close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

БСМК бойынша жаңа моделі

код для вставкиСкачать
?аза?стан Республикасы Денсаулы? са?тау министрл?г?
АЕК-ке арнал?ан кешенд? жан
басына ша??анда?ы нормативт?
?алыптастыру ж?не те?ест?ру
ар?ылы 2014 жыл?а арнал?ан
бюджетт? моделдеу ?д?стемес?
Астана ?., 2013 ж. тамыз
БМСК к?рсетет?н дербес ?йымдар
Барлы?ы
363 ?йым
?АЛА
184 ?йым
Емхана
122
Отбасы
денсаулы?ы
орталы?ы
9
АУЫЛ
179 ?йым
Д?р?герл?к
амбулаторийлер
12
Балалар
емханалары
14
?алалы?
ауруханалар
24
Консультациялы?
-диагностикалы?
орталы?тар
3
Ауылды?
ауруханалар
5
Ауданды?
ауруханалар
12
Орталы?
Ауданды?
аурухаа
133
Ауданды?
емхналар
29
КД? к?рсетет?н ?йымдар
Барлы?ы- 399 ?йым
Амбулаторлы?-емханалы?
?йымдар
-174
?алалы?
емханалар
(??рамында)
- 124
Районные
поликлиники
(??рамында)
- 25
Балалар
емханасы
(??рамында)
- 14
Дербес
консультативт?к
-диагностикалы?
орталы?тар
-11
Ауруханалы? ?йымдар ??рамында
(консультативт?к-диагностикалы?
б?л?м)
- 225
облысты?
ауруханаларды?
ПО- 12
Облысты?
балалар
ауруханасы ПО - 16
?алалы?
ауруханалар
ПО - 30
ОАА, АА ПО - 158
ААПО - 9
РБ де?гей?нде АЕК-ге арнал?ан КЖШН ?алыптастыру
?д?стемес?
бастап?ы
? КДК ж?не БМСК б?л?н?с?нде АЕК-ге арнал?ан КЖШН к?лем?н аны?тау (896 те?ге)
? АЕК-ге арнал?ан жерг?л?кт? бюджетт? ?алыптастыруды ба?алау
? Статистика агентт?г? м?л?меттер? бойынша халы?ты? саны
? 1 т?р?ын?а ша??анда айына 896 те?ге есеб?нен КЖШН бойынша АЕК к?рсетуге
1
бюджетт? есептеу
?адам
2
?адам
? КЖШН есептеу ?ш?н бюджетт? аны?тау (экологиялы? ?стемеге т?леуге
шы?ындарды ?оспа?анда)
? Орташа есеппен ел бойынша ж?не облыстар б?л?н?с?нде т?зету коэффициент?н??
к?лем?н аны?тау (жынысты? жасына, ты?ызды?ына, ауылды? жерде ж?мысы ?ш?н,
3
жылыту кезе??н?? ?за?ты?ына)
?адам
? Ел бойынша б?ры??ай ? т?зету коэффициент?н ?оспа?анда базалы? КЖШН есептеу
4
?адам
5
?адам
? Ел бойынша ж?не облыстар б?л?н?с?нде т?зету коэффициент?н ?ос?анда КЖШН
есептеу
? Айма?тар б?л?н?с?нде КЖШН бойынша АЕК-ге арнал?ан бюджетт? есептеу
6
?адам
КЖШН к?рет?н АЕК медициналы? ?ызметтер?н??
т?з?м? (1 т?р?ын?а 896 те?ге)
БМСК (1 т?р?ын?а ша??анда айына 596 те?ге)
? Д?р?герд?? ?абылдауы (участк?л?к ж?не
ЖПД)
? ?йдег? д?р?герд?? келу?
? Д?р?герге дей?нг? к?мек кабинет?н??
?ызметтер?
? Медицина бикеш? ?ызметтер?
? ?йдег? медицина бикеш?н?? келу?
? С?С ж?не алдын ала емдеу бойынша
?ызметтер
? ?йдег? ?леуметт?к ?ызметкерлерд??
келу? ж?не ?абылдауы
? Психологты? ?абылдауы
? Алдын ала емдеу кабинеттер?не бару
? Жедел медициналы? к?мек к?рсету
? Лабораторлы? зерттеулер ж?рг?зу (ОАК, ОАМ,
АЛАТ, АСАТ ж?не т.б.)
? Вакцинацияны ?тк?зу
? Медикаментозды? емдеуд? белг?леу
? Вена?ш?л?к, б?лшы?ет?ш?л?к, тер?асты
инъекцияларды ?тк?зу
? Иммобилизация (д?ке ?атаятын жа?тау,
та??ыштарды салу)
КДК (1 т?р?ын?а ша??анда айына 300 те?ге)
?
?
?
?
Тар ше?берл? мамандарды? ?абылдауы
Медицина бикеш? ?ызметтер?
Биохимиялы? зерттеулер
Рентген зерттеулер
? УЗИ
? ЭКГ
?ФГДС
? оны? ?ш?нде зерттеулерд?? ?ымбат
ба?алыв т?рлер?
5
?с ж?з?нде сау адам
18 жас?а дей?нг?
балалар
Ек??абатты ?йелдер
?Д?р?герд?? ?абылдауы
??йдег? д?р?герд?? баруы
?Медбикел?к ?с? маманыны?
ке?ес?
??йдег? медбикен?? баруы
?С?С маманына баруы
?Микрореакция, з?р мен
?анны? жалпы анализ?
?Биохимиялы? ж?не
серологиялы? зерттеулерге
анализдерд? жинау
? микробиологиялы?
зерттеулерге (туберкулез,
дифтерия, с?рт?нд?)
материалдарды жинау
?Жедел к?мек
?ЭКГ
?Д?р?герд?? ?абылдауы
??йдег? д?р?герд?? баруы
?Медбикел?к ?с? маманыны?
ке?ес?
??йдег? медбикен?? баруы
?С?С маманына баруы
?Микрореакция, з?р мен
?анны? жалпы анализ?
?Биохимиялы? ж?не
серологиялы? зерттеулерге
анализдерд? жинау
?микробиологиялы?
зерттеулерге (туберкулез,
дифтерия, с?рт?нд?)
материалдарды жинау
?Жедел к?мек
??шшек??рт ж?мыр?аларына
н?ж?с
?К?нт?збел?к жоспар бойынша
вакцинациясы бар
иммунопрофилактика
процедурасы
?Д?р?герд?? ?абылдауы
?Медбикел?к ?с? маманыны?
ке?ес?
?С?С маманына баруы
?Микрореакция, з?р мен
?анны? жалпы анализ?
?Биохимиялы? ж?не
серологиялы? зерттеулерге
анализдерд? жинау
? микробиологиялы?
зерттеулерге материалдарды
жинау
?Жедел к?мек
?ЭКГ
?Алдын ала емдеу
кабинеттер?не бару
? ?йелдерге ультрадыбысты?
зерттеулер
?Резус-ы?пал мен ?ан тобын
аны?тау
1 т?р?ын?а ша??анда
айына ж?мсал?ан
шы?ын: 540,5 тг.
1 т?р?ын?а ша??анда
айына ж?мсал?ан
шы?ын : 611,0 тг.
1 т?р?ын?а ша??анда
айына ж?мсал?ан
шы?ын: 541,6 тг.
Созылмалы ауруы бар
пациенттер
?Д?р?герд?? ?абылдауы
??йдег? д?р?герд?? баруы
?Медбикел?к ?с? маманыны? ке?ес?
??йдег? медбикен?? баруы
?С?С маманына баруы
?Микрореакция, з?р мен ?анны?
жалпы анализ?
?Биохимиялы? ж?не серологиялы?
зерттеулерге анализдерд? жинау
?микробиологиялы? зерттеулерге
(туберкулез, дифтерия, с?рт?нд?)
?Жедел к?мек
?ЭКГ
?Алдын ала емдеу кабинеттер?не
бару
?Психологты? ке?ес? мен
?абылдауы
??леуметт?к ?ызметкерд?? ?ызмет
к?рсету? ж?не ?абылдауы
1 т?р?ын?а ша??анда
айына ж?мсал?ан
шы?ын : 1235,0 тг.
Айда 1 т?р?ын?а жан басына ша??анда?ы норматив? 596,5
БМСК ?йымдары ?ызмет?н?? к?лем?
(1 т?р?ын?а ша??анда айына 596 те?ге)
?ызметтер атауы
Емханада учаск?л?к д?р?гер?/отбасы
д?р?гер?н?? ?абылдауы
?йдег? д?р?герд?? ?ызмет к?рсету?
Медбике ?с? маманыны? ?ызметтер?
1 ?ызметке ба?асы
1 адам?а айына
есел?г?
1 т?р?ын?а
ша??анда айына
жан басына
ша??анда?ы
норматив
2012
2014
2012
2014
2012
2014
210
350
0,250
0,250
52,5
87,5
230
380
0,062
0,062
14,3
23,6
170
180
0,2
0,35
34
62,96
165
180
0,008
0,004
0,090
0,100
1,3
0,6
14,9
18,0
520
0,100
0,200
18,0
104,0
180
490,00
490,00
0,080
0,415
0,082
0,100
0,415
0,082
14,4
131,0
33,5
18,0
203,4
40,2
71
0,333
0,333
20,1
23,6
?леуметт?к ?ызметкерлер ?ызметтер? 160
Психолог ?ызметтер?
160
Жедел медициналы? к?мек к?рсету
180
бойынша ?ызметтер
С?С ж?не алдын ала емдеу
180
Лабораторлы? зерттеулер
315,76
Емдеу процедуралары
408,45
К?нт?збел?к жоспар бойынша
вакцинациясы бар
60,3
иммунопрофилактика
Консультативт?к-диагностикалы? ?ызметтер?н?? к?лем? мен
т?з?м?
(1 т?р?ын?а ша??анда айына 300 те?ге)
1 ?ызметке ба?асы
?ызмет атауы
1 адам?а айына
есел?г?
1 т?р?ын?а
ша??анда айына
ж?мсал?ан шы?ын
2012
2014
2012
2014
2012
2014
Тар ше?берл? мамандарды? ке?ес?
400
450,0
0,178
0,178
71,2
80,1
Медбике ?с? маманыны? ?ызметтер?
160
180
0,1
0,1
16,0
18,0
Клиникалы? зерттеулер
490
490
0,016
0,012
7,8
5,9
Биохимиялы? зерттеулер
572
572,0
0,096
0,096
54,9
54,9
Рентген зерттеулер?
УЗИ диагностика
565
855,6
565,0
855,6
0,057
0,108
0,057
0,115
32,2
92,4
32,2
98,4
Функционалды диагностика
513,6
513,6
0,01
0,01
5,1
5,1
ФГДС
535,0
535,0
0,01
0,01
5,4
5,4
285,0
300,0
Барлы?ы
АЕК к?рсетуге шы?ындар ??рылымы
2013 жыл
(ДСБ м?л?мет? бойынша)
Шы?ындар баптарыны? атауы
2014жыл
(АЕК-ге арнал?ан
КЖШН)
Емхана
(%)
БМСК
(%)
КДК
(%)
Е?бек жала?ысы
оны? ?ш?нде ЖШНЫК
Ж?мыс беруш?лерд?? жарнасы
?орларды алу
Д?р?-д?рмектерд? ж?не бас?а
медициналы? б?йымдарды алу
Жанармай, жанар-жа?армай
материалдарын алу
Бас?а тауарларды алу
Бас?а а?ымда?ы шы?ындар
Коммуналды? ?ызметтерге а?ы т?леу
Байланыс ?ызметтерге а?ы т?леу
К?л?к ?ызметерге а?ы т?леу
71,0
75,1
68,5
6,9
9,7
6,1
9,43
6,07
17,45
1 т?р?ын?а
ша??анда
айына
шы?ын, тг
614
48,2
64,5
101,1
6,8
6,94
14,86
68
7,3
0,5
0,53
0,57
10,7
1,8
2,3
4,7
4,8
0,8
1,96
3,62
2,74
0,45
1,99
3,34
2,94
0,4
?й жайды жал?а алу?а а?ы т?леу
Бас?а ?ызметтер мен ж?мыстар
оны? ?ш?нде б?л?кт?л?г?н арттыру?а
(ЖШНЫК)
Бас?а а?ымда?ы шы?ындар
Ел ?ш?нде ?ызметт?к ж?рулер мен
?ссапарлар (оны? ?ш?нде
ЖШНЫКбойынша)
0,1
3,8
0,43
4,80
4,04
22,4
53,74
35,84
5,4
12,4
0,1
42,1
2,5
5,6
3,8
0,6
1,1
0,1
4,7
5,4
0,9
?лес
салма?ы %
68,5
8
7
11,6
2,9
0,95
0,5
15,6
1,6
0,4
0,73
0,4
5,5
0,9
КЖШН бойынша ?аржыландыру?а ?ту жет?ст?г? мына?ан
байланысты:
1) ?Т?ркелген халы?ты? т?ркел?м?? порталында халы?ты? на?ты саны;
2) КЖШН енг?з?лген КДК ж?не БМСК ?ызметтерд? на?ты шектеу?;
3) Дербес денсаулы? са?тау орталы?тары мен отбасы т?ж?рибес?н дамыту
басымдылы?ы;
4) Аралас емханалар ??рамында КДК арасында БМСК бюджет?н ?д?летт? б?л?ну?;
5) КДК ж?не БМСК арасында а?ы т?леу ж?не ?ызметтерд?? а?паратты? с?йемелдеу
есеб? (?Сапалы емге ?ома?ты ?аржы? механизм?н ба?алау);
6) КД? к?рсетуде бас?ару а?ындары ?ш?н БМСК медициналы? персоналын
ынталандыру (н?тиже ?ш?н е?бекке а?ы т?леуд? на?ты жо?арлату);
7) Пациентт?? ???ы?ын са?тау ж?не медициналы? к?мект?? сапасына ба?ылау;
8) КДК ж?не БМСК арасында ?ата? ?к?мш?лд?к ?зара есеп айырысу
Бюджетт?к ?аражатты? ти?мд?л?г?н ба?алау
1) Т?пк? н?тиже индикаторларды? ж?йес? : ?рб?р айма? бойынша БМСК
дамытуды? аума?ты? ба?дарламасы (?к?мдермен кел?с?м);
2) Аума?ты? ба?дарламаны? индикаторларына ?ол жетк?зуге байланысты
айма?ты? ?аржыландыруына а?ы т?леу механизм?н жасау (то?сан сайын ж?не
жылды? ?орытындысы бойынша).
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
20
Размер файла
3 798 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа