дизайн (CAD - computer aided design), системи за компютърен
инженеринг (CAE - computer aided engineering) и др..
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Приложен софтуер за разработка на софтуер
Системи за разработка на софтуер (Software
Development Systems)
В тази група приложен софтуер, ориентиран към
специфичната група потребители на разработчиците
на софтуер, се включват много разнообразни
програмни продукти.
Те са предназначени за създаване на софтуер от една
страна и за улесняване и автоматизиране на процеса
на създаване на софтуер от друга.
В тази група се включват езици за програмиране,
компилатори, интегрирани среди за разработка на
софтуер.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Класификация според класа задача
Приложен софтуер – Пакети приложни програми
Приложните програми се комбинират в пакети приложени програми,
какви то са пакета Microsoft Office и свободно разпространяваният му
еквивалент OpenOffice. Те включват най-често текстов редактор,
електронна таблица, и други разнообразни приложения.
Характерното за пакетите приложни програми е:
всички приложения в тях имат сходен интерфейс т.е. те са с общи
концепции за изпълняване на еднотипните операции (отваряне на
файл, печат, затваряне, скалиране на изображение и т.н.);
включените приложения имат реализирани средства за комуникация
помежду си (обмен на данни и др.);
най-често решават приложна-инструментална задача.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Избор на приложен софтуер
Правилният избор на софтуер изисква
преценката на много фактори, които са от
различен характер – информационен,
икономически, организационен и др.
Могат да бъдат обобщени 5 основни
фактора, обхващащи всички аспекти на
избора и внедряване на софтуер в една
компания.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Избор на приложен софуер
5 основни фактора
Възможности на софтуера. Въпросът ‘Избраният софтуер
предоставя
ли
необходимата
функционалност,
за
автоматизиране на дадена дейност в компанията?’ е първият и
най-важен критерии за избор на софтуер.
Възможности за интеграция. Изборът обаче на конкретен
софтуер, трябва да е съобразен с потенциалните нужди, този
софтуер да бъде интегриран успешно т.е. да разработи заедно
с други вече налични софтуери в компанията. Тази интеграция
може да има различна форма - от обмен на данни в конкретни
формати, през изпълнение на дадени функции в рамките на
друг софтуер, до импортиране (използване) на съществуващи
данни, за да се даден необходим начален старт на
използването на софтуера. Не постигането на тази интеграция
може да изправи компанията пред нежелание и невъзможност
конкретният софтуер да се внедри успешно.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Избор на приложен софуер
5 основни фактора
Гъвкавост. Стратегическият избор на софтуер обаче изисква да се
предвидят възможности за неговото развитие – допълване с данни и
функционалност, с цел бързо и точно отговаряне на промените в
дейността на компанията..
Поддръжка. Всеки предлаган софтуер трябва да предоставя и добри
възможности за поддръжка. Това се изразява в готовност на екипа от
разработчици а развива софтуера и да отстранява текущи проблеми
при неговото използване, така че той навреме да отрази промените в
спецификите на дейността на потребителя.
Предвиден бюджет. Изборът на софтуер е както технологичен, така и
силно обвързан със сериозни инвестиции в неговото закупуване,
внедряване, обучение на потребители и развитие. Това прави
особено важно преценката на горните фактори, които формират
сериозни пера в бюджета на компанията за информационно
осигуряване.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Избор на приложен софуер
5 основни фактора
Функцио-налност
Бюджет
Развитие
Интеграция
Поддръжка
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Избор на приложен софуер
Всеки фактори има еднаква тежест при оценката на даден софтуер.
Но в процеса на избор те могат да се прилагат последователно.
Редът е продиктуван от пазарната конюнктура, според която
разработчиците първо предлагат функционалност, след това
привличат с възможности за поддръжка и най-добрите предлагат
идеи за развитие.
Развитие
Поддръжка
Функционалност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Процес на избор на приложен софтуер
10 основни стъпки
Анализ на информационни потребности
Определяне на информациония проблем
Определяне на необходимата функционалност
Ангажиране на екипа на компанията
Анализ на готовност за използване
Прецизиране на необходимата функционалност
Формиране на бюджет
За внедряване
За развитие
Избор според необходимата функционалост
Избор според възможности за поддръжка
Избор според възможности за поддръжка
Разработване на стратегия за внедряване и развитие
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 7
ПРИНЦИПИ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ И
ОБРАБОТКА НА ДАННИ.
СЪЩНОСТ НА БАЗИТЕ
ОТ ДАННИ И СИСТЕМИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
БАЗИ ОТ ДАННИ
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Основни проблеми при обработката и
поддържането на информация
Некоректна и неструктурирана информация
Проблем
Последици
Решение
Некоректна,
неструктурирана
информация
Липсваща
информация
Струкутириране
на
информацията
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни проблеми при обработката и
поддържането на информация
Ненавременна и неактуална информация
Проблем
Последици
Решение
Ненавременна
и неактуална
Липсваща
информация
Осигуряване
на достъп до
информация
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни проблеми при обработката и
поддържането на информация
Различни формати и структури на данните
Проблем
Различни
формати и
структури на
данните
Тема: Същност на бази от данни
Последици
Решение
Невъзможни
обработки
Избор на единен
формат за
съхранение и
описание на
данните
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни проблеми при обработката и
поддържането на информация
Грешни и некоректни данни
Проблем
Грешни,
неконтролирани
данни
Тема: Същност на бази от данни
Последици
Невъзможни
обработки
Решение
Контрол върху
стойносите при
въвеждане
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни проблеми при обработката и
поддържането на информация
Неконсистенти данни
Проблем
Неконсистетни
данни
Тема: Същност на бази от данни
Последици
Грешки при
обработки на
данни
Решение
Контрол върху
връзката
между данните
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни проблеми при обработката и
поддържането на информация
Липса на навигация в данните
Проблем
Последици
Решение
Липса на
средства за
навигация в
данните
Невъзможни
обработки
Контрол върху
връзката между
данните
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни проблеми при обработката и
поддържането на информация
Съхранение на агрегатни величини и излишък
Проблем
Последици
Решение
Съхранение на
агрегатни
величини и
излишък
Несъответствие
между изходни
стойности и
изчислени с-сти
Съхранение
само на
изходните
стойности
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни проблеми при обработката и
поддържането на информация
Нарастващ обем на данните
Проблем
Нарастващ
обем на
данните
Тема: Същност на бази от данни
Последици
Решение
Забавяне на
обработките
Избор на
технология,
която има
възможности за
разширяемост
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни проблеми при обработката и
поддържането на информация
Сигурност и конфликти
Проблем
Последици
Решение
Сигурност и
конфликти
Нерегламентирани
обработки върху
данните
Избор на
подходяща среда и
технология за
обработките
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
База данни е колекция (съвкупност) от
информация, която е подходящо
структурирана, с цел да се осигури
достъп, управление и контрол върху
нея.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Основни характеристики на база от данни
Намалява се съхранението на излишна информация.
Излишна информация в базата данни е всяка информация,
която може да бъде получена посредством различни обработки
от съхранените в базата от данни стойности.
Съхраняването само на необходимите данни, позволява лесно да
се извършват обработки по тяхното добавяне и редактиране, като
се запази тяхната коректност.
Съхранената агрегатна информация поражда необходимостта от
изричното й поддържане при всяка промяна в данните, което при
неправилни и пропуснати обработки, може да доведе до грешна
информация в базата данни.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Основни характеристики на база от данни
Гарантира се целостта (консистенстността) на
данните и се избягват се грешките при
въвеждане и корекция на данни.
Консистентността или целостта на данните е
свързана с правилното поддържане на връзката между
логически свързани данни.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Основни характеристики на база от данни
Осигурява независимост на данните.
Независимост на данните означава, че базите данни
скриват начина, по който данните се съхраняват
управляват и освобождават приложенията от тази
сложна задача.
За информационните системи базите от данни са
прозрачни по отношение на механизмите за поддръжка на
данни и могат да разчитат на тяхната коректност и да
акцентират
върху
тяхната
визуализация
и
интерпретация според конкретната предметна област.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Основни характеристики на база от данни
Гарантират коректното управление на данните
чрез осигуряване на механизъм за управление
на транзакциите.
Транзакция е логическа единица работа с базата данни.
Когато се работи с данни със сложна структура и връзки
помежду им е много важно при извършване на операции с
тях да се гарантира тази връзка.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Основни характеристики на база от данни
Гарантира сигурността на данните.
Структурирането на информацията позволява да се
дефинират регламенти за достъп до данните на различни
нива – отделни записи, цели таблици и т.н., Наличието на
подобни правила, гарантират коректността на данните и
позволяват създаването на приложения, обслужващи широк
кръг потребители.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Основни характеристики на база от данни
Предоставя средства за решаване на конфликти.
Конфликтите при работа с базата от данни възникват при
едновременна работа на няколко потребителя с едни и същи данни.
Възможните конфликти са:
Работа с междувременно коригирани данни (Nonrepeateble reads);
Работа с данни, които се коригират междувременно от незавършена
транзакция (Dirty Reads);
Неочаквани данни (Phantom reads). След повторно изпълнение на заявка
се извлича друг резултат с междувременно добавени редове от друга
транзакция.
За да се гарантира, че всеки потребител работи с актуални данни и неговите
корекции ще бъдат правилно отразени в базата от данни, е необходимо да
се следи кои данни в какво състояние са. Това се осигурява от вътрешни
механизми за контрол на достъпа до данните в комбинация със системата за
управление на транзакциите
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Основни характеристики на база от данни
Предоставят езикови средства и стандарти
(програмни езици и езици за запитвания) за
описание на структурата и манипулиране на
данните.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни
Всяка база данни се структурира по определени правила.
Тези правила са дефинирани в т.нар модел на базата данни.
Модел на базата данни е спецификация или набор от
правила, описващи как се структурират и използват
данните.
Видове модели:
Линеен модел (Flat model)
Йерархичен модел (Hierarchical model)
Мрежов модел (Network model)
Релационен модел (Relational model)
Обектно-релационен модел (Object/Relational model)
Обектно-ориентиран модел (Object-Oriented model)
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни
Линеен модел (Flat model)
Линейният модел представя данните чрез единствен, двумерен
масив от елементи, като всички стойности в една колона имат едно
и също значение, а стойностите от един ред са логически свързани.
Стойностите в една колона в таблицата могат да са от определен тип.
Много често този модел се асоциира с концепциите на електронните
таблици и не се определя като типичен модел на база данни, поради
неговите недостатъците като ограничеността при съхранение на данни
със сложни връзки помежду им и слабия контрол върху данните.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни
Йерархичен модел (Hierarchical model)
Йерархичният модел представя данните чрез дървовидна
структура, елементите на която има описание, представени чрез
набор от атрибути. Тази структура описва връзката между данните
чрез връзки родител-дете и изисква всеки елемент да има точно един
родител, с изключение на корена на структурата.
Клиент
(No., Име, адрес,
Представител ...)
Поръчка
(No., Дата...)
Изделие
(No.,Наименование,
Модел, Тип, Цена)
Клиент
(309, МултиКомерс , гр.София,
Иван Иванов)
Поръчка
(No., Дата...)
Изделие
(No.,Наименование,
Модел, Тип, Цена)
Поръка
(000014567.,
01.09.2010)
Изделие
(No.,Наименование,
Модел, Тип, Цена)
Количество
Тема: Същност на бази от данни
Изделие
(100, Принтер, Dell 1700, ...,
390.90)
Изделие
(100, Принтер, Dell 1700, ..., 390.90)
12
Количество
Поръка
(000013489, 11.09.2010)
34
Количество
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни
Мрежов модел (Network model)
Този модел е в голямата си част подобен на йерархичния модел, като
предоставя средства за преодоляване на основния недостатък на
йерархичния модел с дублирането на данните при по-сложни връзки.
В мрежовия модел всеки елемент може да има повече от един
родител т.е. по-сложни връзки между данните могат да бъдат
изразени като мрежа от много елементи с много връзки между тях.
Клиент
(No., Име, адрес,
Представител ...)
Поръчка
(No., Дата...)
Поръчка
(No., Дата...)
Изделие
(No.,Наименование,
Модел, Тип, Цена)
Тема: Същност на бази от данни
Клиент
(309, МултиКомерс , гр.София,
Иван Иванов)
Поръка
(000014567., 01.09.2010)
Поръка
(000013489, 11.09.2010)
Изделие
(100, Принтер, Dell 1700, ..., 390.90.)
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни
Релационен модел (Relational model)
При релационния модел на база от данни дефинира модел
за структуриране и описание на данните, правила за
съхранение, контрол и операции върху тях.
В релационния модел данните и връзките между тях се
представят чрез двумерни таблици.
Моделът дефинира основните операции върху данните.
Всяка двумерна таблица от релационния модел се нарича
релационна таблица.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни – Релационен модел
Клиент
Изделие2
Клиент No. текст <pk>
Име
текст
Изделие
Наименование
Размер
Модел
Тип
Цена
текст <pk>
текст
число
текст
текст
число
Клиент No. = Клиент No.
Изделие = Изделие
0..*
0..*
Поръчка
Поръчка No. число <pk>
Клиент No.
текст <fk>
Дата
дата
Тема: Същност на бази от данни
Изделие в поръчка
Поръчка No. = Поръчка No.
0..*
Поръчка No. число <fk1>
Изделие
текст <fk2>
Количество число
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни
Обектно-релационен модел (Object/Relational model).
Този модел е разширение на класическия релационен модел на база от
данни.
Новите характеристики на модела са свързани с добавянето на обектноориентирани възможности към модела под формата на поддържане на
сложни типове данни (съчетаващи описание и поведение, както всички
обекти, както това понятие се разбира от обектно-ориентираната
технология).
Добавянето на тези нови възможности са както в посока на осигуряване
на възможност за съхранение на сложни данни (географски данни,
времеви данни, аудио, видео данни и т.н.), така и в посока на
разширяване на възможностите за извличане и контрол на подобни
данни.
Обектно/релационния модел съчетава в себе си устойчивите механизми
на релационния модел и гъвкавостта при описание на данните на
обектната технология.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни - Обектно-релационен модел
Клиент
Клиент No. текст <pk>
Име
текст
Клиент No. = Клиент No.
0..*
Изделие
0..*
Поръчка
Поръчка No.
Клиент No.
Дата
Изделие
число
<pk>
Клиент
<fk1>
дата
Изделие <fk2>
Тема: Същност на бази от данни
Изделие = Изделие
Изделие
Наименование
Размер
Модел
Тип
Цена
Количество
текст <pk>
текст
число
текст
текст
число
число
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни
Обектно-ориентиран модел (Object-Oriented model)
Този модел на база данни е създаден, за да се осигури възможност за
съхранение на сложни обекти от обектно-ориентираните езици за
програмиране.
Тези възможности включват и осигуряване на средства за извличане
на данните от тези съхранени обекти.
Чрез този модел се унифицира създаването и използване на
приложения и бази данни при използването на много разнообразни
среди и езици за програмиране, както и уеднаквяване на работата с
обекти в паметта и съхранени такива.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни – Обектно-ориентиран модел
Клас 'Клиент'
+
+
+
+
+
#
Клиент No.
Име
Клас 'Изделие'
: int
: String
<<Constructor>>
<<Destructor>>
getИме ()
setИме ()
getКлиентNo ()
setКлиентNo ()
КласКлиент ()
finalize ()
:
:
:
:
-
String
int
int
int
: void
+
#
Изделие No.
Наименование
Размер
Модел
Тип
Цена
Количество
<<Constructor>>
<<Destructor>>
:
:
:
:
:
:
:
int
String
int
String
String
double
int
КласИзделие ()
finalize ()
: void
0..1
0..*
Клас 'Поръчка'
0..*
+
#
+
+
+
+
+
+
+
+
Поръчка No.
Дата
Клиент
Изделие
:
:
:
:
int
date
Клиент
Изделие
<<Constructor>>
<<Destructor>>
<<Getter>>
<<Setter>>
<<Getter>>
<<Setter>>
<<Getter>>
<<Setter>>
<<Getter>>
<<Setter>>
Тема: Същност на бази от данни
КласПоръчка ()
finalize ()
getпоръчкаNo ()
setпоръчкаNo (int newПоръчка No.)
getдата ()
setдата (date newДата)
getклиент ()
setклиент (Клиент newКлиент)
getизделие ()
setизделие (Изделие newИзделие)
0..1
:
:
:
:
:
:
:
:
:
void
int
void
date
void
Клиент
void
Изделие
void
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни – Релационен модел
Релационна таблица е всяка същност или връзка
между същности от предметната област, данните за
която се описват чрез релационния модел.
Същност е всеки обект, който се описва.
Правилата за ‘откриване’ на същности са предмет
на нормализацията на бази от данни.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни – Релационен модел
За релационните таблици е характерно, че:
Те са набор от редове, с едни и същи по смисъл колони. Редовете се
наричат записи;
Колоните се наричат атрибути и всеки атрибут има уникално име;
Стойностите в една колона са от един и същи тип (текст, число, дата и
т.н.) или домейн.
Домейн е набор от допустими стойности за даден атрибут;
Всяка релационна таблица има първичен ключ.
Първичен ключ (Primary Key) е набор от атрибути (един или много),
които уникално идентифицират всеки ред от нея.
Релационната таблица е от определена степен.
Степен на релационна таблица е броят на атрибутите й.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същност на бази от данни
Модели на бази от данни – Релационен модел
Релационната таблица има кардиналитет.
Кардиналитет на релационна таблица е броят на записите в релационна
таблица.
Връзките между данните се описват чрез атрибути наречени външен ключ.
Външен ключ (Foreign Key) е един или няколко атрубита от една релационна
таблица, стойностите на които задължително съответстват на
стойности на първичния ключ от друга таблица.
Между данните съществува референциална цялост.
Референциална цялост (Referential Integrity) е точно съответствие на
стойности на първични и външни ключове т.е. не съществува стойност на
външен ключ, която да не може да бъде намерена като стойност на
първичен ключ в друга релационна таблица.
Редът на записите не е от значение;
Редът на колоните не е от значение;
Стойностите в една колона са атомарни т.е. единични стойности, а не съставни;
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Система за управление на бази от данни
Система за управление на база от данни е софтуер за
съхранение, достъп и управление на бази от данни.
Системите за управление на релационни бази от данни имат
няколко основни компонента:
Езикови компоненти Система за управление на бази от
данни
Машини
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Система за управление на бази от данни
Езикови компоненти Система за управление на бази от данни
Език за запитвания (SQL)
SQL е компютърен език за описание и управление на данните в система за
управление на бази от данни.
Език за описание на данните (DDL)
Език за описание на данните е формален език за описание на структурата
на данните. Той предоставя средства за създаване (CREATE), коригиранe
(ALTER) и премахване (DROP) на основните елементи на релационния
модел.
Език за манипулиране на данните (DML)
Езикът за манипулиране на данните е формален език за извършване на
основните операции по добавяне (INSERT), корекция (UPDATE), изтриване
(DELETE) и извличане (SELECT ) на данни от релационна таблица
Език за контрол на данни (DCL)
Езикът за контрол е компютърен език, подмножество на езика за
запитвания, чрез който могат да се задават ограничения и права на
потребители за работа с базата данни или отделни нейни елементи
(таблици и т.н.)
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Система за управление на бази от данни
Машини
SQL машина. Чрез този компоненти се интерпретират и изпълняват
команди(заявки), написани на някои от езиците, поддържани от системата за
управление на бази от данни (DDL, DML, DCL и т.н.).
Транзакционна машина. Чрез този компонент се реализира контрола и
управлението на едновременно изпълнявани заявки към базата данни.
Релационна машина. Чрез този компонент се създават и поддържат
основните елементи от структурата на релационния модел.
Компонент за съхранение на данни. Чрез този компонент се реализира
физическото съхранение на данните, като файлове на дадена машина и респ.
извличането, възстановяването, архивирането на данни от тях
Допълнителни програми за връзка с базата данни (Interface drivers). Това са
готови програмни модули за връзка с базата данни, които могат да се
използват от други системи и среди за създаване на приложения. Под връзка
с базата се разбира осигуряване на достъп до нея за всички операции по
създаване, модифициране и премахване на структури, така и за добавяне,
промяна, изтриване и извличане на данни. Подобни популярни модули са
ODBC, JDBC.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Проектирането на базата данни е процес на създаване на подробен
модел на базата данни според определен набор от правила
(модел).
При проектирането на базата от се търси максимално пълно и точно
информацията от предметната област, която е необходима за
осъществяването на функциите на информационната система. От
друга – базата от данни трябва да бъде максимално устойчива, да
може да се развива без това да налага нейното повторно
проектиране.
Проектът трябва да е съобразен с конкретната среда, в която ще
функционира системата, да отчита специфични изисквания, касаещи
обема на информацията, времето за отговор на системата и др
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Нива на проектиране
концептуално – описание на предметната област;
логическо – схема на базата от данни;
физическо – организация на съхранението и достъпа до данните.
На всяко от тези нива се разработва съответния модел на данните.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Концептуален модел на данните
Проектирането на базата от данни започва със създаването на
концептуалния модел на данните.
Концептуалният модел на данните представлява
обобщено, концептуално описание на предметната област.
Целта на разработвания концептуален модел е максимално пълно и
точно да представи обектите в предметната област и връзките, които
съществуват между тях, без оглед на тяхното последващо
представяне в базата от данни.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
При разработването на концептуалния модел на данните се използват следните
основни понятия:
предметна област: част от реалния свят или от света на идеите, обхващаща
множество обекти. Границите на предметната област се определят от
информационните потребности на дадена група хора. Предметната област може
да обхваща част от дейността на дадена организация или предприятие,
определен обект на управление или област от знания.
същност (обект): компонент на предметната област, който представлява интерес
за информационната система и за които се съхранява информация в базата от
данни. Същностите могат да бъдат предмети, събития, понятия и др.
атрибут: единична характеристика (свойство) на дадена същност. Всеки атрибут
има наименование и стойност (значение). Стойността на атрибута е най-малката
(атомарна) единица данни в базата от данни. Атрибути могат да бъдат, например
количество, цвят, наименование и т.н.
връзка: задава в какво отношение се намират помежду си отделните същности.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Концептуален модел на данните
Разработването на
последователност:
концептуалния
модел
протича
в
следната
Определяне на същностите на основата на изследването на
предметната област и анализа на информационните потребности.
Определяне на връзките между същностите.
Определяне на атрибутите на същностите и връзките.
Графично представяне и документиране.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Концептуален модел на данните
Кл и е н т
Номер на клиент
Име
Адрес
<pi>
N
TXT
TXT
<M>
<M>
<M>
прави
1,1
е направена от
1,n
По р ъ чка
Клиент_Поръчка
Номер на поръчка
Дата на поръчка
Срок за изпълнение
Поръчани изделия
<pi>
LI
D
D
TXT
<M>
<M>
<M>
включва
0,n
е включено в
1,n
Поръчка_Изделие
Тема: Същност на бази от данни
Изде л и е
Номер на изделие
Наименование
Размери
Модел
Тип
Цена
<pi>
I
TXT
N
TXT
TXT
MN
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Логически модел на данните
Логическият модел на данните представлява схемата на
базата от данни, в съответствие с избрания модел на
данните и системата за управление на бази от данни (СУБД).
Създаването на логическия модел протича на два основни
етапа:
Конструиране на схемата на базата от данни.
Анализ и подобряване на схемата.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Логически модел на данните. Конструиране на схемата
Конструиране на схемата на базата от данни
При конструирането на схемата, описанието на предметната област се
трансформира в схема на базата от данни. За целта най-напред трябва да
се направи избор на СУБД, която ще се използва при създаването и
експлоатацията на базата от данни.
Същностите от предметната област се представят чрез отношения
(таблици). Чрез отношения се представят и връзките от тип много към
много. Връзките от тип един към много не се представят явно, а се
осъществяват чрез разпространение на ключа – отношението, което
участва във връзката с повече записи, включва в схемата си ключа на
другото отношение като външен ключ.
След формирането на таблиците, за всяка от тях трябва да се определи
нейният първичен ключ. Също така, за всеки атрибут трябва да се укаже
подходящ тип данни, в зависимост от поддържаните от избраната СУБД
типове. В някои СУБД е възможно и явно задаване на връзките между
таблиците, макар че в класическия релационен модел това не е
предвидено.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Логически модел на данните. Конструиране на схемата
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Логически модел на данните. Анализ и подобряване на схемата
Анализ и подобряване на схемата. Нормализация
Анализът и подобряването на схемата на базата от данни, с цел да
се избягнат възможните аномалии се нарича нормализация.
Известни са шест нормални форми, свързани с функционалните и
многозначните зависимости:
Първа нормална форма (1НФ);
Втора нормална форма (2НФ);
Трета нормална форма (3НФ);
Нормална форма на Бойс-Код (НФБК);
Четвърта нормална форма (4НФ);
Пета нормална форма (5НФ);
Всяка следваща нормална форма гарантира по-добра схема от
предходната.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Нормализация
Първа нормална форма
Дадено отношение се намира в Първа нормална форма,
ако всичките му атрибути са атомарни и няма атрибути
с еднакво смислово значение (повтарящи се групи). Трябва
да се отбележи, че преценката, дали даден атрибут е
атомарен или не се прави от проектанта и зависи от
нуждите на информационната система
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Нормализация. Първа нормална форма
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Нормализация
Втора нормална форма
Дадено отношение се намира във Втора нормална
форма, ако всеки неключов атрибут зависи функционално
от целия ключ. Атрибутите, които не зависят от целия
ключ се отделят в ново отношение, заедно с тази част на
ключа, от която зависят.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Нормализация. Втора нормална форма
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Нормализация
Трета нормална форма
Дадено отношение се намира в Трета нормална форма,
ако в него няма неключови атрибути, транзитивно
зависещи от ключа чрез функционална зависимост към
друг неключов атрибут. Тези атрибути, заедно с
атрибутите, от които зависят функционално, се
отделят в ново отношение
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Нормализация. Трета нормална форма
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на бази от данни
Физически модел на данните. Денормализация
При физическото моделиране се съобразява времето за съхранение и
достъп до различните типове данни, с времето за изпълнение на
автоматично
изпълняващите
се
процедури
(тригери),
с
разположението на частите на една разпределена база от данни, с
начините за осигуряване на сигурност и секретност на данните и с
използваните индекси, като средство за осигуряване на бърз достъп
до данните.
Процесът на нормализация на схемата на базата от данни
обикновено води до увеличаване на броя на таблиците. Това, освен
положителните ефекти, в общия случай води до увеличаване на
времето за получаване на запитвания. В случаите, когато времето за
изпълнение е критично и няма други начини за достигането му, може
да се наложи извършване на обратния на нормализацията процес –
денормализация.
Тема: Същност на бази от данни
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 8
БИЗНЕС ПРОЦЕСИ.
СЪЩНОСТ НА БИЗНЕС
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
СИСТЕМИ (БИС).
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Въведение
Динамичните промени в пазарната среда принуждават
компаниите постоянно да реорганизират дейността си, за
да доставят все по-качествени продукти и услуги, побързо и на достъпна цена
Съвместните усилия на специалистите по информационни
технологии и бизнес потребителите са насочени към
разработването на компютърни информационни системи,
осигуряващи ефективна интеграция на хора, информация
и други ресурси, подчинени на задачата бизнес процесите
в организацията да бъдат организирани и оптимизирани
така, че да подкрепят постигането на нейните основни
цели.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Бизнес процеси
Просперитетът на всяка компания е резултат от успешното
изпълнение на протичащите в нея бизнес процеси.
Бизнес процес е дефинирана последователност от
дейности в организацията, изпълнявани с участието на
хора, оборудване, софтуер, информация и др. ресурси,
насочени към създаването на продукт, към
създаването на стойност.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни характеристики на бизнес
процесите
Определеност - Входът, съставящите дейности и изходът на
всеки бизнес процес са ясно дефинирани.
Подреденост – дейностите съставящите бизнес процеса трябва
да се изпълняват в точно определена подредба във времето и
пространството.
Ясно определен потребител на резултатите – получателите на
резултати от бизнес процеса трябва да са ясно дефинирани.
Полезност: Преобразуванията, съставящи същността на
процеса, трябва да са полезни за неговия потребител.
Обвързаност с организационната структура - Всеки бизнес
процес трябва да се извършва в рамките на организационна
структура на предприятието, при ясно разпределение на
ролите и отговорностите на участниците в него.
Взаимна обвързаност с останалите бизнес процеси.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Управление на бизнес процесите
Управлението на бизнес процесите може да се дефинира
като целенасочена дейност за подобряване на бизнес
процесите в
организацията, която комбинира
управленски методи и техники с инструменти на
информационните технологии
Управлението на бизнес процесите включва тяхното
анализиране, проектиране, внедряване, контролиране, и
оптимизация.
За изпълнение на всички посочени дейности е
необходимо адекватно информационно осигуряване.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Анализ на бизнес процес
Анализът на бизнес процес включва:
Идентифициране
на различните видове дейности,
които го съставят
Установяване на субектите, свързани с всяка
дейност, тяхната роля и отговорност в процеса на
нейното изпълнение
Анализ на обектите и съпътстващите ги данни,
които се регистрират, обработват и получават в
процеса
на
изпълнение
на
всяка
от
идентифицираните дейности
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Бизнес процес „Поръчка на
мебели”
Клиент
Клиент и продавач
• Избор от каталог
• Консултация
• Поръчка
• Аванс
• Доплащане
Отговорник за
доставки
• Предава поръчката за
изработка
Клиент
Транспорт
Производител
• Доплащане
• Доставка на клиента
• Изработка и доставка във
фирмата
Сервиз
Мениджъри
• Гаранционно обслужване
• Извънгаранционно
обслужване
• Контрол
• Анализ
• Управление
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Бизнес процес „Поръчка на
мебели”
Основните субекти, участващи в процеса са:
Клиент
Продавач-консултант
Отговорник
за доставки
Производител
Транспорт
Сервиз
Мениджъри във фирмата
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Бизнес процес „Поръчка на
мебели”
Основните обекти и данните, които се регистрират и
обработват за тях са:
Изделие
Поръчка
Доставка
Плащане
Гаранционни
и извънгаранционни ремонти
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Резултати от анализа на бизнес
процес
•Дейности
•Субекти/Роли
•Обекти и данни
Бизнес
процес
Анализ
•Дейности за
автоматизация
•Липсващи
инофрмационни
продукти
•Излишни/ненужн
и данни
•Функции
•Потребители и
роли
•Данни
•Обработки
•Информационни
продукти
Информационна
система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Бъдещи потребители и роли в
БИС- пример
Продавачконсултанти
• Поръчки
• Плащания
Мениджири
• Контрол
• Управление
Клиент
Избор
Отговорник
за доставки
• Заявки за
производство
• Доставки
Следене на
поръчка
Изменения в бизнес процеса при
електронна форма на търговия
Клиент
• Избира изделия
• Иска консултации
• Регистрира
поръчки
• Следи статус на
поръчката си
Мениджъри
• Контрол
• Управление
Продавачконсултанти
• Контролира и
координира
• Координира
Отговорник за
доставки
• Заявки за
производство
• Доставки
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Oсновни бизнес функции на
системата
Регистрация на поръчка
Регистрация на плащания от клиенти
Генериране на заявки за производство към фирмите
производители
Следене на статуса на поръчките
Следене на статуса на заявките за производство
Регистрация на доставките на готовите изделия
Изготвяне на стандартни отчети
Извеждане на аналитични справки
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Резултати от използване на
системата
Намаляване на времето за изпълнение на бизнес функциите и
като резултат - увеличаване на броя на изпълнените бизнес
транзакции
Разширяване на възможностите за мониторинг и отчет на
изпълнението на бизнес процесите, чрез което се разкриват
нови възможности за тяхното оптимизиране
Подобряване на планирането и използването на фирмените
ресурси и като дългосрочен резултат увеличаване на печалбата
Подобряване на количеството и качеството на получаваната
информация и като резултат подобряване на качеството на
взетите управленски решения
Нарастване на степента на удовлетвореност на контрагентите
от бизнес отношенията с предприятието.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Информационни системи
В основата на разбирането на Компютърните
информационни системи е концепцията за система
Системата е група взаизмосвързани елементи, които
си взаимодействат в процеса на постигане на обща цел
чрез приемане на входове и създаване на изход в
рамките на организиран процес на трансформация
(обработка)
Информационна система (Information system - IS) е
организирана съвкупност от хора, апаратура, програмни
продукти, комуникации, мрежи и данни, която извършва
събиране, обработка, разпространение и извеждане на
информация в дадена организация
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Функции на информационна
система
• Съхранение
Въвеждане на данните
на данни
Обработка
на данните
в
информация
• Обратна
връзка
• Контрол и
управление
Извеждане на
информация
• Разпространение
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Видове информационни системи
Ръчни-данните се записват и обработват с лист и химикалка
Неформални- данните се обработват и предават устно
Формални - регистрацията и обработките на данни се основават
на документирани процедури
Компютърни - обработките се извършват с изчислителна
техника
Компютърните информaционни системи (КИС)
използват
компютърна
апаратура
(хардуер),
програмни продукти (софтуер), Интернет или друга
телекомуникация, мрежи, компютърни техники за
съхранение и управление на данни и други
информационни технологии за обработка на данни в
разнообразни информационни продукти за бизнес
потребители и крайни клиенти
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Ресурси на Компютърна
Информационна Система
Хардуер
Комуникации
и мрежи
Софтуер
Данни
Хора
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Човешки ресурси на БИС
Човешки
ресурси
Крайни
потребители
Системни
аналитици
Проектанти
ИТ специалисти
Програмисти
Тестери
Системни
администратори
Оператори
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Хардуерни и мрежови ресурси на
БИС
Хардуерни
ресурси
Изчислителни
машини
Централни
устройства
Комуникационни
устройства
Носители на
информация
Периферни
устройства
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Софтуерни ресурси на БИС
Софтуерни
ресурси
Програми
Системни
Операционна
система
Процедури
Приложни
Други
Табличен
процесор
Бизнес
приложение
други
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Данните и информацията като
ресурси на БИС
Фирмените данни се организират по два основни начина:
База
данни, която представлява логически
организирана
съвкупност
от
логически
взаимосвързани записи или файлове, които
обслужват множество бизнес приложения,
обслужващи
оперативната
дейност
на
организацията
Складове за данни, които съхраняват огромни
обеми от историческа информация в различни
форми като факти и правила, които подпомагат
взимането на тактически и стратегически
управленски решения
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Роля на информационните
системи в бизнеса.
Поддържат оперативните
бизнес процеси
Подпомагат информационно
вземането на управленски
решения от страна на
редовите служители и
мениджърите, като по-този
начин осигуряват пазарно
предимство за предприятието
Подпомагат формулирането и
следването на стратегическите
бизнес цели на
предприятието, осигурявайки
му дългосрочни конкурентни
предимства
Стратегически
цели
Тактически
управленски
решения
Оперативни бизнес
процеси
Нарастващата роля на ИС в бизнеса
Период
1950 - 1960
1960 - 1970
1970 - 1980
1980 - 1990
1990 - днес
2000 - днес
Вид система
Системи за обработка на данни
Управленски Информационни системи
Системи, подпомагащи вземането на решения
Стратегически информационни системи
Потребителски – ориентирани системи
Експертни системи
Електронен бизнес
Електронна търговия
Бизнес интелигентни системи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Развитие на БИС - основни
тенденции
Непрекъснато доближаване на информационните технологии
респ. на изградените на тяхна основа бизнес информационни
системи до крайните потребители - БИС са достъпни за своите
потребители по всяко време и на всяко място.
Непрекъснато
увеличаване
на
възможностите
за
конфигуриране от крайните потребители на бизнес функциите
и на формата и съдържанието на информационните продукти –
разработени са технологични средства, които позволяват на
крайните потребители не просто да опишат съдържанието и
оформлението на необходимите им справки, а да моделират и
трансформират в бизнес приложение цели бизнес процеси.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Значимостта на БИС
Те са съществената функционална област за бизнеса, която
определя неговия успех
Те са фактор с определящо значение за ефективността на
оперативната дейност, за производителността на персонала и за
степента на удовлетвореност на клиентите
Те са главен източник на информацията, която е необходима за
ефективното и обосновано вземане на управленски решения
Те са важен компонент при създаването на конкурентни продукти
и услуги, които дават пазарни предимства на предприятието
Те са съществена част от ресурсите на фирмата и от извършваните
разходи, осигуряващи ефективното протичане на основния бизнес
процес
Информационните технологии са примамлива възможност за
професионално развитие на високо квалифицирани кадри
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни фази на от жизнения цикъл
на информационна система
Проучване
Поддръжка
Анализ
Внедряване
Проектиране
Реализация
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Изграждане на БИС
Системата се проектира от информатиците с активното участие
на потребителите, въз основа на резултатите от обстоен анализ
на бизнес изискванията, произтичащи от бизнес функциите,
които изпълнява и от бизнес правилата, по които работи
дадена организация
Необходимо е да се извърши сериозно проучване както на
икономическата, така и на техническата изпълнимост на
предлаганото приложение
Внедряването и усвояването на избраната информационна
технология
налага
извършването
на
изменения
в
организацията на оперативната и управленска дейност на
фирмата с цел да се осигури успешната и пълноценна
експлоатация на системата.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Най-важни 5 причини за успех на
БИС
Активно участие на бъдещите потребители във всички фази и
етапи от изграждане на системата, особено във фазите на
анализ, тестване и внедряване
Активна ангажираност и подкрепа на системата от страна на
ръководството на предприятието
Ясно дефинирани цел, функционални и технологични
изисквания пред бъдещата система. Разбирането на
протичащите в предприятието бизнес процеси е най-важната
предпоставка за това.
Прецизно планиране на процеса по създаване на системата
Реални очаквания към системата. Компютърната грамотност на
бъдещите потребители е от решаващо значение за техните
бъдещи очаквания
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Най-важни 5 причини за провал на
БИС
Недостатъчното захранване на системата с данни
Неясно, непълно и/или неточно формулирани изисквания
към функционалността на бъдещата система
Изменения в изискванията и спецификациите
Липса/недостатъчна подкрепа от страна на фирменото
ръководство
Технологична некомпетентност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Заключение
Изискванията, на които трябва да отговаря качествената
информационна система са много, но напоследък все поважна става нейната гъвкавост и скалируемост –
Информационната система трябва да може максимално
бързо да се адаптира към непрекъснато променящите се
бизнес процеси, а не да става спирачка за тях ако в нея не
може да се интегрира необходимата функционалност.
За бъдещите мениджъри е от особена важност да
разбират, че неподходящо създадените, използвани и
грешно управлявани информационни технологии и
информационни системи могат да предизвикат фатален
бизнес и технологичен провал.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 9
АРХИТЕКТУРА
НА ИНФОРМАЦИОННА
СИСТЕМА
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Въведение
Архитектурните описания на бизнес организациите се класифицират по
два критерия:
Според перспективата (аспекта) на изучаване:
бизнес архитектура;
приложна архитектура;
информационна архитектура;
инфраструктурна (технологична) архитектура.
Според нивото на обобщение на информацията:
концептуално;
логическо;
физическо ниво.
Приложните архитектури от своя страна, се класифицират според
разделянето на програмната система на обособени функционални
нива – слоеве на: еднослойна, двуслойна, трислойна или многослойна.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Определение за архитектура
Архитектура - фундаменталната организация на една
система, нейните компоненти, отношенията между
тях и обкръжаващата среда, и принципите на
управление и развитие.
Архитектурата на предприятието (enterprise architecture - ЕA)
включва структурата на едно предприятие и начинът, по
който то функционира. (Терминът предприятие е
обобщаващ).
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
1. Класификация на архитектурата на
предприятие според аспекта на описание
бизнес архитектура;
приложна архитектура;
информационна архитектура;
инфраструктурна (технологична) архитектура;
архитектура на безопасността.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Бизнес архитектура
Бизнес архитектурата описва основните дейности, чрез
които се реализират целите на дадено предприятие.
В описанието на бизнес архитектурата се включват:
целите и задачите на предприятието на най-високо ниво;
бизнес процесите, които засягат цялото предприятие, или
по-голяма част от него;
изпълняваните бизнес функции;
основните организационни структури;
връзките между всички тези елементи.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Информационна архитектура
Информационната архитектура описва информационните
потоци които протичат в предприятието, за да се
изпълняват бизнес процесите и операциите.
В информационната архитектура се включват:
описание на различните видове данни използвани в
работния процес – от една страна - структурираните в
бази от данни, и от друга - неструктурираните данни във
вид на първични документи, презентации, графици и др.;
моделът на данните;
защитата на данните.
(разглежда се в други теми)
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Инфраструктурна архитектура
Инфраструктурната
архитектура представя
организацията на системния
софтуер и хардуера,
реализиращи
информационните процеси.
Тук се включват:
хардуер за сървъри и работни
станции;
операционни системи;
компоненти за връзка в мрежи
(рутери, превключватели и
др.);
принтери;
модеми.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Архитектура на сигурността
Архитектура на сигурността (security architecture)
включва хардуерните и софтуерни компоненти, които
осигуряват основните аспекти на безопасността на
информационната
система:
ауторизиран
достъп,
конфиденциалност, интегрираност и достъпност.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Приложна архитектура
Приложната архитектура представя приложните
програми, използваните бази данни и връзките между
тях.
Този тип архитектура включва:
Описание на автоматизираните услуги и бизнес процеси.
Описание на интерфейса и взаимодействието между
различните приложни програми.
План за разработка на нови приложения и ревизиране на
стари програмни продукти, базиран на целите, задачите и
използваните в организацията технологии.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Приложна архитектура...
За пълното описание на приложната архитектура се
използват трите нива на абстракция и обобщение –
концептуално, логическо и физическо
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Три нива на детайлизация на приложна
архитектура
Концептуалното ниво се използва да се дефинират
изискванията от гледната точка на потребителите за
използваните приложения. На това ниво не се засягат
технологии и използвани технически средства.
Логическото ниво включва описание на управлението на
данните,
необходимата
обработка
на
данните,
и
взаимодействието между отделните части на програмните
системи.
Физическото ниво свързва логическия модел с физическото
разположение върху устройства на отделните елементи. Всеки
елемент на физическото ниво обикновено е описан в процеса
на проектиране като хардуерен или софтуерен компонент, с
техническите му характеристики и изисквания.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
2. Класификация на приложните
архитектури според броя на слоевете
Почти всяка информационна система включва следните три вида
функции:
Потребителски
интерфейс (презентационни функции) функции реализиращи взаимодействието на информационната
система с потребителя.
Бизнес логика - функции по обработка на информацията в
съответствие със специфичните правила, характерни за
съответната приложна област.
Функции по съхранение и извличане на данни от бази данни
или от отделни файлове.
Слой на информационна система - функциите на
информационната система обособени в програмен
компонент така, че могат да бъдат инсталирани и
изпълнявани самостоятелно на отделна машина.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Функции на информационната система, обособени в три слоя
Еднослойна архитектура
При еднослойната
архитектура трите вида
функции – презентационни,
бизнес логика и съхранение
на данни, са силно свързани
и приложението
задължително се изпълнява
върху един компютър.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Двуслойна архитектура
Двуслойната архитектура
(two-tier) се характеризира с
обособяване на два слоя:
- Клиентски слой – който
обхваща потребителския
интерфейс и бизнес
логиката.
- Сървърен слой – който
реализира всички функции
по работа с базите данни.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Трислойна архитектура
Трислойната архитектура
(three-tier) се характеризира
с обособяване на
потребителския интерфейс,
бизнес логиката и
управлението на данните в
самостоятелни слоеве.
Когато трите слоя се
инсталират върху два
компютъра, се говори за
трислойна клиент/сървър
архитектура.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Клиент/сървър архитектура с “тънък клиент”
На всяка
клиентската
работна станция е
инсталиран
потребителския
интерфейс, а на
сървърния
компютър са
инсталирани
бизнес логиката и
СУБД.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Клиент/сървър архитектура с “дебел клиент”
На клиентската
работна станция са
реализирани
потребителския
интерфейс и
бизнес логиката, а
на сървърния
компютър е
реализиран само
слоят на данните,
чрез определена
СУБД.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Отделяне на бизнес логиката. Сървър на
приложенията
Когато програмните
модули, реализиращи
бизнес логиката се
инсталират върху отделен
компютър, се използва
сървър на приложенията
На сървъра на
приложенията могат да се
обособят две поднива – на
бизнес правилата и на
достъп до данните, които
обслужват съответно
потребителския интерфейс
и слоя на данните.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
3. Архитектури на уеб приложенияособености
Архитектурата включва уеб сървър - Microsoft Internet Information
Service (IIS), Apache и др.
Потребителският интерфейс на клиентската работна станция се
реализира чрез стандартен браузер - Microsoft Internet Explorer (IE),
Mozilla FireFox, Opera и др.
Функционалните ограничения на браузерите налагат разделянето на
слоя на потребителския интерфейс на два подслоя:
Подслой на визуализацията на потребителския интерфейс (GUI graphic user interface visualization) реализиран от браузера. Този
подслой, освен визуализацията на потребителския интерфейс,
включва минимална обработка, написана на скриптов език изпълним
от браузера, като JavaScript.
Подслой на управлението на потребителския интерфейс (GUI
management), реализиран на уеб сървъра заедно с интерпретираща
среда за съответния език, на който е разработен модула за
потребителския интерфейс, като ASP (Active Service Pages), JSP (Java
Service Pages), PHP.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Трислойна архитектура на уеб приложения
Управлението на
потребителския
интерфейс (ПИ) не се
разграничава строго
от бизнес-логиката и
се извършва от уеб
сървъра
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Четирислойна архитектура на уеб
приложения
На уеб-сървъра се
реализира само
управлението на
потребителския
интерфейс, а бизнес
логиката се реализира като
самостоятелен слой на
отделен компютър –
сървър на приложенията
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Сложна N-слойнта архитектура
При съвременните
корпоративни
информационни
системи, бизнес
логиката често е
реализирана в
множество относително
независими модули,
които работят върху
отделни компютри –
сървъри на приложения,
обменящи помежду си
данни
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
4. Графично представяне на приложна
архитектура – чрез средствата на езика UML
На концептуално ниво
На логическо ниво
На физическо ниво
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Графично представяне на приложна
архитектура на концептуално ниво
Информационната
система се представя от
гледна точка на
потребителите, без
използваните
програмни и технически
средства.
За тази цел най-често се
използват UML
диаграми на случаите
на употреба (use case
diagram).
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Графично представяне на приложна
архитектура на логическо ниво
Използват се UML
компонентни диаграми
(component diagram).
Компонентната
диаграма представя
графично компонентите
на софтуерната система
и връзките между тях
при изпълнение.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Графично представяне на приложна
архитектура на физическо ниво
Използват се UML
диаграми на
разгръщането
(deployment diagram).
Диаграмата на
разгръщането показва
кои софтуерни
компоненти на какъв
хардуер работят.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
5. Определяне архитектурата на
информационна система
Извършва в първата фаза на проектирането – на етапа на проучването.
Изборът на логическата архитектура зависи главно от информационнотехнологическите изисквания към системата – брой на потребителите, обем
на данните, сложност на бизнес логиката, необходимост (или липса на
необходимост) от отдалечен достъп до системата.
Физическата имплементация на информационната система се определя от
три фактора:
от логическата организация на приложните програми, представена в
приложната архитектура;
от наличните компютри и телекомуникационни средства, представени в
инфраструктурната архитектура;
от финансовите рамки на проекта.
Архитектурата задава общи характеристики на информационната система,
които оказват влияние както върху всички следващи етапи на изграждане
на системата, така и върху начина на нейното функциониране.
Архитектура на информационна система
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 10
АНАЛИЗ И
ПРОЕКТИРАНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННИ
СИСТЕМИ
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Промени в изграждането на УИС в
три основни насоки:
Все повече се осъзнава значението на анализа и
проектирането, както и ролята на системния анализатор.
При изграждането на големи и сложни организации е
необходимо да се премине от единични изолирани
решения за конкретен проблем към интегрирани
информационни системи.
Оценява се необходимостта от утвърдена методология за
разработване на информационни системи.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Организационен подход за
проектиране на УИС
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Метдология на проектиране
Методологията е набор от процедури, техники,
инструменти и помощни средства за документиране,
които подпомагат специалистите в усилията им за
разработване и внедряване на нова информационна
система.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Организационен подход за
проектиране на УИС
Цели, които се постигат с избраната методология:
Точно представяне на изискванията за изграждане на
дадена ИС.
Осигуряване на последователен подход на разработване,
позволяващ ефективен мониторинг на работата.
Създаване на добре документирана и лесна за
обслужване система.
Определяне на основните аспекти за евентуални
налагащи се промени на възможно най-ранен етап от
процеса на разработка.
Създаване на система, удовлетворяваща потребителите,
осигуряваща лесна и удобна работа.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Методология за проектиране на УИС,
основана на жизнения цикъл на развитие
Традиционна методология за разработка,
изграждане, развитие и поддържане на
информационни системи.
Включва следните етапи:
Проучване
Анализ
Проектиране
Разработка
Внедряване
Наблюдение и поддръжка
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Стандартен и еволюционен модел на
методологията за проектиране на УИС,
основана на жизнения цикъл
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проучване
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проучване
Оценка на съществуващата система;
Изисквания по отношение на желаната система;
Алтернативни решения, описани от гледна точка на
техническите,
човешките,
организационните
и
икономическите разходи и предимствата, свързани с
разработването и експлоатирането на системата.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Анализ
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Анализ
Анализира се съществуващата система и се търсят отговори
на следните въпроси:
Защо съществуват проблемите?
Защо са били възприети определени методи на работа?
Съществуват ли алтернативни методи?
Какви са вероятните темпове на нуждата за развитие на
системата?
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране
Този етап включва проектиране на автоматизираната и
неавтоматизираната част на системата.
Проектната документация съдържа:
Входящите
данни и начина на събирането им
(въвеждането им в системата).
Изходящите данни от системата.
Процесите на превръщане на входните данни в изходни.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране
Проектната документация съдържа:
Структурата на автоматизираните и неавтоматизираните
файлове, които могат да бъдат включени в системата като
нормативно-справочна информация.
Мерките, които ще бъдат взети за обезпечаване на
защитата и възможностите за съхраняване и сигурност.
Плановете за тестване и внедряване на системата.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Внедряване
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Внедряване
Закупуване и инсталиране на необходимия хардуер и
софтуер.
Преобразуване на данните от съществуващата система в
подходящ формат за новата система.
Тестване на всички аспекти на новата система преди
изваждане от експлоатация на съществуващата система.
Изготвяне и утвърждаване на документацията.
Обучение на персонала.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Поддръжка
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Поддръжка
Персонал, който да осигурява непрекъсната и ефективна
работа на системата.
Корекция на грешки, установени след пускането на
системата в експлоатация.
Преглед на системата с цел да се гарантира,
съответствието й на изискванията, заложени в етап
технико-икономическото проучване.
Оценка на успеха и ефективността от внедряването.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Същинска част
на процеса на проектиране
На практика, етапите: анализ, проектиране и внедряване се
осъществяват съвместно, обединени в итерационен и паралелен
процес от дейности.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Традиционният “последователен”
подход
Всяка фаза започва
след приключване
на предишната,
като е характерно
застъпване и
взаимовръзка.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Предимства на традиционния
“последователен” подход
Използван е многократно и е с доказана възможност за
успешно прилагане;
Използването на стандарти за документиране спомага за
пълнотата на спецификациите и подпомага доброто
обучение на потребителите;
Възможност за контрол на напредъка на всеки етап от
процеса;
Възможност за контрол на процеса на разработване на
приложения.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Недостатъци на традиционния
“последователен” подход
Невъзможност за промяна на изискванията след тяхното
формулиране;
Ограничено участие на потребителите (само при
формулиране на изискванията);
Твърде голямо фокусиране върху крайните срокове за
постигане целите на всяка от фазите.
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Алтернативни методи на традиционния последователния подход
CASE технологии
Обектно-ориентирано проектиране
Прототипи
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 11
ИНФОРМАЦИОННА
СИГУРНОСТ
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Функции на информационната сигурност
Информационната сигурност се дефинира като степен
на запазване на поверителността, достоверността и
достъпността на информацията:
Поверителност (конфиденциалност): информацията се чете,
копира или разпространява само от тези потребители, които са
упълномощени за това;
Достоверност (интегрираност): информацията може да се
променя само по регламентиран начин;
Достъпност:
потребители,
притежаващи
необходимите
правомощия, могат да използват съответната информация или
услуги винаги, когато са им нужни.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Заплахи за информационната сигурност
Определение – природни фактори или човешки
действия, които потенциално могат да нарушат
информационната сигурност. Могат да се обособят в
следните групи:
Природни бедствия: земетресения, гръмотевици, пожари и
други природни явления, които могат да причинят физически
дефекти,
разрушаване
на
данни
или
загуба
на
работоспособност на компютри или техни устройства;
Неумишлени човешки грешки: дължат се основно на
недостатъчна квалификация на потребителите. В тази група
попадат и грешките в използвания системен софтуер и
приложни програми;
Умишлени човешки действия: съзнателни вредителски
действия на настоящи или бивши служители на организацията
или на външни за нея лица, чрез които се цели нанасяне на
щети.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Нарушения и инциденти с
информационната сигурност
Потенциалните заплахи за информационната сигурност се
превръщат в нарушения като се възползват от слабости
(vulnerabilities) в нейната защита – например, нередовно
архивиране на данните, липса на програми за обучение на
потребителите, неправилно конфигуриране на технологиите за
защита;
Нарушение на информационната сигурност: събитие, което
причинява загуба на желаното състояние на даден
информационен ресурс;
Инцидент
с
информационната
сигурност:
умишлено
предизвикано нарушение на сигурността;
Атака
срещу
информационната
сигурност:
действия,
предизвикали инцидент със сигурността;
Нападатели:
лица,
осъществяващи
атака
срещу
информационната сигурност.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Защита на информационната сигурност
Представлява съвкупност от организационни и технологични
решения за постигане и запазване на желаното състояние на
информационната сигурност. Средствата за защита на
информационната сигурност реализират следните основни
функции:
предпазване (prevention) от нарушения на информационната
сигурност;
откриване (detection) на нарушения на информационната
сигурност;
реагиране
(reaction) на нарушения на информационната
сигурност;
възстановяване
(recovery)
след
нарушения
на
информационната сигурност;
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Типични заплахи за информационната
сигурност
Заплахите за информационната сигурност могат да се
обединят в няколко основни групи:
вредителски код: програма или част от програма, която се
разпространява, инсталира или изпълнява без информираното
съгласие на потребителите и може да предизвиква нарушения
на информационната сигурност;
отказ от обслужване: отнемане на правото на легитимните
потребители да използват определени ресурси или услуги;
социално инженерство: съвкупност от техники, чрез които се
подвеждат
потребителите
да
разкрият
поверителна
информация или да компрометират по друг начин
информационната сигурност.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Вредителски код
Категории вредителски код - различават се по механизмите за
проникване и разпространение, както и по последствията при
активиране:
компютърни вируси;
троянски коне;
червеи;
spyware;
adware;
комбинирани заплахи.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Компютърни вируси
Представляват саморазпространяващ се програмен код, който
е присъединен към друга програма или документ;
Проникват в компютърната система при активиране или
копиране на заразени с вируса обекти – приложения, носители
или документи;
Заразяват други обекти при активиране,
осъществява тяхното разпространение;
с
което
се
Извършват и някакви допълнителни действия освен заразяване
на други обекти, което нарушава информационната сигурност и
може да причини щети на определени информационни ресурси;
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Троянски коне и червеи
Троянски коне: представляват програма или част от нея,
чието изпълнение изглежда безопасно, но предизвиква
странични (често разрушителни) ефекти.
Не могат да заразяват други обекти;
Проникват
в компютърните системи чрез копиране, по
електронната поща или при сваляне на файлове от Интернет;
Червеи: представляват саморазпространяващи се програми,
които проникват в други компютърни системи без да се нуждаят
от обект-носител или от определено потребителско действие.
Могат да пренасят други вредителски програми като троянски
коне или spyware;
Автоматично се изпълняват на заразените компютърни системи
и могат да осъществяват всякакви действия;
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Други категории вредителски код
Spyware: вредителски код, чието действие се заключава в
събиране на информация, свързана с личността на
потребителя, и нейното предоставяне на трети лица без
неговото знание и съгласие.
Adware: нежелана програма, която се инсталира без
информираното съгласие на потребителя и извежда върху
неговия екран рекламни съобщения и банери, носещи
финансови облаги за разпространителя на adware;
Комбинирани заплахи (blended threats): модерна
форма на вредителски код, която съчетава червеи, троянски
коне, spyware и други негови форми и в резултат от това
получава възможност да порази милиони компютърни системи в
целия свят.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Отказ от обслужване
Под отказ от обслужване (denial of sevice) се разбира отнемането
от легитимни потребители на възмож-ността да използват
определени ресурси или услуги.
Изчерпване на критични ресурси, водещо до загуба на
работоспособност;
Изчерпване на мрежовия капацитет – обикновено се постига
чрез едновременна атака от множество компютри, формиращи
атакуваща мрежа. Такива атаки се наричат разпределени
атаки, водещи до отказ от обслужване;
Нежелана
електронна поща (spam) – представлява
електронни съобщения, съдържащи търговски предложения
или реклами, които се изпращат без желанието или съгласието
на получателите и без да се предоставя възможност за отказ от
по-нататъшно получаване на съобщения от същия източник.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Социално инженерство
Представлява съвкупност от техники, прилагани от нарушителите,
чрез които се подвеждат потребителите да разкрият
поверителна информация или да извършат други действия,
компрометиращи информационната сигурност.
Представяне за лице, което има авторитет или се ползва с
доверието на потребителя;
Техники за отгатване на потребителските пароли;
Отваряне
на прикачени файлове с предизвикателно
съдържание, съдържащи вредителски код;
Phishing – подвеждане на потребителя да разкри важни негови
персонални данни, които по-късно чрез кражба на
самоличността му носят финансови облаги за нарушителите.
Обикновено измамата протича на две стъпки: получаване на
съобщение – примамка, от което се отваря сайт, събиращ
чувствителна информация за потребителя.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основи на криптографията
Криптографията е научна област и сфера на
практическа дейност, която се занимава с методите,
алгоритмите и техниките за преобразуване на
определен текст (документ, съобщение) от една
(обикновено четима) в друга (типично нечетима за
неоторизираните лица) форма и последващото
възстановяване на оригиналното му съдържание.
Целта на тези преобразувания е предаването по
поверителен начин на важна за изпращача и
получателя информация, чието съдържание остава
скрито и недостъпно за трети лица, които могат да
получат достъп до обменянато съдържание.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основи на криптографията
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основи на криптографията
Процесът на криптиране има следното съдържание:
Четимото съобщение, което трябва да се предаде на
получателя, се нарича отворен текст;
С
помощта на избрани методи, алгоритми и ключове
съобщението се криптира (шифрира) до шифриран текст, който
е в нечетима форма;
Шифрираният
текст се изпраща на получателя или се
съхранява за последващо използване;
След
получаване шифрираният текст се декриптира
(дешифрира) до отворен текст в четима форма чрез методите,
алгоритмите и ключовете, използвани за криптиране.
Криптанализ – част от криптографията, която се занимава с
дешифриране на съобщения без да са известни използваните
алгоритми и ключове за неговото криптиране.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Криптография със симетричен ключ
За шифриране и дешифриране се използва един и същи ключ,
който е установен между изпращача и получателя преди
започване на обмена на съобщения и е разпространен между
тях по сигурен начин;
За
гарантиране
конфиденциалността
на
обменяната
информация трябва да се запази поверителността на
използвания общ ключ за шифриране и дешифриране. Всеки,
на когото е известен използваният ключ, може да дешифрира и
прочете съдържанието на съобщението. Поради тези
особености криптографията със симетричен ключ често се
нарича още криптография с таен ключ.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Криптография със симетричен ключ
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Криптография с асиметричен ключ
За шифриране и дешифриране на съобщението се използват
различни ключове, които са математически свързани, но
практически не могат да се извлекат един от друг;
Всеки от участниците в обмена на поверителна информация
може да притежава 2 уникални ключа: публичен ключ, който
е известен на всички, и частен ключ, който се пази в тайна;
Изпращачът на съобщението го шифрира с публичния ключ на
получателя и го предава по канала за връзка. Получателят
дешифрира съобщението с помощта на частния си ключ, който
е известен само на него;
Обменът на конфиденциална информация не изисква
предварително съгласуване на общ ключ, тъй като публичният
ключ е общо известен, а частният се знае само от неговия
притежател.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Криптография с асиметричен ключ
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Криптография с асиметричен ключ
Криптографията с асиметричен (публичен) ключ
позволява наред с криптирането да се реализират и
други функции, свързани с информационната
сигурност:
Автентикация: доказване на идентичността на обекта
(личността), изпратил дадена информация;
Интегрираност: доказване, че съдържанието на обменяното
съобщение (документ) не е променяно в хода на
комуникацията;
Неотменимост: доказване, че даден обект е действителният
изпращач на конкретно съобщение и отнемане на
възможността той да се откаже от авторството си в някакъв
бъдещ момент.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Цифрови подписи
Реализацията на посочените по-горе функции се основава на
използване на цифрови подписи, които представляват
криптирано с частния ключ на изпращача извлечение от
обменяния документ.
С помощта на хеш-алгоритъм от съобщението за предаване се формира
извлечение (message digest);
Извлечението се криптира с частния ключ на изпращача и полученият
по този начин цифров подпис за конкретния документ се добавя към
съобщението за изпращане;
Получателят проверява (верифицира) цифровия подпис като отделя
криптираното извлечение от основното съобщение, формира ново
извлечение чрез същата, предварително съгласувана хеш-функция,
декриптира предаденото извлечение с публичния ключ на изпращача
и го сравнява с новоформираното. Съвпадението означава, че
полученият документ носи цифровия подпис на изпращача.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Цифрови подписи
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Допълнителни функции на
информационната сигурност
Реализацията на предишната схема дава средните резултати:
Съвпадението на формираното и декриптираното извлечения
потвърждава идентичността на изпращача на съобщението;
Регистрацията по определена процедура на установеното съвпадение
му придава юридическа сила и не позволява на изпращача в бъдеще
да отрече изпращането на конкретното съобщение;
Съвпадението на формираното при получателя и на предаденото
извлечения гарантира, че в процеса на обмен съдържанието на
изпратения документ (съобщение) не е променяно и неговата
интегрираност (достоверност) е гарантирана;
Цифровото подписване може да се съчетае с криптиране на
оригиналното съобщение, което гарантира поверителност на
обменяната информация, нейната интегрираност и идентичността на
изпращача.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Цифрови сертификати
Практическото използване на цифрови подписи изисква достоверна
информация за това на кого (личност, организация или друг обект)
принадлежи даден публичен ключ. По този начин се ограничават
възможността реалният изпращач да приеме чужда самоличност.
Цифровият сертификат е електронен документ, който показва на кого
принадлежи определен публичен ключ (неговото име, адрес и друга
информация за притежателя);
Цифровите сертификати се издават от сертифициращи организации,
чиято дейност е регламентирана по определен начин и които се
ползват с доверието на участниците в електронните комуникации;
В
процеса на обмен всяка от страните може да поиска от
сертифициращата организация информация за притежателя на даден
публичен ключ. Получаваният отговор (сертификат) е подписан с
частния ключ на организацията и може да се изполва за незабавна
проверка на самоличността или да се съхрани за бъдещо приложение;
Сертификатите могат да се използват и за проверка на идентичността
на сървъри и сайтове при комуникациите в Интернет.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Алгоритми за криптиране със симетричен
ключ
Алгоритми за блоково шифриране: съобщението, подлежащо на
криптиране, се разделя на блокове с еднаква дължина, всеки от които
се подлага на самостоятелна обработка. При обединяване на
обработените блокове се получава криптираното съобщение.
Конфузия (заместване) – отделни символи или група битове се заместват с
други такива в процеса на криптиране;
Дифузия (разместване) – символите или битовете във всеки блок се
разместват в него по определен начин и променят оригиналното значение.
Алгоритми за поточно шифриране: оригиналното съобщение се
разглежда като последователност от битове, които се криптират един
след друг.
Поточен ключ – генерира се в зависимост от използвания симетричен ключ;
Логическа функция – прилага се върху оригиналното съобщение и поточния
ключ в процеса на криптиране.
Инициализиращ вектор: случайно число, увеличаващо дисперсията в
процеса на криптиране.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Промишлени алгоритми за криптография
със симетричен ключ
DES: използва блоково шифриране с дължина на
блока 8 байта и 56 битов ключ;
3DES
AES
IDEA
Blowfish
RC4, RC5 и RC6
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Промишлени алгоритми за криптография
с асиметричен ключ
RSA – създаден от Rivest, Shamir и Adleman; широко
разпространен в технически и софтуерни системи,
които се нуждаят от услуги, свързани с
информационната сигурност;
ECC;
ElGamal;
Алгоритми за хеширане: MD2, MD4, MD5, SHA, SHA1.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Идентификация и автентикация
Идентификация:
дефиниране
на
обозначение,
което
еднозначно определя дадена същност (човек, устройство,
приложение).
Автентикация: процес на потвърждаване или отхвърляне на
предявената идентичност от потребителя. Осъществява се
чрез следните методи:
Нещо, което потребителят знае: пароли, PIN кодове, частни
ключове; силни и слаби пароли;
Нещо, което потребителят притежава: карта, USB или друго
устройство, което се предявява в процеса на автентикация;
Нещо, което потребителят е: отпечатъци на пръстите, сканиране на
ретината и други биометрични показатели;
Многофакторна автентикация.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Оторизация
Определя кои ресурси са достъпни за даден потребител и какви
са неговите права (пълномощия, позволения) по отношение на
тези ресурси: примери за възможни права са четене,
създаване, промяна, изтриване, стартиране, разглеждане.
Правата се предоставят при регистриране на съответната
идентичност – явно от администратора на ресурсите или
неявно според възприетата политика за информационна
сигурност.
Контрол на достъпа при използване на ресурсите.
Управление на оторизацията: създаване на групи и
дефиниране на роли.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Технологии за защита на
информационната сигурност
Най-разпространените технологии за защита на
информационната сигурност са:
Антивирусен софтуер;
Защитни стени;
Защита на електронната поща;
Системи за откриване на прониквания;
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Антивирусен софтуер
Антивирусният софтуер изпълнява следните основни функции:
Предпазване от проникване на вредителски код;
Търсене на вредителско съдържание – по явно искане на
потребителя или автоматично при възникване на определени
условия; в цялата файлова система или в част от нея;
Отстраняване на открит вредителски код – възстановяване на
заразените обекти в оригиналното им състояние (лекуване),
поставяне под карантина, премахване на заразените обекти;
Методи за откриване на вредителски код:
Търсене на образци (сигнатури) във файлове или в компютърната
памет;
Евристични методи, основаващи се на общи правила за
поведението на вредителския код.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Защитни стени
Защитната стена (firewall) представлява съвкупност от технически и
програмни средства, която контролира мрежовия трафик и отстранява
от него пакети или заявки, влизащи в конфликт с установените правила
за сигурност. Осъществява следните функции:
Филтриране на пакети: според IP-адреса на изпращача или получателя,
според порта, към или от който са изпратени, или според някаква
комбинация от тези параметри; филтри на съдържание в съвременните
решения;
Скриване на системна информация за вътрешната мрежа;
Поддържане на системни дневници за пропуснатите и отхвърлените
пакети или заявки.
Видове защитни стени:
Персонални – защитават работни станции или автономни компютри и
обикновено се реализират като софтуерен продукт;
Мрежови – защитават компютърната мрежа на определена организация
и по-често се реализират като специализирани устройства.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Защита на електронната поща
Нормативно регулиране на нежеланата електронна поща
(spam)
Изпращачите на търговски и рекламни електронни съобщения са
задължени явно да обозначат техния характер;
Тези съобщения трябва да съдържат реалния адрес на техния
изпращач;
Получателят трябва да е в състояние лесно да се откаже от понататъшното получаване на електронна поща от същия източник.
Технологии за защита на електронната поща:
Филтриране на съдържание – чрез търсене в съобщението на
конкретни думи, фрази или сигнатури се осъществява защита от
нежелана поща, вредителски код, изтичане на чувствителна
информация или други заплахи за информационната сигурност;
Поддържане на списъци със забранени или разрешени
електронни адреси;
Репутация на Интернет ресурси.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Принципи на проектиране на
информационната сигурност
Съответствие с националните и европейски законови
регулации;
Съотнасяне на разходите за информационна сигурност със
стойността на защитаваните активи на организацията;
Приоритента защита на критичните за организацията бизнеспроцеси;
Ясно определяне на нивото на остатъчния риск за
информационната сигурност;
Защита на визията на организацията;
Съобразяване с нивото на информационна сигурност при
основните конкуренти на организацията;
Отчитане на времето за излизане на пазара;
Постигане на максимална простота при експлоатация на
предлаганите решения.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Проектиране на информационната
сигурност
Концептуално проектиране:
Разработка на стратегия за информационна сигурност, одобрена от
висшето ръководство на организацията;
Създаване
на
политики
за
информационна
сигурност,
съответстващи и произтичащи от стратегията;
Избор на международни стандарти или добри практики, в
съответствие с които ще се прилагат разработените политики за
информационна сигурност.
Детайлно проектиране:
Избор на технологични решения за реализация на политиките за
информационна сигурност в различните бизнес-процеси;
Разработка на процедури, регламентиращи поведението на
служителите на организацията по повод политиките за
информационна сигурност и във връзка с избраните технологични
решения.
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Стандарти за информационна сигурност
ISO 27000:
Предоставя модел за създаване, управление, мониторинг и
развитие на информационната сигурност в организацията;
Използва се за сертифициране на системите за информационна
сигурност на организациите;
Играе ключова роля по отношение на визията и репутацията на
организацията;
Предлага 11 ключови проблема, които трябва да получат
конкретни решения при проектиране на информационната
сигурност;
Съдържа добри практики и препоръки за проектиране на
информационна сигурност в организациите
Информационна сигурност
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 12
СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСИТЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Въведение
Системите за управление ресурсите на предприятието
включват системи за:
прогнозиране и управление на веригите на доставки
(SCM),
планиране на ресурсите на предприятието (ERP),
управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM),
управление на човешките ресурси (HRM);
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
ERP системи
Система за планиране ресурсите на предприятието (ERP Enterprise Resource Planning) е софтуерна система, която
обхваща основните бизнес процеси във фирмата,
свързани с планиране, бюджетиране, управление и
контрол в областта на - доставки, склад, производство,
продажби и човешки ресурси
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Компоненти на ERP системите
Управление на финансите и счетоводство - свързана с
общото планиране и управление на фирмата, в т.ч.
извеждане на справки и финансови отчети – оборотна
ведомост, главна книга, счетоводен баланс, отчет за
приходи и разходи, отчет за паричния поток, отчет за
собствения капитал и приложения,
Управление на доставки и задължения - обхваща
планиране и поръчка на суровините и материалите и
погасяване на задълженията към доставчиците,
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Компоненти на ERP системите
Управление на склад - обхваща планиране и управление
на складовите наличности,
Управление на продажби, маркетинг и вземания обхваща планиране и мениджмънт на продажбите на
клиентите,
управлява
потребителското
търсене,
посредством провеждане на маркетингови кампании,
чрез които се прогнозират потребностите на пазара, както
и проследяване на вземанията от клиенти,
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Компоненти на ERP системите
Управление на производство - обхваща планиране и
управление на производствения цикъл, като - мощности
за производство на планираните изделия, разходни
норми, себестойност на продукцията, и т.н.,
Управление на персонала - включва планиране и
мениджмънт на човешките ресурси, като заплащане,
специализации, преквалификация, отпуски, болнични и
т.н.,
Администриране - задаване на глобални настройки на
модулите, архивиране и възстановяване на информацията
в базата данни (backup), управление на потребителски
акаунти и групи от потребители;
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Системи за управление веригите за
доставки
Управлението на веригата за доставки (SCM - Supply Chain
Management) е подход, който обхваща управлението на
движението на суровините в една организация,
вътрешната обработка на материалите в готови продукти,
както и движението на готовите стоки от стопанската
организация към клиентите
Целта на управлението на веригата за доставки е да се
подобри доверието и сътрудничеството между всичките
партньори на веригата за доставки
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Методика на SCM системите
Планиране
Този процес е от стратегичeско значение за управлението на
веригата за доставки. Необходимо е да се изгради
стратегия за управление на всички ресурси, които са
свързани с нуждите на клиентите спрямо продуктите или
услугите
Значителна част от планирането е насочена към развитието
на набор от показатели, които да регулират степента на
ефективност на веригата за доставки, разходите по
нейното осъществяване и доставяне на качествени
продукти до клиента
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Методика на SCM системите
Източник на доставки
Избират се източници, чиито доставки на стоки или услуги са
необходими за създаването на продукта на фирмата
Следваща стъпка е съвкупност от процеси по ценообразуване,
снабдяване и разплащане с доставчици и създаване на
показатели с цел наблюдение на тези процеси и подобряване
на взаимодействието между фирмата и доставчиците й
Необходимо е също да се обединят процесите на управление на
получените при доставките запаси от стоки и услуги, да се
проверят, да се трансферират в производството и да се
разпоредят разплащанията с доставчика
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Методика на SCM системите
Създаване на продукция
Този компонент е свързан с етапа на производство.
Необходимо е да се организират дейностите, свързани с
произведената продукция, нейната проверка, пакетиране
и подготовка за доставяне в търговската мрежа
Този етап се характеризира с най-голяма интензивност в
рамките на веригата за доставки по отношение
измерване на качеството на продуктите или услугите,
определяне на количеството произведена продукция и
производителност на труда
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Методика на SCM системите
Доставяне
Този етап най-често се определя като логистичен. Трябва да
се координира приемането на поръчки от клиенти,
създаването на складова мрежа, избор на транспортна
фирма – превозвач и изграждане на система за
фактуриране и разплащане
Връщане на доставки (рекламации)
Създава се мрежа за връщане на дефектни стоки при
рекламация от клиентите, които имат проблеми с
доставените продукти
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
CRM системи
Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM Customer Relationships Management) е бизнес стратегия на
компанията, имаща за цел да намали разходите и да
увеличи печалбата чрез утвърждаването на лоялността
към клиентите
CRM събира информация от различни източници, както в
компанията, така и извън нея, за да създаде един
цялостен образ на клиента в реално време. Това
позволява на служителите, работещи в области като
продажби, обслужване на клинети и маркетинг, да вземат
бързи и добре информирани решения, отнасящи се до
целеви маркетингови стратегии и тактитки за конкурентно
позициониране на пазара
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Модули на CRM системата
Маркетинг
CRM обслужва маркетинг-отдела, като позволява разделяне
на клиентите на целеви “сегменти”, отнасяне на
определени
продукти
към
дадени
сегменти,
проследяване на “успеха” на рекламни и промоционални
кампании и т.н.
Извършват се определени дейности от маркетинга – от
разделянето на цялото множество потенциални клиенти
през оценката за потенциална продажба, допълнителните
усилия за убеждаване на клиентите, филтрирането на
потребители с голяма вероятност за покупка и т.н.
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Модули на CRM системата
Продажби
CRM подпомага продажбения отдел, предоставяйки
информация за проведените рекламни кампании,
текущите промоции и други маркетингови дейности
На базата на тези данни продажбата може да се реализира
по-ефективно
Когато се стигне до продажба, търговският отдел на свой ред
вписва в базата данните за закупения продукт, в т.ч. гаранционните условия и лична информация за клиента
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Модули на CRM системата
Поддръжка
Отделът по поддръжка използва CRM системата, за да
разбере с какви маркетингови послания е “обработван”
клиентът, какво е купувал досега от фирмата, имал ли е
някакви технически проблеми с купения продукт, какви са
били те и как са решени
CRM може да се интегрира с call-център, така че при
обаждане на клиента се извежда неговото “досие” – с
лични данни, история на покупките и техническите
проблеми, обажданията за поддръжка, в т.ч. обаждал ли
се е по-рано с оплакване за даден проблем, какъв е бил
проблемът и как е бил решен
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Системи за управление на
човешките ресурси
Системата за управление на човешките ресурси (HRM Human Resource Management) включва множество от
функции, изпълнявани от ръководството на организацията
и отговорни специалисти, чиято цел е да се повиши
ефективността на работата на служителите с помощта на
икономически,
информационни
и
управленски
взаимодействия
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Компоненти на HRM системата
HRM включват не само инструменти за регистриране на данни за
служителите и извеждане на стандартен набор от справки, но и
широк набор от функционалност необходима на съвременния
мениджмънт, включително средства за управление на:
ефективността,
навиците и способностите (талантите),
обучението и развитието на компетентността,
планиране на професионалното развитие и приемствеността,
бонусите и компенсациите,
лоялността,
планиране на организационните промени;
В HRM системите вече присъстват не само инструменти за генериране на
типови отчети и достъп до информация за кадрите, но и средства за
оперативен анализ на данните, подпомагащи вземането на решения
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Резюме
Системите за управление ресурсите на предприятието са
интегрирани
системи
за
фирмено
управление,
обхващащи като функционалност стандартни бизнес
процеси , свързани с:
Управление веригите за доставки,
Планиране ресурсите на предприятието,
Управление взаимоотношенията с клиентите,
Управление на човешките ресурси;
Тема: Системи за управление ресурсите на
предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 13
ФИНАНСОВИ МОДУЛИ В
СИСТЕМИТЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСИТЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Същност
Финансов модул представлява съвкупност от програмни
средства (софтуер), част от една ERP система, в който се
събират счетоводни и финансови данни, обработват се
съгласно съответни правила, като в резултат се получава
счетоводна и финансова информация.
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Елементи
Елементи на финансовите модули
Финансово
управление на
веригата от доставки
Счетоводство
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Управленско
счетоводство
Корпоративно
управление
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Основни входни данни
Основните входни данни за финансовия модул постъпват от:
Клиенти. Данните от клиентите се свързват с извършените продажби.
Данните за продажбите са основен елемент на приходите на
предприятието;
Доставчици. Данните от доставчиците са свързани с разходите на
предприятието, и по специално това са закупените материали, стоки
и услуги;
Човешки ресурси. Данните за човешките ресурси участват в
счетоводството на предприятието, доколкото възнагражденията и
осигуровките са съществен елемен на разходите;
Производство. Някои от данните на модула за управление на
производството също се обработват от счетоводния модул. По
специално това са някои данни за разходни норми на суровини и
материали, които се влагат в производството.
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Взаимовръзка с други модули
Финанси
Човешки
ресурси
Клиенти
Производство
Логистика
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Доставчици
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Принципи на обработка
Обработка на данни във финансовите модули на ERP системите
представлява алгоритмизирано преобразуване на входните
данни от първичните счетоводни документи в аналитична
финансова информация, необходима за вземането на
управленски решения.
Основните етапи на обработка на данните са:
Счетоводна обработка, при която на базата на първичните
счетоводни документи се извършва въвеждането на данните в
„Главната книга” на приложението. При извършена интеграция
с останалите модули на ERP системата голяма част от тези
данни се получават директно на базата на извършените
плащания с доставчици и от модула за продажби;
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Принципи на обработка ...
Формиране на Оборотна ведомост. Оборотнта ведомост е
счетоводен документ, който синтезира данните по съответните
счетоводни сметки. Оборотната ведомост е основа за
съставянето на счетоводните отчети на предприятието;
Счетоводни отчети. Съгласно националното законодателство и
международните счетоводни стандарти счетоводните отчети са
задължителни за съставяне във всяко предприятие. Те
представляват обобщена информация за финансовото
състояние на всяка фирма;
Счетоводните отчети (а и самата оборотна ведомост) са
основание за пресмятане и определяне на стойностите на
абсолютни финансови показатели. Пример за падобни
показатели са например: размер на печалбата, стойност на
активите, размер на вземанията и задълженията;
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Принципи на обработка ...
Абсолютните финансови показатели в голяма част от случаите
не са достатъчни за определяне на финансовото състояние на
предприятието. Поради тази прчина за нуждите на финансовия
анализ и управлението се изчисляват относителни финансови
показатели (финансови коефициенти), които са обект на
тълкуване от финансовата теория. Пример са такива
коефециенти са например: коефициент на абсолютна
ликвидност, коефициент на финансова автономност и др.
Финансов анализ. Финансовия анализ представлява
икономически и финансов метод за определяне финансовото
състояние на предприятието на базата на стойностите на
финансовите коефициенти. Той се определя също като
тълкувателен метод са определяне на финансово –
инокомическото състояние.
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Принципи на обработка ...
Управленски решения
Финансов анализ
Относителни финансови данни (финансови
коефициенти и съотношения)
Абсолютни финансови данни
Счетоводни отчети - баланс, отчет за
приходите и разходите, справки и др.
Оборотна ведомост
Счетоводна обработка - Главна книга
Първични счетоводни документи
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Значение на финансовия анализ
Периодичните оценки дават възможност:
Да се идентифицират проблемите в дадена фирмена
дейност;
Да
се анализират отклоненията в стойностите на
показателите на фирмата, спрямо средните за страната,
отрасъла или друг аналог.
Да
се формулира възможно крайна оценка на
финансовото състояние на фирмата, която накои
литературни източници наричат “финансов рейтинг”;
Да се извършва инвестиционен избор.
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Финансова информация
Новите знания, които финансовата информацията носи за
съответния обект трябва да са подчинени на следните
изисквания:
Обективност – финансовата информация трябва да бъде
обективна;
Точност
- липса на грешки при отразяването на
счетоводните операции;
Пълнота - осигуряване на цялата необходима финансова
информация за вземане на управленски решения;
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Финансова информация ...
Достатъчност - това изискване е свързано с по-пълното
обхващане, наблюдаване, отчитане, анализиране,
изследване и предвиждане на бъдещето развитие на
системите и събитията. Ясно е, че за това е необходимо
определено количество информация;
Навременност - тя е необходима поради това, че
съвременните фирми и възпроизводствения процес като
цяло се характеризират с голяма динамичност и
изключително бързо развитие на стопанските събития. И
тъй като информацията е в основата на управлението
колкото по-навреме се получи тя, толкова и ефективността
от управлението е по-висока.
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Ползватели на информация
Основните институции и органи използващи информация,
която се получава в резултат от работата на финансовите
модули на системите за управление ресурсите на
предприятието са:
Национална агенция за приходите (НАП) – всички
предприятия подават годишна данъчна декларация и
съпътстващи счетоводни отчети;
Национален
статистически
институт
(НСИ)
–
предприятията подават счетоводните си отчети съгласно
Закона за статистиката;
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Ползватели на информация ...
Агенция по вписванията (АВ) – според законодателството
годишните отчети на фирмите се обявяват в търговския
регистър към агенция по вписванията;
Търговски банки, в случай на финансиране на
предприятието;
Менидмънта на предприятието (управител и акционери)
за вземането на стратегически решения, относно
дейността на предприятието;
Оперативното ръководство за вземането на оперативн
решения;
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Ползватели на информация ...
•
•
•
•
Счетоводни
отчети
Финансов
анализ
Счетоводни
справки
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
НАП
НСИ
АВ
Банки
• Стратегическо
управление
• Оперативно
управление
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Архитектура
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Връзка с модул “Продажби”
Финансовия модул използва данните от модул Продажби
за извършените продажби през съответния отчетен
период. Размера на приходите от продажби се записват в
главната книга на приложението, след което от там те
постъпват в оборотната ведомост и отчета за приходи и
разходи.
Отчетът за приходите и разходите разкрива какви приходи
са получени и какви разходи са били извършени за
определен период от време и чрез него може да се
получи по - пълна представа за дейността и финансовото
състояние на фирмата като цяло.
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Връзка с модул “Доставчици”
Финансовия модул използва данните от модул
Доставчици за направените разходи през съответния
отчетен период. Размера на разходите се записват в
главната книга на приложението, след което от там те
постъпват в оборотната ведомост и отчета за приходи и
разходи.
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Връзка с “Човешки ресурси”
Финансовия модул на системите за управление ресурсите
на предприятието използва всички налични данни от
модул „Човешки ресурси” про счетоводното обслужване
на фирмата. По специално това са данните за персонала,
на чиято база се определят възнагражденията и
социалните осигуровки, които са разход за дружеството.
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Връзка с модул “Производство”
Финансовия модул и модул „Производство” в една ERP
система за управление ресурсите на предприятие, което е
в сферата на производството обменят данни за
разходните норми в производствения процес.
Модул
"Производство"
Разходни норми по
видове продукти
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Определяне на
себестойност във
финансовия модул
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Данни за активите
Важно е финансовия модул на ERP системата да
поддържа актуални данни за тези видове активи, тъй-като
те са определящи за общото финансово състояние на
фирмата, както и за вземането на управленски решения.
Данни за
активите
Определяне
на
амортизация
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Данни в
оборотна
ведомост
Счетоводни
отчети
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Оборотна ведомост
Оборотната ведомост е съществена справка, която се
поддържа от всички финансови модули на системите за
управление ресурсите на предприятието. Тя съдържа
салдата от всички счетоводни сметки. Основното
предназначение на оборотната ведомост е за
проследяване състоянието на счетоводните сметки,
общото финансово състояние на предприятието, както и
за формирането на счетоводните отчети.
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Оборотна ведомост ...
Салдо по
счетоводна
сметка Y
Салдо по
счетоводна
сметка X
Салдо по
счетоводна
сметка Z
Оборотна ведомост
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Счетоводни отчети
Една от основните задачи на финансовите модули в
системите за управление ресурсите на предприятието е
формиране на счетоводните отчети. Основните отчети,
които финансовите модули трябва да поддържат са :
Счетоводен баланс;
Отчет за приходите и разходите (ОПР);
Отчет за паричния поток (ОПП);
Справка за дълготрайните активи (СДА);
Справка за вземанията, задълженията и обезпечените
заеми (СВЗОЗ);
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Счетоводни отчети ...
Справка за притежаваните ценни книжа (СПЦК);
Справка за участията в капиталите на други предприятия
(СУК);
Справка за разходите и приходите от лихви;
Справка за извънредните приходи и разходи;
Справка за финансовите резултати;
Справка за данъчните временни разлики;
Баланс
ОПР
ОПП
СДА
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
СВЗОЗ
СПЦК
СУК
Други
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Финансов анализ
Данни от
дейността на
фирмата
Коригираща
политика
Счетоводна
обработка
Управленски
решения
Счетоводни
отчети
Финансов
анализ
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Видове финансов анализ
Основните видове финансов анализ са:
Хоризонтален анализ. При него сравнението се извършва за
един и същи отчетен период, но за различни фирми,
организационни единици и др. От своя страна хоризонталният
анализ може да се раздели на:
Хоризонтален финансов анализ, основаващ се на сравнение на
финансовите коефициенти за анализирана фирма с финансови
коефициенти за друга фирма от същия бранш (отрасъл);
Хоризонтален финансов анализ, основаващ се на сравнение на
финансовите коефициенти за анализирана фирма с фирма
„аналог”, данните за която се считат от финансовата теория за
образец;
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Хоризонтален анализ
Данни за
анализираната
фирма
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Данни за друга
фирма, аналог
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Вертикален анализ
Вертикален анализ. При него се сравняват финансовите
коефициенти за анализираната фирма за текущия период
с данните от предходен период.
Данни за текущия
период
Данни за
предходен период
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Някои финансови коефициенти
Някои от основните финансови коефициенти, които се
поддържат от финансовите модули на системите за
управление ресурсите на предприятието са:
Финансова рентабилност на приходи от продажби.
Финансова рентабилност на собствения капитал.
Финансова рентабилност на привлечения капитал.
Финансова рентабилност на кредитите.
Финансова рентабилност на активите.
Капитализация на активите.
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
Някои финансови коефициенти
Финансова рентабилност на основния капитал.
Обща икономическа рентабилност.
Рентабилност на дейността.
Обща ликвидност.
Бърза ликвидност.
Абсолютна ликвидност.
Незабавна ликвидност.
Коефициент на финансова автономност.
Коефициент на задлъжнялост и др.
Тема: Финансови модули в системи за управление
ресурсите на предприятието
Лекционен курс “Информатика” 2010/2011
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра “Информационни технологии и комуникации”
ТЕМА 14
БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Лекционен курс “Информатика”, 2010/2011
Основна цел на Бизнес
Интелигентността (БИ)
Своевременното осигуряване на качествена
информация за подпомагане взимането на
управленски решения в органнизациите
Същност на понятието
«Бизнес интелигентност»
Бизнес интелигентност (Business Intelligence) е
съвкупност от понятия, методи и процеси, чрез които
се подобрява взимането на управленски решения
като се използват различни източници на
информация, прилага се предишен опит и се правят
предположения, с цел да се получи точна представа
за динамиката на бизнеса. Включва събиране,
управление и анализ на данните за получаване на
информация, която се предоставя на служителите в
организацията, за да се подобрят стратегическите и
тактически решения
Структура на БИ
Data
m ining
O LAP
Q ueries & reports
D ata W arehouse
C o m p lex ity & B u s. P o ten tial
БИ се разглежда като
пирамида с основа
Склад за данни (Data
Warehouse - DW) и три
аналитични слоя над
него: Запитвания и
сведения (Queries &
Reports - Q&R),
Аналитична обработка
в реално време (OnLine
Analytical Processing OLAP) и Извличане на
закономерности (Data
Mining - DM)”.
F re q u e n c y & # u se rs
Склад за данни (data warehouse)
Складът за данни представлява едно или повече
копия на транзакционни и/или нетранзакционни
данни, които са били преобразувани в подходящ вид
за отговаряне на запитвания, даване на сведения и
други видове анализи.
Първи аналитичен слой -“Запитвания и
сведения”. (Queries and reports)
“Запитване” означава използването на компютърен
език за непосредствено получаване на отговори на
зададени от потребителя въпроси.
“Сведения” са както стандартни доклади, генерирани
през определени интервали от време, така и
доклади, генерирани след задаване на специфични
компоненти и характеристики.
Втори аналитичен слой - Аналитичната
обработка в реално време (OLAP)
Позволява на потребителите да извършват сложни
анализи на данните чрез бърз интерактивен достъп
до информацията в Складовете за данни от различни
гледни точки.
Различните гледни точки са важна характеристика на
Аналитичната обработка в реално време (OLAP), и се
наричат още “измерения”.
Измеренията в едно OLAP приложение обикновено
отразяват различните измерения в организацията.
Най-високо ниво на аналитичност Извличането на
закономерности от данни (Data Mining - DM).
Анализиране и извличане на закономерности от
големи масиви данни с цел да се подпомогне
взимането на управленски решения и да се
предскаже бъдещо поведение.
Включва не само прилагането на различни
аналитични средства върху набор от данни, но
започва с разбиране същността на бизнеса,
разбиране и подготовка на данните, избор на
подходящи техники за моделиране, и завършва с
оценяване и заключения
Представяне на архитектурата за бизнес
интелигентност като “рафинерия за данни”
Превръщане на
данните в информация.
Превръщане на
информацията в
знание.
Превръщане на
знанието в правила.
Превръщането на
правилата в планове и
действия.
Обратна връзка.
Представяне на архитектурата за БИ като
“рафинерия за данни”
Превръщане на данните в информация - Данните се
извличат от различни транзакционни и оперативни
системи, и се интегрират и съхраняват в склада за
данни.
Превръщане на информацията в знание.
Потребителите, използвайки различни аналитични
средства (напр. за отправяне на запитване - query, за
поискване на справки - reporting, за аналитична
обработка в реално време – OLAP, за извличане на
закономерности – data mining),
Представяне на архитектурата за БИ като
“рафинерия за данни”
Превръщане на знанието в правила.
Потребителите използват знанието за откритите
тенденции и модели, за създаването на правила.
Могат да бъдат:
прогнози (forecasts)
предположения от типа “какво ако” (“what if”),
основаващи се на тенденции за изминал период и
работни предположения.
сложни, генерирани чрез статистически алгоритми и
модели.
Представяне на архитектурата за БИ като
“рафинерия за данни”
Превръщането на правилата в планове и действия
- потребителите изграждат планове за прилагане на
правилата. Плановете превръщат знанието и
правилата в действия.
Обратна връзка. - след като планът се изпълни,
цикълът се повтаря.
Пет-стъпков цикъл на учене.
събиране на данни
анализирането им,
изготвяне на планове
извършване на съответни
действия
оценка
Създава се “учеща се”
организация, която може да
реагира гъвкаво и бързо на
промените на пазара
Архитектура на бизнес
интелигентна система
Архитектурата на всяка БИС включва:
среда за подготовка на данните (data warehousing
environment) и
аналитична среда (analytical environment),
Среда за подготовка на данните
(Data Warehousing Environment)
Основните задачи, които се изпълняват, са свързани
с извличането на данни от една или повече
оперативни системи, както и тяхното изчистване,
моделиране, трансформиране, пренасяне и
зареждане в склада за данни
Интегрираните данни се зареждат от техническите
специалисти в склада за данни (DW), който
представлява релационна база данни, оптимизирана
за осъществяването на запитвания (queries) и
генериране на справки (reports).
Аналитична среда (Analytical
Environment)
Използват се за:
Създаване
на запитвания (queries),
Създаване на справки (reports),
Извършване на анализи на данните в склада за данни
(DW),
Търсене на знание (mining) и
Визуализация на получената информация, с цел да се
взимат правилни управленски решения и да се
предприемат съответни действия.
Основни категори аналитични
средства
За взимането на стратегически и тактически
решения.
справки (report),
анализи (analyze)
прогнози (predict)
Работещи в реално време
електронни табла – dashboards,
сигнализиране за тревога – alerts,
агенти – agents и decision engines),
Обобщение
Най-големи ползи за организациите се получават,
когато аналитичната среда се използва цялостно:
за генериране на справки („Какво се е случило?”),
анализиране („Защо се е случило?”),
прогнозиране („Какво ще се случи”) и
следене (monitoring – „Какво се случва?”).
Проектиране и изграждане на БИС “Business
Intelligence Roadmap”
Данните и функционалностите трябва да се развиват в
няколко последователни итерации (releases), като всяка
предишна итерация води до появата на нови
изисквания към следващата итерация.
Основни разлики между приложенията за БИ
и самостоятелните КИС
Бизнес възможностите, а не бизнес потребностите, са
водещи при изграждането на приложения за БИ.
Приложенията за БИ подпомагат взимането на решения,
засягащи цялото предприятие, а не отделни негови
отдели.
Изискванията към БИС са преди всичко стратегически
информационни изисквания, а не толкова оперативни
функционални изисквания.
При изграждане на БИС се акцентира върху бизнес
анализа, а не върху системния анализ
Итеративният подход при изграждане на БИС е много поуспешен от еднократното осъществяване на подобни
проекти.
Паралелни направления за развитие на
проект за БИ
Зареждане” - ETL (Extraction-Transformation-Load) проектиране и попълване на базите данни, които ще
бъдат обект на БИ.
Направление “Приложения” (Application Track) проектиране и изграждането на приложения за
достъп и анализ.
Направление “Склад за мета данни” -проектирането
и попълването на склада с мета данни, който служи
на бизнес потребителите като навигационно
средство за изградената БИ среда.
Заключение
Софтуерните решения за БИ (Business Intelligence)
извършват анализирането на количествени бизнес
данни, генерирани от транзакционни системи или
други източници, с цел подпомагане взимането на
управленски решения чрез предоставяне на
качествена информация в точното време, на
подходящото място и в подходящия вид, като по този
начин допринасят за подобряване на цялостната
работа на организациите.
Приложенията за БИ ще се превръщат в неразделна
част от интегрирани системи за управление на
бизнеса. Ще се предлагат все по-ефективни средства
за БИ, използващи сложни методи и техники от
различни водещи научни области.
IP класове
Всички IP адреси започващи с двоично „0” са
от клас А. При десетичен запис тези IP адреси
имат в първия октет число между 1 и 127.
Всички IP адреси започващи с двоично „10” са
от клас В. При десетичен запис тези IP адреси
имат в първия октет число между 128 и 191.
Всички IP адреси започващи с двоично „110” са
от клас С. При десетичен запис тези IP адреси
имат в първия октет число между 192 и 223.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
643
Размер файла
4 274 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа