close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО
СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Държавна комисия по сигурността на информацията
РЕГУЛАТОРНА РАМКА НА ЗАЩИТАТА
НА КЛАСИФИЦИРАНАТА
ИНФОРМАЦИЯ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Държавна комисия по сигурността на информацията
НОРМАТИВНА БАЗА НА СИСТЕМАТА ЗА
ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА
ИНФОРМАЦИЯ
Закон за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ)
Правилник за прилагане на ЗЗКИ
Наредби по различните видове сигурност
Устройствен правилник на ДКСИ и на нейната
администрация
Международни договори
Държавна комисия по сигурността на информацията
МЕЖДУНАРОДНОДОГОВОРНА РАМКА ЗА ЗАЩИТА
НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Сключени споразумения: САЩ, Холандия, Германия,
Румъния, Латвия, Великобритания, НАТО, ЕС, Естония,
Украйна, Полша, Македония, Италия
Сключени споразумения, чието влизане в сила е
предстоящо: Испания, Румъния, Гърция, Словакия
В процес на преговори: Чехия, Франция, Португалия,
Норвегия, Литва, Унгария (предстоящо подписване)
Връчени проекти: Всички държави-членки на ЕС и НАТО,
държавите-участнички в Черноморското икономическо
сътрудничество
Държавна комисия по сигурността на информацията
АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ЗАЩИТАТА НА
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Споразумение между Република България и
Европейския съюз по процедурите за
сигурност при обмен на класифицирана
информация
Договорености по сигурността
Държавна комисия по сигурността на информацията
АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ЗАЩИТАТА НА
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА НАТО
Споразумение между страните по
Северноатлантическия договор относно
сигурността на информацията
Политика по сигурността на НАТО
СМ - 2002(49)
Директиви по видовете сигурност
Указания
Държавна комисия по сигурността на информацията
ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА
РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ НА ДКСИ
Държавна комисия по сигурността на информацията
СИСТЕМА НА ЗАЩИТА НА
КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Държавна комисия по сигурността на информацията
ДКСИ В СИСТЕМАТА ОТ ОРГАНИ ЗА ЗАЩИТА НА
КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДКСИ
СЛУЖБИ ЗА СИГУРНОСТ
СЛУЖБИ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД
Държавна комисия по сигурността на информацията
ДКСИ
СЪСТАВ – колегиален орган, 5 члена, 5-годишен
мандат
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРАВОМОЩИЯ
Държавна комисия по сигурността на информацията
ДКСИ и нейната администрация
Специализирана администрация
обща администрация
член
Главен
секретар
Вътрешен
одитор
Финансов
контрольор
Д “ИФС”
Д “Вътрешна
сигурност”
Д “ЗКИ”
Д “ПМД”
Дирекция
“Канцелария”
Дирекция
“ФСДУСЧР”
ПРЕДСЕДАТЕЛ
член
зам.
председател
член
Отдел “КИС”
Информационни фондове
Отдел “Охрана“
Вътрешен ред
Физическа и документална сиг.
Анализи и обучение
Сигурност на АИС/М
Персонална сигурност
“Междунар. правна д-ст”
Отдел “Правна дейност”
Административно обслужване
Документация и архив
Отдел “човешки ресурси”
“Управление на собств.”
“финансово-стоп. д-сти”
Държавна комисия по сигурността на информацията
ПРАВОМОЩИЯ НА ДКСИ
Провежда политиката на Република България за защита на
класифицираната информация
Процедури по проучване на лицата
Обучение в областта на защита на класифицираната
информация
Превантивна и контролна дейност
Изготвяне на законопроекти в областта на защита на
класифицираната информация
Международна дейност
Държавна комисия по сигурността на информацията
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДКСИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СЛУЖБИ ЗА СИГУРНОСТ И СЛУЖБИ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД
Държавна комисия по сигурността на информацията
СЛУЖБИ ЗА СИГУРНОСТ
НРС
НСО
НСС - МВР
ДЗСВ-МВР
ДОИ– МВР
ДОТИ-МВР
СВИ -МО
Служба “Сигурност ВП и ВКР”-МО
Държавна комисия по сигурността на информацията
СЛУЖБИ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПОЛИЦИЯ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Държавна комисия по сигурността на информацията
СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИ ОРГАНИ С ОРГАНИ НА НАТО
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАТО
ДКСИ
NSA
ДЗСВ
National Communications Security
Authority (NCSA)
ГЩБА
NDA
ДКСИ
Security Accreditation Authority
(SAA)
НСС-МВР
Служба “Сигурност ВП и ВКР”-МО
НРС
СлВИ –МО
ДКСИ
Designated Security Authorities
(DSA-s)
Държавна комисия по сигурността на информацията
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
ПОНЯТИЕ
ВИДОВЕ – ДЪРЖАВНА ТАЙНА, СЛУЖЕБНА
ТАЙНА, ЧУЖДЕСТРАННА КЛАСИФИЦИРАНА
ИНФОРМАЦИЯ
Държавна комисия по сигурността на информацията
НИВА НА КЛАСИФИКАЦИЯ
СТРОГО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНО
ПОВЕРИТЕЛНО
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ
Държавна комисия по сигурността на информацията
ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА
ИНФОРМАЦИЯ
При спазване на принципа “Необходимост да се
знае”
Издадено разрешение за достъп до съответното
ниво на класификация за сигурност
Преминато обучение в областта на защитата на
класифицираната информация
Държавна комисия по сигурността на информацията
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
38
Размер файла
850 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа