close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Честотен анализ

код для вставкиСкачать
FAQ Гиги & Гого
Честотен анализ
Хайде да започваме...
Кликни върху бутона
Днес ще говорим за:
Разпределение на категорийни признаци
• Едномерно разпределение
• Двумерно разпределение
Анализ на честотите със SPSS
Характеристика на разпределението на
категорийни признаци
Каква спортна специалност са студентите от твоята група?
Шест – футбол
трима - баскетбол
един - волейбол.
Току-що направи характеристика на разпределението на спортната
специалност във вашата група.
Да се характеризира разпределението на категорийна променлива
означава:
Да се опишат съществуващите категории
Да се даде отговор на въпроса колко често (в абсолютни или
относителни стойности) се среща дадената категория.
Показателите, които отписват разпределението са :
Абсолютната честота (f) показва
колко единици
принадлежат към съответната разновидност на признака
Относителната честота (W) показва каква част (ако е
умножена по 100 – какъв процент) от общия брой случаи
попадат в съответната разновидност на признака
Това означава, че спортната специалност
в нашата група е разпределена по
следния начин:
Специалност
Брой
(f)
Процент
(W)
Футбол
6
60
Баскетбол
3
30
Волейбол
1
10
Общо
10
100
Това е т.нар. едномерно разпределение, защото
променливата е само една.
Ако ви разпределим и по пол, ще се получи двумерно
разпределение
Пол
Брой(f)
Специалност
Процент
(W)
Мъже
Жени
Футбол
5
1
6
60
Баскетбол
1
2
3
30
Волейбол
0
2
1
10
Общо
6
5
10
100
Как да ги изчисляваме със SPSS?
Едномерно разпределение на
честотите със SPSS
Ще демонстрирам процедурите по данни
от анкета, проведена със студенти от НСА
при тяхното дипломиране.
Зададен е въпросът:
“Доволни ли сте от обучението, което
получихте в НСА?”
1. Избери Analyze > Descriptive Statistics >
Frequencies
2. Маркирай променливата и натисни
бутона, сочещ към полето Variable(s) – тя
се прехвърля в полето за обработка.
3. Ако искаш да направиш кръгова
диаграма – натисни бутона Charts и задай
построяването й, както е показано на
фигурата. Потвърди с Continue.
4. Потвърди
изпълнението на
анализа с OK
Довол ен ли сте от образованието, което получихте в НСА?
Frequency
Valid
Да видим какво се получи?
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
Категорично да
26
54,2
54,2
По-скоро да
15
31,3
31,3
85,4
По-скоро не
7
14,6
14,6
100,0
48
100,0
100,0
Total
54,2
Frequency - брой на случаите, които попадат в
съответната категория
Percent - процент от общия брой случаи
Valid Percent - процент от валидните случаи,
които попадат в категорията. В случай, че има
липсващи стойности - тази колона се различава
от предходната
До во ле н ли сте о т о бр азо ва ни ето , кое то по лучихте в НСА?
По-скор о н е
14 ,6%
Cumulative Percent - относителна
Ка тего ри чно да
кумулативна честота
По-скор о да
31 ,2%
На графиката е онагледено процентното
разпределение на отговорите.
Графиката е ясна, но таблицата ... Ужас!!!
54 ,2%
В повечето случаи резултатите от статистическата
обработка включват повече информация, отколкото е
необходима на потребителя. Затова, обикновено те
се преписват и редактират.
Виж как съм я оформила:
Отговор
Брой
Процент
Категорично да
26
54,2
По-скоро да
15
31,3
По-скоро не
7
14,6
48
100,0
Общо
Сега е по-ясно. Дори съм доволен да установя,
че 26 бр. (54,2%) от анкетираните са напълно
доволни от обучението в НСА, 15 души (31,3%)
също изразяват някаква степен на
задоволство. Е, 14,6% не са доволни, но всеки
има право на мнение, нали ...
Каква образователна степен завършват
анкетираните?
Това поставя въпроса за необходимостта от по-детайлно
навлизане в информацията, т.е. от разпределяне
честотите по две и повече взаимно свързани
променливи.
Двумерно разпределение на честотите
със SPSS
Процедурата е следната:
1. Избери Analyze > Descriptive Statistics >
Crosstabs
2. Задай променливите за обработка:
Маркирай
първата променлива,
натисни бутона, сочещ към полето
Row(s).
Маркирай
втората
променлива,
натисни бутона, сочещ към полето
Column(s).
3. Ако искаш да построиш графика –
постави отметка в полето Display clustered
chart .
4. Ако искаш да се изпишат и процентните
разпределения, натисни бутона Cells и
задай исканите проценти. Потвърди с
Continue.
5. Потвърди
изпълнението на
анализа с OK
Довол ен ли сте от образованието, което получихте в НСА? * Образователна степен Crosstabulation
Образователна степен
бакалавър
Доволен ли сте от
образованието, което
получихте в НСА?
Категорично да
% within
Образователна степен
По-скоро да
По-скоро не
Total
П ро цен т о т с лу чаи те
60
50,0%
61,1%
54,2%
10
5
15
33,3%
27,8%
31,3%
5
2
7
16,7%
11,1%
14,6%
30
18
48
100,0%
100,0%
100,0%
61
50
50
40
30
33
28
Образователна степен
20
17
10
ба ка ла вър
11
ма гистър
П о -с ко р о н е
0
П о -с ко р о д а
Става ми ясно, че студентите от
магистърска степен са по-категорични в
положителното си отношение към
обучението в НСА – първия възможен
отговор са дали 50% от бакалаврите и
61,1% от магистрите, нали?
Ка те г о р и чн о да
Да, разбира се!
26
Count
% within
70
Образователна степен
Total
11
Count
% within
Образователна степен
магистър
15
Count
% within
Образователна степен
Ето резултатите от
обработката.
Ясни ли са ?
Count
Доволен ли сте от образованието, което получихте в НСА?
Това не е сигурно.
Трябва да се провери хипотезата за достоверност на
разликите в мненията на студентите от бакалавърска и
магистърска степен.
За съжаление статистическите методи, които се ползват
не се изучават в магистърска програма “Спорт за
високи постижения”.
Благодаря, и това ми стига!
Ако възникнат въпроси – ще ги
задам на
v_gigova@yahoo.com
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
14
Размер файла
262 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа