close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Учебна програма V

код для вставкиСкачать
МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН
ИНСПЕКТОРАТ ПО
ОБРАЗОВАНИЕ
ПАЗАРДЖИК
Учебна програма V-VІІІ кл.
Постигането на общоспортна
образованост и общофизическа
подготвеност изисква учениците да се
обучават по трите основни и наймалко едно от допълнителните ядра на
учебното съдържание.
Учебна програма V-VІІІ кл.
Знанията, технико-тактическите спортни
умения, нивото на физическа кондиция
и координация, отношението към
предмета се оценяват чрез Системата
за оценяване от 1994г.
УЧИТЕЛИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ЗАПОЗНАЯТ
УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА:
•
•
•
•
•
Да запознаят учениците с учебната програма.
Съотношение основно допълнително ядро 70/30
Инструктаж за безопасна работа и обучение във
физкултурния салон и спортната площадка.
Наредба №3 на МОМН за системата на
оценяване:
- при седмичен хорариум от 2 часа / 3
текущи оценки/
Критериите,
по
които
ще
оценяват
изпълнението на техническите и тактически
двигателни действия по спортни дисциплини.
Неразделна час от годишното разпределение.
Учебна програма V-VІІІ клас
Учениците се оценяват през цялата
учебна година след приключване на всеки
раздел от учебното съдържание по вида
спорт. Те изучават цялото програмно
съдържание, но имат право да изберат сами
по кой от изучаваните спортове да бъдат
изпитани за крайно оформяне на оценката.
Структура на учебното съдържание
ОСНОВНО ЯДРО
Лека атлетика
Гимнастика
Спортни игри
В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА
VІІІ КЛАС УЧЕНИКЪТ:
1.ЛЕКА АТЛЕТИКА:
- Владее основите на техниката на бягането на къси,
средни разстояния и щафета, скока на дължина и
височина, както и техниката на хвърляне и тласкане.
- Притежава необходимото равнище на физическа
дееспособност.
В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА
VІІІ КЛАС УЧЕНИКЪТ:
2.Гимнастика:
- Изпълнява
самостоятелно и в
група, поотделно и в
съчетание упражнения
от основната,спортната
или художествена
гимнастика.
- Съставя съчетания от
изучените упражнения.
В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА
VІІІ КЛАС УЧЕНИКЪТ:
3.СПОРТНИ ИГРИ
• Владее техниката
на игра с топка:
- водене, подаване,
ловене (спиране);
- стрелба, удар от
спортните игри
(баскетбол, хандбал,
волейбол, футбол)
Структура на учебното съдържание
ДОПЪРНИТЕЛНИ
ЯДРА
ВОДНИ СПОРТОВЕ
ТУРИЗЪМ
ТАНЦИ
Водни спортове
• Владее основите на техниката
на един плувен стил
Туризъм
- Притежава умения за
пребиваване(бивакуване) в планината
и се ориентира в непозната местност
с компас и топографска карта.
- Притежава умения от основната
алпийска ски-техника или техника на
ски-бягане.
Танци
Интерпретира хора и танци в творчески
танцови комбинации.
Бойни спортове
- Владее основни
елементи от
техниката в един от
бойните спортове.
- Притежава
специална физическа
подготовка
Избран вид спорт
- Прилага технически и тактически действия
в състезания.
- Притежава специална физическа
подготвеност.
Основни нови понятия
• ЩАФЕТА, ЛЕТЯЩ СТАРТ, КРОС
• ХЪЛБОЧЕН УДАР, КРАЧКИ, ПАС,
НАЧАЛЕН УДАР, ПЛАСИРАНЕ,
ЗАСЛОН, ФИНТ, БЛОКАДА
• ТРАМБОВКА, ВАТЕР ПОЛО, БРУСТ
• СКИ СЛАЛОМ, ЗАВОЙ С УСПОРЕДНИ
СКИ
• САМБА
Учебна програма ІХ-ХІІ кл.
• Знанията, технико-тактическите
спортни умения, нивото на
физическа кондиция и
координация, отношението към
предмета се оценяват чрез
Системата за оценяване от 1994г.
Учебна програма ІХ-ХІІ кл.
• Постигането на стандартите за учебно
съдържание изисква на учениците да
се даде възможност да изучават едно
от основните и най-малко едно от
допълнителните ядра на учебното
съдържание. Изборът се осъществява
от училищното ръководство,
съобразно с условията,
квалификацията на кадрите и
интересите на учениците.
Структура на учебното съдържание
ОСНОВНО ЯДРО
Лека атлетика
Гимнастика
Спортни игри
В РЕЗУЛТАТ НА ОУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА ХІІ КЛАС
УЧЕНИКЪТ:
1.ЛЕКА АТЛЕТИКА:
- Владее спортната техника на бягането ( къси, средни
разстояния и щафета) скока (дължина и височина),
както и техниката на една от дисциплините от
хвърлянията.
- Притежава необходимото равнище на физическа
дееспособност.
В РЕЗУЛТАТ НА ОУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА ХІІ
КЛАС УЧЕНИКЪТ:
2.Гимнастика:
- Съставя и изпълнява съчетания от спортната
или художествена гимнастика.
В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА
ХІІ КЛАС УЧЕНИКЪТ:
3.СПОРТНИ ИГРИ
- Владее ефективна техниката в една от спортните
игри (баскетбол, хандбал, волейбол, футбол) и
участва в отборни и тактически действия.
Структура на учебното съдържание
ДОПЪРНИТЕЛНИ
ЯДРА
ВОДНИ СПОРТОВЕ
ТУРИЗЪМ
Фитнес
и
бодибилдинг
Водни спортове
• Владее основите
на техниката на
един водните
спортове
Туризъм
- Владее техниката в един от спортовете,
свързани с туризма, ориентирането и ските
Фитнес и бодибилдинг
- Поддържа хармоничност на
телосложението и демонстрира
разностранна физическа дееспособност
Бойни спортове
- Владее
техниката
на един от
бойните
спортове
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
- Полагат изпит за съответната учебна година
УЧИТЕЛЯТ:
- изготвя въпросник и го представя на
ученика най-късно един месец до първата
изпитна сесия/утвърждава се от директора/
- изготвя изпитни билети
- оценява писмените /практически/работи и
отразява оценките в протокола и в личните
картони
На базата на учебната програма се изработва
тематично и календарно разпределение
дата – по календарни седмици, напр. 15-19.Х
При наложило се преструктуриране – да
се отбелязват темите с думи, а не с пореден
№!!!
№
по
ред
172
Седми
ца,
месец
ТЕМА И
ОСНОВНИ
ЗАДАЧИ
СРЕДСТВА И
МЕТОДИ НА
ОРГАНИЗАЦ
ИЯ
ОСНОВ МЕЖ ЗабеНИ
ДУПР лежка
НОВИ ЕДМЕ
ПОНЯТ ТНИ
ИЯ
ВРЪЗ
КИ
ТРЕТИ УЧЕБЕН ЧАС
-
Решение на педагогическия съвет
Представяне на учебната програма
Безопасни условия за работа
Участва при формирането на оценката
_____________________________________________________________
•(училище, населено място)
•Утвърждавам: ___________________
•(Директор)
•УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СИП
•по (предмет)
•I. Общо представяне на учебната програма
•брой часове:
•очаквани резултати на ниво учебна програма:
•II. Цели на обучението за СИП по ________________ в _____ клас
•III. Очаквани резултати на ниво ядро (колони 1 и 2 от таблицата)
•IV. Учебно съдържание (колони 3, 4, 5 и 6 от таблицата)
Очаквани резултати
Учебно съдържание
Ядра на
учебното
съдържание
Очаквани
резултати на
ниво ядро
Очаквани
резултати по
теми
Основни нови
понятия
(по теми)
Контекст и
дейности
(за цялото ядро
и/или за
цялата
програма)
Колона 1
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Възможности за
междупредметни
връзки
Колона 6
Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците
Изготвил: _____________
(име, фамилия)
________________________
•(училище, населено място)
•Утвърждавам: ___________________
•( Й. Чалъков)
•Началник на РИО Пазарджик
•Съгласувано: ___________________
•(ст. експерт в РИО)
•УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЗИП
•по (предмет)
•I. Общо представяне на учебната програма
•брой часове:
•очаквани резултати на ниво учебна програма:
•II. Цели на обучението за ЗИП по ________________ в
_____ клас
•III. Очаквани резултати на ниво ядро (колони 1 и 2 от
таблицата)
•IV. Учебно съдържание (колони 3, 4, 5 и 6 от таблицата)
Очаквани резултати
Учебно съдържание
Ядра на
учебното
съдържание
Очаквани
резултати на
ниво ядро
Очаквани
резултати по
теми
Основни нови
понятия
(по теми)
Контекст и
дейности
(за цялото
ядро и/или за
цялата
програма)
Колона 1
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Възможности за
междупредметни
връзки
Колона 6
Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците
Изготвил: _____________
(име, фамилия)
За връзка с мен:
• y.nikolov@riopz.com
• телефони
служебен 034 44 34 66,
мобилен 0884330444; 0897595293
На добър час през новата учебна
година!
Документ
Категория
Презентации по физкультуре
Просмотров
29
Размер файла
3 111 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа