close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Увод в програмирането

код для вставкиСкачать
Увод в програмирането
АЛГОРИТЪМ
1. Определение
Система от указания, които задават
реда на изпълнение на елементарни
действия с цел да се получи
определен резултат.
Терминът произлиза от арабския
математик Ал Хорезми (Algorizmi)
Алгоритъм на Евклид за намиране НОД на 2
ест. числа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
аиb
Ако а>b, изпълнете т. 4, в противен случай т. 2;
Ако а=b, изпълнете т. 5, в противен случай т. 3;
Пресметнете разликата b - a и присвоете на b
стойността, т.е. b:=b - a. Изпълнете т. 1;
Пресметнете разликата a - b и присвоете на а
стойността, т.е. а:= a - b. Изпълнете т. 1;
Съобщете последната стойност на а – това е
НОД на числата. Изпълнете т. 6.
Край на алгоритъма.
Това е пример за словесен алгоритъм
2. Свойства на алгоритмите
Определеност – описанието му е
ясно и не съдържа двусмислици;
Масовост – приложимост за
различни начални стойности на
данните от определено множество;
Резултатност – гарантира
получаване на краен резултат;
Цикличност – притежават го само
някои алгоритми.
Задължителни за всеки
алгоритъм
3. Основни елементи на
алгоритмите
-
-
-
-
Величини
характеризират се с име
и тип;
Типът определя
множеството от
допустими стойности на
величината
Величините се делят на
константи и променливи
Стойността на величина
в даден момент се
нарича текуща стойност
Изрази – за всеки тип
величини са дефинирани
различни операции,
които се използват в
изрази за изчисление.
Например:
S .r
2
В изразите величините
участват със своите
имена, а операциите се
извършват върху
стойностите им.
4. Основни команди за описване на
алгоритми:
За присвояване на стойност;
За въвеждане и извеждане;
За избор на вариант (Условни
команди);
За организиране на цикъл;
За обръщение към подалгоритъм.
Команда за присвояване на
стойност:
Променлива := Стойност
Алгоритъм за размяна на стойности на 2 числа
1.
Въведете а и b.
2.
a:=a + b.
3.
b:=a - b.
4.
a:=a – b.
5.
Съобщете а и b.
Команди за въвеждане и
извеждане
Команди за вход
(прочети)
Команди за изход
(съобщи, напиши)
Условни команди
Ако L, тогава К1, иначе К2.
L – логически израз;
К1 – команда, която трябва да се
изпълни, ако L има стойност “да”;
К2 - команда, която трябва да се
изпълни, ако L има стойност “не”.
Ако L, тогава К1.
Команди за организиране на
цикъл:
С управляваща променлива;
За х:=а до b {команди}
Цикъл с предусловие;
Докато {лог.израз}
изпълнявай {команди}
Цикъл с пост условие.
Повтаряй {команди}
докато {лог. израз}
Команди за обръщение към
подалгоритъм
Подалгоритъм – група от действия,
обособени като отделен алгоритъм,
които се използват при описване на
друг алгоритъм
На подалгоритъма се дава име, чрез
което да става обръщението към
него.
Име (списък от величини)
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
7
Размер файла
87 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа