close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Интелектуална собственост и

код для вставкиСкачать
Интелектуална
собственост и бизнес
Кръстю Илиев
Център по интелектуална собственост
при Българската стопанска камара (БСК)
Адрес: София 1000, ул. “Алабин” 16-20
Тел. 988 11 51, e-mail: ipc@bia-bg.com
1
Концепция за интелектуалната собственост
Исторически принос на
Великобритания, САЩ и Франция
Великобритания декларира, че
единственият законен монопол е монополът,
който държавата дава на изобретателя
единствено той да произвежда и продава
предмета на своето изобретение
2
Концепция за интелектуалната собственост
Исторически принос на
Великобритания, САЩ и Франция
Франция обяви, че всяко изобретение създава
изкуство (разбирай “технология”) и,
едновременно с това – и собственост, и че
това е истинската, същинската собственост.
3
Концепция за интелектуалната собственост
Исторически принос на
Великобритания, САЩ и Франция
САЩ записаха в своята Конституция:
“Конгресът ще има силата да насърчава
прогреса в науката и приложните изкуства,
като осигурява за ограничен срок от време
изключителни права на авторите и
изобретателите върху техните трудове и
изобретения”.
4
Концепция за интелектуалната собственост
Исторически принос на
Великобритания, САЩ и Франция
Така, на основата на тези три виждания,
в края на VІІІ век се формира
концепцията за интелектуалната
собственост като универсален мощен
инструмент за насърчаване на всеки
бизнес, основан на иновации и
предприемачески дух.
5
Концепция за интелектуалната собственост
Исторически принос на
Великобритания, САЩ и Франция
Горните определения имат един и същ смисъл:
Когато говорим юридически най често използуваме понятието
“изключително право”.
Когато говорим научно - обикновено казваме “интелектуална
собственост”.
Когато говорим пред бизнеса често използуваме понятието
“монопол”.
6
Съдържание на
изключителното право
Изключителното право се състои от три
самостоятелно проявяващи се права:
1. Право да използвам обекта на закрила
2. Право да забранявам друг да го използва без
мое изрично разрешение
3. Право да се разпореждам с обекта на закрила
– лицензиране, продажба и пр.
7
СТРУКТУРА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
ИНДУСТРИАЛНА
СОБСТВЕНОСТ
АВТОРСКО ПРАВО
И СРОДНИ ПРАВА
НЕРАЗКРИТА
ИНФОРМАЦИЯ /НОУ-ХАУ/
Патенти
Компютърни програми
Полезни модели
Бази данни
Промишлен дизайн
Литературни и
художествени произведения
Търговски марки
Права на артисти изпълнители
Географски означения
Права на видео- и
аудиозаписващите организации
Права на радио- и
телевизионните организации
Фирмени имена
8
Защита на индустриалната собственост
Правото върху индустриална собственост възниква
чрез решение на специализиран държавен орган
– Патентно ведомство (регистрация), и издаване на
защитен документ (патент, свидетелство и пр.)
Продължителността на закрилата е, както следва:
-
Патент – 20 години
Полезен модел – 10 години
Промишлен дизайн – 25 години
Търговска марка – 10 години с многократни подновявания
Географски означения и фирмени имена – неограничен
срок
9
Защита на авторско право и сродни права
Авторското право възниква автоматично чрез
първото публично представяне или пренасяне
на произведението върху материален носител
(хартия, дискета, видео и пр.).
Продължителността на закрилата е 70 години
след смъртта на автора.
10
Защита на неразкрита информация
Право върху неразкрита информация се
признава и защитава, ако притежателят
на информацията е предприел
специални мерки за нейното опазване.
11
Основни фактори за
просперитет на предприятието
Според световно известния специалист по
маркетинг Питър Дракер: “В основата на
просперитета стоят све основни дейности –
маркетинг и иновация. Маркетингът и
иновацията произвеждат резултати, всичко
останало са разходи”.
12
Иновативен продукт
Вид иновация
Форма на закрила
Иновация в съдържанието Патент за изобретение
Иновация в технологията
Патент за изобретение (за метод);
ноу-хау
Иновация във формата
Промишлен дизайн
13
Маркетинг и марка
Маркетингът на Вашия продукт е строго свързан с
Вашата търговска марка. Ако тя не е защитена, ще
бъде невъзможно да се борите с имитации и
копиране.
Марката е средство, с което производителят или
търговецът се идентифицира на пазара сред
останалите конкуренти.
Чрез марката фирмата застава очи в очи с
потребителите и чрез нея фирмата изпраща своите
послания към тях.
14
Характерни за индустрията обекти на
интелектуална собственост
ПАТЕНТИ
ПРОМИШЛE
Н ДИЗАЙН
ПОЛЕЗНИ
МОДЕЛИ
ОФТУЕР
НЕРАЗКРИТА
ИНФОРМАЦЯ
ГЕОГРАФСКИ
ОЗНАЧЕНИЯ
ФИРМЕНИ
ИМЕНА
ТЪРГОВСКИ
МАРКИ
Икономическо използване на
интелектуалната собственост
16
ИЗВОДИ:
1.
Интелектуалната собственост е инструмент за
превръщане на творчеството, знанията, опита и
уменията в пари.
2.
Начинът, по който става това, е позицията Ви на
монополист, в която Ви поставя на законни
основания притежаваната от Вас интелектуална
собственост.
3.
Ако печелите по-добре от другите, огледайте
ревниво цялата верига на Вашата производствена
и търговска дейност – в 90 на сто от случаите ще
откриете, че причината за това е Вашата
интелектуална собственост. Погрижете се да не я
загубите!
17
Патент
Патентът е изключително право за закрила на едно
изобретение.
Изобретение е решението на някакъв технически
проблем.
За да получите патент трябва да направите заявка в
националното Патентно ведомство.
Заявката трябва да съдържа: описание на
изобретението, в което правите сравнение с
известните предишни решения.
Изключителното право се дава за срок от 20
години, считано от датата на заявяване
Процедурата за издаване на патент трае 3-5 години
18
Патентоспособен продукт
За да бъде патентоспособен Вашият продукт,
е необходимо:
Да
попада в патентоспособна област;
Да бъде изобретение;
Да бъде ново;
Да притежава изобретателска стъпка;
Да бъде промишлено изпълнимо.
19
Разходи за патентна закрила
Разходи,
свързани със заявката и издаването
на патент;
Разходи
за представител по индустриална
собственост, който Ви дава съвети или
асистира при всички етапи на процедурата в
Патентното ведомство;
Разходи
за поддържане на патента през
годините на закрила
20
Марка
Марката е знак, който е способен да отличава
стоките или услугите на едно лице от тези на
други лица и може да бъде представен
графично.
Такива знаци могат да бъдат:
-
думи (вкл. имена на лица);
букуви, цифри,
рисунки, фигури,
комбинация от цветове
комбинация от такива знаци
21
Избор на марка
Знакът или комбинацията от знаци трябва:
Да има вътрешно присъща отличителност;
Да бъде лесно запомнящ се и лезно произносим;
Да подхожда за продуктите, които ще означава;
Да няма законови ограничения за регистрация;
Да притежава позитивен подтекст или внушение.
22
Закрила на марката
Правото върху марка възниква чрез регистрация за
срок от 10 години. Този срок може да се подновява
неограничен брой пъти.
Процедурата за регистрация на марка трае 18 месеца.
Съдържание на заявка за марка:
- име и адрес на заявителя,
- представяне на марката;
- класове стоки и услуги, които ще защитава
Фирмено име и марка
23
Промишлен дизайн
Промишлен дизайн или просто дизайн е видимият
външен вид на продукт, определен от особеностите
на формата, линиите, рисунъка, орнаментите,
цветовото съчетание или комбинация от тях.
Продукт е всяко изделие, получено по промишлен
или занаятчийски начин.
Регистрира се дизайн, който е нов и е оригинален.
Срок на действие на регистрацията – 10 години от
датата на заявяване с възможност за подновявания
три пъти по пет години (общо 25 години).
Процедурата за регистрация на дизайн трае 12 месеца.
24
Заявка за дизайн
Заявката за регистриране на дизайн
се подава в Патентното ведомство и
съдържа:
Искане
за регистрация;
Името и адреса на заявителя;
Едно или няколко графични или фотографски
изображения, които ясно и пълно разкриват
дизайна, за който се иска закрила
25
Разходи за закрила на дизайн
Разходи
за заявяване, регистрация и
подновяване в Патентното ведомство;
Разходи
за информационно проучване за
новост;
Разходи
за помощ от представител по
индустриална собственост.
26
Неразкрита информация / фирмена тайна
Фирмена тайна е всяка секретна бизнес информация,
която осигурява на предприятието определена степен на
конкуретност.
Елементи на фирмената тайна:
- Производствен процес, техника и ноу-хау;
- Документация и чертежи;
- Алгоритми; процеси, управлявани с компютърни програми, и
-
самите програми;
Бизнес стратегии, бизнес планове, маркетинг планове;
Финансова информация;
Ръководства, методики;
Различни видове състави и добавки.
27
Услуги на Центъра по интелектуална
собственост при БСК
Регистрация
на марки, патенти, промишлен дизайн;
Разкриване на процедури срещу нарушители;
Подготовка на договори за продажба и лицензиране;
Информационни проучвания;
Оценка на обекти на интелектуална собственост,
като нематериален актив.
28
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
32
Размер файла
401 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа