close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Община Добрич

код для вставкиСкачать
Община Добрич постижения и
предизвикателства
Създаден още през 1867 г. Градски парк «Свети Георги» е
паметник на градинското и парковото изкуство с обща площ
900 дка. Той е един от най-старите в България.
Съхранена през годините тази огромна територия е едно от
н а й - к р а с и в и т е м е с т а в Д о б р и ч .
Паркът разполага с обширни зелени пространства,
разнообразни растителни, дървесни и животински видове.
Градският парк е любимо място за жителите и гостите на града.
Той предлага места за отдих, спорт и свободното време, които
са без аналог в областта - мемориален комплекс „Хан Аспарух“,
алеи, детски площадки, стадион, езера, скални градини,
водопад, летен театър, тренировъчни игрища, спортни
к о м п л е к с и
и
д р .
Ролята на “интелигентните”
устойчиви инвестиции за
облика на Добрич
През 2004 година започна поетапно
реконструиране и благоустрояване,
като освен собствени средства са
привлечени и допълнителни финансови
ресурси, както публични така и частни.
С няколко последователни
проекта по проект «Красива
България» Община Добрич
успява да благоустрои 100
дка от Градски парк «Св.
Георги» на обща стойност 300
хил. лв., от които 156 хил. лева
с об с тве ни средст ва .
От 2010 година в парка
функционира и спортен
комплекс «Фитнес на
открито» уредите се
ползват като от деца,
така и от възрастни.
Инвестицията е 30 000 лева,
кото 70 % от средствата са
осигурени от община Добрич, а
останалите 30 са осигурени от
И з и д а
О О Д .
Над 700 000 лева Община
Добрич чрез инвестиционен
кредит инвестира във
футболно игрище
с
изкуствена тревна настилка,
което отговаря на всички
стандарти на ФИФА.
С частна инвестиция, при условията на концесия (за 35 години) и ПЧП е
изграден Парк хотел ”Изида”, който освен с хотелска част, разполага и с
модерен спортен комплекс, който включва плувен басейн, фитнес, тенис
кортове, спортни зали, СПА център, система за летни ски и други. Стойността
на инвестицията е 5,5 милиона лв.. В близост до комплекса е изградено и
кръгово кръстовище на стойност 70 хил. лев.
Разкритите постоянни работни места са 58, като 18 от тях са треньорски.
Годишно над 2500 жители и гости на Добрич ползват комплекса като над
1300 от тях са деца участници в школи по плуване, тенис на корт, футбол,
волейбол, баскетбол, танци, колоездене и др. Икономическият ефект от
инвестицията възлиза на 350 хил. лв. Традиционно Спортен комплекс
„ИЗИДА” е домакин на множество състезания и турнири по колоездене,
волейбол, тенис на корт с национално и международно значение.
Попроект„ЙовковиятДобрич–
съвременна туристическа
дестинация”,BG161PO001/3.103/2010/020 ще бъдат
инвестирани 564 х. лв. в
цялостна реконструкция на
Музея градския парк.
БлагодарениенаПроект“Добрич
-живашевицаотталанти”,схема:
BG161PO001/1.1-10/2010/025
по ОПРР 2007-2013
беше възстановен розариум,
разположен в историческата част
на парка с площ 3 дка.
Проект„Обновенаи модернизиранаградскасреда,чрез
реконструкцияна Градскипарк „Св.Георги”
Оперативнатапрограма„Регионалноразвитие”2007-2013
Общата цел подобряване на физическата и жизнена среда на град
Добрич, като необходимо условие за постигане на интегрирана,
устойчиво развита и екологична градска среда с нови възможности за
икономическо и социално развитие, включително на групите в
неравностойно положение и етническите малцинства.
Специфични цели:
Подобряване на физическата и жизнена среда в град Добрич чрез
реконструкция на градски парк „Свети Георги”;
Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда и
въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на обществените
пространства.
Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно
положение, чрез осигуряване на общодостъпна градска среда.
Работния проект
предвижда цялостна
реконструкция на Градски
парк “Св. Георги” и
придаване на нов облик на
знакови територии от
п
а
р
к
а
.
Мемориален комплекс
“Хан Аспарух”;
Езерата I , II , III и IV с
прилежащи територии за
екстремни игри,”;
Буферен паркинг, спортна
зона “Простор”
Улица “Генерал Колев”
Проектът предвижда
р е м о н т
и
реконструкция на
паркови площи
225 631 кв. м., 4
езера, сондажни
кладенци, поливна
система, велоалеи.
Изграждане на
художествено
осветление, рок сцена,
скейтпарк, серпентини
с водна каскада,
спортни игрища и
съоръжения на
открито, парково
оборудване и др.
Благодаря Ви за вниманието!
За контакти:
Проекти и програми, Община Добрич
058/600 050
dobrich@dobrich.bg
www.dobrich.bg
Документ
Категория
Презентации по физкультуре
Просмотров
14
Размер файла
13 638 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа