close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Yuklab olish

код для вставкиСкачать
??УВЧИЛАРИГА
ВОЛЕЙБОЛ
ТУПНИ
БОШ?АРИШ
ТЕХНИКАСИНИ
?РГАТИШ
Со?лом, билимли ва фидойи фарзандлари б?лган хал?, албатта,
?зининг буюк келажагини барпо этади. Шунинг учун жисмоний
тарбия
ва
спортнинг
оммавийлигини
таъминлаш,
уни
ривожлантириш баркамол шахсни тарбиялашнинг му?им шартидир?.
Умумий ?рта таълим мактабларида, академик лицей ва касб?унар коллежларида, олий ??ув юртларида ?тказиладиган жисмоний
тарбия дарсларини волейболсиз тасаввур ?илиш ?ийин.
Волейбол спорт тури ? ?з мо?ияти, мазмуни ва ром ?илувчи турли
?йин малакалари ва комбинациялари билан миллионлаб кишиларни
?зига жалб ?илиб келмо?да.
Таъкидлаш ?ринлики, сакраб ижро этиладиган ?йин малакалари
(?ужум зарбаси, т?си? ??йиш, узатиш, ?абул ?илиш, т?п киритиш)
бир мусоба?а учрашуви давомида 300-600 маротаба ?айтарилиши
мумкин.
Демак, ёш волейболчиларни тайёрлаш жараёнида, айни?са
дастлабки
?ргатиш
бос?ичида,
жисмоний
сифатларни
ривожлантирувчи маш?ларни ва ?аракатли ?йинларни ??ллаш
самарадорлигини тад?и?от асосида исботлаб бериб ??увчиларга
волейбол тупини бош?ариш техникасига ?ргатиш бугунги кунинг ?та
долзарб масалаларидан биридир.
Ю?оридагилардан келиб чикиб, мазкур ишнинг долзарблиги
со?лом турмуш тамойилларини ёшларнинг ?алби ва онгига
сингдириш, кундалик э?тиёжига айлантиришга й?налтирилган
тегишли тузилма ва бош?арув механизмини яратиш, улар ор?али
?удудларда оммавий спорт ?аракатларини шакллантириш, ?злари
танлаган (яъни волейбол) спорт турлари б?йича мунтазам
шу?улланишга таъминлашга ёрдам беради.
ДАРСНИНГ
МА?САДИ
??увчиларга волейбол тупни
бош?ариш техникасини ?ргатиш
самарадорлигини илмий-педагогик
тажриба асосида ?рганиш
ДАРСНИНГ
ВАЗИФАЛАРИ
? ёш волейболчиларда техник тайёргарлик
?
?
даражасини ?иёсий ба?олаш;
техник тайёргарлик к?рсатгичларини
жисмоний сифатларни тарбиялаш
ёрдамида шакллантириш имкониятлари
?ргатиш;
тад?и?от ва педагогик тажриба
натижалари асосида амалий тавсиялар
ишлаб чи?иш ва ёш волейболчиларни
тайёрлаш жараёнига тадби? ?илиш.
? Волейболчи ?олатлари ва майдон
б?йлаб ?аракатланиш, т?п узатиш,
зарба бериш техникаси тад?и?от
асосида саралаб олинди.
? ?айд этилган малакалар техникаси
мувофи? волейбол тупини
техникасини бош?ариш ор?али
махсус маш?ларни мунтазам
к?ллаш натижасида нисбатан
?ис?а муддат ичида самаралиро?
шаклланди.
ДАРСНИНГ
УСЛУБЛАРИ
1. Мавзу б?йича
адабиётлардан берилган
маълумотларни та?лил
?илиш.
2. Педагогик тажриба.
1-жадвал
??увчиларга волейбол т?пини бош?аришга ?ргатиш ва
ёш волейболчиларнинг техник тайёргарлигини шакллантириш ?амда
харакатли ?йинларни ??ллашда жисмоний тарбия ??итувчиларимураббийларнинг фикрларини ?рганиш б?йича тузилган
С?РОВНОМА НАТИЖАЛАРИ n?3
?
Саволлар
Жавоблар
Ха
Й??
Билмадим
1
Волейбол т?пини бош?ариш техникасига ?ргатишда ?аракатли ?йинлар ??л
келадими?
16
7
7
2
Техник махоратни шакллантиришда ?аракатли ?йинлардан фойдаланасизми?
8
10
12
3
Техник тайёргарлик даражасини оширишда юклама ну?таи назаридан ?аракатли
?йинлар самарали деса б?ладими?
11
9
10
4
Волейболга ?ргатишда ?аракатли ?йинларни мослаштириб ??ллаш маъ?улми?
18
8
4
5
Т?п узатиш техникасига ?ргатишда ??лланиладиган ?аракатли ?йинларни
биласизми?
8
10
12
6
Волейболчини ?аракат ?олатлари ва майдон узра ?аракатланишини
шакллантирувчи ?аракатли ?йинларни биласизми?
22
5
3
7
Т?пни ?йинга киритиш техникасини шакллантирувчи ?аракатли ?йинларни
биласизми?
6
15
9
8
Зарба бериш техникасини шакллантирувчи ?аракатли ?йинларни биласизми?
12
7
11
9
Т?си? ??йиш техникасини шакллантирувчи ?аракатли ?йинларни биласизми ?
9
14
7
10
Тренировка маш?улоти давомида Сиз чарчо?ни бартараф этувчи ?аракатли
?йинлар дан фойдаланасизми ?
7
17
6
117
102
81
ЖАМИ:
2 -жадвал
Назорат ва тад?и?от гуру?ларида т?п узатиш техникасининг шаклланиш даражаси.
Назорат гуру?и ? n = 12
Тад?и?от гуру?и ? n = 12
3 м дан туриб 4 м баландда жойлашган айлана нишонга 10 марта т?п узатиш
Гуру?лар
Сони
Техникаси
Назорат
5,2
6,3
3,2
3,3
Тажриба
5,3
7,2
3,4
4,4
Назорат ва тажриба гуру?ларида зарба бериш техникасини
?аракатли ?йинлар ёрдамида шакллантириш самарадорлиги.
Назорат гуру?и ? n-12
Тажриба гуру?и ? n-12
Гурухлар
10 имкониятдан зарба бериш
Сони
Техникаси
Назорат
2,4
3,2
3,2
3,6
Тажриба
2,5
4,8
3,0
5,8
Изо?: тажрибадан олдин
тажрибадан с?нг
(1 расм).
?Узат-?тир?
2м
(2-расм).
?Т?п узатиш эстафетаси?
(3-расм).
?Турли баландликда осилган
т?пларга сакраб зарба бер?
ХУЛОСА
1. Мавзу доирасида та?лил этилган илмий ва услубий адабиётлардан шу
нарса аён б?лдики, ??увчиларни волейбол т?пини бош?ариш техникасига
?ргатишда, уларнинг техник ма?оратини шакллантиришда махсус
ихтисослаштирилган ?аракатли ?йинларнинг амалий а?амияти бе?иёсдир.
2. Волейболчилар техник тайёргарлигини ривожлантиришда ?аракатли
?йинлар самарадорлиги, уларнинг а?амиятини ани?лашга ?аратилган
саволнома натижаларига к?ра, респондент ? жисмоний тарбия
??итувчилари ва мураббийларнинг аксарият ?исми техник тайёргарлик
жараёнида ?аракатли ?йинларнинг ижобий а?амиятини т??ри ба?олай
олмадилар. Демак, уларнинг профессионал фаолиятида ?аракатли
?йинлардан фойдаланиш маромида эмас ва бу масалага етарлига ур?у
берилмаслиги кузатилди.
3. Тад?и?от давомида иштирок этган ??увчиларнинг техник тайёргарлиги
талабларга жавоб бермаслиги к?зга ташланди.
4. Педагогик тажриба натижалари ??увчиларни волейбол т?пини бош?ариш
техникасига ?ргатишда махсус ихтисослаштирилган ?аракатли
?йинларнинг самарали эканлигини исботланди ва ?ис?а муддат давомида
(8 ой) т?п узатиш ва зарба бериш ани?лиги ?амда техникаси ?анчалик
кескин шаклланиши мумкинлига намойиш этди.
5. Т?пни ?Узат-?тир?, ?Т?п узатиш эстафетаси? ва ?Турли баландликда
осилган т?пларга сакраб зарба бер? каби ?аракатли ?йинлар 5-9 синф
??увчиларини волейбол тупини бош?ариш техникасига ?ргатишда умумий
жисмоний тайёргарлигини оширишда ?та самарали восита эканлигини
исботлаб берди.
6. Ю?орида ?айд этилган махсус ?аракатли ?йинларни волейболчилар
маш?улотларига тадби? этиш уларнинг техник тайёргарлигига ижобий
таъсир этишга кафолат беради.
ЭЪТИБОРИНГИЗ
УЧУН РАХМАТ!
Документ
Категория
Презентации по физкультуре
Просмотров
470
Размер файла
654 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа