close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
?5 ?араша-желто?сан, 2012 жыл
?Ж?рген жанны? артында ?з? ?алар,
Ж?йр?к ?лсе, артында с?з? ?алар?
М.Ж?МАБАЕВ
?аза? ?дебиет?н?? классиг? ?бд?лда Т?ж?баевты?
?Кешеден келд?к, б?г?нге жетт?к ?рк?лмей, ?алды да
артта ?анша жыл, сез?лмей б?зге б?р к?ндей?, деп
жырлайтыны бар.
Т?уелс?з
?аза?станны?
кешег?с?
келмеске
кеткендей. Осыдан жиырма б?р жыл б?рын ?лемд?к
геосаясатта жа?а мемлекеттерд?? б?р? бол?ан ед?к.
Тап сол жылы Т?уелс?з ел?м?зде ал?аш рет сайлау
?т?п, 1991 жылды? б?р?нш? желто?санында
?аза?стан хал?ы б?р?нш? рет ?з Президент?не дауыс
берд?. Б?к?лхалы?ты? саяси нау?анда Н?рс?лтан
?б?ш?лы Назарбаев ?аза? ССР-н?? Т???ыш
Президент? мандатына ие болды. Сол айды? 10-шы
ж?лдызында Президент за?ды т?рде ?ызмет?не
к?р?ст?. Азатты? ал?ан Алаш баласыны? алдында
ант ?абылдады. Президентт?к ?ызметке к?р?се сала,
Н?рс?лтан Назарбаев ?аза? ССР-?н ?аза?стан
Республикасы деп атау туралы За??а ?ол ?ойды.
Ал,
16
желто?сан
к?н?
??аза?стан
Республикасыны?
Мемлекеттiк
т?уелсiздiгi
туралы? Конституциялы? За? к?ш?не енд?.
Осылайша, 86-да ?аза??а ?ай?ы ?келген
желто?сан ара?а 5 жыл салып, ?уаныш сыйлады.
Аз уа?ытта ?аза? ж?рты ?аза?станны? Т???ыш
Президент? к?н?н атап ?ткел? отыр. ??аза?стан
Республикасында?ы мерекелер туралы? За?
бойынша б?л мемлекетт?к мереке санатында.
Атал?ан мейрам биыл ал?аш рет тойланба?.
К?нт?збеде ?ызыл ?р?ппен белг?ленген жа?а
мерекен?? рухани мазм?ны бай болма?.
М?не, б?р кездер? б?к?лхалы?ты? саяси
та?дау ?ткен к?н ара?а 21 жыл салып, ?згеше ??,
жа?а мазм?нмен ?аза? хал?ы ?ш?н ?лкен той
бол?алы т?р.
Тойымыз ??тты, ?айырлы болсын!!!
Мемлекет басшысы
Н?рс?лтан Назарбаев
??аза?стан
Республикасыны?
мерекелер? туралы
за?ына толы?тырулар
енг?зу туралы? за??а
?ол ?ойды. О?ан с?йкес
б?р?нш? желто?сан
Т???ыш Президент к?н?
рет?нде жа?а
мемлекетт?к мейрам
болып бек?д?.
Б?р? бол?ан ?аза? сынды к?не елде,
Ел белг? де, ерл?к, ?рл?к, ?нер де.
Жа?анда?ы е? жауынгер халы?та,
К?м сенед? Ту болмады дегенге ?
Бас б?лг?з?п жер тарпы?ан тарпа??а,
Жасы т?рма? шы?ады екен ?арты
а??а.
?алай оны? Елта?басы болмайды,
Т?л?г?не дей?н салса ен ? та?ба ?!
Батырлы??а уызынан жары?ан,
Ер т?рк?н? байра?ынан таны?ан.
?з? а?ын , ?з? ?нш? халы?та ,
К?м айта алар болма?ан деп ?н?ран?!
Енд? б?г?н ?лген туым т?р?лд?,
?н?раным алды жаулап ??мырды.
Боса?ада ?алып келген Елта?бам,
Бая?ыша т?р?ме кеп ?л?нд?.
Мерей?м, н?рлана бер, азат К?н?м,
К?рей?н ба?ытымны? азатты?ын.
Тауымды тамылжыт?ан бостанды?тан
Танылды бар ?лемге ?аза? б?г?н.
Т???ыш Президент к?н? мерекес? ?арса?ында гимназиямызда б?ршама
?с-шаралар атап ?т?лмек. Атаулы к?нге орай, т?уелс?з ел?м?з бен елбасына
арнал?ан о?ушылар шы?армалары мен ?ле?дер?н
о?ырман назарына ?сынамыз
Н?рс?лтан ?б?ш?лы ? б?зд?? т???ыш президент?м?з. Сол ?ш?н де
ысты?, сол ?ш?н де ?ымбат. Б?зд?? елбасымыз бала кез?нде ?те жа?сы
о?ып, парасатты бала, дарынды о?ушы бол?ан екен. Тем?ртау
?аласында е?бек жолын бастап, адал ?ызмет?н?? ар?асында би?ктерд?
ба?ындыр?ан дейд?. ?аз?рде бейб?т елд? бас?арып, к?пке ?лг? болып
отыр. Биыл 1 желто?сан президент к?н? деп аталып, республика
бойынша тойланады. Б?л атаулы мерекеде мен елбасымыз?а
аманды?, ел?м?зге тынышты? т?лейм?н!!!
Амина М?стафина, 4Б сыныбы
Елбасымыз ?лтыны? ?м?т?н а?тап, елд? ел
?ылды,
дербес,
егеменд?
?аза?стан
мемлекет?н?? нег?з?н ?алады, ?ргел? мемлекет
??рды. Е? бастысы, м?ны? б?р?не жанжалсыз,
жасампазды? ар?ылы жетт?. Б?ндай жет?ст?к ?
б?рл?кт? ел?, б?л?кт? т?р?, дана басшысы бар
?о?амны? ?ана ?олынан
келед?. Ел?м?зд??
бейб?т ?м?р с?ру?н халы? т?лейд?, к?н-т?н
армандайды. ?аза?стан т?уелс?з ?р? к?п ?лтты
мемлекет. ?Б?та?ы к?п а?аш?а ??с ?онар? деген киел? с?з мен?? дархан ел?ме арнап
айтыл?андай. Себеб?, ?аза?стан жер?нде
?аншама ?лт ?к?лдер? б?р-б?р?н бауыр деп б?л?п,
тату ?м?р с?ред?. Елбасы ?з?н?? жолдауларында
жастар?а, оларды? сапалы б?л?м алуына к?п
к???л б?лед?.
Б?зге жол с?лтеуш? ж?лдыз
елбасымыз барда, ел?м?з еш?ашан адаспайды
деп б?лем?н!
Н?ркен М?ХАММЕДИЯ, 9А сыныбы
?Отан? деген жас ж?рег?мнен шы??ан асыл
с?зд?
ма?танышпен,
ас?а?ты?пен
айта
аламын. Б?зге ?аз?рг? ба?ытты к?н?м?з
о?айлы?пен келген жо?. Ел?м?зд?? болаша?ы
?ш?н, келер ?рпа?ты? ба?ытты ??мыры ?ш?н
аянбай е?бек еткен ер-азаматтар аз емес.
?рине, соларды? к?ш басында елбасымыз,
Н?рс?лтан ?б?ш?лы Назарбаев т?р. ?з ел?мн??
жиырма жылды? ??мырында ауыз толтырып
айтар жет?ст?г?, к?к?рег??е ма?таныш ?ялатып
ма?атанарлы? к?рсетк?ш? жетерл?к. ?аза? ел?
десе, шал?ы?ан шал?ын, жазиралы жайлау,
т?т?н? буда?та?ан ауыл елестейд?. Осындай
елд? с?ймес??е, ол елмен ма?танбас?а бола ма!
Саяг?л АХМЕТОВА, 8? сыныбы
2
Мен ?з ел?мд?, жер?мд?, отанымды ма?тан
етем?н. ?з отанымды ??рметтейм?н. Мен осы
топыра?та туып, осы топыра?та ?ст?м.
К?ркемд?г?не к?з тоятын ?имараттар да,
жазира дархан шартараптар да осы мен
ту?ан елде. Мен ?з ел?ммен ма?танамын.
Аружан АМИНОВА, 4А сыныбы
?аза?станны? байта? жерлер?,
Елбасыны? армандарын тербед?.
Ма?танарлы? ел жасады,
Т?уелс?з ?аза?станны? ерлер?.
?аза?стан досты?ы жарас?ан,
Т?рш?л?г?н тыным алмай жа?арт?ан.
С?йем?з б?з ел?м?зд?,
Тамырын ке?ге тарат?ан.
Ас?ар-ас?ар бел?м?з,
?лан-байта? жер?м?з.
Отанымыз аман болсын,
Елбасы?а бас ием?з.
Даяна АДАНТАЕВА, 4 ? сыныбы
Мен ?ара?анды ?аласында т?рамын.
Айнала к?ннен-к?нге ??лпырып, к?ркей?п
келед?. Б?зд?? ?ам?ор елбасымыз б?з ?ш?н,
болаша?
?ш?н
к?птеген
мектептер
сал?ызды. Балаларды? б?л?мд? болуына
к?п к???л б?лед?. Б?зд?? ?аламызда да
с?улетт? ?Назарбаев мектеб?? бой к?терд?.
Елбасына
ризалы?ымды
б?лд?р?п,
мектептер?нен тек мы?ты ш?к?рттер т?леп
?шса екен деп т?лейм?н!
Арн?р ТАМИН, 4В сыныбы
Н?Р АТАМ САЛ?АН АСТАНАМ
Астана ? елбасымыз арман еткен ?ала. Ертег? ?лемн?? ?ажайып сарайындай
?аланы? к?рк? к?зд?? жауын алады. Оны теледидардан к?рген б?р б?лек,
к?збен к?рген т?пт? б?лек. С?збен айтып жетк?зе алмас суретт? мен осы ?аладан
к?рд?м.
Ерте? мен де ел азаматы болып, ел с?йс?нер ?стер жаса?ым келед?. Осындай
с?лу ?ала салдыр?ан елбасына ризамын.
?аза? хал?ыны? егеменд?к алып, ?з
Медина РУСЛАН, 5 Б сынып о?ушысы
алдына
ел
бола
алатынына
к?м?ндан?ан жандар да бол?ан екен.
?з?? барда б?л ?м?рде Н?р а?ам,
Б?ра?, ?з?н?? ма?сатты ?с?не ары мен
Мен ?уанбай ?алай ?ана т?ра алам.
намысын ту еткен елбасымыз бар
?иын ?ыстау замандарды ?ткерген,
к?м?нн??
тас-тал?анын
шы?арды.
Алып шы?ты? жолдан талай б?рала?.
?аза? хал?ы
?лемдег? ?лы
халы?тарды? б?р?. ?аза?ты? ?лылы?ы
Жайна-жайна, ??лпыра бер н?р ?ала,
? бауырмалды?ында, бейб?т ?м?р
К?ннен-к?нге к?н н?рымен н?рлана.
с?йг?шт?г?нде , даналы?ында.
Ел
К?з тартады анадайдан м?ндалап,
Президент?н ??рметтейд?, ?хан б?реу
?Б?йтерег??? ел символы т?р дара.
болу керек, ?ал?аны о?ан т?реу болу
керек? деген ест? с?зд? есте са?тап,
?азыбек РАМАЗАН,
береке-б?рл?г?м?зден
адаспай,
8 Б сынып о?ушысы
елбасымызбен ма?тана б?лу?м?з керек!
?йнел Н?РМА?, 10 ? сыныбы
Т?уелс?зд?кт??
20
жылды?ы
?арса?ында
Шамал?ан ауылында?ы
?арасай батыр атында?ы орта мектепт??
??с ?ясыз болмайтыны сия?ты, адам
?Шапа?ат?
тарихи-?лкетану
отансыз болмайды. Мен ?з отаным ?
м?ражайында
елбасымен
кездесу
?аза?станымды
жа?сы
к?рем?н.
бол?ан, сол кездесуге ?стаз рет?нде мен??
Басынан ?анша ?иынды?ты, ашты?ты
?жем
де
?атысыпты.
М?ражай
?ткерген ел?мн?? ?айыспас ?ара нардай
ме?геруш?лер? т???ыш президент?м?з
мы?тылы?ына ма?танам. Болаша?та ?з
жайлы балалы? ша?ынан бастап, б?г?нг?
отанымны? дамуына аз болса да
к?нге дей?нг? ?м?р жолы туралы м?л?мет
?лес?мд? ?осамын. ?р тасы, ?р г?л?
жина?ан екен. Н?рс?лтан ?б?ш?лы
?ымбат ел?м ?ш?н еш?ашан аянбаймын.
мектептег?
кез?нен
?о?амды?
?йткен? мен осы далада д?ниеге келд?м.
ж?мыстар?а белсене араласатын, жас
болса да, бас бола алатын ?аб?лет?мен
Фариза ЗАРЛЫ?ОВА, 8 ? сыныбы
к?зге т?скен о?ушы екен. Колхоз
шаруашылы?ыны?
ж?мысына
Мен е? алдымен ту?ан т?л?мн??
о?ушыларды ?йымдастырып апар?ан
барына, ке? байта? ?аза? жер?нде д?ниеге
уа?ыттарда елбасымыз ?дем? ?о?ыр
келген?ме,
т?л
те?гемн??,
?лтты?
дауысымен к?б?не ?н салады екен.
р?м?здер?мн??,
?негел?
елбасымны?
Ал?ыр о?ушысыны? елбасы бол?анына
барына ?уанамын. ?аза?ты? ?а?арман
?жем
ма?танады.
Мен
?жемн??
баласы, б?л?кт? данасы Н?рс?лтандай дара
елбасыны?
?стазы
бол?анымен
т?л?а т?р?анда болаша?ымны? жар?ын
ма?танам, елбасыммен ма?танам.
боларына сенем?н!
Абзалбек АБАЙ, 7 ? сыныбы
Ай?аным ИГИСИНОВА,
3
8 А сыныбы
??з т?л?мен с?йлескен, ?з т?л?мен жаз?ан ж?ртты? ?лтты?ы
еш уа?ытта ??рымайды?
А.Байт?рсын?лы
Биыл ?лтым деп ?ткен ?лы т?л?а, кеме?гер ?о?ам ?айраткер?, ?лт ?стазы,
?алым, а?ын Ахмет Байт?рсын?лыны? ту?анына -140 жыл
?ырк?йек айы мектеп о?ушылары ?ш?н айтулы мерекелер?мен ерекшеленед?. Б?л?м к?н?нен
кей?н келет?н ?Т?лдер мерекес?? мектеб?м?зде жыл сайын ?ызы?ты ?тед?. О?ушылар ?аза?,
а?ылшын, орыс т?лдер?нде т?рл? сайыстар?а, сыныптан тыс саба?тар?а, конференциялар?а
?атысып, б?л?мдер?н шы?дайды.
?Т?л? ?лген ел-т?р? ?лген ел?деген с?з
жаны?мен ??са? ары?а ти?п, а?ыл?а
ша?ырады. ?р халы?ты? б?к?л
?асырлар бойы жина?ан ?азынасы ?з
т?л?. Т?л ??д?рет? жо?ары, м?ртебес?
би?к, ешк?мге ба?ынбайды,
и?лмейд?. Т?л адамды?ты? белг?с?н??
б?р?. Т?лс?з б?л?м жо?, ал б?л?м ?м?рд??
шыра?ы. Жер бет?ндег? ?лы
адамдарды? баршасы ?з т?л??д?
??рметтеу ж?н?ндег? келел? с?здер?н
т?й?п кеткен, тек осы с?здерд? т?л
мерекес?не орай ?ана еске т?с?рмесек
екен...
АЯУЛЫМ Бекболатова,
9А сынып о?ушысы
?Т?л ? халы? айнасы?
атты кештен
Т?лдер мерекес?не арнал?ан ?Т?л ? халы? айнасы?
атты онк?нд?кте гимназияда белг?ленген ?рб?р
мерекел?к ?с-шара ?ш т?л аясында ?тт?. Онда ?Т?л?м ?
т??ырым? шы?армалар конкурсында ж?лдел? орын
ал?ан о?ушылар шы?армашылы?тары жарияланды.
?Т?л?м
?
т??ырым?
шы?армалар
конкурсына
5-11-сыныптардан 23 о?ушы ?атысты.
? орын ? 9А сынып о?ушысы Бекболатова Аяулым;
?? орын ? 11Б сынып о?ушысы Жантем?рова Арда?;
??? орын ? 6? сынып о?ушысы М?стафина Аяулым
иеленд?. ?Б?р ша?ыра? астында?, ??аза?стан ? досты?
мекен?? деген атпен 1-6-сыныптар арасында суреттер
к?рмес? ?тт?. Онда:
? орын ? 6 Б сынып о?ушысы Оразбек Арсен;
?? орын ? 1Б сынып о?ушысы Базылбек Ма?жан;
??? орын ? 5? сынып о?ушысы Арты?баева Томирис пен
6 ? сынып о?ушысы ?уаныш Н?рт?леуге б?йырды.
Барлы? сыныптарда ??аза?стан - досты? мекен?? атты
?неге са?аттары ?тт?. А?ылшын т?л?нде 8-сыныптар
арасында М.Касимова ?ХХ? ?асыр к?шбасшысы?
зияткерл?к ойыны ?тк?зсе, 6-сыныпта А.Монтаеваны?
?йымдастыруымен
?How
is
your
English??
та?ырыбында,
9-сыныпта
Б.Адамованы?
?йымдастыруымен
?A language world?
та?ырыбында сайыс саба? ?т?лд?. З.Ошыбаева 10сыныпта
о?ушыларды
бас?а
?лттарды?
т?л?н
??рметтеуге ?йрету, шы?армашылы? ?аб?леттер?н
?алыптастыру, б?р-б?р?не деген ?арым-?атынастарын
?алыптастыру ма?сатында сайыс саба? ?тк?зд?. Ахмет
Байт?рсыновты?
ту?анына
140
жыл
толуына
байланысты к?тапханашы М.Альжанова мен ?аза? т?л?
мен ?дебиет? п?н? м??ал?м? Р. Абдирова о?ырмандар
конференциясын ?йымдастырып, о?ушылар ?ш т?лде
п?к?рсайыстар ж?рг?зд?.
М.Ботаканова, Б.Баспа?овалар
?Т?л ? халы?
айнасы? атты
?орытынды кешт? ?йымдастырып,
онк?нд?к
барысында
?ткен
?с-шаралар
?орытындыланды. Ж?лдел? орын ал?ан о?ушылар
марапатталды. Т?л мамандары т?лдерд? дамыту, оны?
аясын ке?ейту ма?сатында б?рлесе
4
ж?мыс ат?арып, ана т?лд?н мерей?н
?арМТУ-де ?Б?з ?ара?андылы?тар? фестивал? аясында
??ара?андыны? ?ылыми потенциялыны? дамуы аума?ты?
б?секелест?к ?аб?лет?н ?алыптастыру? атты ? ?ылыми
практикалы? конференциясы ?тк?з?л?п, о?ан ?арМТУ, ?арМУд?? студенттер? ж?не мектеп о?ушылары ?атысты. Атал?ан
конференция?а гимназиямызды? 9 "Б" сынып о?ушылары:
Орныхан А., Ыдырысова У., Бабалиева А., Ба?тыбаев А.,
Исина Д., Ау?алиев Диар ?атысып, ?з жобаларын ?сынды.
"Ескертк?ш т?л ?атады" Сабит М??анов атында?ы к?шеде
М??ановты? ескертк?ш?н орнату" атты б?л жобаны Ау?алиев
Диар жо?ары де?гейде ?ор?ап шы?ты. Жоба жетекш?с? Мадина
Кадыровна мен жоба?а ?атысушылар ма?тау?а ие болып,
сертификаттармен марапатталды.
?Алькоголь т?тынудан бас тартуды?
?лтты? к?н?не? орай ж?не 2012 жылды?
22-31 ?азан аралы?ында алькогольд?
шамадан тыс т?тынуды? алдын-алу
бойынша онк?нд?к болып ?тт?.
Онк?нд?к аясында гимназиямызда
к?птеген ?с-шаралар ж?рг?з?лд?. ?Жат
?ылы? пен жаманды ? аздырады
адамды!? атты ?неге са?аты ?тк?з?лд?.
?з?н-?з? тану п?н?н?? м??ал?м? Секербек
Сер?кбек?лыны?
?йымдастыруымен
8-сыныптар арасында ?Салауатты ?м?р ?
т?рбие к?з?? атты д??гелек ?стел болып,
онда ма?ызды да, мазм?нды та?ырыптар
?оз?алды. Сонымен ?атар, облысты?
наркологиялы? орталы?ты? д?р?герлер?
9-сыныптармен ??ш?мд?к ? ?асыр дерт??
атты
та?ырыпта
кездесу
?тк?з?п,
тренингтер ж?рг?зд?.
Бетт? дайында?ан:
5
?ара?анды
облысы
бойынша
педагог ?ызметкерлерд?? б?л?кт?л?г?н
арттыру
институтыны?
?йымдастыруымен ?ала мектептер?н??
директорлары мен о?у-т?рбие
?с?
ме?геруш?лер? гимназия -мызда "Elearning" электронды о?ыту ж?йес?
аясында ?с-т?ж?рибе алмасты. Динара
Амангелд??ызыны?
бастауымен
ж?рг?з?л?п отыр?ан информатика п?н?
м??ал?мдер?н?? ж?мысына ?она?тар ?з
ризашылы?тарын
б?лд?р?п,
ал?ыстарын айтты.
С. Ахметова
Гимназиямызды? 10 ?сынып о?ушылары К?несбек Индира
мен ?алым Ар?ынны? жыр ?лем?не ?анат ?а??анына да б?раз
уа?ыт болды. ?олдарына ?алам алып, ?п еткен желд? ?ле?ге
?ос?ан а?ынжанды ек? о?ушымызды? ая? алысы к???л
?уантарлы?. О?ушы ж?рег?нен шы??ан с?з шекер? о?ырман?а
ой тастар деген ниетпен жау?азын жырларын жариялады?.
?ОС ?АРЛЫ?АШ?А ?АНАТТАРЫ? ТАЛМАСЫН,
?ЛЕ? ?ЛКЕС?НДЕ Ж?ЛДЫЗДАРЫ? ЖАНСЫН ДЕМЕКП?З!
Ту?ан жер
топыра?ы? ?андай ысты?...
?з?ме
Мейл? ш?л, мейл? жа?сы, жаман болсын,
Мейл? ауыл, мейл? ?ыста?, ?алам болсын.
Жусанын , жер и?с?н са?ын?анда,
Сар?айып ?здеп барар дала? болсын.
Ол жерд?? к?н? де ысты?, т?н? де ысты?,
Сайра?ан б?лб?л ??сты? ?н? де ысты?.
К?нд?к ?ан там?ан жер?м, сам?ау ел?м,
Б?з деген айырылмастай ??ынысты?.
Ба?ыттымын,
Та?дырмен таласпаймын,
К?м?нд? ?ып ба?ыма бал ашпаймын.
Бойда ж?гер, ж?ректе сез?м барда,
Бос с?з?мен ешк?мн?? санаспаймын.
Мен адаммын жарал?ан етж?ректен,
Жа?ын тарт?ан жандар к?п
елж?реткен.
Жас?ама?дар, бойымда арманым
к?п,
Ма?сатына жетсе деп желб?реткен.
Еске т?ссе са?ыныш билейд? екен,
Ту?ан жер е? мей?рл? к?ндей ме екен.
Ей, адамдар, ?ад?р?н ту?ан жерд??,
Елден аттап шы?па?ан б?лмейд? екен.
Жыр т?лпары ? С?бит а?а
?лы бейне? с?уле шашып
жар?ыра?ан,
Жырлары? бар б?ла?тай сар?ыра?ан.
Халы?ты? б?ртуар ?лы, б?регей?,
Жаны жар?ын, с?з? алтын бабам.
С?бит а?а, жырды? ас?ан т?лпары,
Арайланып атты б?г?н жыр та?ы.
Тойлап жатыр ?лы мерейтойы?ды,
Т?уелс?з ел, б?г?нг? к?н ?рпа?ы?.
6
К?л?п ?тем, т?рса да т?нып ?ай?ым,
С?з ?у?ан?а сыртымнан
?б?зы?таймын?.
?з к???л?м ?з?ме тоярлы?тай,
Ба?ытына ?зген?? ?ызы?паймын.
Кел?спейм?н байлы?ты? кеудес?мен,
Кеуде де бос мен ?ш?н
менменс?нген.
?атарында к?пт?? мен ж?рсем-да?ы,
Г?лге ??са?ым келед?, емге ?с?рген.
К?несбек Индира
Зейнолла?ызы
10 Б сынып о?ушысы
Ахмет Байт?рсын?лына
Махамбет ер ед?...
Жан аямай е?бек етт?? ?аза??а,
Мойымады? шыдады? талай азап?а.
Жазы?сыздан атты сен? жауыздар,
Алаш ?ш?н к?ргендер?? аз-а? па?
Махамбет ? батыр, ер ед?,
Рух берген жан?а ?ле??.
Бай мен кедей те?д?г?,
Махамбетке керег?.
Та?тан алып Ж??г?рд?,
Басын кессем деп ед?.
Жасармын деп сол ?ст?,
Б?р Алла?а сенед?.
Намысты ?ол?а ту ет?п,
Исатай?а еред?.
?л?мге ?иып ?з басын,
Ел ?ш?н жанын беред?.
Ер ж?рек батыр ? Махамбет,
Ж?з батыр?а те? ед?.
Сер?к ?ыл?аны жанына,
?ле? менен к?й ед?.
?ара басынан ?з?н??,
Хал?ын ?атты с?йед?.
Махамбет пен Исатай,
Ас?а? бол?ан бедел?.
Аянба?ан екеу?,
Жау ?олынан ?лед?.
Жалындап ту?ан жалын от,
Жалындап барып с?нед?.
?натпады? жал?анды, тек шынды?ты
жа?тады?,
Сорласа ?аза? , сен ?ол ?усырып
жатпады?.
?ай?ы?а толы, ??са боп ?тт? ?м?р??,
К?рмед?? а?а, арайлап та?ны? ат?анын.
?аза? деп ауырды шын ж?рег???з,
Т?уелс?з ел болса? деп т?лед???з.
Сан жыл бойы ?з???з арманда?ан,
Азат болып т?р ?аз?р б?л ел???з...
Ананы ??тметте?дер адамдар
Мы? то?ыз ж?з то?сан алты, аштым
?м?р ес?г?н,
Ал?аш айт?ан с?з?м болды ?Ана? деген ес?м??,
Ана деген тербетсе егер б?р ?олымен ?лемд?,
Ана т?л?м айбыным
Тербетед? б?р ?олымен с?би?н?? бес?г?н.
Ту?ан т?л?м ? ана т?л?м айбыным,
?аза? т?л? мен?? шал?ар байлы?ым.
Бар ба?ытты т?лед?? ?ыз-?лы?а,
Ту?ан т?л?м т??ыры?да т?р?анда,
Жас ша?ымда ?ара?ан ?ылы?ыма.
?иынды?сыз,м??сыз т?рл?к, жай
Б?р ?йд?? с?н?н к?рг?зген
к?н?м.
Бала деген ата-ана ?ызы?ы ма?!
А? айдын?а салып ба?ыт кемес?н,
?уанышпен, жар?ын ж?збен келес??.
Аман ? есен мен? ?с?р?п, жетк?зген,
?з???зд? б?р ??дайым демес?н.
Ана т?л?м ? е? асылым, арда?тым,
Жырымды ал?аш б?р ?з??е арнаппын.
За??ар к?кке шары?таса? сен егер,
Б?рге шыр?ап, мен де ?оса барма?пын.
Баласыны? жай к?й?не ала?дар,
Аналар?а ??рметпенен ?ара?дар.
Ей, адамдар, к?ктен т?скен ешк?м жо?,
Ба?ып ? ?а??ан б?р??н?? де ана? бар.
7
Осы т?лмен ата-бабам с?йлеген,
Осы т?лмен жан жарасын емдеген.
Жаса м??г?, ту?ан т?л?м ?рдайым,
?асырлардан аман жет?п ?рлеген.
?алым Ар?ын ?д?лм?рат?лы
10 А сынып о?ушысы
?ара?анды ?аласыны? дене т?рбиес? ж?не спорт б?л?м?н??
?йымдастыруымен ?алалы? мектеп о?ушыларыны? Спартакиадасы
ба?дарламасы бойынша то?ыз??мала?тан ?ткен жарыста
гимназиямызды? командасы ??? орынды иеленд?.
?ара?анды облысы б?л?м бас?армасы ?Сарыар?а дарыны? айма?ты?
?ылыми- ?д?стемел?к орталы?ы, о?ушыларды? облысты? Спартакиада
ба?дарламасы
бойынша
?То?ыз??мала?тан?
?ткен
сайыста
мектеб?м?д?? 11 - сынып о?ушысы К?р?м Н?ржан ?? орын?а ие болды.
?абиден М?стафинн?? ту?анына 110 жыл толуына орай ?тк?з?лген
?С?з м?нер?? сайысында 10 б сынып о?ушысы К?несбек Индира
??? орын?а ие болды.
Жыл сайын ?тк?з?лет?н ?алалы? ?Б?з ??ара?андылы?пыз?
фестивал?н??,
?Мен ?з ?аламды с?йем?н? балалар суреттер?н??
конкурсында 6-сынып о?ушылары Октябрин Ма?сат пен Муталипова
Милиям арнайы сертификатттармен марапатталды.
Ау?ан жауынгерлер?не арнал?ан халы?аралы?
таэквандо
турнир?нде 10 ?А? сынып о?ушысы Ау?атов ?анат ??? орынды
иеленд?.
Ал, Испания ?аласында ?ткен
??олданбалы с?н ?нер??
номинациясы сайысы бойынша гимназиямызды? 10 ?А? сынып
о?ушысы Салы?ова С?уле ? орын?а ие болды.
Же??мпаздарды жет?ст?ктер?мен ??тты?таймыз, алда?ы
уа?ытта да би?к шы?дарды ба?ындыра берулер?не
т?лектесп?з!!!
Гимназиямызды? 11"Б" сынып о?ушысы Б?ржанова Сабина
?ара?анды облысы б?л?м бас?армасы ж?не ?ара?анды "Болаша?"
университет?н?? ?йымдастыруымен ?ткен облысты?
"Жас филолог" бай?ауында ??? орын иелен?п, ?ара?анды облысыны?
б?л?м бас?армасы мен ?ара?анды "Болаша?" университет?
ректорыны? грамотасымен марапатталды.
?стаздар мерекес? ?арса?ында гимназиямызды? б?л?кт? мамандары, б?л?мд? ?стаздары
Бейсямбекова Т?рсын М?стафа?ызы мен Акульбекова
Н?рба?ыт Заркешевна б?л?м беру саласында ?ара?анды
облысы ?к?м?н?? сыйлы?ына та?айындау конкурсына
?атыс?аны ?ш?н ?ара?анды облысы ?к?м?н??
сертификатымен марапатталды.
?стаздарымызды е?бектер?не табыс т?леп, марапатымен
??ТТЫ?ТАЙМЫЗ!!!
Бетт? дайында?ан:
8
?д?л Н?р?алиев
?К?з ханшасы мен ханзадасы - 2012?
Берекел? к?з айында аталып ?тет?н кештерд?? б?р? ?Алтын к?з? мерекес?.
Гимназиямызда ?Алтын к?з? мерекес?не орай 5-7 сыныптар арасында ?К?з аруы?
бай?ауы, ал 8-10 сыныптар арасында ?К?з ханшасы мен ханзадасы? атты
сайыс болып ?тт?. ?К?з ханшасы мен ханзадасы? сайысы 11 ?а? сыныбы мен
сынып жетекш?с? Н?ржанова Шолпан ?збековнаны? ?йымдастыруымен 4 кезе?д?
?амтып, ?лкен мерекел? кешке ?ласты. 1- ж?птарымен вальс би? , 2- к?з тамашалары
видеоролик, 3 - караоке ?н кеш?, ж?птарымен ?н шыр?ау, 4-к?з та??ажайыптары,
я?ни ?ол ?нер?. Кеш жо?ары де?гейде, ?ызы?ты ?р? есте ?аларлы?тай ?сер
?алдырды.
Кеш ?орытындысы бойынша ?Бас ж?лден?? 10 ??? сынып о?ушылары
Байж?г?това Дильфуза мен Рсай Дархан же??п алды. Дархан ?с?ресе, 3-кезе?де ?з?н жа?а
?ырынан танытып, халы? ?н?н тамылжыта орында?анда к?рермен дамылсыз шапала?
?рудан жалы?пады. ? орын 10 ?А? сыныбыны? ж?бы Галидоллаева Назира мен Бейсенбин
Ернат?а б?йырды. ?? орын 9 ?А? сынып о?ушылары Жанатбекова Шынар мен Ишан?али
?м?рбект?? ?анжы?асына байланды. ??? орынды 8 ?А? сыныбыны? ж?бы ?айып?анова
Н?ризат пен ?ошметова Мадина иеленд?.
Же??мпаздар?а ма?тау ?а?аздары тапсырылып, сый-сияпат ?сынылды.
7 А сыныбыны?
?йымдастыруымен ?ткен 5-7
сыныптар арасында?ы ?К?з
аруы? бай?ауы да ?з де?гей?нде
?р?с алып, т?мендег?дей н?тиже
к?рсетт?. ?Бас ж?лден??
5 Б сынып о?ушысы ?уанышова
А?ниет же??п алды.
? орынды 5 А сыныбыны?
Шакенова Инабат атты аруы
иеленд?. ?? орынды 7 ?
сынып о?ушысы Кер?мбекова
??к?р алса, ??? орын?а 6 А
сыныбыны? аруы ?уан?ан
Анара ие болды.
Биш?
ару
Инабат
9
Бетт? дайында?ан:
?нш?
ару
А?ниет
Жакешова Жансая
?БОЛАША?ТА Е?БЕК ЕТ?П,
?М?Р С?РЕТ?НДЕР ? Б?Г?НГ? МЕКТЕП
О?УШЫЛАРЫ, М??АЛ?М ОЛАРДЫ
?АЛАЙ Т?РБИЕЛЕСЕ, ?АЗА?СТАН
СОЛ ДЕ?ГЕЙДЕ БОЛАДЫ.
СОНДЫ?ТАН ?СТАЗ?А Ж?КТЕЛЕТ?Н
М?НДЕТ АУЫР?
Н?РС?ЛТАН ?Б?Ш?ЛЫ НАЗАРБАЕВ
?рпа? т?рбиес? ? ?стаз?а байланысты. ??яда не к?рсе?,
?ш?анда соны ?лерс??? дегендей ?негел? ?стаздан жа?сы ш?к?рт
шы?атыны с?зс?з. Ш?к?рттер?н б?л?м н?р?мен сусындатып, т?л?мт?рбие беруде, жа?сы ?асиеттерд? бойына дарытып, адамгерш?л?к
рухта ба?ыт-ба?дар беруде ?стазды? е?бег? зор. Сонды?тан да ол
?рдайым ?асиетт? т?л?а рет?нде ерекшеленед?. Жа?а о?у жылымен
?атарлас келет?н ??стаздар к?н?? мерекес? де к?зд?? ?лес?не ти?пт?.
??стаздар к?н?не? орай 11 ??? сыныбыны? жетекш?с? Рысты
Абдированы? ?йымдастыруымен ??стаз-халы? анасы? атты кеш
?тк?з?лд?. Кешт?? бастамасы рет?нде гимназия басшысы Базыл
Жанкелд? Са?ынтай?лы ш?к?рттер санасына с?уле шашып, шыра?
отын маздат?ан ?стаздар ?ауымына а? леб?з?н б?лд?р?п, ?стаздар?а
ал?ыс хаттар мен грамоталар табыс етт?. ??тты?тау с?зден кей?н
кеш ?сем ?ндермен, сы??ырла?ан к?йлермен, аты ?лемге ?йг?л?
?Шолпан би? ансамбл?н?? мы? б?рала билеген ?дем? ?ыздарыны?
билер?мен жал?асын тапты.
Кеш барысында гимназия о?ушылары ?з ?нерлер?н орта?а салды. 1 ?Б? сынып
о?ушысы ?уб?к?р?мова Айдана ?Астана? ?н?н ?алы?татып, ?абыкен М?лд?р ??стазым?
?н?н орындап кешт?? с?н?н келт?рд?.
Бастауыш сынып о?ушылары ?стаздар?а ?ле? шума?тарын арнап, ?сем ?ндер?н
жолдады. Музыка п?н? м??ал?м? Ны?ыметова Лаура Сайран?ызыны? орындауында?ы
?Ж?бект?? ел?? ?н? сазды кешт?? са?ымындай жал?асын тапты. Кеш со?ында 11-сынып
о?ушылары ?стаздар?а арна?ан ?зг? т?лектер?н ?нмен ?рлеп, ?р ?стаз?а арнайы дайындап
?келген г?л шо?тарын табыстады.
??ыран
т?лег?не
?айтпас
?анат
сыйлайды, ?стаз
ш?к?рт?не
талмас
талап сыйлайды? демекш?, ?стаз ?ай кезде де мектепт?? ж?рег?, ?о?амны? т?рег? екен?н
талапты да, талантты о?ушылар ?сем кеш ар?ылы та?ы б?р д?лелдеп берд?.
10
Таби?ат ? к?лл? т?рш?л?к атаулыны? ??тты ?онысы, алтын ?я бес?г?, ??т
берекес?. К?з ? адам баласына молшылы?, береке ?келет?н мезг?л.
Сонды?тан да адамдар к?зге ?берекел? к?з?, ?алтын к?з? деп ба?а берген.
?амбамыз асты??а толып, б?р?м?з асы?а к?ткен, са?ыныш пен ас?аралы ?м?т
сыйлайтын, баршамыз?а шашыл?ан сары н?рымен шуа? болып тарайтын
берекел? к?з мезг?л?нде гимназиямызды? д?ст?р?не айнал?ан та?ы б?р ?Алтын к?з
берекес?? атты ж?рме?ке ?тт?.
Бастауыш сыныптар мен орта буын жаппай ?атысатын б?л думанды к?н
барша гимназия ?жымына мереке сыйлады. 4 ?а?, ?б?, 5 ?а?, ???, 6 ?б?, 3 ?а?
сынып о?ушылары ж?рме?кеде жа?сы дайынды?тарын к?рсет?п, п?с?р?лген т?тт?
то?аштарын, ?здер? жаса?ан заттарын, жем?с-жидектен жасал?ан ыдыс пен
?уырша? ?лг?лер?ндег? та?амдарын келуш?лерд?? алдына тосты. Сонымен ?атар 5
?б? сынып жетекш?с? Рауан Б??ыбай?ызыны? ?йымдастыруымен о?ушылар
к?зд?к
ки?м ?лг?лер?н т?г?п ки?п, ж?рме?кен?? жарасымын келт?ре т?ст?.
?рб?р сынып ?лкен дайынды?пен келу? ар?ылы ж?рме?кеге ?з ?лестер?н ?осты.
Арнайы дайындал?ан дастархандар алыстан к?з тартып, к?зд?? самса?ан
сары байлы?ына тамсантып, та?амны?
барлы? т?рлер?н тарту етт?.
Сырттан келген ата-аналар да, ?стаздар мен о?ушылар да жем?стен жасал?ан
т?рл? заттарды, т?тт? та?амдарды сатып алып жатты. Ж?рме?кеде жо?ары
белсенд?л?к таныт?ан сыныптар марапатталып, ?Алтын к?з берекес??
ж?рме?кес?н?? ?орытындысы бойынша ?А?ниет? ?ам?орлы? к?рсету акциясы
нег?з?нде ?арттар ?й? мен жет?м балалар ?й?не к?мек к?рсет?лд?.
Бетт? дайында?ан:
11
Ж?манбаева Аружан
?ДЕНСАУЛЫ? ФЕСТИВАЛ?-2012?
Гимназиямызда ?Салауатты ?м?р салты - жастар болаша?ы!? атты ?ранмен
салауатты ?м?р салтын насихаттау ма?сатында ?Денсаулы? фестивал? -2012? ?тт?.
Мерекел?к шара к?ркем суреттер мен плакаттар ар?ылы безенд?р?л?п, музыка ?уен?мен
с?йемелден?п, к?тер??к? к???л-к?йде ?йымдастырыл?ан жоспар бойынша атап ?т?лд?.
Салтанатты жиында ?аза?стан Республикасыны? мемлекетт?к ?н?раны шыр?алып, мерекел?к
шараны? бастамасы рет?нде директорды? т?рбие ?с? ж?н?ндег? орынбасары Оспанова ?ымбат
Д?у?тбек?ызы ??тты?тау с?з с?йлеп, шара?а ?атысушылар?а с?тт?л?к т?лед?.
Спортты? шараларда эстафеталы? ойындар жарысында ?ыздар арасында 4 ??? сыныбы 1орын, ал ?лдар арасында 4 ?а? сыныбы 1-орын иеленд?. 5-сыныптар арасында би мен ?лтты?
ойындар ?тк?з?л?п, 6-сыныптар бойынша пионербол жарысында 6 ??? сынып о?ушылары 1
орынды же??п алды.
Ал, 7-сыныптарда же??л атлетикадан 60 метр эстафеталы? жарыста ?лдар арасында 7
?б? сыныбында Сайлауов Ернар 1-орынды иеленсе, ?ыздар арасында 1-орын 7 ?а? сынып о?ушысы
Разия Ма?ан?а б?йырды. Эстафеталы? сайыстан ?лдар арасында 7 ?б? сыныбы 1-орын, ?ыздар
арасында 7 ?а? сыныбы 1-орын же??п алды. 8-сыныптарда ?лтты? ойындар бойынша би ж?не
ар?ан тартыс сайыстары ?тк?з?лд?, 1-орын 8 ?б?, 9-10 сыныптарда эстафеталы? жарыста 10
?б? 1-орын, 11-сыныптарда волейбол жарысы бойынша 11 ??? сыныбы 1-орынды иеленд?.
?Денсаулы? фестивал?-2012? к?н?не арнал?ан спортты? ?с-шара?а барлы? о?ушылар
?атысып, жо?ар?ы н?тижелерге жет?п, жабылу салтанатында же??мпаздар марапатталды.
МА?ЖАН МЕКТЕБ?Н?? ?СТАЗДАРЫНА АРНАУ
Е?бек жолын осы жерден бастадым,
Осы жерде еркел?кт? тастадым.
?з ?лем?м ?з?ме аян болса да,
Осы жерде мен ?йтеу?р бас?амын.
Осы орта мен? ?м?рге ?йретт?,
С?р?нд?рд?, с?йс?нд?рд?, с?йретт?.
Б?р к?н дамыл таптырмады, ?йтеу?р,
?н салдырды, а?ын етт?, билетт?.
.
?стаздары - жа??т т?н?ан ?р ?з?,
Азаматы ? к?ш?пей?л, жаны ?зг?.
Жабыр?а?ан с?ттер?мде осында,
?рб?р адам жанашырым т?р?зд?.
Б?л мектепт?? ?р ?стазы ? ??лама,
Жа?а ?ырын танытатын к?н ара.
Ма?танамын, мар?аямын б?р??мен,
Шырын сез?м сырт?а шы?пай т?ра ма?!
??ша?ы ке? т?л?м алдым ?зг? елден,
Сен де м?мк?н ма?танарсы? б?здермен.
?м?р?мде мы? ?згер?с болса да,
Мен шынымен ба?ыттымын с?здермен.
?ЗГ? НИЕТПЕН М?ЛД?Р ЖА?СЫБАЙ?ЫЗЫ
РЕДАКТОРЫ: М?ЛД?Р АЛЬЖАНОВА
ДИЗАЙНЕРЛЕР: А.ЕЛУБАЕВА, ?. Н?Р?АЛИЕВ
АРНАЙЫ КОРРЕСПОНДЕНТТЕР: А.СЕР?КОВА, Ш.ЖАНАТБЕКОВА.
МЕНШ?КТ? Т?ЛШ?ЛЕР: С.АХМЕТОВА, Ж.ЖАКЕШОВА, А.Ж?МАНБАЕВА
МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 100000, ?АРА?АНДЫ ?АЛАСЫ,
СТЕПНОЙ-4 М/А, 33/2 ?Й. М.Ж?МАБАЕВ АТЫНДА?Ы ?39 ГИМНАЗИЯ. ТЕЛ: 32-68-42,
E-MAIL SHOOL-39 @ KARGOROO.ORG
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
848
Размер файла
5 222 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа