close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Профілі професійної компетентності посад державної служби, їх

код для вставкиСкачать
Міністерство соціальної політики України
Державна установа Науково-дослідний інститут соціальнотрудових відносин
Національне агентство України з питань державної служби
Профілі професійної компетентності
посад державної служби, їх
призначення, структура і розробка
Мельник С.В.
Луганськ – Київ – Севастополь – 2012
Профіль професійної компетентності посади
державної служби
Профіль професійної компетентності
посади державної служби –
комплексна характеристика посади
державної служби, що містить
визначення змісту виконуваної за
посадою роботи та перелік спеціальних
знань, умінь і навичок, необхідних
державному службовцю для виконання
його посадових обов’язків.
2
Підстави щодо розроблення профілів професійних
компетентностей посад державної служби
1
3
• Статті 8,16 Закону України “Про державну службу” від
17.11.2011 р. №4050-VI.
2
• Пункт 3 “Положення про Національне агенство України з
питань державної служби”, затвердженого Указом
Президента України від 18.07.2011 р. №769/2011.
3
• Необхідність удосконалення системи управління
персоналом на державній службі відповідно до
стандартів Європейського Союзу.
Методична основа рекомендацій
Національний класифікатор України “Класифікатор професій” ДК 003:2010
Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад
державних службовців (випуск 76) із змінами, затверджений наказом
Нацдерслужби України від 13 вересня 2011 р.
Методичні рекомендації щодо розроблення професійних стандартів за
компетентністним підходом, рекомендовані Мінсоцполітики України (лист
№ 4382/2/14-12/13 від 20 квітня 2012 р.)
Доробки Головного управління державної служби України, Національного
агентства України з питань державної служби, Канадського бюро
міжнародної освіти, УВМ Східна Європа/Азія
Вітчизняний досвід реформування державної служби
4
Мета методичних рекомендацій щодо розроблення
профілів професійних компетентностей посад
державної служби
Розроблення профілів професійних компетентностей посад як нового покоління вимог до
конкретної групи посад державної служби та осіб, які претендують на зайняття цих посад;
вимог до виконання державними службовцями посадових обов’язків та необхідних для
цього знань, умінь і навичок. Профілі професійних компетентностей посад державної
служби та вимоги до осіб, які претендують на зайняття цих посад розроблюються до
конкретних посад державної служби, що унеможливлює дублювання посадових
обов’язків;
Розроблення вимог до рівня професійної компетентності осіб як нового покоління
кваліфікаційних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп ІІ,
ІІІ, ІV і V у державних органах;
Проведення функціонального аналізу з метою розподілу професійної діяльності на
структурні елементи – основні посадові обов’язки із визначенням вимог до знань, умінь,
навичок та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на
зайняття посад державної служби ІІ, ІІІ, ІV і V за кожною з них;
5
Застосування механізму оцінювання знань, умінь, навичок та інших здатностей
(компетентностей) державних службовців або осіб, які претендують на зайняття посад
державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V у державних органах з боку суб’єктів призначення як
засобу визначення індикаторів (параметрів) вимог до кваліфікацій.
Принципи розроблення профілів професійних
компетентностей посад державної служби
Урахування вимог до адаптивності державних службовців та всіх їхніх здатностей
(компетенцій), вимоги до яких постійно зростають;
Вимірюваність означених вимог стосовно виконання певних посадових обов’язків та
використання єдиних критеріїв їх формування та оцінювання;
Визначення основних посадових обов’язків за видами трудової діяльності;
Відповідність стратегічним цілям та розвитку державної служби та органів державної влади;
Конкретність – чітке уявлення щодо теперішнього стану та розвитку якостей і поведінкових
характеристик службовців, необхідних для ефективної реалізації стратегії державної служби
та органів державної влади;
Стандартизованість набору здатностей (компетенцій) з точних та чітких профілів “ідеального”
(“зразкового”, “модельного”) держслужбовця;
Залучення до розробки профілів професійних компетентностей співробітників органу
державної влади та представників інших зацікавлених сторін;
6
Урахування передового досвіду, у тому числі зарубіжного (міжнародного), з управління
персоналом державної служби.
Загальні вимоги до розроблення профілів професійних
компетентностей посад державної служби
Орієнтир на перспективні, та перш за все, інноваційні
для країни завдання державної служби;
Відповідність сучасним вимогам управлінського та
технологічного розвитку, організаційній культурі та
підвищення ефективності державної служби;
Рівне, неупереджене ставлення до професійних та
соціально-трудових інтересів державних службовців;
7
Чітке та однозначне тлумачення основних термінів та понять.
Склад робочої групи з розробки профілів
професійних компетентностей посад
Працівники кадрової служби;
Працівники юридичної служби;
Керівники структурних підрозділів;
Інші працівники державного органу, в т. ч. з інших державних
органів;
8
Експерти з числа фахівців (науковців, освітян) у відповідній
сфері професійної діяльності.
Члени робочої групи з розробки профілів
професійних компетентностей повинні уміти
Використовувати необхідну термінологію стосовно розробки профілів професійних
компетентностей
Використовувати на практиці методичні рекомендації щодо розроблення профілів
професійних компетентностей посад державної служби та визначення вимог до рівня
професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби
Проводити опис посади, функціональний аналіз трудових дій, формувати перелік
основних трудових функцій
Проводити опитування (інтерв’ювання, анкетування) державних службовців (експертівреспондентів), оброблювати результати опитування
Визначати перелік знань, умінь та навичок для кожної основної трудової функції за
здатностями (компетенціями), сформованими в групу
Оцінювати критерії вимог, необхідних для виконання основних трудових функцій та
здатностей (компетенцій), сформованих у групи
9
Роз’яснювати респондентам порядок використання інструментарію, необхідного для
розробки профілів професійних компетентностей
Розробка профілів професійних компетентностей
(ППК) посад державної служби та визначення вимог
до рівня професійної компетентності осіб, які
претендують на зайняття посад державної служби ІІ,
ІІІ, IV і V груп, передбачає наступні етапи
Підготовчий
етап
10
Основний
етап
Заключний
етап
Підготовчий етап
1
2
3
4
5
11
• Видання наказу щодо розроблення ППК
• Створення робочої групи
• Визначення відповідальних за термін та якість проведення
роботи
• Розробка плану дій робочої групи
• Проведення навчання з членами робочої групи
Основний етап
1
2
3
• Формування переліку трудових функцій
• Відбір та групування укрупнених (основних) трудових функцій з їх переліку
4
• Визначення переліку знань, умінь та навичок для кожної укрупненої (основної)
трудової функції у розрізі груп здатностей (компетенцій), сформованих у групи
5
• Оцінювання критеріїв вимог, необхідних для виконання укрупнених (основних )
трудових функцій за здатностями (компетенціями), сформованими у групи
6
7
12
• Опис характеристик посад, визначення управлінського рівня, категорії посад, для
яких буде розроблятися ППК
• Розроблення профілів професійних компетентностей посад державної служби
• Розробка картки (паспорту) посади
Заключний етап
1
2
3
13
• Попереднє узгодження отриманих даних (встановлення
валідності профілю професійної компетентності посади
державної служби з головою робочої групи)
• Доопрацювання профілю професійної компетентності за
результатами оцінювання
• Затвердження остаточної редакції ППК посади державної
служби та вимог до рівня професійної компетентності у
державних органах та запровадження їх для використання
Послідовність окремих процедур розроблення профілів
професійних компетентностей посад державних службовців
Аналіз
характеристик
посад державних
службовців
Розробка картки
(паспорту) посад
державних
службовців
14
Формування
переліку
трудових функцій
Оцінювання
критеріїв вимог
(у розрізі груп
здатностей
(компетенцій)
Групування
трудових функцій
з їх переліку в
укрупнені
(основні)
Визначення переліку
знань, умінь та навичок
для кожної укрупненої
(основної) трудової
функції
Аналіз характеристик посад державної служби
1.1 Назва органу влади
1.2 Назва структурного
підрозділу органу влади
1.3 Назва посади
1.4 Мета посади (стисле
визначення цілі існування
посади)
1.5 Код/шифр посади
1.6 Заміщення посади
1.7. Класифікація посади
(група/підгрупа, ранг)
15
Продовження
2. Місце посади в організаційній структурі органу влади
(включно із графічно представленою схемою)
2.1. Назва посади
безпосереднього
підпорядкування
2.2. Назва посади
прямого
підпорядкування
2.3. Кількість
працівників у
підпорядкуванні(повно
важення по
відношенню до
підпорядкованих осіб)
16
Продовження
3. МЕТА ПОСАДИ (не більше ніж три речення, без зазначення правових підстав
існування)
4. ЗАГАЛЬНА МЕТА ПОСАДИ (одним або двома реченнями поясніть для чого
існує посада)
5. РЕСУРСИ (визначте у кількісному вимірі обсяг фінансових ресурсів, які ви на
своїй посаді контролюєте, або на які впливаєте, поясніть (стисло) безпосередність
вашого впливу
6. УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ (кількість
та різноманітність типів посад
працівників, які вам підпорядковані, їх розстановку в організаційній ієрархії, та
внесок (роль) вашої посади у виконання управлінських обов’язків
17
Продовження
7. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ НА ПОСАДІ
Завдання 1: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Завдання 2: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Завдання 3: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Завдання 4: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Завдання 5: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Завдання 6: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Завдання 7: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
і т.д.
18
Продовження
8. ОРГАНІЗАЦІЯ (накресліть організаційну схему та зазначте місце вашої
посади і посад тих, хто вам підпорядкований; посади вашого безпосереднього
керівника та посад інших працівників, які йому підпорядковані)
9. ЧАС (для того, щоб краще зрозуміти, як ви витрачаєте свій робочий час,
наведіть перелік основних видів діяльності, що забирають ваш час, і,
приблизно, скільки часу (у відсотках). Якщо це складно зробити, тоді
зазначте основні блоки діяльності, що може бути навіть ще кориснішим)
10. СКЛАДНІСТЬ ЗАВДАНЬ І АНАЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
19
Продовження
11. КОНТАКТИ І КОМУНІКАЦІЯ:
1._______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
кілька раз на день
кілька ра в тиждень
кілька раз в місяць
кілька раз в рік
2._______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
кілька раз на день
кілька ра в тиждень
кілька раз в місяць
кілька раз в рік
3._______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
кілька раз на день
кілька ра в тиждень
кілька раз в місяць
кілька раз в рік
12. НЕОБХІДНА САМОСТІЙНІСТЬ ТА ІНІЦІАТИВА:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
20
Продовження
13. ВНЕСОК (РОЛЬ) ПОСАДИ (ключові аспекти, за якими ваша посада робить внесок у
роботу в певній сфері; конкретна робота, яку ви повинні виконувати особисто; види
ситуацій, в яких ви маєте діяти на основі самостійних суджень; міра, в якій ви несете
підзвітність за результати, та вплив рішень, які ви приймаєте. Це можна найкраще
представити, навівши декілька прикладів)
14. ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ (необхідність досягати результатів завдяки співпраці з
іншими поза рамками підпорядкованості. Це може передбачати переговори, переконання,
представництво та/або координацію дій у межах державної служби та поза її межами
15. ЗДАТНОСТІ (КОМПЕТЕНЦІЇ) (Ключові здатності(компетенції), необхідні для
результативного виконання певної роботи, зокрема певні кваліфікації; міра, в якій ви маєте
робити свій особистий внесок
16. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
Освіта
Мінімальні вимоги
Освітньо – кваліфікаційний рівень
Спеціалізація
21
Продовження
17. ВИМОГИ ДО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Професійний досвід
Тривалість (в роках)
Рід занять (професійна сфера)
Мінімальні вимоги
Додаткові (бажані) вимоги
18. УМОВИ РОБОТИ
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. _________________________________________
19. ДАТА ЗАПОВНЕННЯ ОПИСУ: ___________________________________
22
Групування укрупнення (основних) трудових
функцій з їх повного переліку
Проводиться шляхом експертного опитування
Кожна трудова функція оцінюється за шкалою
значущості та важливості трудових функцій у
відповідності з частотою її повторюваності та
важливістю
для
державного
органу
із
встановленням балу від 0 до 9, де 0 – мінімальна,
а 9 – максимальна оцінка.
23
Шкала оцінки значущості трудових функцій
Частота застосування
24
Важливість трудової функції
не дуже важлива
важлива
дуже важлива
Ніколи
0
0
0
Орієнтовно 1 раз на місяць або
рідше
1
4
7
Орієнтовно раз на тиждень
2
5
8
Щоденно або майже щоденно
3
6
9
Після проведення опитування за кожною трудовою функцією членами
робочою групи розраховується середній бал як середня арифметична
величина за всіма відповідями експертів. Наприклад, якщо три експерта
оцінили трудову функцію відповідно в 4, 5 та 6 балів, то середній бал буде
становити (4+5+6=15:3) 5 балів. Інші трудові функції що мають 2 (у
працемістких трудових процесах можливо й 3, 4 чи 5 балів, вважаються
для цього профілю незначними та в перелік основних трудових функцій
не включаються )
Орієнтовний перелік груп здатностей (компетенцій)
– профілів професійних компетентностей посад
державної служби (приклад)
Формується членами робочої групи
25
1. Загально-правові
2. Інструментально-методологічні та управлінськовиконавчі
3. Здатності (компетенції) ефективної комунікації
4. Соціальні та міжособистісні
5. Особистісні
інші
Визначення переліку знань, умінь, навичок та
здібностей для кожної укрупненої (основної) трудової
функції за групами здатностей (компетенцій)*
Проводиться шляхом експертного опитування
Назва та
код
укрупненої
(основної)
трудової
функції
Назва та код
групи
здатностей
(компетенцій)
Необхідні знання
Необхідні уміння
та навички
Назва
Бали
Назва
Бали
та код
(від 0 до 10)
та код
(від 0 до 10)
*Ураховуються лише ті знання та уміння, які є важливими для ефективного виконання
конкретної трудової функції на належному рівні, наприклад, низка професійних, спеціалізованих,
адміністративних та операційних знань і умінь, здобутих через професійну або вищу освіту та /або
значний досвід у відповідних сферах, які є необхідними вимогами і слугують критерієм відбору для
прийняття на посаду
26
Зведення за посадою профілів професійної
компетентності (за схемою - від простого до складного)
Проводиться членами робочої групи
Назва та код
групи
компетенцій
27
Необхідні знання
Назва Середній
та код
бал
Необхідні навички
Назва та Середній
код
бал
Приклад визначення переліку знань, умінь, навичок та
здібностей для кожної укрупненої (основної) трудової функції
за групами здатностей (компетенцій)1
Проводиться експертами-респондентами
Назва та код
укрупненої
Назва та код
(основної) групи здатностей
трудової
(компетенцій)
функції
1
2
А.1.
К1 ЗагальноНадання
правові
адміністрати
вних послуг
Необхідні знання та розуміння
Необхідні уміння та навички
Назва та код
Бали
(від 0
до 10)
Назва та код
3
4
5
З1 Конституція України,
закони України у сфері
державного управління,
адміністративне право, фахові
знання у сфері надання
адміністративних послуг,
необхідні для виконання
посадових обов’язків (устави,
положення, регламенти,
правила, інструкції, порядки,
кодекси, настанови та
ін.),основи психології, основи
міжособистісного спілкування,
основи конфліктології
У1 Використання норм та
положень адміністративного
права, інших нормативноправових актів у сфері надання
адміністративних послуг
1 В Україні надається близько 600 адміністративних послуг, які регламентуються більш як 150 законами та підзаконними актами
28
Бали
(від 0
до
10)
6
Продовження
1
2
К2
Інструментальнометодологічні та
управлінські
виконавчі
29
3
З 1 Основи планування та
аналізу.
З2 Основи менеджменту.
З3 Основи аналізу та
синтезу.
З4 Основи та процедури
реєстрації,
ліцензування.
З5 Адміністративні та
канцелярські процедури,
обробка текстів,
реєстрація, правила
оформлення.
З6 Стандарти якості послуг
та оцінка задоволення
споживача.
З7 Соціальні стандарти.
З8 Процедури погоджень та
консультування.
З9 Антикорупційне
законодавство.
З10 Публічні послуги,
основи контролю та
нагляду
4
5
У1 Уміння планувати власну роботу
на щоденній основі.
У2 Здатність виконувати роботу, яка
є дуже різноманітною, що
передбачає низку різних елементів.
У3 Здатність виконувати роботу, яка
вимагає оцінки інформації.
У4 Уміння розглядати та аналізувати
інформацію і пропонувати
альтернативні шляхи вирішення
питань.
У5 Уміння використовувати устави,
положення, регламентації, правила,
інструкції, порядки, кодекси,
настанови.
У6 Уміння використовувати
стандарти якості послуг та
оцінювання задоволення споживача.
У7 Уміння використовувати
соціальні стандарти.
У8 Уміння уніфікувати процедури
надання адміністративних послуг.
6
Продовження
1
2
3
К3 Комунікативні З1 Основи
здатності
менеджменту.
(компетенції)
З2 Основи психології
та конфліктології.
З3 Основи
міжособистісного
спілкування.
З4 Структуру органів
державної влади
30
4
5
У9 Уміння забезпечити внутрішній
контроль.
У10 Уміння консультувати та погоджувати.
У11 Уміння розбирати складні випадки чи
ситуації, виконувати роботу в стислі
терміни.
У1 Здатність до ефективного обміну
інформацією.
У2 Уміння консультувати, готувати письмові
відповіді на запити громадян.
У3 Уміння чітко та логічно висловлювати
свої думки усно та письмово.
У4 Уміння вести переговори,
обґрунтовувати свої позиції та знаходити
компромісне рішення.
У5 Уміння взаємодіяти з іншими
структурами апарату як по вертикалі , так і
по горизонталі.
У6 Уміння звертатися до керівництва за
поясненнями та настановами щодо напряму
діяльності
6
Продовження
1
2
3
К4 Соціальні та З1 Основи
міжособистісні психології,
здатності
соціології,
(компетенції) кадрового
менеджменту,
соціальних
технологій в
обсязі,
необхідному для
практичного
використання в
межах наданих
компетенцій
31
4
5
У1 Уміння демонструвати цінності державної
служби, сприяння її позитивному іміджу та
дотриманню основоположних принципів
забезпечення місії держслужби.
У2 Здатність підтримувати та допомагати
громадянам України у реалізації їх прав і свобод,
отримання вільного доступу до послуг органів
держслужби
незалежно
від
походження,
соціального і манного стану, расової і національної
приналежності,
статі
політичних
поглядів,
релігійних переконань, місця проживання.
У3 Уміння демонструвати професіоналізм,
доброчесність, етику поведінки, високу культуру
спілкування, слугуючи прикладом для інших
працівників.
У4 Готовність до служіння народу України та до
впровадження у життя цілій та завдань керівництва
держави.
У5 Наявність умінь та навичок для того, щоб добре
працювати з іншими та ввічливо і компетентно
реагувати/відповідати на прохання і запити.
6
Продовження
1
32
2
3
4
5
6
У5 Наявність умінь та навичок для того, щоб добре
працювати з іншими та ввічливо і компетентно
реагувати/відповідати на прохання і запити.
У6 Наявність умінь та навичок частого спілкуватися з
людьми всередині та поза межами організації, надання
порад і настанов, розв'язання проблем, які зачіпають
людей, та здійснення впливу стосовно важливих питань.
Може потребувати нормальних/ординарних лідерських
навиків для керування невеликим колективом. Можуть
бути потрібні навики для ведення переговорів та/або
розв'язання відносно нескладних ситуацій і питань.
У7 Уміння будувати зв’язки та відносини з людьми;
дієвість та вплив; уміння вести переговори, володіння
технікою ведення переговорів; уміння зберігати контроль
над емоціями у складних ситуаціях; здатність будувати
такі робочі відносини, що сприяють запобіганню та/або
вирішенню конфліктів у середині
організації;застосування принципів рівноправності та
демонстрація поваги до колег та підлеглих).
Н1 Розвиток конструктивних і спільних трудових
відносин з іншими працівниками та постійна їх
підтримка.
Продовження
1
33
2
3
Особистісні З1 Методика
здатності
навчання дорослих.
(компетенції) З2 Кваліфікаційна
характеристика
З3 Основи риторики.
З4 Інформаційні
технології
4
5
У1 Уміння приймати вчасні та обґрунтовані
рішення.
У2 Уміння планувати робочим навантаженням,
управляти своїм робочим часом.
У3 Уміння забезпечувати дотримання пріоритетів
діяльності на рівні свого напрямку роботи.
У4 Уміння здійснювати моніторинг виконання
поставлених завдань.
У5 Уміння удосконалювати діяльність
структурного підрозділу (сектору) за його
напрямком діяльності.
У6 Уміння ефективно управляти на своєму рівні
інформаційними та іншими ресурсами.
У7 Уміння здійснювати комплексну оцінку
досягнення результатів діяльності.
Н1 Здатність до самовдосконалення, розуміння
себе, своїх сильних та слабих сторін і пошук
шляху до вдосконалення.
Н2 Спроможність сплановано та послідовно
діяти відповідно до визначених цілей з метою
досягнення очікуваних результатів.
6
Продовження
1
34
2
3
4
5
Н3 Здатність виконувати свої посадові
обов’язки чесно, неупереджено, демонструвати
і розуміти ситуації серед особового складу
усередині організації без компрометування
особистих й суспільних величин, відсутність
неналежного фаворитизму.
Н4 Здатність виконувати свої посадові
обов’язки чесно і неупереджено, не брати
участь у страйках, не дозволяти собі діяти і в
інтересах політичних партій, використовувати
офіційні ресурси для політичних цілей партій
або своїм власним політичним поглядам та
переконанням впливати на прийняття рішень та
свої дії або дії керівництва.
6
КАРТКА (ПАСПОРТ)
посади державного службовця
Вид трудової (професійної) діяльності_______________________________
Рівень (ранг) посади________________________________++____________
Назва посади ____________________________________________________
Узагальнений опис виконуваної трудової (професійної) діяльності________
________________________________________________________________
Особисті вимоги _________________________________________________
Вимоги до освіти й навчання_______________________________________
Необхідність сертифікатів, що підтверджують кваліфікацію_____________
Вимоги до практичного досвіду роботи_______________________________
Умови праці та особливі умови допущення до роботи___________________
Можливе місце роботи ____________________________________________
Перелік основних трудових функцій_________________________________
Опис основних трудових функцій
12.1. Перелік знань, необхідних для виконання основної трудової функції
12.2 Перелік умінь та навичок необхідних для виконання основної трудової функції
13. Профілі професійної компетентності посади державного службовця
14. Технічні характеристики
14.1 Розробки
14.2 Номер, дата затвердження та запровадження
14.3 Дата наступного перегляду
14.4 Аркуш реєстрації змін
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
11.
12.
35
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
341
Размер файла
3 024 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа