close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - O`zbekiston Respublikasi axborot

код для вставкиСкачать
?збекистон Республикаси Хал? таълими
вазирлиги
Мактабгача муассасалар ходимларини ?айта
тайёрлаш ва малакасини ошириш
Республика ??ув-методика Маркази
?БОЛАЖОН?
(ТАЯНЧ ДАСТУРИ)
Тошкент -2010
Такомиллаштирилган
МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР
РИВОЖЛАНИШИГА ??ЙИЛАДИГАН
ДАВЛАТ ТАЛАБЛАРИ- 2008 йил
28- сентябрда ХТВ ?айъат
йи?илишининг 10/4 ?арори билан
тасди?ланди. Бу Давлат
талабларини амалиётга жорий
этиш зарурати ?БОЛАЖОН? таянч
дастурини ишлаб чи?ишга сабаб
б?лди.
?Учинчи минг йилликнинг боласи?
таянч дастури
Ушбу дастурнинг
му?аддима ?исмида
таълим-тарбия ма?сад,
вазифаларига мос бола
шахсини жисмоний
ривожлантириш, нут? ва
тафаккурини ?стириш,
маънавий шакллантириш
ва уларни мактабга
тайёрлаш ма?садлари
ёритилган.
?Болажон? таянч дастури
Янги такомиллаштирилган дастурнинг ма?сад, вазифаси
бугунги Давлат ва жамият бош?арувининг эркинлашуви
шароитида, фу?аролик жамиятининг б?л?уси шахсларини
баркамол ?илиб камолга етказишга б?лган талаб ва
э?тиёжини ?ондириш, амалдаги ?Учинчи мингйилликнинг
боласи? таянч дастурининг самарали мазмун-мо?иятини
са?лаб ?олган ?олда, мактабгача ёшдаги болаларни янги
Давлат талаблари асосида тарбиялашга ?аратилган.
Дастур мазмуни болаларда илк бора миллий ?зликни
англаш туй?усини шакллантириш, миллий урф-одатлар,
миллий ва умуммиллий ?адриятларга ?урмат-э?тиромни
кучайтириш ма?садини к?зда тутади.
Ушбу дастур ?збекистон Хал? таълими вазирлиги
ЮНИСЕФ хал?аро ташкилоти билан ?амкорликда
?тказган уч бос?ичлик тажриба-валидация синовларидан
самарали ?тган.
?Учинчи минг йилликнинг боласи?
таянч дастури
Таянч дастур т?плам шаклида чоп
этилган б?либ, унга ??збекистон
Республикасида мактабгача таълим
т??рисида?ги, ??збекистон
Республикасида Давлатга ?арашли
б?лмаган мактабгача болалар
муассасаси т??рисида?ги Низомлар,
?Мактабгача ёшдаги болалар таълимтарбиясига ??йиладиган Давлат
талаблари? каби меъёрий ?ужжатлар
?ам киритилган.
?Болажон? таянч дастури
Бугунги кунда мактабгача таълим
со?асининг барча й?налишлари
ушбу меъёрий ?ужжатлар билан
таъминланганлиги ва улар ХТВнинг
электрон сайтларида ёритилганлиги
боис, янги тайёрланган
такомиллаштирилган нашрга ушбу
?ужжатлар киритилмади.
?Учинчи минг йилликнинг боласи?
таянч дастури
Амалдаги дастур
меъёрий
?ужжатлар билан
биргаликда
5 босма табо?
?ажмда нашр
этилган.
?Болажон? таянч дастури
Янги таянч дастур яхлит
?олатда, т?лдириш ва
??шимчалар билан айнан
12 босма табо?ни ташкил
этади.
?Учинчи минг йилликнинг боласи?
таянч дастури
Дастурда таълим-тарбия мазмуни
3 й?налиш 6 бос?ичда амалиётга
тавсия этилган:
Болаларни жисмоний
ривожлантириш;
Нут? ва тафаккурни
ривожлантириш;
Маънавий-маданий етуклик.
?Болажон? таянч дастури
Янги таомиллаштирилган таянч дастури
мактабгача ёшдаги болаларга 4
й?налиш 3 бос?ичда таълим-тарбия
бериш ма?садини к?зда тутган:
1.Жисмоний ривожлантириш, ?з-?зига
хизмат ва гигиена;
2. Ижтимоий-?иссий ривожлантириш;
3. Нут?, ??иш, саводга тайёргарлик;
4. Билиш жараёни, атроф-олам
т??рисидаги билимларга эга б?лиш ва
уни англаш
?Учинчи минг йилликнинг боласи?
таянч дастури
Унда 0-7 ёшгача б?лган ривожланиш
бос?ичи
- ча?ало?лик (1 ёшгача)
илк (2 ёш)
кичик (3 ёш)
?рта (4 ёш)
катта (5 ёш)
мактабга тайёрлов (6-7 ёш) даврларга
б?либ к?рсатилган.
?Болажон? таянч дастури
Замонавий педагогик-психологик тад?и?отлар уч ёшгача
б?лган давр, уч ёшдан беш ёшгача ва беш ёшдан етти
ёшгача б?лган болалар психик ва ёш хусусиятига к?ра
бир-бирига я?инлигини илмий асослаган. Та?лилларга
таяниб, янги дастурда ту?илгандан 24 ойгача б?лган
ривожланиш даврлари (илк ёш) ойлар кесимида, I кичик
(2-3 ёш), II кичик (3-4 ёш), ?рта (4-5 ёш), катта (5-6 ёш),
мактабга тайёрлов (6-7 ёш) ?илиб белгиланди.
Ту?илгандан етти ёшгача б?лган даврларнинг
хусусиятлари тавсифи ?ар бир ёш давр таълимтарбиясига ??йиладиган талаблар ёритилган бандлар
бошига жойлаштирилди. Бу дастурдан фойдаланишда
?ар бир ёш давр, унинг ?зига хос хусусиятларига
тааллу?ли маълумотлар билан яхлит бир бандда
танишиб чи?иш имконини беради
?Учинчи минг йилликнинг боласи?
таянч дастури
Дастурда таълимнинг биринчи
жисмоний ривожлантириш й?налишида
болаларнинг ёш даврига к?ра ?йинлар
ва умумривожлантирувчи маш?лар
мужассам ва аралаш ?олда ёритилган:
Бадантарбия;
Умумривожлантирувчи маш?лар;
Миллий ?аракатли ?йинларни ?з ичига
олган.
?Болажон? таянч дастури
Янги дастурда Жисмоний ривожланиш,
саломатлик, маданий-гигиеник
малакалар й?налиши б?йича асосий
?аракатлар ало?ида ёритилди ва улар
?уйидагича тартибланди:
Асосий ?аракатларга доир маш?лар;
(Юриш, югуриш, сакраш, думалатиш,
ир?итиш, илиб олиш, эмаклаш,
тирмашиш, мувозанатни са?лаш,
велосипед ?айдаш);
.
?Болажон? таянч дастури
Умумривожлантирувчи маш?ларга оид: (Йирик
моторикани ривожлантириш, майда ??л моторикасини
ривожлантириш, сенсомоторикани ривожлантириш
б?лимлари ало?ида ёритилди. (?Сенсомоторика? ? сенсо
ва мотор с?зларининг биргаликдаги ифодаси б?либ,
лотинча ?сensus? - сезиш, ?motor? - ?аракат, биргаликда
нозик ?аракатларни сезиш маъносида ??лланади)
Оё? учун маш?лар;
Гавда учун ривожлантирувчи маш?лар;
Чини?тириш ва со?ломлаштириш;
Эрталабки бадантарбия;
Сафланиш ва ?айта сафланиш;
Спорт маш?лари;
Ра?с маш?лари;
?аракатли ?йинлар
?Болажон? таянч дастури
Янги дастурда таълимий, во?еабанд-ижроли, ?аракатли,
театрлаштирилган ?йин фаолиятларини ?ар бир ёш
бос?ичи учун ало?ида ??йин? бандида муста?ил баён
этиш к?зда тутилган.
Маданий-гигиеник малакалар ало?ида банларда
ёритилган:
Тахминий кун тартиби;
Ухлаш гигиенаси;
Шахсий гигиена;
Ов?атланиш гигиенаси;
Маданий-гигиеник к?никмаларни эгаллаш ва ?з-?зига
хизмат ?илиш;
?зига хос гигиена;
Шикастланишнинг олдини олиш бандлари.
?Учинчи минг йилликнинг боласи?
таянч дастури
Дастурда
ижтимоий-?иссий
ривожланиш
масалалари
?исман ёритилган.
?Болажон? таянч дастури
Ижтимоий-?иссий ривожланиш вазифаси
муста?ил й?налиш сифатида дастурга илк бор
киритилди. Унинг ма?сади болада миллий
?зликни англаш, ?зи ва ?згалар шахсини ?урмат
?илиш, ?ис-туй?уларни ифодалаш, катталар ва
тенгдошлари билан муло?отда миллий
?адриятларимизга хос муомала одобига
таянишни тарбиялашдир.
Бу боланинг ижтимоий ?аётга мослашуви
билан бо?ли? б?либ, б?л?уси баркамол шахс эга
б?лиши зарур б?лган фазилатларни
тарбиялашда пойдевор б?либ хизмат ?илади.
?Болажон? таянч дастури
Ижтимоий-?иссий ривожланиш
й?налиши:
Ижтимоий ривожлантириш;
(Катталар ва тенгдошлари билан
муло?от)
?иссий ривожланиш (Боланинг
?Мен? концепцияси ва ?истуй?уларини ифодалаши)ни ?з
ичига олган.
?Учинчи минг йилликнинг боласи?
таянч дастури
Нут? ?стириш ва тафаккурни ривожлантириш
й?налиши болалар нут?ини ?стириш, теваракатрофни кузатиш, ?симлик ва ?айвонот олами
т??рисидаги билимларини ошириш, фазовий
тасаввур ва математик билимлар бериш
ма?садини к?зда тутади. Дастурнинг бу ?исми
?уйидагиларни ?з ичига олади:
Нут? ?стириш;
Теварак-атроф билан таништириш;
Табиат билан таништириш;
Математик тушунчаларни шакллантириш
?Болажон? таянч дастури
Янги дастурда Нут?, ??иш ва саводга
тайёрлаш й?налиши ало?ида, кенг очиб
берилган. Улар ?уйидагича тартибланган:
Нут?; (Унинг экспрессив ва импрессив муло?от
турлари);
??иш ва саводга тайёрлаш:
Бадиий адабиёт билан таништириш.
Бунда илк бора болани ?арфлар билан
таништириш, б??инлаб ??иш ва ?з исмини
босма ?арфларда ёзиш вазифаси киритилган.
?Учинчи минг йилликнинг боласи?
таянч дастури
Дастурнинг учинчи Маънан
ривожлантириш й?налишида
болаларни:
Бадиий адабиёт билан
таништириш;
Муси?а;
Тасвирий фаолият;
Ме?натга ?ргатиш вазифалари
киритилган
?Болажон? таянч дастури
4. Билиш жараёни, атроф-олам т??рисидаги билимга
эга б?лиш ва уни англаш й?налишига ?уйидагилар:
Элементар математик тасаввурлар (Сон ва сано?,
катталик, геометрик шакллар, теварак атрофда м?лжал
олиш, ва?тни чамалаш, ?уриш-ясаш, таълимий ?йин ва
маш?лар);
Атроф-олам т??рисидаги билимга эга б?лиш ва уни
англаш (Она Ватан ва теварак атроф, буюк сиймолар,
катталар ме?нати, транспорт воситаси, буюмлар ?а?ида
билимлар, жонли ва жонсиз табиат, ер курраси т??рисида
тасаввур);
Тасвирий фаолият;
Муси?а;
?йин фаолияти (Таълимий, ?аракатли, во?еабандижроли, театрлаштирилган ?йинлар) кенг ёритилган.
Хулоса:
1. Янги такомиллаштирилган дастур
тузилиши жи?атидан тарбиячига
кундалик таълим-тарбия ишларини
режалаштиришда бир ?атор
афзалликлар яратади (Матн л?нда,
ани?, ало?ида й?налишлар б?йича
берилган);
2. Замонавий педагогик-психологик
терминлардан фойдаланилган (М-н,
?Экспрессив? с?зи - лотинча
?ифодаланганлик? маъносини
англатиб, ?з ?ис-туй?уларини нут?
ор?али ифодалаш малакаларига эга
б?лиш, ?Импрессив? ? ?згалар
нут?ини эшитиш ва эшитилган нут?ни
тушуниш малакаларига эга б?лишни
билдиради.)
Хулоса:
3. Барча вазифалар бола шахсини
бевосита тарбиялашга ?аратилган;
4. Миллий ру? ва маънавиятга
ало?ида ур?у берилган;
5. Дастур таълимий ?йинлар
мажмуи билан бойитилган;
6. Боланинг ижодий ?обилиятини
ривожлантиришга ?аратилган
тасвирий фаолият ва муси?а
б?лимлари кенг ёритилган;
7. Дастурда умумий ?рта таълим
мактабларининг бошлан?ич
синфлари учун жорий этилган
Давлат таълим стандартлари
?ртасида узвийлик тамойилларига
ало?ида а?амият берилган.
Ушбу дастур ?Мактабгача
ёшдаги болалар
ривожланишига ??йиладиган
Давлат талаблари? асосида
ишлаб чи?илди.
Дастурда илк ёшдан 6-7
ёшгача б?лган болаларни
жисмоний, ижтимоий- ?иссий,
нут?, ??иш ва саводга
тайёрлаш, а?лий
ривожлантириш б?йича
педагогик вазифалар асосида
?ар бир ёш гуру? болалари
??ув йили охирига келиб
эгаллашлари лозим б?лган
билим, малакаларнинг
зарурий ?ажми берилган.
Дастур мактабгача таълим
муассасалари педагоглари,
ота-оналар, болалар тарбияси
билан ?изи?увчи барча
мутахассис ва методистларга
м?лжалланган
?Болажон? дастурининг
ма?сади
?Мактабгача ёшдаги болалар
ривожланишига ??йиладиган давлат
талаблари?нинг бажарилишига
эришишдан, яъни мактабга жисмонан
со?лом, а?лан ва маънан етук,
жамиятнинг турли аъзолари билан
муло?отда б?ла оладиган, борли?ни
ани? идрок этадиган, ?аётга ижтимоий
жи?атдан мослашувчи, умуммиллий
?адриятларимизни ?адрлайдиган,
шунингдек, муста?ил ва онгли
яшайдиган болани тайёрлашдан иборат.
Дастурнинг вазифаси
Болаларни жисмоний, а?лий ?амда
ижтимоий-?иссий жи?атдан камол
топтириш ва уларнинг со?ли?ини
му?офаза ?илиш; болаларнинг эркин
фикрлаш, ижодий ?обилиятларини
ривожлантириш, а?ло?ий ва маънавий
жи?атдан баркамол, шунингдек,
келажакда муста?ил ва онгли яшайдиган
комил инсонлар этиб вояга етказиш учун
шарт-шароитлар яратишдан иборатдир.
Дастурда болаларни ривожлантириш ва
мактабга тайёрлаш даври шартли равишда
?уйидаги бос?ичларга б?линади:
Г?даклик (1 ёшгача)
- Илк ёш (1-2 ёш)
- Илк ёш (2-3 ёш)
- Кичик ёш (3-4 ёш)
- ?рта ёш (4-5 ёш)
- Катта ёш (5-6 ёш)
- Мактабга тайёрлов
даври (6-7 ёш)
Дастурнинг тузилмаси
1.Болаларнинг ривожланиш
хусусиятлари
2.Жисмоний ривожланиш
3.Маш?улотлар жадвали (?афталик,
ойлик, 1-ярим, 2-ярим йиллик ва
жами )
4.Ижтимоий-?иссий ривожланиш
5.Нут?, ??иш ва саводга тайёргарлик
6.Билиш жараёни: атроф олам
т??рисидаги билимга эга б?лиш ва
уни англаш
Фойдаланилган адабиётлар (139-140
бетларда)
Маш?улотлар мавзули-та?вим режаси
берилган:
Илк ёш гуру? (2-3 ёш)
Кичик гуру? (3-4 ёш)
?рта гуру? (4-5 ёш)
Катта гуру? (5-6 ёш)
Мактабга тайёрлов гуру? (6-7 ёш)
МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР
РИВОЖЛАНИШИГА
??ЙИЛАДИГАН ДАВЛАТ
ТАЛАБЛАРИ
ва
?БОЛАЖОН? ТАЯНЧ ДАСТУРИ
Эмаклаш ва
тирмашиш
Сакраш
Мувозана
т са?лаш
Ир?ити
ш
Югуриш
Жисмоний
ривожланиш
Юриш
Со?ломлаштириш
ишлари
?оматн
и т??ри
тутиш
??л ва
елка учун
маш?лар
Велосипед
?айдаш
Эрталабки
бадантарбия
?аракатлантирувч
и тартиб
Оё? учун
маш?лар
Умумривожлантирувчи
маш?лар
Болаларни жисмоний
ривожлантириш,
?з-?зига хизмат
ва гигиена
Чини?тириш ва
со?ломлаштиришг
Чини?тири
ш
Гавда
учун
маш?лар
Ра?с
маш?лари
Сафлани
ш ва ?айта
сафланиш
?аракатли
?йинлар
Спорт
маш?лари
Гигиена ва
?з-?зига хизмат
Маданийгигиеник
к?никмаларни
эгаллаш ва ?з?зига хизмат
Шахсий
гигиена
Тахминий
кун
тартиби
Ухлаш
гигиенаси
Ов?атланиш
гигиенаси
Шикастланишнинг
олдини олиш
ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ, ?З ?ЗИГА
ХИЗМАТ ВА ГИГИЕНА
ЖИСМОНИЙ
РИВОЖЛАНИШ
Йирик моторикани
ривожлантириш
Сенсомоторикани
ривожлантириш
Майда моторикани
ривожлантириш
МАДАНИЙ - ГИГИЕНИК
МАЛАКАЛАР
Ижтимоний
ривожланиш
Болаларни
ижтимоий-?иссий
ривожлантириш
?иссий
ривожланиш
ИЖТИМОИЙ - ?ИССИЙ РИВОЖЛАНИШ
ИЖТИМОИЙ РИВОЖЛАНИШ
Катталар билан муло?от
Тенгдошлари билан муло?от
?ИССИЙ РИВОЖЛАНИШ
?Мен? концепциясини
ривожланиши
?иссий ифодалаш
Бо?ланишли
нут?ни
шакллантириш
Болаларнинг нут?и,
??иш ва саводга
тайёргарлиги
Лу?ат
иши
НУТ?, ??ИШ ВА САВОДГА ТАЙЁРГАРЛИК
НУТ?
Эшитиш ва тушуниш
малакасини шакллантириш
Импрессив муло?отчанлик
Нут?- малакаси
Экспрессив муло?отчанлик
??ИШ ВА САВОДГА ТАЙЁРГАРЛИК
Китобнинг ?адр-?имматини тушуниш
??иш ва савод малакаларини эгаллаш
Геометрик
шакллар
Элементар
математик
билим ва
к?никмалар
Катталик
Сон ва
сано?
?симликлар
дунёси
?айвонот
дунёси
Теваракатрофда
м?лжал олиш
Жонсиз
табиат
Она Ватан ва
атроф олам
Ва?тни
чамалаш
?уриш-ясаш
Атроф олам
т??рисидаги билимга
эга б?лиш ва
уни англаш
Билиш жараёни,
атроф олам т??рисидаги
билимга эга б?лиш
ва уни англаш
Жонли ва жонсиз
табиат, ер курраси
т??рисида тасаввурга
эга б?лиш
Тасвирий
фаолият
Расм чизиш
Безакли
расмлар
Аппликация
Устки
кийимлар
Транспорт
воситалари
Буюмлар
?а?ида
Муси?ий
ритмик
?аракатлар
Болалар чол?у
асбоблари билан
таништириш
??ши? айтиш
Муси?ага оид
маълумотлар
Катталар
ме?нати
Бола ?з танасининг
?исмларини ?рганади
Муси?а
тинглаш
Пластилин (лой)
билан ишлаш
?уриш-ясаш
Буюк сиймолар
Ра?с
Муси?ий таълимий ?йин
4-5 ёшли болалар билан
?тказиладиган эрталиклар
БИЛИШ ЖАРАЁНИ, АТРОФ ОЛАМ Т??РИСИДАГИ
БИЛИМГА ЭГА Б?ЛИШ ВА УНИ АНГЛАШ
ЭЛЕМЕНТАР МАТЕМАТИК ТАСАВВУРЛАР
Элементар математик билим ва
малакалар (сон, сано?, катталик,
шакл, масофа ва ва?т т??рисида
тасаввурга эга б?лиш, ?уриш- ясаш)
АТРОФ ОЛАМ Т??РИСИДАГИ БИЛИМГА ЭГА
Б?ЛИШ ВА УНИ АНГЛАШ
Атроф олам т??рисидаги малакага эга
б?лиш (тирик жонзот, ер курраси т??рисида
тасаввурга эга б?лиш)
ИЖОД
Тузувчи муаллифлар:
С.С. Мирджалилова
М.Ш. Расулева, п.ф.н., доцент (илк ёш)
Д.Шарипова, п.ф.д., профессор (?з-?зига хизмат ва гигиена)
З. Ибрагимова, ф.ф.н. (бадиий адабиёт)
Т.Л.Чаброва, п.ф.н. (тасвирий фаолият)
М.Файзуллаева (нут? ?стириш)
М.Рустамова (жисмоний ривожланиш)
З. Ра?имова (?з-?зига хизмат ва гигиена)
Д. Му?итдинова (табиат билан таништириш)
З. Ра?мон?улова (элеметар математик билим ва к?никмалар)
К.Низомова (ижтимоий-?иссий ривожланиш)
М.Нурматова (тасвирий фаолият)
С. Абдуллаева (?йин фаолияти)
Д. Тошму?амедова (муси?а)
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
373
Размер файла
2 737 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа